Regeling vervallen per 01-01-2024

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2023

De raad van de gemeente Blaricum:

gelezen het voorstel d.d. 8 november 2022 van burgemeester en wethouders,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, 216 en 156 van de Gemeentewet;

B E S L U I T :

de volgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LIJKBEZORGINGSRECHTEN 2023

vast te stellen :

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a. begraafplaats: de gemeentelijke begraafplaats in Blaricum;

 • b. particulier graf: een graf, grafkelder daarbij inbegrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen begraven en begraven houden van lijken;

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • het doen verstrooien van as;

 • c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken;

 • d. kindergraf: een particulier of algemeen graf bestemd voor een kind tot één jaar;

 • e. particulier asbussengraf: een graf, grafkelder daarbij inbegrepen, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend tot:

 • het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen;

 • het doen verstrooien van as;

 • f. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;

 • g. verstrooiingsplaats: een plaats bij de gemeente in beheer, waarop aan een ieder de gelegenheid wordt geboden tot het verstrooien van as.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 5 Tarieven

A.

Rechten voor grafruimten

1.

Voor het uitsluitend recht om stoffelijke overschotten te mogen doen plaatsen en te hebben, het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen dan wel het doen verstrooien van as in een bepaald graf, zolang de begraafplaats niet gesloten is verklaard, wordt, onverminderd de rechten, verschuldigd voor het begraven van een stoffelijk overschot, bedoeld in artikel 5, onderdeel B, van deze verordening, geheven:

a.

algemeen graf

Voor het verkrijgen van gelegenheid tot het doen begraven en begraven houden van een lijk of asbus in een grafruimte voor de tijd van 10 achtereenvolgende jaren

€ 254,00

b.

particuliere graven

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en begraven houden van drie lijken en/of meerdere asbussen in één grafruimte voor

een termijn van 20 jaren

€ 1.458,00

voor het wederinhuren van het recht, bedoeld in onderdeel b, onder 1 en 2, voor de tijd van 10 jaren

€ 728,00

c.

particulier asbussengraf

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen verstrooien van as dan wel het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in één grafruimte voor

een termijn van 20 jaren

€ 639,00

voor het wederinhuren van het recht, bedoeld in onderdeel c, onder 1 en 2, voor de tijd van 10 jaren

€ 320,00

d.

kindergraven

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht tot het doen begraven en het begraven houden van één kinderlijk in één grafruimte voor

een termijn van 20 jaren

€ 505,00

voor het wederinhuren van het recht, bedoeld in onderdeel d, onder 1 en 2, voor de tijd van 10 jaren

€ 254,00

2.

Het uitsluitend recht tot begraven wordt geacht te zijn verleend onder de voorwaarden nu of later door de gemeenteraad te stellen en slechts voor de tijd, dat de begraafplaats niet gesloten is verklaard.

3.

Voor het inschrijven of overboeken van particuliere graven en particuliere asbussen graven in het daartoe bestemde register wordt een bedrag geheven van

€ 31,00

4.

Voor het zelf uitzoeken van een particulier volwassen graf wordt een tarief geheven van

€ 84,00

Hierbij mag het particuliere volwassen graf alleen uitgezocht worden aansluitend aan andere (bezette) graven en in door de gemeente te bepalen vakken.

B.

Rechten voor het begraven, wederopgraven en herschikken

1.

a.

Voor het begraven in een familiegraf op de gewone uren, daartoe in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaats aangewezen, wordt een recht geheven voor

1.

een graf van 1- en 2-diep van

€ 1.345,00

2.

een graf van 3-diep van

€ 1.570,00

b.

voor het begraven in een kindergraf op de gewone uren, daartoe in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaats aangewezen, wordt een recht geheven voor een graf van 1-diep van

€ 527,00

c.

voor het plaatsen van een asbus op de gewone uren, daartoe in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaats aangewezen, wordt een recht geheven van

€ 359,00

d.

voor het verstrooien van as van een overledene op de verstrooiingsplaats van de gemeentelijke begraafplaats wordt een recht geheven van

€ 224,00

e.

voor het opgraven van een lijk, behalve op rechterlijk gezag, wordt het onder a en b vermelde recht geheven.

Indien het lijk, dat opgegraven is, opnieuw in een ander graf begraven wordt, wordt het onder a en b van dit artikel vermelde recht wederom geheven.

f.

voor het opgraven van een asbus, wordt het onder c vermelde recht geheven. Indien de asbus die opgegraven is opnieuw in een ander graf geplaatst wordt, wordt het onder c vermelde recht wederom geheven.

g.

voor het opgraven van een asbus wordt het onder c vermelde recht geheven. Indien de asbus die opgegraven is verstrooid wordt op de verstrooiingsplaats van de gemeentelijke begraafplaats, wordt het onder d vermelde recht geheven.

h.

voor het herschikken (schudden) van een graf

€ 337,00

2.

De in het eerste lid vermelde rechten worden verhoogd:

a.

met 100%, indien het begraven geschiedt op zondagen, de Nieuwjaarsdag, de eerste Kerstdag, de Hemelvaartsdag, de verjaardag van Z.M. de Koning;

b.

met 75%, indien het begraven geschiedt op zaterdagen;

c.

met 25%, indien het begraven geschiedt op maandag tot en met vrijdag voor 8.00 uur en na 15.00 uur

3.

De in het tweede lid vermelde rechten worden niet geheven, indien het begraven na de in dat lid genoemde tijdstippen geschiedt op verzoek van de gemeente.

C.

Rechten voor het gebruik van de aula

a.

Voor het gebruik van de aula op de gemeentelijke begraafplaats wordt geheven per uur of een gedeelte daarvan, inclusief B.T.W.

€ 135,00

Zonder dat verder van de begraafplaats gebruik wordt gemaakt:

b.

van maandag tot en met vrijdag, inclusief B.T.W.

€ 279,00

c.

op zaterdag, inclusief B.T.W.

€ 561,00

D.

Rechten voor het aanbrengen van grafbedekkingen en aanbrengen grafkelder

Met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de Verordening op de gemeentelijke begraafplaats van de gemeente Blaricum is bepaald, wordt voor het stichten van een grafkelder, voor het plaatsen van een monument, zerk, grafsteen, zwerfkei e.d., voor het aanleggen van een graftuin, het planten van bomen, heesters en struiken, geheven

€ 125,00

Voor het krijgen van de bevoegdheid tot het inrichten van een grafkelder

€ 135,00

E.

Rechten voor het onderhoud van graven

1.

Het onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats en van de graven geschiedt van gemeentewege.

Onder dit onderhoud is niet begrepen het uitvoeren van herstellingen aan op de graven geplaatste voorwerpen, het vergulden van opschriften, het aanbrengen en vernieuwen van heggen, planten en bloemen, welke werkzaamheden dienen te geschieden vanwege de rechthebbende.

2.

Aan diegene, op wiens naam de grafruimte staat of bij gebreke hiervan, diegene die vóór 2010 heeft verzocht het onderhoud van de grafruimte zelf ter hand te nemen en hiervoor van het college van burgemeester en wethouders toestemming heeft gekregen, worden de volgende rechten geheven:

a.

particuliere graven:

1.

voor een kindergraf, jaarlijks

€ 43,00

2.

voor de overige graven, jaarlijks

€ 86,00

b.

particuliere asbussengraven:

voor de overige graven, jaarlijks

€ 43,00

Reeds afgegeven toestemmingen voor zelfonderhoud blijven in stand voor de duur van de onder artikel 5, onderdelen A en B genoemde rechten. Afgegeven toestemmingen voor zelfonderhoud kunnen tussentijds worden opgezegd.

Vanaf 2010 worden door het college van burgemeester en wethouders geen toestemmingen voor zelfonderhoud meer afgegeven. Bij nieuwe rechten en verlengingen vanaf 2010 kan daarom geen aanspraak meer worden gemaakt op de in dit lid genoemde tarieven.

De vergunning vervalt, indien de in de aanhef van dit lid bedoelde persoon, na waarschuwing door burgemeester en wethouders, in gebreke blijft de door burgemeester en wethouders voor het onderhoud gestelde voorschriften op te volgen.

3.

Indien het graf in de loop van enig jaar wordt uitgegeven, zijn de rechten verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten als er in dat jaar nog volle kalendermaanden overblijven

4.

Voor het onderhoud van de graven van gemeentewege worden de volgende rechten geheven voor:

a.

particuliere graven:

1.

voor een kindergraf, jaarlijks

€ 86,00

2.

voor gereserveerde graven, jaarlijks

€ 86,00

3.

voor de overige graven, jaarlijks

€ 168,00

b.

particuliere asbussengraven:

1.

voor gereserveerde graven, jaarlijks

€ 43,00

2.

voor de overige graven, jaarlijks

€ 86,00

c.

algemene graven:

eenmalig, voor een periode van tien jaren

€ 561,00

Artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

 • a. De krachtens artikel 5, onderdeel E, onder punt 2 en 4, verschuldigde rechten worden geheven bij wege van aanslag. Zij zijn invorderbaar een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet.

 • b. De overige rechten worden geheven door middel van een gedagtekende nota, waarop het verschuldigde bedrag wordt vermeld.

 • c. Burgemeester en wethouders stellen het model van de onder b bedoelde nota vast.

 • 2. De niet bij wege van aanslag geheven rechten moeten zijn voldaan ten tijde waarop de dienstverlening is verricht.

Artikel 7 Nadere regels door het College van burgemeester en wethouders

Het College van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering van de rechten.

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2022”, vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening Lijkbezorgingsrechten 2023".

Ondertekening

Vastgesteld door de raad in zijn openbare vergadering van 20 december 2022.

De voorzitter, mevrouw J.N. de Zwart-Bloch

De Griffier, mevrouw T. de Jong