Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Nummer 563928/563941

De raad van de gemeente Renswoude;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 1 november 2022;

Gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende verordening:Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam “ leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Ondertekening

Artikel 2 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Tarieven

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 4 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of ander schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingplichtige bekendgemaakt.

Artikel 5 Tijdstip van betaling

Als de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt uitgereikt, moeten de leges worden betaald op het moment van uitreiken van de kennisgeving.Als de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden en geen betrekking heeft op de in het derde lid bedoelde diensten, moeten de leges worden betaald binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.Met betrekking tot de diensten als bedoeld in Titel 2, omgevingsvergunning, van de bij deze verordening behorende tabel en waarvoor de te heffen leges meer bedragen dan € 9.260,-- kunnen de leges worden betaald in drie maandelijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgende op die van de dagtekening van de kennisgeving, de tweede en derde telkens een maand later.De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 6 Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges, betaald voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst, wordt verleend op aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling.

Artikel 7 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:-het in behandeling nemen van aanvragen voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;-stukken of inlichtingen, door openbare besturen, ambtenaren en instellingen in het openbaar belang aangevraagd;

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen :a. van zuiver redactionele aard zijn;b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.8 ( akten burgerlijke stand );

2. hoofdstuk 2 ( reisdocumenten );

3. hoofdstuk 3 ( rijbewijzen );

4. onderdeel 1.4.5 ( papieren verstrekking uit de basisregistratie personen) ;

5. onderdeel 1.9.1 ( verklaring omtrent het gedrag );

6. hoofdstuk 16 ( kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening, bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De “Verordening op de heffing en invordering van leges 2022” van 7 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode plaatsvindt.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

5. Deze verordening kan worden aangehaald als de “ Verordening op de heffing en invordering van leges 2023”

Aldusbesloten in de openbare vergadering van de raad van 06 december 2022 Namens deze,

De griffier en de voorzitter

Tarieventabel behorende bij de “Verordening op de heffing en invordering van leges 2023”

Indeling tarieventabel 2023

 
 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

 

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens

 

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

 

Hoofdstuk 14

Vervallen

 

Hoofdstuk 15

Vervallen

 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

Hoofdstuk 20

Diversen

 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/ conceptaanvraag/ principeverzoek

 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 

Hoofdstuk 5

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

Hoofdstuk 6

Bestemmingsplanwijzigingen zonder activiteiten

 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

Hoofdstuk 4

Telecommunicatie

 

Hoofdstuk 5

Standplaatsen

 

Hoofdstuk 6

Winkeltijdenwet

 

Hoofdstuk 7

Brandbeveiligingsverordening

 

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 

Titel 1

Algemene dienstverlening

 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel een omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

Op maandag tussen 09.00 12.00 uur

kosteloos

1.1.1.2

Op maandag tussen 12.00 en 17.00 uur

€ 315,50

1.1.1.3

Op dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 17.00 uur

€ 315,50

1.1.1.4

Op zaterdag tussen 10.00 en 16.00 uur

€ 805,70

1.1.1.5

Op zondag of daarmee gelijkgestelde dagen, indien de abs /babs medewerking verleent en indien is aangetoond dat een andere dag onmogelijk is

€ 1.053,60

1.1.1.5.1

Benoeming van een BABS voor een dag kost extra

€ 114,70

1.1.1.6

In afwijking van eerdergenoemde uren

€ 805,70

 

Op aangewezen locatie buiten het gemeentehuis

 

1.1.1.7

Op maandag t/m vrijdag

€ 315,50

1.1.1.8

Op zaterdag

€ 315,50

1.1.1.9

Op zondag of daarmee gelijkgestelde dagen, indien de abs/babs medewerking verleent en indien is aangetoond dat een andere dag onmogelijk is

€ 1.053,60

 

Op eenmalig aangewezen locatie buiten het gemeentehuis

 

1.1.2.1

Op maandag t/m zaterdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 315,50

1.1.2.2

Op zondag of daarmee gelijkgestelde dagen, indien de abs/babs medewerking verleent en indien is aangetoond dat een andere dag onmogelijk is

€ 1.053,60

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.5.1

Een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering

€ 39,40

1.1.5.2

Een duplicaat van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 44,95

1.1.6

Reserve

 

1.1.7

Reserve

 

1.1.7.1

Voor elk volledig afschrift van een akte van de b.s. (art.28,1e lid boek 1 BW)

€ 14,40

1.1.7.2

Een uittreksel als bedoeld in artikel 28, derde lid Boek 1 van het BW

€ 15,70

1.1.7.3

Een verklaring van huwelijksbevoegdheid art. 49a Boek 1 van het BW

€ 25,30

1.1.7.4

Voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de b.s.

€ 14,40

1.1.7.5

Voor elk meertalig modelformulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012

€ 14,40

1.1.7.6

Voor elk meertalig modelformulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr 1024/2012 als het betreft een verklaring van huwelijksbevoegdheid Artikel 1 lid 1 onder c legesbesluit akten burgerlijke stand

€ 19,40

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor elk kwartier hieraan besteed

€ 17,45

1.1.8.1

Tot het verkrijgen van een attestatie de vita

€ 15,70

 
 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 77,75

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

 
 

voor personen jonger dan 18 jaar

€ 58,80

 

voor personen vanaf 18 jaar

€ 77,75

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)

€ 58,80

1.2.1.4

reserve

 

1.2.1.5

reserve

 

1.2.1.6

tot het aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3

€ n.v.t.

1.2.1.7

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen jonger dan 18 jaar

€ 37,95

1.2.1.8

tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen ouder dan 18 jaar

€ 70,30

1.2.2

De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 52,95

1.2.3

Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.3

voor het op schriftelijke aanvraag verstrekken van gegevens uit het Centraal register Rijbewijzen

€ 34,60

1.3.4

administratiekosten bij vermissing rijbewijs

€ 31,40

 
 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

€ 8,90

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,90

1.4.2.2

Voor elk meertalig modelformulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr.2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012

€ 8,90

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.4.

tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking

€ 8,90

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

€ 8,90

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,70

 
 
 

Hoofdstuk 5

( Vervallen )

 
 
 
 

Hoofdstuk 6

( Vervallen )

 
 
 
 

Hoofdstuk 7

( Vervallen )

 
 
 
 

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,25

1.8.1.1.2

in formaat A3

€ 0,50

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 8,20

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 8,20

1.8.2.3

de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de Monumentenwet 1988

€ 8,20

1.8.2.4

het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988

€ 8,20

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 8,20

 
 
 

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€ 42,55

1.9.2

Tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 8,20

 
 
 

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 17,70

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een afschrift, scan of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,67

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 0,67

 
 
 

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de huisvestingswet 2014

€ 41,80

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 41,80

1.11.3

Tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a., van de Huisvestingswet 2014

€ 41,80

1.11.4

tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b., van de Huisvestingswet 2014

€ 41,80

1.11.5

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c., van de Huisvestingswet 2014.

€ 41,80

1.11.6

het tarief bedraagt voor het in behandeling tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 41,80

1.11.7

voor de kosten van het door een keuringsinstantie ten behoeve van de aanvraag uit te brengen medisch advies

€ 98,55

 
 
 

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 41,75

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 41,75

 
 
 

Hoofdstuk 13

(Vervallen)

 
 
 
 

Hoofdstuk 14

(Vervallen)

 
 
 
 

Hoofdstuk 15

(Vervallen)

 
 
 
 

Hoofdstuk 16

Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat

€ 90,10

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat

€ 90,10

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 54,05

1.16.1.3

voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd

€ 360,90

1.16.1.4

voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van 5 jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat

€ 355,90

en voor iedere volgende speelautomaat

€ 215,30

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 55,70

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 28 van de Wet op de kansspelen (prijsvraagvergunning)

€ 55,70

 
 
 

Hoofdstuk 17

Kinderopvang

 

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een inschrijving in het Landelijke Register Kinderopvang van:

 

1.17.1

Kinderdagverblijf

€ 791,40

1.17.2

Buitenschoolse opvang

€ 791,40

1.17.3

Gastouderbureau

€ 565,20

1.17.4

Gastouder Opvang

€ 339,10

1.17.5

Peuterspeelzalen

€ 791,40

 
 
 

Hoofdstuk 18

Telecommunicatie

 
 

Zie Titel 3, hoofdstuk 4

 
 
 
 

Hoofdstuk 19

Verkeer en vervoer

 

1.19

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 7,50

1.19.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 4,25

1.19.3

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 7,50

1.19.4

voor de kosten van deskundig medisch advies t.b.v. de aanvraag

€ 71,00

1.19.5

om plaatsing van een bord 54b van bijlage II van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens.

€ 48,30

1.19.6

ten behoeve van de aanvraag noodzakelijke medische advies

€ 71,00

1.19.7

het vervangen van een onderbord i.v.m. wijzing kenteken

€ 19,10

1.19.8

Voor de aanvraag van een ontheffing voor de Route Gevaarlijke Stoffen

€ 89,30

 
 
 

Hoofdstuk 20

Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in afdeling 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening met betrekking tot een onvoorwaardelijke of voorwaardelijke lozingsvergunning, alsmede voor een beschikking, waarbij een tijdelijke vergunning wordt omgezet in een vergunning zonder termijn

€ 126,55

Voor het verlenen van een tijdelijke lozingsvergunning alsmede voor een verlenging van een tijdelijke vergunning

€ 25,90

1.20.1.2

Tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in afdeling 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening met betrekking tot een vergunning op Grond van artikel 2 van de Geluidhinderverordening Renswoude

€ 100,15

Voor het wijzigen van een vergunning krachtens artikel 2 van de Geluidhinderverordening Renswoude op grond van artikel 9 van de verordening

€ 50,75

Voor het verlenen van een vergunning op grond van artikel 13, lid 1 van de Geluidshinderverordening Renswoude

€ 25,90

1.20.2

Reserve

 

1.20.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,66

1.20.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

€ 0,66

1.20.2.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,66

1.20.2.2.2

per pagina op papier van een ander formaat

€ 0,90

1.20.2.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning tot het maken van muziek door middel van een instrument en langs mechanische weg op of aan de openbare weg per dag

€ 8,10

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een vergunning voor een lichtreclame of verkoopautomaat per aanvraag

€ 50,75

1.20.2.4

Reserve

 

1.20.2.5

Voor vergunningen tot handelingen, waarvoor krachtens de wet of gemeentelijke verordening vergunning moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling bestaat of voor zover daarvoor in deze tabel geen bijzondere regeling is opgenomen

€ 8,10

 
 
 

1.20.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkoop van consumentenvuurwerk wordt op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening hoofdstuk 2, afdeling 13, artikel 2:71 t/m 2:73 een tarief geheven van

€ 124,35

 
 
 
 
 
 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen.

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

 
 

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten, die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

Om de hoogte van de bouwleges te bepalen, moeten de bouwkosten per bouwwerk berekend worden. Deze worden bepaald met het (online) Rekenprogramma “Bouwprijzen Software”. Dit is nader uitgewerkt in de beleidsregels voor het vaststellen van de bouwkosten

2.1.1.3

principeverzoek:

 
 

een verzoek aan burgemeester en wethouders om voor een ruimtelijk plan te vernemen wat het collegestandpunt hierover is

 

2.1.1.4

vooroverleg:

 
 

een aanvraag om een ambtelijke indicatie te verkrijgen of medewerking aan een verzoek of vergunningsaanvraag naar verwachting mogelijk zal zijn

 

2.1.1.5

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 

Hoofdstuk 2

Vooroverleg/ principeverzoek

 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 114,80

 

Indien het vooroverleg binnen 1 jaar leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning en de plannen ongewijzigd zijn gebleven, dan worden de leges voor het vooroverleg eenmalig verrekend met de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.

 

2.2.2

om beoordeling van een principeverzoek:

  • 1.

    voor plannen met een bouwsom tot € 10.000

  • 2.

    voor plannen met een bouwsom > € 10.000

€ 522,70

€ 1.045,40

 

Indien het principeverzoek binnen 1 jaar na het principebesluit leidt tot een aanvraag omgevingsvergunning en deze aanvraag niet afwijkt van het principebesluit, dan worden 50 % van de leges voor het principeverzoek eenmalig verrekend met de leges voor de aanvraag omgevingsvergunning.

 
 

Indien het principeverzoek tijdens de procedure (voordat het college een besluit heeft genomen) wordt ingetrokken, dan worden 50 % van de leges voor het principeverzoek in rekening gebracht

 

2.2.3

voor het afgeven van een schriftelijke verklaring omtrent het al dan niet zonder omgevingsvergunning mogen realiseren van een project, of omtrent de nog beschikbare ruimte om vergunningsvrij te bouwen

€ 80,65

2.2.4

bij zowel vooroverleg, als een principeverzoek geldt dat kosten gemaakt door externe partijen, zoals de welstandscommissie, de omgevingsdienst of de agrarische beoordelingscommissie, worden doorberekend aan initiatiefnemer en deze kosten niet worden verrekend met de eventueel later in te dienen aanvraag omgevingsvergunning

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.1.2

indien de bouwkosten minder dan € 3.500,-- bedragen

€ 114,73

2.3.1.3

indien de bouwkosten € 3.500,-- of meer bedragen, maar minder dan € 200.000,--

3,14%

 

berekend over de bouwkosten;

 

2.3.1.4

indien de bouwkosten € 200.000,-- of meer bedragen, maar minder dan € 500.000,--

€ 1.060,04

 

vermeerderd met

2,63%

 

berekend over de bouwkosten;

 

2.3.1.5

indien de bouwkosten € 500.000,-- of meer bedragen, maar minder dan € 1.000.000,--

€ 2.385,06

 

vermeerderd met

2,36%

 

berekend over de bouwkosten;

 

2.3.1.6

indien de bouwkosten € 1.000.000,-- of meer bedragen, maar minder dan € 2.000.000,--

€ 5.035,12

 

vermeerderd met

2,06%

 

berekend over de bouwkosten;

 

2.3.1.7

indien de bouwkosten € 2.000.000,-- of meer bedragen

€ 9.275,26

 

vermeerderd met

1,86%

 

berekend over de bouwkosten;

 
 
 
 

2.3.2

Welstandstoets

 

Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 2.3.1 wordt in verband met de toetsing aan de redelijke eisen van welstand verhoogd. Het tarief hiervoor bedraagt:

2.3.2.1

indien het advies van de externe welstandsarchitect of -commissie van MooiSticht moet worden ingewonnen, dan geldt het tarief als genoemd in de tarieventabel zoals weergegeven in bijlage 'MooiSticht'.

 

2.3.2.2

indien er geen advies van de externe welstandsarchitect of -commissie hoeft worden ingewonnen:

€ 53,85

2.3.2.3

indien er niet aan de redelijke eisen van welstand wordt voldaan, of indien aanvrager een wijziging van het project doorvoert en daardoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, dan worden de werkelijk gemaakte welstandskosten in rekening gebracht.

 
 
 
 

2.3.3

Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 114,70

 
 
 

2.3.5

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 113,70

 
 
 

2.3.6

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo bedraagt het tarief:

 

2.3.6.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 161,60

2.3.6.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 308,95

2.3.6.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast:

€ 3.089,85

 

Als niet vóór het in procedure brengen van de aanvraag: een exploitatieplan is opgesteld of het kostenverhaal van grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden niet anderszins, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, is verzekerd;

 

2.3.6.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, c of d van de Wabo wordt toegepast:

€ 268,95

 
 
 

2.3.7

Brandveilig gebruik

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 268,95

 
 
 

2.3.8

Monument of beschermd dorpsgezicht

 

2.3.8.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een (beschermd) monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f of h van de Wabo, of een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b of c van de Wabo, bedraagt het tarief;

€ 215,20

 
 
 

2.3.9

Sloopactiviteiten

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 114,75

 
 
 

2.3.10

(Uit)weg/ inrit

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 114,75

 
 
 

2.3.11

Kappen

 

2.3.11.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het (doen) vellen van een houtopstand als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 114,75

 
 
 

2.3.12

Andere activiteiten

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk is bedoeld, bedraagt het tarief:

€ 114,75

 
 
 

2.3.13

Achteraf ingediende aanvraag.

 

2.3.13.1

Onverminderd het hiervoor bepaalde bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit:

25%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een minimum van

€ 114,75

 

en een maximum van :

€ 1.130,35

 
 
 

2.3.14

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.14.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.14.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 
 

Beoordeling onderzoeksrapporten

 

2.3.16.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van deze tabel bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport,

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport,

voor de beoordeling van een onderzoek inzake waterhuishouding,

voor de beoordeling van een onderzoek inzake luchtkwaliteit,

voor de beoordeling van een onderzoek inzake flora en fauna,

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek,

voor de beoordeling van een onderzoek externe veiligheid,

voor de beoordeling van een verkeersrapportage,

voor de beoordeling van een geuronderzoek,

voor de beoordeling van een planschaderisicoanalyse,

voor de beoordeling van een beplantingsplan,

voor de beoordeling van een onderzoek milieuzonering

per rapport:

€ 257,05

2.3.16.3

Voor de beoordeling van een milieueffectrapportage

€ 386,25

 
 
 

2.3.17

Advies/ verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 2 t/m 6 van titel II is het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies of een verklaring van geen bedenkingen moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning, gelijk aan de hoogte van de kosten die door het betreffende bestuursorgaan in rekening worden gebracht.

 
 
 
 

2.3.17

Digitale ruimtelijke plannen

 

2.3.17.1

Indien er een wettelijke verplichting geldt dat een ruimtelijk plan digitaal beschikbaar dient te worden gesteld, dan worden de kosten voor het digitaal beschikbaar maken doorberekend aan de aanvrager van het plan.

 
 
 
 

2.3.18

Hogere grenswaarde Wet geluidhinder

 

2.3.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vaststelling van hogere grenswaarde(n) op grond van de hoofdstukken V (zones rond industrieterreinen), VI (zones langs wegen en VII (zones langs spoor-, tram- en metrowegen) van de Wet geluidhinder:

€ 386,25

 
 
 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning bouwen

 

2.4.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor het bouwen intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges als bedoeld onder 2.3.1;

 

2.4.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges als bedoeld onder 2.3.1;

 

2.4.1.3

indien een aanvraag om omgevingsvergunning wordt ingetrokken, doch er wordt binnen zes maanden na intrekking van de aanvraag een nieuwe, soortgelijke, aanvraag om omgevingsvergunning voor hetzelfde perceel en dezelfde activiteit ingediend

100%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges als bedoeld onder 2.3.1;

 
 
 
 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning bouwen

 

2.4.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges als bedoeld onder 2.3.1;

 
 
 
 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning bouwen

 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor het bouwen weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

25%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges als bedoeld onder 2.3.1;

 

2.4.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.4.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 

2.4.4.1

Een bedrag minder dan € 108,30 wordt niet teruggegeven.

 

2.4.4.2

Het bepaalde in 2.4.4.1 is niet van toepassing indien 2.4.1.3 wordt toegepast.

 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 114,75

 
 
 

Hoofdstuk 6

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een (gedeeltelijke) herziening van een geldend bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 3.089,85

 

Als niet vóór het in procedure brengen van de aanvraag: een exploitatieplan is opgesteld of het kostenverhaal van grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden niet anderszins, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, is verzekerd;

 
 

Indien volgend op vooroverleg of principeverzoek als bedoeld in artikel 2.2. binnen een jaar na de datum van verzending van het antwoord op het verzoek om vooroverleg, dan wel van de beslissing op het principeverzoek voor hetzelfde plan, een aanvraag tot het verkrijgen van een (gedeeltelijke) herziening, wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan in behandeling wordt genomen, wordt in de begroting als bedoeld in artikel 2.6.1 het op grond van artikel 2.2 betaalde bedrag verrekend.

 

2.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 2.574,85

 

Als niet vóór het in procedure brengen van de aanvraag: een exploitatieplan is opgesteld of het kostenverhaal van grondexploitatie over de in de vergunning begrepen gronden niet anderszins, als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening, is verzekerd;

 
 
 
 

Hoofdstuk 7

In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 111,30

 
 
 
 
 
 

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 

Hoofdstuk 1

Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet

€ 137,95

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 13,70

3.1.4.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag topt het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 18, lid 1 van de verordening drank- en horecawet Renswoude 2013

€ 13,70

3.1.5

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 18, lid 2 van de verordening drank- en horecawet Renswoude 2013

€ 13,70

 
 
 

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Wat in dit hoofdstuk wordt verstaan onder evenementen A.1, A.2, B&C.1 en B&C.2 is vastgelegd in de beleidsregels “categorie-indeling evenementen”. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

Categorie A.1

€ 19,60

3.2.1.2

Categorie A.2

€ 140,55

3.2.1.3

Categorie B&C.1

€ 261,70

3.2.1.4

Categorie B&C.2

€ 536,60

3.2.1.5

Een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 15,60

3.2.1.6

Reserve

 

3.2.2

Reserve

 

3.2.3

Reserve

 
 
 
 

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 540,25

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 540,25

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15 van de Algemene plaatselijke verordening:

€ 540,25

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 540,25

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 540,25

 
 
 

Hoofdstuk 4

Telecommunicatie

 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband

 
 

met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en werkwijze van uitvoering

 
 

van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4. eerste lid van de Telecommunicatiewet,

 
 

dan wel een aanvraag voor een vergunning voor het aanleggen van overige kabels en/of leidingen, voor tracés :

 

3.4.1.1.

tot 20 meter

€ 432,50

3.4.1.2

van 20 tot 100 meter

€ 561,65

3.4.2

Voor tracés van 100 meter of meer wordt het in subonderdeel 3.4.1.2

 
 

genoemde tarief voor elke 100 meter verhoogd met

€ 64,55

3.4.3

Het in onderdeel 3.4.1 genoemde tarief wordt voor elke te plaatsen handhole, kast of daarmee gelijk te stellen |(ander) distributiepunt verhoogd met

€ 129,10

3.4.4

Het in onderdeel 3.4.1. genoemde tarief wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld

 

3.4.4.1

indien onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt;

 

3.4.4.2

indien, gezien de omvang van de werkzaamheden, wijk-en/of gemeente brede communicatie plaatsvindt.

 
 
 

3.4.4.3

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 3.4.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor de vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

 

3.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een elektronische melding voor het aanleggen van een basisbreedbandnetwerk buiten de bebouwde kom met een tracélengte van tenminste 10 kilometer in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden bedoeld in artikel 5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet vermeerderd met een bedrag per aansluiting van

€ 432,50

 
 

€ 21,55

 
 
 
 

Hoofdstuk 5

Standplaatsen

 

3.5.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.5.1.

een standplaatsvergunning als bedoeld in art.5, lid 16 van de A.P.V..

 

3.5.1.1

Geldig voor 1 dag

€ 17,50

3.5.1.2

Geldig voor 1 week

€ 52,40

3.5.1.3

Geldig voor 1 maand

€ 87,25

3.5.1.4

Geldig voor 1 kwartaal

€ 174,60

3.5.1.5

Geldig voor 1 jaar

€ 349,20

 
 
 
 

Ventvergunningen

 

3.5.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: een ventvergunning als bedoeld in artikel 5: 14 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 8,10

 
 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit

 
 

Winkeltijdenwet per dag

€ 13,90

3.6.2

tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 3.6.1. bedoelde ontheffing

 
 

over te dragen aan een ander

€ 8,10

3.6.3

tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€ 8,10

 
 
 

Hoofdstuk 7

Ontheffing stookverbod.

 

3.7.1

Een aanvraag voor een ontheffing van het stookverbod krachtens de A.P.V.:

€ 24,90

 
 
 

Hoofdstuk 8

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 24,95

behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023, vastgesteld bij raadsbesluit

d.d. 6 december 2022.

de griffier, de voorzitter,