Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke zelfstandigenregelingen Zeewolde

Geldend van 07-01-2023 t/m heden

Intitulé

Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke zelfstandigenregelingen Zeewolde

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

gelezen het voorstel van afdeling Maatschappelijke ontwikkeling en ondersteuning d.d. 24 februari 2022;

gelet op:

 • 1.

  Participatiewet

 • 2.

  Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004;

 • 3.

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers;

 • 4.

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • 5.

  Algemene wet bestuursrecht;

 • 6.

  Gemeentewet;

overwegende,

 • -

  dat gemeenten Zeewolde, Dronten, Lelystad, Noordoostpolder, Urk en Almere sinds 2004 samenwerken op het terrein van ondersteuning aan zelfstandigen;

 • -

  dat de uitvoering van de gemeentelijke zelfstandigenregelingen belegd is bij gemeente Lelystad in het Zelfstandigenloket Flevoland;

 • -

  dat mandaatverlening aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Lelystad nodig is voor een rechtmatige uitvoering van de zelfstandigenregelingen door het Zelfstandigenloket Flevoland;

 • -

  mandaatverlening aan niet-ondergeschikten wettelijk mogelijk is, wanneer de gemandateerde instemt met het mandaat

Besluit

vast te stellen de “mandaatregeling uitvoering gemeentelijke zelfstandigenregelingen Zeewolde

Artikel 1. Begripsbepaling

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde;

 • b.

  gemandateerde: het bestuursorgaan dat van de mandaatgever de bevoegdheid heeft gekregen om in naam van de mandaatgever besluiten als bedoeld in artikel 1:3 Awb te nemen;

 • c.

  machtiging: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan handelingen te verrichten, geen besluiten als bedoeld in artikel 1:3 Awb en/of privaatrechtelijke rechtshandelingen zijnde;

 • d.

  mandaat: de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • e.

  mandaatgever: het bestuursorgaan dat aan een bij functie in het mandaatregister genoemde functionaris of bestuursorgaan de bevoegdheid geeft om in naam van het bestuursorgaan besluiten te nemen;

 • f.

  volmacht: de bevoegdheid om namens een bestuursorgaan privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten;

 • g.

  Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • h.

  Bbz: Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004;

 • i.

  IOAZ: Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen;

 • j.

  Tozo: Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers.

Artikel 2. Omvang van het mandaat

 • 1. De uitoefening van de taken, namens en onder verantwoordelijkheid van het college genoemd in bijlage 1 in de kolom “omschrijving bevoegdheid” bij wijze van mandaat op te dragen aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lelystad.

 • 2. De bevoegdheid om persoonsgegevens te verwerken vloeit voort uit de betreffende wettelijke regelingen en valt daarmee binnen de grondslagen die er op grond van artikel 6 Algemene verordening gegevensbescherming zijn om persoonsgegevens te verwerken. De gemeente Lelystad verwerkt gegevens van de gemeente Zeewolde. Ter bescherming van de verwerking van deze gegeven zal een verwerkersovereenkomst worden gesloten.

Artikel 3. Algemene regels, uitzonderingen

 • 1. Bij de uitoefening van de krachtens het mandaat opgedragen bevoegdheden en taken wordt in acht genomen hetgeen daaromtrent bij of krachtens regelgeving is bepaald.

 • 2. Het mandaat is geldig tot het moment dat het college besluit de overgedragen bevoegdheden en taken niet meer te laten uitvoeren door de gemandateerde.

 • 3. Het college kan met onmiddellijke ingang besluiten het mandaat in te trekken.

 • 4. Het college is te allen tijde bevoegd bijzondere aanwijzingen en instructies te geven.

 • 5. De gemandateerde is bevoegd tot het nemen van besluiten, tenzij:

  • a.

   advies nodig is van andere afdelingen/instellingen en het advies en het eigen standpunt niet op elkaar aansluiten respectievelijk niet tot dezelfde conclusie leiden;

  • b.

   het besluit een afwijking zou inhouden van het bestaande beleid, richtlijnen, voorschriften en dergelijke (behoudens het toepassen van de hardheidsclausule indien nadrukkelijk gemandateerd);

  • c.

   het besluit overschrijding van budgetten of kredieten zou inhouden, tenzij hierover afstemming met het college heeft plaatsgevonden;

  • d.

   de mandaatgever vooraf te kennen heeft gegeven zelf te willen beslissen.

 • 6. Indien zich één of meer van de in het vijfde lid onder a tot en met d omschreven situaties voordoet, dan besluit het ter zake bevoegd bestuursorgaan zelf.

 • 7. Het mandaat omvat naast het nemen en ondertekenen van besluiten, tevens het verrichten van alle voorbereidings- en uitvoeringshandelingen die bij de uitoefening van de bevoegdheid behoren, zoals:

  • a.

   het verstrekken van mondelinge en/of schriftelijke informatie en gegevens van feitelijke en objectieve aard;

  • b.

   het voeren van overige correspondentie;

  • c.

   het vragen van adviezen en inwinnen van inlichtingen.

Artikel 4. Verslaglegging en informatieverstrekking

 • 1. De gemandateerde draagt zorg voor een deugdelijke verslaglegging van de door hem in mandaat genomen besluiten.

 • 2. De gemandateerde informeert het college ieder kwartaal over de werkzaamheden ten behoeve van inwoners uit de gemeente gekoppeld aan een werkproces.

Artikel 5. Ondermandaat

De gemandateerde is gerechtigd om de bevoegdheden in het kader van dit besluit in zijn geheel of gedeeltelijk schriftelijk onder te mandateren aan binnen zijn organisatie werkzame medewerkers.

Artikel 6. Ondertekeningswijze bij (onder)mandaat

 • 1. In geval van uitoefening van bevoegdheden namens burgermeester en wethouders worden uitgaande stukken in de wij-vorm geredigeerd en als volgt ondertekend:

  Burgemeester en wethouders van Gemeente,

  namens hen

  het college van de gemeente Lelystad,

  namens hen,

  [handtekening]

  [naam]

  [functienaam]

Artikel 7. Machtiging en volmacht

 • 1. In aanvulling op de in artikel 2 bedoelde mandaatverstrekking verleent de burgemeester een volmacht met het recht van substitutie om privaatrechtelijke handelingen te verrichten en een machtiging om feitelijke handelingen te verrichten en besluiten te nemen anders dan bedoeld in artikel 1:3 van de Awb.

 • 2. De in lid 1 genoemde volmacht en machtiging is beperkt tot de handelingen die in het kader van de uitvoering van de overgedragen bevoegdheden en taken noodzakelijk zijn.

Artikel 8. Instemming

De gemandateerde verleent door mede-ondertekening van dit besluit de in artikel 10:4 van de Awb bedoelde instemming.

Artikel 9. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking.

Artikel 10. Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als “”Mandaatregeling uitvoering gemeentelijke Zelfstandigenregelingen gemeente Zeewolde”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde d.d. 8 maart 2022.

Zeewolde,

Burgemeester en Wethouders voornoemd,

de secretaris,

K.C. Hamstra

de burgemeester,

G.J. Gorter

Volmacht en machtiging:

de burgemeester,

G.J. Gorter

Bijlage 1

Volgnr.

Bevoegdheid

Orgaan

Gemandateerde

Soort

Juridische grondslag

Bijzonderheden

1

Het nemen van besluiten in het kader van de volgende wet- en regelgeving:

 • -

  Participatiewet;

 • -

  Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004);

 • -

  Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ);

 • -

  Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

*Participatiewet;

*Bbz 2004

*IOAZ;

*Tozo;

*Awb.

 

2

Het aanleveren van materiaal aan andere organisaties o.g.v. een wettelijke verplichting zoals verplichte kwartaal- en jaardeclaraties en cijfermateriaal aan ministeries.

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

Artikel 160 Gemeentewet;

Participatiewet;

Bbz 2004;

IOAZ;

Tozo;

Awb.

 

3

Het buiten invorderingstellen van vorderingen in het kader van de volgende wetten:

 • -

  Participatiewet;

 • -

  Bbz 2004;

 • -

  IOAZ;

 • -

  Tozo.

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

*WWB c.q. Participatiewet

*Bbz 2004;

*IOAZ

* Tozo.

 

4

Het verlenen van voorschotten in het kader van de volgende wetten:

 • -

  Participatiewet;

 • -

  Bbz 2004;

 • -

  IOAZ.

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

*Participatiewet;

*Bbz 2004;

*IOAZ.

 

5

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van bezitloos pandrecht in het kader van het Bbz 2004.

College/

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

*Bbz 2004

*artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid Gemeentewet.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

6

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot geldlening in het kader van het Bbz 2004.

College/

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

*Bbz 2004

*artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid 1 Gemeentewet.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

7

Het aangaan en ondertekenen van privaatrechtelijke overeenkomsten tot het vestigen van een recht van hypotheek en het ondertekenen van een akte van royement in het kader van de Participatiewet.

College/

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

*Bbz 2004

*artikel 160 lid 1, sub d en artikel 171 lid 1 Gemeentewet.

Dit betreft zowel een mandaat als een volmacht

8

Het ondertekenen van akten tot vestiging van bezitloos pandrecht en recht van hypotheek, zoals bedoeld onder 5 en 7.

College/

burgemeester

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Ondertekening

artikel 171, lid 1, Gemeentewet

Dit betreft een volmacht

9

Het afgeven van WSNP-verklaringen.

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

artikel 285 Faillissementswet

 

10

Het oninbaar verklaren van openstaande vorderingen, met uitzondering van vorderingen op grond van belastingverordeningen.

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

Algemene wet bestuursrecht;

Burgerlijk Wetboek;

Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering;

 
 

Algemene wet bestuursrecht

 
 
 
 
 

11

Buiten behandeling stellen aanvraag (als bedoeld in artikel 4:5 van de Awb).

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

Algemene wet bestuursrecht.

 

12

Afwijzen van een herhaalde aanvraag bij het ontbreken van nieuw gebleken feiten of omstandigheden (als bedoeld in artikel 4:6 van de Awb).

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

Algemene wet bestuursrecht.

 

13

De bevoegdheid tot het behandelen van klachten, als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht.

College

Het college van burgemeester en wethouders van Lelystad

Afdoening / Ondertekening

Algemene wet bestuursrecht.