Nadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2023

Geldend van 28-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Nadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2023

Burgemeester en Wethouders van Doetinchem,

gelet op artikel 19, lid 3 van de Beheersverordening begraafplaatsen Doetinchem 2017, zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 22 december 2016:

besluiten vast te stellen de volgende: Nadere regels op de begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2023

Deze nadere regels zijn van toepassing op grafbedekkingen op graven op de gemeentelijke begraafplaats Kommendijk, begraafplaats Loolaan en begraafplaats Slangenburg.

Voor natuurbegraafplaats Slangenburg is een reglement opgesteld. Deze is te vinden op de website van natuurbegraafplaats Slangenburg.

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE NADERE REGELS

Artikel 1 Begripsomschrijving

 • 1. Grafbedekking: gedenktekens of (vaste) planten die op het graf of de urnenplaats zijn geplaatst;

 • 2. Gedenkteken: een grafsteen, liggende of staand monument, sierurn, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan een overledene;

 • 3. Graftuin: een vorm van grafbedekking met winterharde beplanting en meerjarige planten op een particulier graf waarop geen vergunningsplichtig gedenkteken is geplaatst;

 • 4. Grafbeplanting: al dan niet winterharde beplanting die op of bij een gedenkteken is geplaatst.

 • 5. Beheerder: hij die door het college is aangewezen en belast is met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen of degene die hem vervangt;

 • 6. Rechthebbende: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf.

 • 7. Duurzame materialen: materialen die lang meegaan, gemakkelijk hergebruikt kunnen worden en geen al te grote belasting voor het milieu opleveren zoals natuursteen, metaal, keramiek of een verduurzaamde houtsoort.

 • 8. Historische gedeelte Loolaan: hiermee wordt het oorspronkelijke gedeelte van de begraafplaats aan de Loolaan bedoeld, te weten de vakken B, C, D, E, F, G, H, I, K, L, M, N, O, en I, II, III en V.

Artikel 2 Grafoppervlak

 • 1. De maximale beschikbare grafoppervlakte bedraagt van:

 • Kindergraven: 120 x 60 cm

 • Urnengraven: 100 x 50 cm

 • Particuliere graven: 200 x 100 cm

 • Algemene graven: 100 x 100 cm

 • 2. Het is verboden grafbedekking en andere voorwerpen en beplantingen te (doen) plaatsen buiten de maximaal beschikbare (graf)oppervlakte.

 • 3. Het is verboden doormiddel van grafbedekking en andere voorwerpen de bereikbaarheid van naastgelegen graven of urnengraven te belemmeren.

 • 4. Gebruik van los grind, gravel of andere losse grafbedekking bij een gedenkteken is alleen toegestaan als het graf omsloten wordt met een harde sluitende omranding binnen de grafoppervlakte.

Artikel 3 Gedenkteken op particuliere en algemene graven

 • 1. Het plaatsen van een gedenkteken is niet verplicht.

 • 2. Voor een gedenkteken mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt.

 • 3. De maximale afmetingen van liggende gedenktekens op particuliere graven zijn gelijk aan de grafoppervlakte. Dit geldt niet voor de algemene graven.

 • 4. De maximale afmetingen van de staande gedenktekens op graven op de Kommendijk en Slangenburg zijn 80 cm. Voor het historische gedeelte van de Loolaan is maximaal 200 cm toegestaan.

 • 5. De aanvraag voor de vergunning voor het plaatsen of vervangen van een gedenkteken moet schriftelijk bij de beheerder worden ingediend.

 • 6. Voor het (her)plaatsen of verwijderen van het gedenkteken maakt de leverancier een afspraak met de beheerder. Hierbij volgt men de aanwijzingen van de beheerder op.

 • 7. Voor particuliere graven is het mogelijk om binnen de grafoppervlakte; één gedenkteken over 2 graven aan te brengen.

 • 8. De beheerder mag zonder vooraankondiging en aanspraak op schadevergoeding van het graf verwijderen:

 • losse bloemen, planten, kransen en dergelijke die verwelkt zijn;

 • attributen voor onderhoud;

 • losse voorwerpen van glas of kapotte voorwerpen

 • 9. De rechthebbende draagt zorg voor het verwijderen en herstellen van eventueel aanwezige gedenktekens en los gestorte en/of geplaatste verhardingen en eventuele beplantingen.

Artikel 4 Gedenktekens op urnengraven

 • 1. Op urnengraven zijn liggende gedenktekens toegestaan met een maximale afmeting van 100 x 50 cm en een dikte van minimaal 5 cm.

 • 2. Staande gedenktekens op urnengraven mogen nooit breder dan 50 cm en nooit hoger dan 80 cm zijn, met een minimale dikte van 5 cm.

Artikel 5 Eisen aan losse objecten op een graf

 • 1. Het is verboden om losse objecten op het graf aan te brengen, die schadelijk kunnen zijn voor het milieu of gevaarlijk zijn voor bezoekers en medewerkers of personeel.

 • 2. Het is niet toegestaan om onderhoudsmaterialen op of achter de graven te bewaren, zoals gieters, harkjes en ongebruikte vazen. Deze materialen worden door de beheerder verwijderd.

Artikel 6 Graftuin

 • 1. Indien de beplanting op een graf buiten de grenzen komt, heeft de beheerder het recht de beplanting terug te snoeien.

 • 2. Gebruik van los grind, gravel of andere losse grafbedekking is toegestaan mits de graftuin is omsloten met een harde sluitende omranding binnen de grafoppervlakte.

 • 3. Kunstbeplanting of kunstgras in welke hoedanigheid dan ook is niet toegestaan. Deze kunnen terstond door de beheerder verwijderd worden.

 • 4. Woekerende beplanting is niet toegestaan.

 • 5. De maximale toegestane hoogte van beplanting is gelijk aan de maximale hoogte van een gedenksteen: 80 cm (of 100cm). Als de beplanting hoger is, heeft de beheerder het recht om deze te snoeien.

HOOFDSTUK 2: NADERE REGELS HISTORISCH GEDEELTE BEGRAAFPLAATS LOOLAAN

Artikel 7 Nieuwe grafmonumenten

 • 1. Nieuwe grafmonumenten dienen in afmeting, vorm, materiaal, kleur en afwerking te harmoniëren met de reeds aanwezige grafmonumenten, bij voorkeur met een graftuin.

 • 2. Materiaal dient bij voorkeur passend te zijn bij het bestaande (Belgisch hardsteen, graniet, zandsteen, metaal).

 • 3. Een gepolijste afwerking van het materiaal is niet toegestaan.

 • 4. Tekstvlakken dienen in overeenstemming te zijn met de teksten en tekstvlakken op de oude graftekens. Deze tekst mag ofwel verheven in een gebouchardeerd of geprikt vlak aangebracht worden ofwel verzonken in de steen aangebracht.

 • 5. Het aanbrengen van symboliek is toegestaan.

 • 6. Bij afwijkende voorstellen van hetgeen hier gesteld wordt, kan advies worden gevraagd bij een deskundig funerair specialist.

Artikel 8 Hergebruik oude grafmonumenten

 • 1. Na een bijzetting mag het bestaande grafmonument aangepast worden, met inachtneming van de navolgende leden.

 • 2. Toegestaan is om in de graftuin een tekststeen te plaatsen van hetzelfde materiaal als het hoofdmonument met daarop een nieuwe inscriptie die harmonieert met de oude steen. De steen dient qua grootte in verhouding te zijn met de stèle. Banden, palen en kettingen en dergelijke die het oorspronkelijk graf omgeven dienen gehandhaafd te worden. Resterende grafruimte bij voorkeur te vullen met grind of sedum (geen gravel of split).

 • 3. De graftuin afdekken met een deksteen is niet toegestaan.

 • 4. Bestaande tekstplaten die op de stèle zijn geschroefd, mogen vervangen worden door een nieuwe waarop de nieuwe naam van de laatste overledene komt te staan. De nieuwe tekstplaat dient van dezelfde steensoort en bewerking te zijn als de oude.

 • 5. Indien mogelijk kan op zerken een nieuwe inscriptie toegevoegd worden. Een nieuw tekstvlak dient in overeenstemming te zijn met het bestaande, in vorm, afwerking en belettering. Namen van de eerder overledenen in het graf blijven staan.

 • 6. Het onderhoud c.q. opknappen van het oude grafmonument is voor rekening van de nieuwe rechthebbende of gebruiker van het graf, conform artikel 21, lid 1 van de beheersverordening.

Artikel 9 Onderhoud grafmonumenten

 • 1. Bestaande grafmonumenten dienen bij herstel hun patina te behouden. Reiniging met hogedruk of agressieve middelen als zuren of andere chemische reinigingsmiddelen zijn niet toegestaan.

 • 2. Smeed- of gietijzer (hekwerken of palen) mag gerepareerd worden op bestaande wijze (alleen schroeven als die voordien ook al gebruikt zijn), ontroest en conserverend behandeld worden. De hekwerken dienen in oorspronkelijke kleurstelling afgewerkt te worden.

 • 3. Belettering die onleesbaar is geworden kan gezwart worden.

 • 4. Gebroken zerken mogen gestabiliseerd worden op een prefab-betonplaat die verder niet zichtbaar mag zijn. Bij voorkeur worden losse delen met strips of doken vastgezet.

Artikel 10 Instandhouding grafmonumenten

 • 1. Grafmonumenten waarvan de instandhouding door een derde gewaarborgd wordt, dienen in stand gehouden te worden conform de in de overeenkomst gestelde voorwaarden.

 • 2. Het is niet toegestaan nieuwe onderdelen toe te voegen aan in stand te houden grafmonumenten.

Artikel 11 Bestaande grafmonumenten

Aan reeds bestaande grafmonumenten kunnen geen rechten worden ontleend.

HOOFDSTUK 3: OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 12 Slot

 • 1. Deze regels treden in werking de dag na bekendmaking met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2023.

 • 2. De Nadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2017 wordt ingetrokken op het in het artikel 12 lid 1 genoemde tijdstip.

 • 3. Deze regels kunnen worden aangehaald als: Nadere regels begraafplaatsen gemeente Doetinchem 2023.

Ondertekening

Vastgesteld op 24 januari 2023 door burgemeester en wethouders van Doetinchem,

De burgemeester, De secretaris,

mr. M. Boumans mr. G.A. Karssenberg