Besluit nadere regels gemeentelijke begraafplaats Venray

Geldend van 21-01-2023 t/m heden

Intitulé

Besluit nadere regels gemeentelijke begraafplaats Venray

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Venray;

overwegende dat het wenselijk is om nadere regels te stellen voor het gebruik en beheer van de gemeentelijke begraafplaats Boschhuizen;

gelet op de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Venray 2022;

besluit vast te stellen:

Besluit nadere regels gemeentelijke begraafplaats Venray

Artikel 1. Begripsbepalingen

Alle begrippen die in deze nadere regels worden gebruikt hebben dezelfde betekenis als de begrippen in de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Venray 2022.

Artikel 2. Openstelling begraafplaats

 • 1. De begraafplaats is van 1 april t/m 31 oktober dagelijks toegankelijk van 7.30 tot 20.30 uur en van 1 november t/m 31 maart van 7.30 tot 19.00 uur.

 • 2. Voor bezoek aan het crematorium kan afgeweken worden van de tijden in lid 1. Het crematorium is verantwoordelijk voor sluiting van de poort.

Artikel 3. Ordemaatregelen

 • 1. Het is verboden om met motorrijtuigen op de begraafplaats te rijden, behalve na toestemming van de beheerder. Motorvoertuigen waarvoor toestemming is verleend mogen niet harder dan 10 km per uur.

 • 2. Het is niet toegestaan om op de begraafplaats te fietsen, tenzij anders bepaald.

 • 3. Voor werkzaamheden aan graven is toestemming van de beheerder nodig.

 • 4. Hondenbezitters kunnen uitsluitend met een aangelijnde hond de begraafplaats bezoeken en dienen uitwerpselen onmiddellijk te verwijderen.

 • 5. Asverstrooiing op de begraafplaats is alleen mogelijk in overleg met, na toestemming van en in het bijzijn van de beheerder. De beheerder bepaalt waar as verstrooien mogelijk is.

 • 6. Bovengrondse asverstrooiing op grafbedekkingen, urnenplaatsen en gedenkplaatsen is niet toegestaan.

 • 7. Het verontreinigen van de begraafplaats, waaronder het achterlaten van afval buiten de daarvoor bestemde bakken, is niet toegestaan.

 • 8. Het is niet toegestaan om vazen, potten, gieters, gereedschap en bankjes buiten de grafafmetingen te plaatsen.

 • 9. Het is aan steenhouwers, hoveniers, vrijwilligers en daarmede gelijk te stellen personen verboden, anders dan met toestemming van de beheerder, werkzaamheden aan grafbedekkingen op de begraafplaats te verrichten.

Artikel 4. Samenvoegen van overledenen in een graf

 • 1. Het samenvoegen van de stoffelijke resten op of onder de onderste laag van een graf, om daarmee ruimte te maken voor een nieuwe overledene, is mogelijk indien de wettelijke grafrusttermijn van tenminste tien jaar wordt gerespecteerd, de resterende graftermijn nog minimaal tien jaar bedraagt, begraven op meer dan één laag mogelijk is en het samenvoegen technisch uitvoerbaar is.

 • 2. Per graf kan slechts één keer een samenvoeging plaatsvinden.

Artikel 5. Tijden van begraven en asbezorging

 • 1. De tijd van begraven en het bezorgen van as op maandag t/m vrijdag is van 9.00 uur tot 16.00 uur, met uitzondering van erkende feestdagen.

 • 2. De tijd van begraven en bezorgen van as op zaterdag is van 9.00 tot 14.00 uur tegen regulier tarief en van 14.00 uur tot 16.00 uur met een toeslag.

 • 3. De burgemeester kan in bijzondere gevallen van de genoemde tijden en dagen in het eerste en tweede lid van dit artikel afwijken. In die gevallen wordt een extra toeslag in rekening gebracht.

Artikel 6. Indeling graven en asbezorging

Op de begraafplaats kunnen worden uitgegeven:

 • a.

  particuliere enkelgraven, 2 lagen;

 • b.

  particuliere keldergraven;

 • c.

  particuliere dubbelgraven, 2 graven met 2 lagen (met één grafbedekking);

 • d.

  particuliere kindergraven, 1 laag;

 • e.

  particuliere gedenkplaatsen;

 • f.

  particuliere (kelder-)urnengraven;

 • g.

  particuliere bovengrondse urnenplaatsen;

 • h.

  algemene graven;

Artikel 7. Aantal overledenen in graven en asvoorzieningen

 • 1. Per particulier graf mogen maximaal twee overledenen worden begraven en maximaal twee asbussen worden bijgezet, tenzij anders bepaald. De rechthebbende bepaalt wie wordt begraven en bijgezet.

 • 2. Per algemeen graf mogen maximaal twee overledenen worden begraven. Bijzetting van asbussen is niet toegestaan. De beheerder van de begraafplaats bepaalt wie in het graf worden begraven.

 • 3. Per particulier (kelder)urnengraf mogen maximaal twee asbussen worden bijgezet, voor zover de ruimte het toelaat. De rechthebbende bepaalt wiens asbus wordt bijgezet.

 • 4. Per particuliere urnenplaats, urnenzuil inbegrepen, mogen maximaal twee asbussen worden bijgezet. De rechthebbende bepaalt wiens asbus wordt bijgezet.

 • 5. Per particuliere gedenkplaats mogen meerdere overledenen herdacht worden.

 • 6. Per dubbelgraf worden twee graven naast elkaar uitgegeven, elk voor maximaal twee overledenen en twee asbussen. De rechthebbende bepaalt wie wordt begraven en bijgezet.

Artikel 8. Afmetingen van de graven, urnenplaatsen en gedenkplaatsen

De maximale afmetingen voor een graf en urnenplaats zijn:

 • a.

  de standaard afmeting van een particulier graf, een Islamitisch graf inbegrepen, bedraagt 225 x 125 cm (l x b);

 • b.

  de afmeting van een particulier graf op vak O van de begraafplaats is afhankelijk van de beschikbare ruimte, maximaal 200 x 100 cm (l x b);

 • c.

  de afmeting van een particulier kindergraf voor kinderen van 2 tot 12 jaar bedraagt 170 x 110 cm (l x b);

 • d.

  de afmeting van een particulier kindergraf voor kinderen jonger dan 2 jaar en levenloos geborenen bedraagt 100 x 70 cm (l x b);

 • e.

  de afmeting van een particulier (kelder-)urnengraf bedraagt 80 x 80 cm (l x b);

 • f.

  de afmeting van een particuliere urnenplaats en particuliere gedenkplaats bedraagt 60 x 60 cm (l x b);

 • g.

  de afmeting van een algemeen graf bedraagt 225 x 125 cm (l x b);

Artikel 9. Reserveren van graven

 • 1. Het reserveren van een particulier graf of urnengraf kan voor een periode van twintig jaar, waarbij het grafrecht onmiddellijk ingaat.

 • 2. Het reserveren van een particulier graf, urnengraf en urnenplaats kan voor een aangepast reserveringstarief voor een periode van vijf of tien jaar. Het grafrecht gaat pas in op het moment van begraven of bijzetten.

 • 3. Het reserveren van graven in vakken waar op rij begraven wordt is niet mogelijk.

 • 4. De beheerder beoordeelt en bepaalt welke graven voor reservering in aanmerking komen.

Artikel 10. Categorieën

 • 1. In vak O-1,2,3,4 worden géén nieuwe graven meer uitgegeven en zijn bijzettingen niet mogelijk.

 • 2. In vak O-1,2,3,4 worden géén gedenk- of graftekens vernieuwd, verwijderd, of geplaatst, tenzij sprake is van noodzakelijk onderhoud, beschadiging of verzakking.

 • 3. In bijzondere omstandigheden kan het college afwijken van het bepaalde in lid 1 en 2.

 • 4. Vak F is ingericht voor Islamitisch begraven. Alleen mensen met een Islamitische geloofsovertuiging kunnen hier begraven worden.

 • 5. Vak GK is gereserveerd voor het plaatsen en geplaatst houden van asbussen of urnen in urnenkelders.

 • 6. In vak G worden urnenzuilen uitgegeven voor het bijzetten en bijgezet houden van urnen en/of asbussen.

 • 7. Kindergraven zijn beschikbaar in 2 leeftijdscategorieën op vak KA en KB. De beheerder bepaalt welke gedeelten daarvoor in aanmerking komen.

 • 8. Vak S is aangewezen als een algemeen verstrooiveld.

 • 9. Vak PS was een vak aangewezen voor een persoonlijk verstrooiveld. Vanaf 2022 kunnen in dit vak alleen asbussen ondergronds begraven en bijgezet worden.

 • 10. Algemene graven zijn beschikbaar in vak B.

Artikel 11: Termijnen graven, urnenvoorzieningen en gedenkplaatsen

 • 1. Particuliere (urnen)graven, urnenplaatsen en gedenkplaatsen worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar.

 • 2. Het in het eerste lid van dit artikel bedoelde recht wordt op aanvraag van de rechthebbende verlengd met een termijn van vijf of tien jaar of een veelvoud van tien jaar, mits de aanvraag voor het verstrijken van de lopende termijn wordt ingediend.

 • 3. Tussentijdse verlenging van grafrechten per jaar is mogelijk indien bij een bijzetting de resterende termijn korter is dan de vereiste grafrusttermijn van tien jaar. Het tarief bedraagt een tiende deel per te verlengen jaar, uitgaande van het vastgestelde tarief van een verlenging met tien jaar.

 • 4. Algemene graven worden uitgegeven voor een termijn van tien jaar, voor zover de daartoe bestemde ruimte van de begraafplaats dat toelaat.

Artikel 12. Keldergraven

 • 1. Keldergraven worden alleen in uitzonderlijke situaties toegestaan en kunnen alleen geplaatst worden op verzoek van en op kosten van de aanvrager.

 • 2. De voorwaarden waaraan nieuwe keldergraven moeten voldoen zijn:

  • a.

   de gebruikte materialen duurzaam zijn;

  • b.

   de fundering en constructie stabiel en veilig zijn;

  • c.

   het keldergraf beheer-technisch en esthetisch aanvaardbaar is;

  • d.

   de binnen afmetingen van een keldergraf minimaal 240 x 120 cm (l x b) zijn;

  • e.

   de vergunningaanvraag voldoet aan het bestemmingsplan en overige wetten.

 • 3. De voorwaarden waaraan begraven in bestaande particuliere keldergraven moet voldoen zijn:

  • a.

   het samenvoegen c.q. ruimen van het graf beheer-technisch mogelijk is;

  • b.

   de afmetingen binnen maats voldoende ruimte bieden voor de kistafmetingen;

  • c.

   het keldergraf waterdicht is en voorzien is van adequate ventilatie;

  • d.

   de werkzaamheden veilig uit te voeren zijn.

 • 4. Een vergunning voor een reeds bestaand keldergraf kan worden gewijzigd of ingetrokken indien:

  • a.

   de duurzaamheid van de gebruikte materialen onvoldoende is;

  • b.

   de fundering en constructie onvoldoende stabiel en veilig zijn;

  • c.

   ter verkrijging van de vergunning onjuiste dan wel onvolledige gegevens zijn verstrekt;

  • d.

   de aan de vergunning verbonden voorschriften niet worden nagekomen;

  • e.

   van de vergunning geen gebruik gemaakt wordt binnen de daarin gestelde termijn;

  • f.

   de houder van de vergunning dit verzoekt;

  • g.

   het college om redenen van beheer technische aard dit wenselijk of noodzakelijk acht.

 • 5. Aan de afhandeling van de aanvraag van een vergunning voor een keldergraf zijn kosten verbonden.

Artikel 13. Overschrijving van verleende rechten

 • 1. Wanneer nabestaanden ontbreken, kan de rechthebbende bij laatste wil of bij notariële akte bepalen dat de rechten worden overgeschreven op naam van de notaris die de nalatenschap beheert, een stichting of instelling voor grafzorg of een kerkgenootschap.

 • 2. Het college kan in bijzondere gevallen van het bepaalde in het voorgaande lid afwijken.

Artikel 14. Melding en vergunning grafbedekking en gedenkteken

 • 1. De melding tot het plaatsen, aanbrengen of wijzigen van een gedenkteken of vaste beplanting op een (urnen-)graf, urnenplaats en gedenkplaats moet schriftelijk worden gedaan bij het college, uiterlijk een maand voor plaatsing. Het verzoek dient te bevatten:

  • a.

   NAW-gegevens van de rechthebbende van het graf, de urnenplaats of de gedenkplaats;

  • b.

   de naam en het adres van de aanvrager en indien deze een ander is dan de rechthebbende tevens de toestemming van de betreffende rechthebbende om eigenaar van de grafbedekking te zijn;

  • c.

   de naam van de begraafplaats, de ligging (grafveld) en nummer van het graf of de plaats;

  • d.

   naam en adres van degene die de te verrichten werkzaamheden op de begraafplaats uitvoert;

  • e.

   een werktekening (in tweevoud), schaal 1:10, waarin aangegeven:

   • een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

   • de soort en kleur van het materiaal van het gedenkteken en de bewerking ervan;

   • de vermelding of de letters en/of tekens, ingehakt, opgehakt of van een ander materiaal zijn;

   • de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s);

   • de soort van het materiaal van de fundering en de wijze van bevestiging van het gedenkteken daarop;

   • de soort vaste planten indien het een levende grafbedekking betreft.

 • 2. Voor gewenste grafbedekkingen die niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 14, lid 1 t/m 12 van de nadere regels, ornamenten voor op het (urnen-)graf, een bovengrondse urnenplaats of een gedenkplaats inbegrepen, is een vergunning vereist.

 • 3. De beslissing op de vergunningaanvraag wordt door het college schriftelijk meegedeeld.

Artikel 15. Voorwaarden voor gedenktekens

 • 1. Voor gedenktekens mogen alleen duurzame materialen worden gebruikt, zoals natuursteen, metaal, keramiek, duurzame kunststoffen, verduurzaamde houtsoorten en gehard glas.

 • 2. De lengte en de breedte van de grafbedekking, het daarop geplaatste gedenkteken, ornamenten inbegrepen, mogen de toegestane afmetingen van het (urnen-)graf, bovengrondse urnenplaats en gedenkplaats niet overschrijden.

 • 3. Gedenktekens moeten geplaatst worden op een fundament of afdekplaat die verzakking van het gedenkteken uitsluit.

 • 4. Voor het plaatsen van een staande of liggende gedenktekens op een graf, graven in vak KA, KB, O, P, R en GK uitgezonderd, gelden de volgende maximale afmetingen, gemeten in centimeters vanaf het maaiveld: maximaal 80 x 90 x 110 cm (l x b x h).

 • 5. Voor het plaatsen van een gedenkteken op een dubbel graf gelden de volgende maximale afmetingen, gemeten in centimeters vanaf het maaiveld: maximaal 80 x 180 x 110 (l x b x h).

 • 6. Voor het plaatsen van een staand en/of liggend gedenkteken op een graf in vak O, F en R gelden de volgende maximale afmetingen, gemeten in centimeters vanaf het maaiveld: maximaal 180 x 90 x 110 cm (l x b x h).

 • 7. Voor het plaatsen van een gedenkteken op een kindergraf in vak KA en KB gelden de volgende maximale afmetingen, gemeten in centimeters vanaf het maaiveld: maximaal 40 x 60 x 70 (l x b x h);

 • 8. Voor het plaatsen van een liggend gedenkteken op een urnengraf in vak GK gelden de volgende maximale afmetingen gemeten in centimeters: 60 x 40 (l x b);

 • 9. Voor het plaatsen van een gedenkteken op een urnenplaats en particuliere gedenkplaats gelden de volgende maximale afmetingen, gemeten in centimeters vanaf het maaiveld: 55 x 55 x 55 cm (l x b x h).

 • 10. De in het vierde, vijfde, zesde en zevende lid genoemde gedenktekens moeten gefundeerd zijn, vast aan elkaar zitten of afzonderlijk bevestigd worden op een onderplaat en voorzien zijn van een gegraveerd grafnummer.

 • 11. Sierurnen moeten stevig verankerd worden op een bijpassende grondplaat of sokkel, zodanig dat verwijdering door onbevoegden wordt voorkomen.

 • 12. Bodembedekking of strooibedekking, zoals grind en schelpen zijn alleen toegestaan binnen een deugdelijke omranding van minimaal 10 cm hoogte boven het maaiveld en voorzien van een bodemplaat.

 • 13. In specifieke situaties kan het college afwijken van de in het vierde, vijfde, zesde en zevende lid genoemde afmetingen. Een vergunningaanvraag daartoe wordt beoordeeld op inpasbaarheid binnen de begraafplaats en het betreffende vak.

 • 14. Op het gedenkteken dient aan de achterzijde het grafnummer zichtbaar aanwezig te zijn.

 • 15. De namen van leveranciers, ontwerpers of uitvoerders van gedenktekens mogen alleen aan de achterkant van het gedenkteken worden aangebracht, in de vorm van een klein koperen of bronzen naamplaatje van maximaal 2 x 4 centimeter.

 • 16. Op algemene graven is slechts een staand gedenkteken van 80 x 110 cm (b x h) toegestaan voor de eerst begraven overledene en een liggend gedenkteken met maximale afmetingen van 80 x 40 cm (l x b) voor de laatst begraven overledene.

 • 17. Op en in de nabijheid van verstrooivelden zijn permanente en tijdelijke voorwerpen en gedenktekens niet toegestaan.

 • 18. Voor de zuilen in vak G geldt dat deze uitsluitend worden afgesloten met een door de beheerder beschikbaar gestelde afdekplaat en dat het niet is toegestaan aan de zuil andere voorwerpen te bevestigen.

 • 19. Het is niet toegestaan op graven in de vakken GK en S randen of afscheidingen aan te brengen of te houden.

Artikel 16. Onderhoud door rechthebbende of gebruiker

 • 1. Onder onderhoud wordt verstaan het schoonmaken van het gedenkteken, het verven of vergulden van letters en andere figuraties op het gedenkteken, het verwijderen van spontaan opkomende kruiden of zaailingen op de grafbedekking, het rechtzetten van verzakkingen van het gedenkteken en het uitvoeren van overige herstellingen van het gedenkteken.

 • 2. Voor het schoonmaken van het gedenktekens zijn alleen biologisch afbreekbare middelen toegestaan.

 • 3. Het afval dat vrij komt bij het onderhoud (groenafval en verpakkingsmaterialen) dient door eenieder in de daarvoor aanwezige afvalbakken te worden gedeponeerd.

Artikel 17. Grafbeplanting

 • 1. De beplanting op een graf moet binnen de afmeting van het graf blijven en mag niet hoger worden dan de maximaal toegestane hoogte van 110 cm.

 • 2. Verboden zijn sterk woekerende planten, invasieve exoten en planten met stekels en doornen.

Artikel 18. Losse bloemen, planten en ornamenten

 • 1. Het plaatsen op graven van losse bloemen in steekvazen en planten in potten of bakken is toegestaan, mits geplaatst binnen de maximale afmetingen van de grafbedekking. Glazen vazen en voorwerpen waarin glas verwerkt is, zijn vanuit veiligheidsoogpunt niet toegestaan.

 • 2. De rechthebbende of de gebruiker van het graf draagt zelf zorg voor regelmatig onderhoud, het verwijderen van verwelkte bloemen en planten die in verwaarloosde staat verkeren en het terugsnoeien van beplanting binnen de toegestane afmetingen.

 • 3. Ornamenten, linten en dergelijke die na een teraardebestelling op het graf worden achtergelaten moeten binnen vier weken na de dag van de teraardebestelling door de rechthebbende of de gebruiker worden verwijderd. Indien niet aan de genoemde termijn voldaan wordt heeft de beheerder het recht om deze ongevraagd te verwijderen, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

 • 4. Linten, siervazen en dergelijke voorwerpen worden gedurende zes weken na een begrafenis ter beschikking gehouden van de rechthebbende, indien deze daartoe tevoren een verzoek heeft ingediend bij de beheerder.

 • 5. De beheerder is gerechtigd om losse voorwerpen, buiten de toegestane afmetingen groeiende planten, verwelkte bloemen en dode planten te verwijderen indien de rechthebbende of gebruiker dat niet tijdig zelf doet, zonder dat deze tot enige vergoeding verplicht is.

Artikel 19. Plaatsen gedenkteken.

 • 1. Voor plaatsingswerkzaamheden van een gedenkteken en vaste meerjarige beplanting is toestemming nodig van de beheerder.

 • 2. Het gedenkteken met toebehoren moet volgens aanwijzingen van de beheerder worden geplaatst.

 • 3. Alle sporen van werkzaamheden, ontstaan door of ten gevolge van plaatsingswerkzaamheden, moeten worden opgeruimd.

Artikel 20. Opgraven voor crematie of herbegraven

Transport van stoffelijke resten voor crematie of herbegraven elders buiten de begraafplaats is alleen toegestaan door medewerkers van de begraafplaats, een erkende uitvaartonderneming of een erkend gespecialiseerd bedrijf.

Artikel 21. Schudden en samenvoegen van stoffelijke resten

Het is slecht één maal toegestaan om een graf te schudden of stoffelijke resten samen te voegen onder de onderste laag.

Artikel 22. Lijst historische graven

 • 1. De lijst met historische graven wordt minimaal 1 keer per tien jaar geactualiseerd.

 • 2. Het college voorziet na afloop van de graftermijn en bij het ontbreken van een geregistreerde rechthebbende in het onderhoud van deze graven.

 • 3. Het college is bevoegd de lijst aan te passen en graven te verwijderen.

 • 4. Voor de op de lijst historisch waardevolle graven geplaatste graven van Molukse KNIL-militairen gelden de volgende voorwaarden:

  • a.

   Maximaal één extra familielid kan in hetzelfde graf (van twee lagen) bijgezet worden;

  • b.

   Voor deze graven zijn geen grafrechten meer verschuldigd na afloop van de huidige termijn, zonder recht op terugbetaling van (een deel van) de reeds betaalde rechten;

  • c.

   Bij bijzettingen in deze graven zijn begraafrechten verschuldigd;

  • d.

   Rechthebbenden van grafrechten die voor 2021 verlengd zijn kunnen aanspraak maken op terugbetaling van de reeds betaalde verlengingskosten, echter niet op de kosten van het eerste grafrecht en de begraafrechten;

  • e.

   Rechthebbenden blijven verantwoordelijk voor het onderhoud van de grafbedekking en het doorgeven van de wijziging van NAW-gegevens en de NAW-gegevens van nieuwe rechthebbenden, conform artikel 19 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Venray 2022;

  • f.

   Conform artikel 31, lid 4 van de Beheerverordening gemeentelijke begraafplaats Venray 2022 beslist het college over het tijdstip van het ruimen van deze graven en het verwijderen van de grafbedekking.

  • g.

   Na afloop van de graftermijn en bij het ontbreken van een rechthebbende kan het graf ter adoptie worden aangeboden voor onderhoud.

Artikel 23. Inwerking treding

Deze nadere regels treden in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 24. Citeertitel

Deze nadere regels worden aangehaald als “Besluit nadere regels gemeentelijke begraafplaats Venray”.

Ondertekening

Aldus besloten door het college in zijn vergadering van 17 januari 2023.

de burgemeester,

L.A.M. Kompier

de secretaris,

E.G.J. Voorn