Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2023

Geldend van 28-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2023

De raad van de gemeente Staphorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 december 2022

gelet op:

 • -

  artikel 255 van de Gemeentewet,

 • -

  artikel 26 van de Invorderingswet 1990,

 • -

  de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de

 • -

  Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2023

Artikel 1 Kwijtschelding

De gemeente verleent kwijtschelding voor belastingaanslagen:

 • a.

  afvalstoffenheffing

 • b.

  riool- en waterzorgheffing

 • c.

  onroerende zaakbelasting (eigenaar woning)

Voor alle andere belastingen en heffingen, waaronder begrepen alle rechten en leges, wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 2 Beperkte kwijtschelding

Voor belastingaanslagen afvalstoffenheffing verleent de gemeente maximaal voor ten hoogste het bedrag van zes ledigingen restafval 240 liter kwijtschelding.

Artikel 3 Berekeningswijze kosten van bestaan

 • 1. Bij de kwijtschelding wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan gesteld op 100%.

 • 2. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid wordt overeenkomstig artikel 3 van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de vaststelling van de kosten van bestaan van pensioengerechtigden in plaats van de bijstandsnorm het netto-ouderdomspensioen gehanteerd.

Artikel 4 Netto kosten kinderopvang

Als uitgaven als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 worden mede in aanmerking genomen de in artikel 28, derde lid, van genoemde regeling bedoelde netto kosten van kinderopvang.

Artikel 5 Extra toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  € 2.000,- voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 6 Kwijtschelding aan ondernemers (natuurlijke personen)

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep, van een natuurlijk persoon die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 7 Intrekking Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen

De Regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2015, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 10 november 2015, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 8 genoemde datum.

Artikel 8 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

Artikel 9 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen Staphorst 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 januari 2023.

De voorzitter,

De griffier,