Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De raad van de gemeente De Bilt;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de navolgende

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2023.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam “leges” worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan.

Artikel 4 Vrijstellingen

Geen leges worden geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijzigingen van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  de stukken in hun persoonlijk belang benodigd door personen, die door een verklaring, afgegeven door de burgemeester van hun woonplaats of verblijfplaats van hun onvermogen doen blijken;

 • e.

  het afgeven van stukken nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten en andere soortgelijke uitkeringen;

 • f.

  de stukken en legalisatie van handtekeningen op stukken betreffende militaire zaken;

 • g.

  kwitanties voor geldsommen en andere stukken, waarbij de ontvangst of overneming van gelden of goederen wordt erkend of vermeld;

 • h.

  de stukken en inlichtingen, waarvan de kosteloze afgifte of verstrekking bij enig wettelijk voorschrift aan de gemeentebesturen is opgelegd;

 • i.

  de stukken, door gemeentebesturen, gemeenteambtenaren en gemeente-instellingen in het openbaar belang aangevraagd.

 • j.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening van een vergunning of ontheffing voor het plaatsen van een mobiele onderzoekunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend.

Artikel 5 Tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen dertig dagen na de dagtekening van de kennisgeving;

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend, met uitzondering van het tarief genoemd onder nr. 1.2.5 (Nederlandse identiteitskaart) en nr. 1.10.1.2 (gehandicaptenparkeerkaart) van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst, besluit of handeling wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst, besluit of handeling in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • 1.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • 2.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • a.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • b.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • b.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen)

  • b.

   hoofdstuk 6, onderdeel 1.6.1.1 (verklaring omrent het gedrag);

  • e.

   hoofdstuk 8 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Legesverordening 2022” vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. Het in titel 2, hoofdstuk 1, paragraaf 1 van de Tarieventabel 2023 behorende bij deze verordening genoemde normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd, en UAV http://wetten.overheid.nl/BWBR0031190/2012-03-01 worden bekendgemaakt door terinzagelegging in het gemeentehuis, Soestdijkseweg Zuid 173 te Bilthoven alsmede ten kantore van de BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2023'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de raadsvergadering van 22 december 2022.

de griffier,

drs. T.B.W.M. van der Torre

de voorzitter,

mr. S.C.C.M. Potters

Bijlage 1 Tarieventabel 2023, behorende bij de ‘Legesverordening 2023’

 

raadsbesluit van 22 december 2022

 

 

tarief 2023

tarief 2022

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en het bevestigen van een huwelijk:

 
 

1.1.1.1

op maandag en dinsdag om 10.00 uur in de ondertrouwkamer

Kosteloos

Kosteloos

1.1.1.2

Op maandag en dinsdag om 10.30, 11.00 en 11.30 uur (eenvoudige huwelijksceremonie in de ondertrouwkamer)

€ 139,00

€ 132,00

1.1.1.3

Op maandag en dinsdag om 10.00 uur (uitgebreide huwelijksceremonie in de trouwzaal van Jagtlust)

€ 261,00

€ 248,00

1.1.1.4

Op maandag t/m donderdag overige tijdstippen

€ 378,00

€ 359,00

1.1.1.5

Op vrijdag

€ 484,00

€ 459,00

1.1.1.6

op zaterdag

€ 773,00

€ 733,00

1.1.1.7

Bij een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en het bevestigen van een huwelijk in een andere aangewezen locatie worden de tarieven onder 1.1.1.4 t/m 1.1.1.6 verhoogd met:

€ 64,90

€ 61,60

1.1.1.7.1

Bij een voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en het bevestigen van een huwelijk in een andere aangewezen locatie na 17.00 uur worden de tarieven onder 1.1.1.4 t/m 1.1.1.6 verhoogd met:

€ 160,00

€ 152,00

 
 
 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 1:64 Burgerlijk Wetboek:

€ 84,20

€ 79,90

 
 
 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.1.3.1

een trouw- of partnerschapsboekje in kunststof uitvoering

€ 22,10

€ 21,00

1.1.3.2

idem in kunstlederen uitvoering

€ 33,40

€ 31,70

1.1.3.3

idem in lederen uitvoering

€ 42,70

€ 40,50

 
 
 

1.1.4

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit burgerlijke stand.

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 
 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 
 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

WM*

WM*

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

WM*

WM*

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

WM*

WM*

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

WM*

WM*

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

WM*

WM*

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

WM*

WM*

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

WM*

WM*

 
 
 

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 
 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven of vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

WM*

WM*

1.3.2

Het tarief als genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 
 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

WT*

WT*

 
 
 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

 
 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.4.2.1

het verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 11,30

€ 10,70

1.4.2.2

het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens gedurende de periode van één jaar:

 
 

1.4.2.2.1

voor 25 verstrekkingen

€ 163,00

€ 155,00

1.4.2.2.2

voor 100 verstrekkingen

€ 526,00

€ 499,00

1.4.2.2.3

voor 500 verstrekkingen

€ 1.970,00

€ 1.869,00

1.4.2.2.4

voor 1.000 verstrekkingen

€ 3.283,00

€ 3.115,00

 
 
 

1.4.3.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van schriftelijke inlichtingen, die worden vervaardigd met behulp van het geautomatiseerde systeem waarvoor de gehele basisadministratie dan wel een gedeelte daarvan doorgelopen moet worden:

 
 

1.4.3.1.1

een vast bedrag van

€ 274,00

€ 260,00

1.4.3.1.2

vermeerderd met een bedrag per inlichting van

€ 0,85

€ 0,80

 
 
 

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed half uur of een gedeelte daarvan

€ 44,30

€ 42,00

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

WM*

WM*

 
 
 

Hoofdstuk 5

Bestuurstaken

 
 

1.5.1

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van afschriften van de gemeentebegroting (beleidsdeel), gemeenterekening (beleidsdeel), verordeningen, burgerjaarverslag, e.d.

€ 16,70

€ 15,80

 
 
 

1.5.2

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 
 

1.5.2.1

bijlagen behorende bij de raadsagenda en/of bijlagen behorende bij de agenda van een raadscommissie per bladzijde

€ 0,39

€ 0,37

1.5.2.2

minuten, afschriften of uittreksels van stukken, mits openbaarmaking ervan is toegestaan en voor zover niet vallende onder een ander tarief:

 
 

1.5.2.2.1

voor de eerste vijf bladzijden

€ 4,20

€ 4,00

1.5.2.2.2

voor elke bladzijde meer

€ 0,39

€ 0,37

 
 
 

1.5.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een door een stedenbouwkundig adviesbureau opgesteld bestemmingsplan in gebundelde vorm, of afdrukken daarvan, met een inhoud van:

 
 

1.5.3.1

1 t/m 50 bladzijden

€ 27,70

€ 26,30

1.5.3.2

51 t/m 75 bladzijden

€ 38,60

€ 36,60

1.5.3.3

76 t/m 100 bladzijden

€ 47,70

€ 45,30

1.5.3.4

101 t/m 150 bladzijden

€ 69,50

€ 65,90

1.5.3.5

151 t/m 200 bladzijden

€ 93,50

€ 88,70

1.5.3.6

meer dan 200 bladzijden

€ 122,00

€ 116,00

1.5.3.7

De in de subonderdelen 1.5.3.1 t/m 1.5.3.6 genoemde tarieven worden per bijbehorende plankaart met € 7,50 vermeerderd.

 
 

 
 
 

1.5.4

Het tarief bedraagt voor:

 
 

1.5.4.1

het kopiëren van schriftelijke stukken, voor zover niet vallende onder een andere heffing per bladzijde

€ 0,39

€ 0,37

1.5.4.2

het verlenen van hulp van gemeentewege voor het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in het gemeentearchief: per half uur of gedeelte daarvan

€ 44,30

€ 42,00

1.5.4.3

het afsluiten van een abonnement op het uitreiken van reclamefolders aan personen die zich in de gemeente vestigen en personen die geboorte- of huwelijksaangifte doen:

 
 

1.5.4.3.1

voor een periode van 3 maanden

€ 253,00

€ 240,00

1.5.4.3.2

voor een periode van 1 jaar

€ 761,00

€ 722,00

1.5.4.4

het verstrekken van een gemeentekaart volgens een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen model (schaal 1 : 10.000)

€ 16,70

€ 15,80

 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 6

Overige publiekszaken

 
 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.6.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

WT*

WT*

1.6.1.2

tot het verkrijgen van een attestatie de vita (nationaal)

€ 11,30

€ 10,70

1.6.1.3

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een document

€ 11,30

€ 10,70

 
 
 

1.6.2

Het tarief bedraagt voor een verzoek om een verstrekking uit het vestigingsregister:

 
 

1.6.2.1

bij een enkel verzoek

€ 3,20

€ 3,05

1.6.2.2

bij 100 verzoeken, per verzoek

€ 2,95

€ 2,80

1.6.2.3

bij 500 verzoeken, per verzoek

€ 2,80

€ 2,65

1.6.2.4

bij 1000 verzoeken, per verzoek

€ 2,80

€ 2,65

 
 
 

Hoofdstuk 7

Leegstandwet

 
 

1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het tijdelijk verhuren van een te koop staande woning in het kader van de Leegstandwet als bedoeld in artikel 15 van de Leegstandwet

€ 132,40

€ 125,60

 
 
 

Hoofdstuk 8

Kansspelen

 
 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

1.8.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

WT*

WT*

1.8.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten

WT*

WT*

 
 
 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 54,00

€ 51,20

 
 
 

Hoofdstuk 9

Kabels en leidingen

 
 

1.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband met het verkrijgen van een instemmingsbesluit, als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden:

 
 

1.9.1.1

indien het betreft tracés tot 250 m1

€ 488,00

€ 462,70

1.9.1.2

indien het betreft tracés vanaf 250 m1 tot 1500 m1

€ 600,00

€ 568,95

1.9.1.3

indien het betreft tracés vanaf 1500 m1 tot 5000 m1

€ 712,00

€ 675,20

1.9.1.4

indien het betreft tracés vanaf 5000 m1 en meer, per m1 tracé

€ 0,15

€ 0,14

1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m1

€ 115,00

€ 108,72

1.9.3

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 1.9.1 genoemde bedrag per overleg verhoogd met:

€ 358,00

€ 340,00

1.9.4

Indien een begroting als bedoeld in onderdeel 1.9.3 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is Ingetrokken.

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 10

Verkeer en vervoer

 
 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

1.10.1.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 56,00

€ 53,00

1.10.1.2

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 203,00

€ 193,00

1.10.1.3

om een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) te verlengen

€ 62,10

€ 58,90

1.10.1.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 124,00

€ 118,00

1.10.2

Indien de in 1.10.1.2 bedoelde aanvraag niet leidt tot daadwerkelijke verstrekking van de parkeerkaart dan wordt ambtshalve een bedrag gerestitueerd van

€ 62,10

€ 58,90

 
 
 

Hoofdstuk 11

Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

 
 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 20,00

€ 19,00

 
 
 

Hoofdstuk 12

Ontheffing geluidhinder

 
 

1.12.1

Het tarief bedraagt bedragen voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 64,70

€ 61,40

 
 
 

1.12.2

Het in onderdeel 1.12.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met een bedrag van voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager medegedeelde externe advieskosten en kosten van geluidsmetingen, blijkend uit een begroting ter zake die door de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet is opgesteld. Voor de toepassing van dit artikel wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht.

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 13

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven gemeentegrond

 
 

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.13.1.1

het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:10 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het plaatsen van een voorwerp of stof op, aan of boven gemeentegrond

€ 83,20

€ 78,90

1.13.1.2

verlenging van de ontheffing zoals genoemd in subonderdeel 1.13.1.1

€ 78,50

€ 74,50

 
 
 

Hoofdstuk 14

Overige zaken

 
 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

1.14.1.1

het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders een tarief is opgenomen

€ 61,20

€ 58,10

1.14.2

het verstrekken van een milieupas

€ 17,40

€ 16,50

1.14.3

het verkrijgen van een vergunning voor de verkoop van consumenten vuurwerk

€ 709,00

€ 673,00

 
 
 

 
 
 

TITEL 2

DIENSTVERLENING VALLEND ONDER FYSIEKE LEEFOMGEVING/OMGEVINGSVERGUNNING

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

 
 

 
 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 
 

de aannemingssom, exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2013, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;

 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 

2.1.1.4

Schetsplan:

 
 
 

Een schetsmatig plan voor bouw- of verbouwactiviteiten dat -vooruitlopend op een omgevingsvergunning- wordt getoetst aan de ruimtelijke kaders (bestemmingsplan en overig gemeentelijk beleid). Indien noodzakelijk en/of gewenst wordt het schetsplan voorgelegd aan de welstandscommissie.

 
 

2.1.1.5

Principe-uitspraak:

 
 
 

Een ruimtelijk initiatief waarvoor het college wordt gevraagd medewerking te verlenen. Het gaat hierbij om een initiatief waarbij een bestemming of gebruik van een perceel verandert en/of het gebruik van de opstallen verandert (met of zonder bouwkundige werkzaamheden). Het plan wordt getoetst aan de ruimtelijke kaders (bestemmingsplan en overig gemeentelijk beleid). Indien noodzakelijk en/of gewenst wordt het schetsplan voorgelegd aan de Welstandscommissie. Het college neemt bij afwijking van het bestemmingsplan vervolgens een besluit of zij in principe mee wil werken aan het plan.

 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 2

Omgevingsvergunning

 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 

 
 
 

2.2.1

Bouwactiviteiten

 
 

2.2.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.2.1.1.1

Indien de bouwkosten minder dan € 200.000 bedragen:

3,50%

3,30%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 193,00

€ 183,00

2.2.1.1.2

Indien de bouwkosten € 200.000 tot € 500.000 bedragen:

3,90%

3,70%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 193,00

€ 183,00

2.2.1.1.3

Indien de bouwkosten € 500.000 tot € 1.000.000 bedragen:

3,80%

3,60%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 193,00

€ 183,00

2.2.1.1.4

Indien de bouwkosten € 1.000.000 tot € 2.000.000 bedragen:

3,70%

3,50%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 193,00

€ 183,00

2.2.1.1.5

Indien de bouwkosten € 2.000.000 tot € 5.000.000 bedragen:

3,50%

3,30%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 193,00

€ 183,00

2.2.1.1.6

Indien de bouwkosten € 5.000.000 of meer bedragen:

3,20%

3,00%

 

van de bouwkosten, te verhogen met een starttarief van:

€ 193,00

€ 183,00

 
 
 

 
 
 
 

Extra welstandstoets

 
 

2.2.1.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1 wordt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, verhoogd met de door de welstandscommissie bij de gemeente in rekening gebrachte kosten.

 
 

 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 
 

2.2.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1 is het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

Kosteloos

Kosteloos

 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 

2.2.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1 is het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

125%

125%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 

 
 
 

2.2.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 326,00

€ 309,00

 
 
 

2.2.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1:

 
 

2.2.3.1

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo in behandeling wordt genomen (binnenplanse afwijking):

€ 327,00

€ 310,00

2.2.3.2

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo in behandeling wordt genomen (buitenplanse kleine afwijking):

€ 655,00

€ 621,00

2.2.3.2.1

In afwijking van het bepaalde onder 2.2.3.2 bedraagt het tarief voor een aanvraag voor zover betrekking hebbend op een functiewijziging van een gebouw als bedoeld in het negende lid van artikel 4 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht of wijziging gebruik van gronden als bedoeld in het elfde lid van artikel 4 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht ten behoeve van een evenement buiten de bebouwde kom zoals bedoeld in het ‘2.12 Beleid de Bilt 2014’ (buitenplanse kleine afwijking functiewijziging of evenement):

€ 1.574,00

€ 1.493,00

2.2.3.3

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo in behandeling wordt genomen (buitenplanse afwijking):

€ 12.600,00

€ 12.000,00

2.2.3.4

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van exploitatieplan):

€ 3.214,00

€ 3.049,00

2.2.3.5

indien een aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.310,00

€ 1.243,00

2.2.3.6

indien een aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.310,00

€ 1.243,00

2.2.3.7

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 655,00

€ 621,00

 
 
 

2.2.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.2.4.1

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo in behandeling wordt genomen (binnenplanse afwijking):

€ 327,00

€ 310,00

2.2.4.2

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo in behandeling wordt genomen (buitenplanse kleine afwijking):

€ 655,00

€ 621,00

2.2.4.2.1

In afwijking van het bepaalde onder 2.2.4.2 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor zover betrekking hebbend op een functiewijziging van een gebouw als bedoeld in het negende lid van artikel 4 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht of wijziging gebruik van gronden als bedoeld in het elfde lid van artikel 4 Bijlage II van het Besluit omgevingsrecht ten behoeve van een evenement buiten de bebouwde kom zoals bedoeld in het ‘2.12 Beleid de Bilt 2014’ (buitenplanse kleine afwijking functiewijziging of evenement)

€ 1.574,00

€ 1.493,00

2.2.4.3

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo in behandeling wordt genomen (buitenplanse afwijking):

€ 12.600,00

€ 12.000,00

2.2.4.4

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van exploitatieplan):

€ 3.214,00

€ 3.049,00

2.2.4.5

indien een aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 1.310,00

€ 1.243,00

2.2.4.6

indien een aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van nationale regelgeving):

€ 1.310,00

€ 1.243,00

2.2.4.7

indien een aanvraag voor artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo in behandeling wordt genomen (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 655,00

€ 621,00

 
 
 

2.2.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief voor:

 
 

2.2.5.1

bouwwerken, waarin bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 4 personen zoals:

 
 

2.2.5.1.1

woningen niet-zelfredzame bewoners van meer dan 4 personen

€ 655,00

€ 621,00

2.2.5.1.2

Woonzorgcentra

€ 1.636,00

€ 1.552,00

2.2.5.2

gebouwen of inrichtingen met een logiesfunctie / gezondheidszorgge­bouwen, zoals:

 
 
 

Hotels

 
 

2.2.5.2.1

van meer dan 4 tot en met 50 personen

€ 1.636,00

€ 1.552,00

2.2.5.2.2

van meer dan 50 personen

€ 1.636,00

€ 1.552,00

 

pensions/nachtverblijven

 
 

2.2.5.2.3

van meer dan 4 tot en met 50 personen

€ 1.310,00

€ 1.243,00

2.2.5.2.4

van meer dan 50 personen

€ 1.800,00

€ 1.708,00

 

Gezondheidszorggebouwen

 
 

2.2.5.2.5

Ziekenhuizen

€ 5.233,00

€ 4.965,00

2.2.5.2.6

Verpleeghuizen

€ 2.616,00

€ 2.482,00

2.2.5.3

bouwwerken waarin dagverblijf wordt verschaft aan:

 
 
 

*meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of

 
 
 

*meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen

 
 

2.2.5.3.1

van meer dan 10 tot en met 50 personen jonger dan 12 jaar of lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten

€ 655,00

€ 621,00

2.2.5.3.2

van meer dan 50 personen jonger dan 12 jaar of lichamelijk en/of verstandelijk gehandicapten

€ 1.310,00

€ 1.243,00

2.2.5.4

onderwijsinstellingen (leerlingen jonger dan 12 jaar)

 
 

2.2.5.4.1

50 tot en met 250 leerlingen

€ 489,00

€ 464,00

2.2.5.4.2

van meer dan 250 tot en met 500 leerlingen

€ 818,00

€ 776,00

2.2.5.4.3

van meer dan 500 leerlingen

€ 1.636,00

€ 1.552,00

2.2.5.5

Kinderdagverblijven

€ 655,00

€ 621,00

2.2.5.6

Peuterspeelzalen

€ 655,00

€ 621,00

2.2.5.7

Het tarief voor een wijzigingsvergunning bedraagt 25% van het basistarief

 
 

 
 
 

2.2.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 

2.2.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening De Bilt aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 10, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 
 

2.2.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 163,00

€ 155,00

2.2.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 163,00

€ 155,00

2.2.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening De Bilt aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening of artikel 24, tweede lid van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

2.2.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

2.2.7.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief:

 
 

2.2.7.1.1

in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de Wabo:

€ 489,00

€ 464,00

 
 
 

2.2.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

2.2.9

Reclameobjecten op of aan panden (incl. lichtreclame)

 
 
 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor de plaatsing van, c.q. het wijzigen van een reclameobject op of aan panden

€ 326,00

€ 309,00

 
 
 

2.2.10

Uitweg/inrit

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

2.2.11

Kappen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening of artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 

2.2.11.1

Bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, per boom:

€ 40,00

€ 38,00

 

te verhogen met een starttarief van:

€ 227,50

€ 216,00

2.2.11.2

Gemeentelijke aanvragen voor het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met een provinciale verordening en artikel 4:10 en verder van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt zijn vrijgesteld van leges.

 
 

 
 
 

2.2.12

Opslag van roerende zaken

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel [2:10, vijfde lid, van de Algemene plaatselijke verordening De Bilt, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien

 
 

2.2.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo:

€ 163,00

€ 155,00

2.2.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo:

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

2.2.13

Natura 2000-activiteiten

 
 

2.2.13.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit ruimtelijke ordening (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 489,00

€ 464,00

 
 
 

 
 
 

2.2.14

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 489,00

€ 464,00

 
 
 

2.2.15

Andere activiteiten

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 

2.2.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 163,00

€ 155,00

2.2.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 163,00

€ 155,00

2.2.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 163,00

€ 155,00

2.2.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 
 
 

2.2.16

Aanvullende gegevens

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.2.1.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.10, 2.2.13 en 2.2.14 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

2.2.17

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

2.2.17.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 

2.2.17.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

 
 
 

2.2.18

Beoordeling rapport

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld, per beoordeling:

 
 

2.2.18.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.3

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een aangeleverd programma van eisen inzake archeologisch (voor)onderzoek, overeenkomstig het Protocol opstellen Programma van Eisen, KNA 3.3

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.4

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een aangeleverd plan van aanpak inzake archeologisch (voor)onderzoek

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.5

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een offerte tot het doen van archeologisch (voor)onderzoek

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.6

voor de beoordeling, namens het bevoegd gezag, van een rapportage die voortvloeit uit archeologisch (voor)onderzoek, ex hoofdstuk 5 Erfgoedwet

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.7

voor het opstellen van een archeologische paragraaf behorende bij een ruimtelijk plan, waaronder bestemmingsplannen en wijzigingsplannen

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.8

voor de beoordeling van een akoestisch rapport

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.9

voor de beoordeling van een flora- en faunaonderzoek

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.10

voor de beoordeling van een luchtkwaliteit onderzoek

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.11

voor de beoordeling van een geurhinder en veehouderij onderzoek

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.12

voor de beoordeling van een explosievenonderzoek

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.13

voor de beoordeling van een aangeleverd programma van eisen inzake (voor)onderzoek naar conventionele explosieven

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.14

voor de beoordeling van een aangeleverd plan van aanpak inzake (voor)onderzoek naar conventionele explosieven

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.15

voor het opstellen van een landschapsadvies

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.16

Voor het opstellen van ruimtelijke randvoorwaarden

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.17

voor de beoordeling van een extern veiligheidsonderzoek

€ 489,00

€ 464,00

2.2.18.18

voor de beoordeling van een ander rapport of onderzoek niet met name genoemd maar wel noodzakelijk voor de beoordeling van de aanvraag

€ 489,00

€ 464,00

 
 
 

2.2.19

Advies

 
 

2.2.19.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

2.2.19.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.2.19.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 
 
 

2.2.20

Verklaring van geen bedenkingen

 
 

2.2.20.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 
 

2.2.20.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 1.632,00

€ 1.548,00

2.2.20.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 

 
 
 

2.2.20.2

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 2.2.20.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

2.2.21

Hogere waarden geluid

 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien ten behoeve van het verlenen van een hogere waarden procedure als bedoeld in artikel 110a van de Wet geluidshinder moet worden gevolgd:

€ 1.746,00

€ 1.657,00

 
 
 

Hoofdstuk 3

Vermindering

 
 

2.3.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

2.3.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.2.17 en 2.2.18. De vermindering bedraagt:

 
 

2.3.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

5%

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

2.3.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

7,50%

7,50%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 

2.3.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

10%

10%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 

 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

 
 

2.4.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop-, of planologische activiteiten

 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop- of planologische activiteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 en 2.2.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

30%

2.4.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen de behandelingstermijn

 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

 
 
 

2.4.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of planologische activiteiten

 
 

2.4.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg-, sloop- of planologische activiteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 en 2.2.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat geen aanspraak op teruggaaf van de leges.

 
 

 
 
 

2.4.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, sloop- of planologische activiteiten

 
 

2.4.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.6 of 2.2.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

15%

15%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.4.3.2

(vervallen)

 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 

2.4.3.3

Onder een weigering als bedoeld in de subonderdelen 2.4.3.1 en 2.4.3.2 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. Indien sprake is van laatst genoemde moet het verzoek om teruggave worden gedaan binnen 6 maanden na de rechterlijke uitspraak.

 
 

 
 
 

2.4.4

Minimaal verschuldigd bedrag

 
 
 

Ongeacht de teruggaaf van leges als bedoeld in de (sub)onderdelen 2.4.1 tot en met 2.4.3.2 is het totaalbedrag aan leges (inclusief teruggaaf) minimaal € 163,00.

 
 

 
 
 

2.4.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.18, 2.2.19, 2.20 en 2.2.21 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 5

Intrekking omgevingsvergunning

 
 

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.4.2 van toepassing is:

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

Hoofdstuk 6

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

Hoofdstuk 7

Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 

2.7.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

2.7.1.1

het vaststellen van een bestemmingsplan of bestemmingsplanherziening op verzoek als bedoeld in art. 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 12.600,00

€ 12.000,00

2.7.1.2

tot wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.6, lid 1, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 12.600,00

€ 12.000,00

 
 
 

2.7.2

De onder 2.7.1.1 tot en met 2.7.1.2 verschuldigde bedragen worden verhoogd met de kosten van de externe adviezen, zoals verwoord in 2.2.13, 2.2.14, 2.2.18, 2.2.19 en 2.2.21.

 
 

2.7.3

Daar waar medewerking wordt verleend aan een besluit als bedoeld in de subonderdelen 2.7.1.1, 2.7.1.2 en 2.7.2. verzekerd is dat kostenverhaal plaatsvindt via afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie/overeenkomst) wordt om een dubbele aanslag te voorkomen op verzoek vrijstelling of, indien van toepassing, teruggaaf verleend voor de leges bedoeld onder bedoelde rubrieken.

 
 

Hoofdstuk 8

Sloopmelding

 
 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld in artikel 1.26 van het Bouwbesluit.

Kosteloos

Kosteloos

 
 
 

Hoofdstuk 9

Huisvestingswet 2014

 
 

2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 

2.9.1

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014.

€ 81,70

€ 77,50

2.9.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning opkoopbescherming als bedoeld in artikel 41 Huisvestingswet 2014.

€ 155,00

 

Hoofdstuk 10

In deze titel niet benoemde beschikking

 
 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 163,00

€ 155,00

 
 
 

Hoofdstuk 11

Overig

 
 

2.11.1

Het ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een reeds verleende reguliere bouwvergunning, eerste fase (als bedoeld in artikel 56a, tweede lid van de Woningwet) bedraagt

€ 81,50

€ 77,30

2.11.2

Het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een reguliere bouwvergunning, tweede fase (als bedoeld in artikel 56a, derde lid van Woningwet) bedraagt

€ 72,00

€ 68,30

 
 • a.

  indien de bouwkosten € 500,00 of minder bedragen, wordt het starttarief verhoogd met

€ 72,00

€ 68,30

 
 • b.

  indien de bouwkosten meer dan € 500,00 bedragen, wordt voor elke € 500,00 boven de eerste € 500,00 het starttarief verhoogd met

€ 11,40

€ 10,80

 
 • c.

  met een minimumbedrag per vergunning van

€ 143,00

€ 136,00

2.11.3

Het tarief bedraagt voor het verzoek op lichten en beschikbaar stellen van bouwdossier(s) van een perceel, zowel analoog als digitaal per perceel

€ 20,10

€ 19,10

 
 
 

Hoofdstuk 12

Schetsplan en principe-uitspraak

 
 

2.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een schetsplan

€ 321,00

€ 305,00

2.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om een principe-uitspraak

€ 1.284,00

€ 1.218,00

2.12.3

Indien het schetsplan wordt ingetrokken gedurende de behandeling ervan, bestaat geen recht op teruggaaf.

 
 

2.12.4

Indien een schetsplan buiten behandeling wordt gesteld wegens onvoldoende gegevens, bestaat geen recht op teruggaaf.

 
 

2.12.5

Indien een verzoek om een principe-uitspraak wordt ingetrokken binnen vier weken, gerekend vanaf de dag van de indiening van het verzoek, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges voor het in behandeling nemen van het verzoek om een principe-uitspraak. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

2.12.6

Indien een verzoek om een principe-uitspraak buiten behandeling wordt gesteld wegens onvoldoende gegevens, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

2.12.7

De tarieven genoemd in de onderdelen 2.11.1 en 2.11.2 kunnen worden verhoogd met de kosten voor externe adviseurs (waaronder Brandweer en Milieudienst), indien deze adviseurs nodig zijn voor de beoordeling van schetsplan en principe-uitspraak. De initiatiefnemer wordt vooraf hiervan op de hoogte gesteld.

 
 

 
 
 

 
 
 

TITEL 3

DIENSTVERLENING VALLENDE ONDER DE EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet

€ 509,00

€ 483,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet

€ 85,20

€ 80,80

 
 
 

Hoofdstuk 2

Exploitatievergunning

 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.2.1.1

een vergunning ingevolge artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 360,00

€ 342,00

3.2.1.2

een ontheffing sluitingsuur ingevolge artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 116,70

€ 110,70

 
 
 

Hoofdstuk 3

Organiseren van evenementen of markten

 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.3.1.1

een evenementenvergunning ingevolge artikel 2:25 in samenhang met artikel 2:24, lid 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 164,70

€ 156,30

3.3.1.2

een evenementenvergunning ingevolge artikel 2:25 in samenhang met artikel 2:24, lid 2 sub f, van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 574,30

€ 544,90

3.3.1.3

Een evenementenvergunning ingevolge artikel 2:25 in samenhang met artikel 2:24, lid 2 sub f, van de Algemene Plaatselijke Verordening, waarbij de aanvrager een plaatselijke vrijwilligersorganisatie of non-profit organisatie is, de (vrijwilligers)organisatie een charitatieve doelstelling beoogt en/of het evenement niet commercieel van aard is

€ 164,70

€ 156,30

3.3.1.4

Bij het verlenen van de vergunning genoemd in subonderdeel 3.3.1.1 worden geen aparte leges geheven voor het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

 
 

 
 
 

Hoofdstuk 4

Prostitutiebedrijven

 
 

3.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.4.1.1

een vergunning ingevolge artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 2.158,00

€ 2.047,00

 
 
 

Hoofdstuk 5

Onttrekking, samenvoeging, omzetting en splitsing woonruimte

 
 

3.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 

3.5.1.1

een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 283,50

€ 269,00

3.5.1.2

een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 283,50

€ 269,00

3.5.1.3

een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 531,80

€ 504,60

3.5.1.4

een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet

€ 314,30

€ 298,20

 
 
 

Hoofdstuk 6

Brandbeveiligingsverordening

 
 

3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van:

 
 
 

een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening

€ 295,20

€ 280,10

3.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing tot het in de openlucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben, op grond van artikel 5:34 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 122,80

€ 116,50

 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 7

Kinderopvang

 
 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 
 

3.7.1.1

het in exploitatie nemen van een kindercentrum (dagopvang, buitenschoolse opvang of peuterspeelzaal) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 833,00

€ 790,00

3.7.1.2

het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

€ 233,00

€ 221,00

3.7.2

Indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 3.7.1.1 en 3.7.1.2 wordt ingetrokken voordat daarop een besluit is genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

50%

 
 
 

Hoofdstuk 8

Winkeltijdenwet

 
 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 69,40

€ 65,80

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 61,20

€ 58,10

 
 
 

 
 
 

WT = Wettelijk tarief

WM=Wettelijk maximum

*. = In verband met de praktische uitvoerbaarheid worden de door het Rijk vastgestelde (maximum)tarieven (aangeduid met WM) in Titel 1 Algemene Dienstverlening naar beneden afgerond op eenheden van 5 eurocent.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 22 december 2022,

de griffier,

drs. T.B.W.M. van der Torre

de voorzitter,

mr. S.C.C.M. Potter