Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023 met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente DE WOLDEN; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 216 en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en Rijkswet tot vaststelling van de Omgevingswet (Kamerstukken 33962) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken 34.453); 

 

Besluit:

 

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening 2023).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  ’maand’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

 • a.

  het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

 • b.

  het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het in behandeling nemen van aanvragen tot afgifte van afdrukken van voorstellen, rapporten, adressen en andere stukken welke vanwege administratieve diensten van de gemeente worden vermenigvuldigd en aan de gemeenteraad worden overlegd, indien zij worden gevraagd door de publiciteitsmedia ten behoeve van nieuwsverspreiding.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1.

  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 5 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 5 dagen na dagtekening van kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

 • 1. Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

  • a.

   van zuiver redactionele aard zijn;

  • b.

   een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en de volgende hoofdstukken of onderdelen van Titel 1 van de tarieventabel betreft:

   1.hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

   2.hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

   3.onderdeel 1.9 1/1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);

   4.hoofdstuk 16 (kansspelen);

   een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

 • 2. Indien de wijziging, als bedoeld in lid 1 onder b, de aanpassing van een tarief betreft is het vervangen of gewijzigd tarief van toepassing, met dien verstande dat het totaaltarief wordt afgerond op € 0,05 naar beneden

Artikel 11 Overgangsrecht en slotbepalingen

Tot het moment dat de voorstellen van Rijkswet tot vaststelling van de Omgevingswet (Kamerstukken 33962) en Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Kamerstukken 34.453) tot wet zijn verheven is tarieventabel I met bijlage van toepassing. Zodra de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging bouwen in werking treedt is tarieventabel II van toepassing.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. De ‘Legesverordening 2022’, vastgesteld op 15 december 2021 en de Beleidsregels voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit vastgesteld op 18 januari 2022, worden ingetrokken met ingang van de in het derde lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Zuidwolde, 22 december 2022
De raad voornoemd,
griffier, voorzitter,
J. van Roeden-Hoekstra I.C.J. Nieuwenhuizen

Tarieventabel I 2023

 

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 

art.nr

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Tarief

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met plechtigheid, buiten de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen, op:

 

1.1.1.1

maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag

€ 567,10

 

iedere dag: een toeslag op het in 1.1.1.1 genoemde tarief:

 

1.1.1.2

indien er sprake is van een buitengewoon tijdstip als bedoeld in het "Reglement burgerlijke stand" wordt het onder 1.1.1.1. genoemde tarief verhoogd met

€ 107,05

1.1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Reglement Burgerlijke stand 2018

€ 168,75

1.1.1.4

Het tarief voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie, buiten de kostenloze tijdstippen bedraagt

€ 70,75

1.1.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in huwelijk, met ceremonie, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te annuleren of te wijzigen

€ 81,90

1.1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in huwelijk, met ceremonie, op de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te annuleren of te wijzigen

€ 35,85

1.1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Reglement Burgerlijke stand 2018, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap te annuleren of te wijzigen

€ 56,30

 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.2

het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje

€ 32,25

1.1.3

het beschikbaar stellen van een getuige bij een kostenloze huwelijksvoltrekking of kosteloos geregistreerd partnerschap, per getuige

€ 27,70

1.1.4

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 15,70

 
 
 
 

Voor verrichtingen ogv de Wet rechten burgerlijke stand zijn de geldende tarieven van toepassing vastgesteld in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

1.2

Het tarief bedraagt op basis van het 'Besluit Paspoortgelden' voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen*

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is*

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt*

€ 37,95

1.2.5.3

voor een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van*

€ 53,00

1.2.7

Het tarief bedraagt voor het bezorgen van een document als genoemd in Hoofdstuk 2 binnen Nederland m.u.v. de Waddeneilanden en de luchthavens, op werkdagen**

€ 7,65

1.2.8

bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten binnen een gezin en op één bezorgadres worden geen extra kosten berekend.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs*

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met*

€ 34,10

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

 

1.4.1

Voor de toepassing van verstrekkingen uit de basisregistratie personen wordt verstaan onder:

 
 

a. een verstrekking: het leveren van een of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 
 

b. selecties: het verstrekken van overzichten met geselecteerde persoonsgegevens uit de basisregistratie personen.

 
 
 
 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking (waaronder uittreksels BRP)**

€ 10,90

 
 
 

1.5

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (gereserveerd)

 
 
 
 

1.6

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van nota's/rapporten/stukken :

 

1.7.1.1

0 - 25 pagina's

€ 11,85

1.7.1.2

25 - 50 pagina's

€ 23,80

1.7.1.3

50 - 100 pagina's

€ 47,65

1.7.1.4

100 - 200 pagina's

€ 63,50

1.7.1.5

200 - 300 pagina's

€ 95,30

1.7.1.6

300 of meer pagina's

€ 115,50

1.7.1.7

op elektronische gegevensdrager, per 100 mb

€ 34,90

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.1.1

tot informatieverstrekking uit de kadastrale registraties via kadaster online

€ 15,65

1.8.1.2

tot informatieverstrekking uit de kadastrale kaart in de vorm van een bestand of een (grootformaat) plot, per besteed kwartier of gedeelte hiervan

€ 28,50

1.8.1.3

tot herstel van, door de gemeente gemarkeerde kadastrale grenspunten in de vorm van buizen per besteed kwartier, of gedeelte hiervan

€ 57,00

 
 
 

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.8.2.1

om een huisnummerbeschikking, voor het eerste uur of gedeelte daarvan

€ 114,05

1.8.2.2

om een huisnummerbeschikking, indien de tijdsbesteding meer bedraagt dan een uur, per kwartier of gedeelte daarvan boven het in 1.8.2.1 genoemde tarief

€ 28,50

 
 
 

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.8.3.1

van het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van die wet

€ 16,65

1.8.3.2

Het in behandeling nemen van een verzoek om toelichting op een inzage in de gemeentelijke Wkpb-administratie, per besteed kwartier of gedeelte hiervan

€ 28,50

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken (verklaringen/bewijzen/legalisatie)

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Gemeente *

€ 7,50

1.9.1.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Rijk*

€ 33,85

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening**

€ 10,20

1.9.3

Het tarief bedraagt voor het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen*

€ 2,30

 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door een gemeenteambtenaar voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 28,50

 
 
 

1.11

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet (gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 59,15

1.12.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 29,50

 
 
 

1.13

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie (gereserveerd)

 
 
 
 

1.14

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen (gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet

 

1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.15.1

voor een ontheffing of een wijziging van een ontheffing als bedoeld in artikel 2 Verordening winkeltijden gemeente De Wolden 2014

€ 24,85

 
 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, voor onbepaalde tijd:

 

1.16.1.1

voor één kansspelautomaat*

€ 226,50

1.16.1.2

en voor iedere volgende kansspelautomaat*

€ 136,00

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 24,85

 
 
 
 

Hoofdstuk 17 Kinderopvang (gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1.b van de AVOI

€ 348,75

1.18.1.1

indien de werkzaamheden in 1.18.1 plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond (bermen, groenstroken, tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen), wordt het tarief in 1.18.1, per strekkende meter sleuf, verhoogd met

€ 1,25

1.18.1.2

De in 1.18.1.1 berekende kosten voor het uitvoeren van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden bedragen per aanvraag minimaal

€ 42,30

1.18.1.3

Bij projecten groter dan 1000 meter sleuf kunnen, na het indienen van een schriftelijk verzoek door de netbeheerder, projectafspraken worden gemaakt over het bij 1.18.1.1 aangegeven tarief.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer

€ 50,75

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990:

 

1.19.2.1

bij toewijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 284,40

1.19.2.2

bij afwijzing van de gehandicaptenparkeerplaats

€ 70,35

 
 
 
 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.20.1.1

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Gemeente.D*

€ 206,00

1.20.1.2

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/standaard - leges Rijk.D*

€ 764,00

1.20.1.3

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd - leges Gemeente.F*

€ 206,00

1.20.1.4

tot verkrijgen Nederlanderschap-enkelv/verlaagd- leges Rijk.F*

€ 516,00

1.20.1.5

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Gemeente.E*

€ 351,00

1.20.1.6

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/standaard- leges Rijk.E*

€ 887,00

1.20.1.7

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd - leges Gemeente.G*

€ 351,00

1.20.1.8

tot verkrijgen Nederlanderschap-gez/verlaagd- leges Rijk.G*

€ 640,00

1.20.1.9

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Rijk.H*

€ 120,00

1.20.1.9a

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Gemeente.H*

€ 23,00

 

Het tarief bedraagt voor:

 

1.20.1.10

Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudig) A*

€ 206,00

1.20.1.11

Het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijk) B*

€ 351,00

1.20.1.12

een verzoek tot medeopteren, per minderjarige. C*

€ 23,00

1.20.1.13

*De in 1.20.1.1 - 1.20.1.12 opgenomen tarieven zijn de op het moment van vaststelling bekende wettelijke tarieven. De geldende tarieven op moment van in behandeling nemen van een aanvraag worden toegepast.

 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.2.1

afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.2.2

per pagina A4-formaat

€ 0,40

1.20.2.3

per pagina A3-formaat

€ 0,50

1.20.2.4

per pagina A2-formaat

€ 11,55

1.20.2.5

per pagina A1-formaat

€ 15,55

1.20.2.6

per pagina A0-formaat

€ 16,15

1.20.2.7

een kopie van een bouw-/milieutekening

€ 11,15

1.20.2.8

een scan van een bouw-/milieutekening

€ 5,65

1.20.2.9

het verstrekken van een bodemonderzoekrapport, per rapportage

€ 44,60

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde aanvraag, vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 24,85

1.20.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek uitvoeren van werkzaamheden, per besteed kwartier, of gedeelte daarvan

€ 28,50

 
 
 
 
 
 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1

Bouwkosten:

 
 

De aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 
 

Wanneer de aanneemsom ontbreekt, of onvolledig is aangeleverd nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te herstellen, worden de bouwkosten bepaald door te toetsen aan de bij deze tarieventabel behorende "Kengetallenlijst voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit".

 

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.3

APV: Algemene plaatselijke verordening.

 

2.1.4

Wkb: Wet Kwaliteitsborging

 

2.1.5

Zonnepark:

 
 

een vorm van duurzame energieopwekking, waarbij in veldopstelling op de grond, een groot oppervlak zonnepanelen wordt geplaatst, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

 

2.1.6

Wro: Wet ruimtelijke ordening

 

2.1.7

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor een conceptaanvraag:

 

2.2.1.1

voor het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij project

€ 112,00

2.2.1.2

voor het beoordelen van een reguliere omgevingsvergunning

€ 170,20

2.2.1.3

voor het beoordelen van een uitgebreide omgevingsvergunning

€ 330,75

2.2.1.4

voor het beoordelen van een bestemmingsplan wijziging

€ 330,75

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het toetsen/beoordelen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteit

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 2,94% van de bouwkosten met een minimumbedrag van:

€ 270,65

2.3.1.1.2

Het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende bedrag bedraagt maximaal

€ 353.930

2.3.1.1.3

Indien de aanvraag voor indiening is getoetst door een architect voorkomend op de lijst met toegelaten architecten, waarmee is voldaan aan de indieningsvereisten voor een balievergunning, bedraagt de korting op het overeenkomstig artikel 2.3.1.1. berekende bedrag

25%

2.3.1.1.4

Indien de bouwactiviteit wordt uitgevoerd onder kwaliteitsborging vanuit de Wkb, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1 geheven leges een korting verleend van

25%

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteit

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder b van de Wabo, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen

€ 134,40

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief

 

2.3.3.1.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking);

€ 251,55

2.3.3.1.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking);

€ 251,55

2.3.3.1.2.a

indien de aanvraag voor een buitenplanse omgevingsactiviteit als bedoeld in 2.3.3.1.2 wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van het organiseren van een evenement:

€ 25,15

2.3.3.1.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking);

€ 2.721,90

2.3.3.1.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking van exploitatieplan);

€ 251,55

2.3.3.1.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 251,55

2.3.3.1.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 251,55

2.3.3.1.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 251,55

 
 
 

2.3.4

gereserveerd

 
 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 

2.3.5.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, wordt het tarief berekent volgens onderstaande tabel.

 
 

aantal m²:

 

2.3.5.1.1

0 t/m 100 m²

€ 385,65

 

vermeerderd met een bedrag per m² van

€ 1,66

2.3.5.1.2

101 t/m 500 m²

€ 550,85

 

vermeerderd met een bedrag per m² van

€ 1,04

2.3.5.1.3

501 t/m 2.000 m²

€ 964,55

 

vermeerderd met een bedrag per m² van

€ 0,37

2.3.5.1.4

2.001 t/m 5.000 m²

€ 1.597,50

 

vermeerderd met een bedrag per m² van

€ 0,10

2.3.5.1.5

5.001 t/m 50.000 m²

€ 1.928,05

 

vermeerderd met een bedrag per m² van

€ 0,10

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale verordening aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief

€ 181,60

2.3.6.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 148,00

 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 148,00

 
 
 

2.3.8

Vervallen

 
 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder e, van de Wabo in samenhang met artikel 2:12 van de APV bedraagt het tarief

€ 134,40

 
 
 

2.3.10

Vellen van een houtopstand (kappen)

 

2.3.10.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief

€ 124,00

 
 
 

2.3.11

Gereserveerd

 
 
 
 

2.3.12

Gereserveerd

 
 
 
 

2.3.13

Vergunningen op grond van de Wet natuurbescherming

 

2.3.13.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming (vm artikel 19d, lid 1 Nbw 1998), welke niet is gebaseerd op de ADC toets (maar bijvoorbeeld gebaseerd op saldering of een ecologische toets), bedraagt het tarief

€ 1.750,00

2.13.2

In afwijking van onderdeel 2.13.1. bedraagt het tarief voor een aanvraag van een vergunning op grond van artikel 2.7, lid 2 Wet natuurbescherming die is ingediend ter legalisatie van een PAS-melding situatie

€ 1.440,00

 
 
 

2.3.14

Ontheffingen op grond van de Wet natuurbescherming (bescherming van soorten)

 

2.3.14.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op een ontheffing als bedoeld in artikel 3.3, eerste en tweede lid, artikel 3.8, eerste lid of artikel 3.10, tweede lid Wet natuurbescherming, indien de ontheffing wordt verleend met het oog op andere belangen dan de belangen genoemd in de artikelen 3.3, lid 4 sub b onder 3 jo. 3.8, lid 5, sub b onder 2 jo. 3.10 lid 2 sub b Wet natuurbescherming, bedraagt het tarief

€ 1.728,00

2.3.14.2

In afwijking van artikel 2.3.14.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een ontheffing:

 

2.3.14.2.1

Ten behoeve van ruimtelijke ontwikkelingen van particulieren, die niet handelen in het kader van beroep of bedrijf

€ 0,00

2.3.14.2.2

Ten behoeve van kleinschalige (maximaal voor 1 adres) ruimtelijke ontwikkelingen van ondernemers (waaronder begrepen stichtingen en verenigingen) die gerealiseerd worden als gevolg van de opgave die er ligt voor het verwijderen van asbest

€ 310,00

2.3.14.2.3

Ten behoeve van onderzoek of onderwijsdoelstellingen

€ 310,00

2.3.14.2.4

In afwijking van artikel 2.3.14.1 bedraagt het tarief voor het wijzigen van de duur van de ontheffing of een wijziging van ondergeschikt belang (geen uitgebreide ecologische toetsing vereist)

€ 310,00

 
 
 

2.3.15

(gereserveerd)

 
 
 
 

2.3.16

Advies

 

2.3.16.1

Indien bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning wordt het bedrag in rekening gebracht van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.17

Doorrekenen tarieven derden

 
 

Onverminderd het bepaalde in andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere (rijks)instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.26, van de Wabo, het tarief welke door het betreffende aangewezen bestuursorgaan of andere instantie in rekening wordt gebracht.

 
 
 
 
 

Welstand

 

2.3.17.1

De tarieven die voorgaand onder hoofdstukken 1, 2 en 3 zijn genoemd worden verhoogd met de kosten voor een welstandsadvies, uitgebracht voor de specifieke activiteit of het project, verhoogd met 12% zijnde de kosten van het burgerlid dat namens de gemeente zitting heeft in de welstandscommissie.

 

2.3.17.2

De advieskosten worden per activiteit en of project berekend, op basis van de opgegeven (bouw)kosten, waarbij ingeval de adviesaanvraag meerdere woningen betreft, de advieskosten per woning worden berekend.

 

2.3.17.3

Etage- en galerijwoningen worden beschouwd als één blok. Het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok. Voor de toepassing van het vorenstaande wordt onder “bouwsom” verstaan een opgave van de aannemingssom - zoals bedoeld in 2.1.1.

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo worden de volgend leges opgelegd:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 58,50

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het tarief welke door het betreffende aangewezen bestuursorgaan of andere instantie in rekening wordt gebracht

 
 
 
 

2.3.19

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.19.1

Indien een aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van een activiteit wordt het legesbedrag verhoogd met

€ 279,60

 
 
 

2.3.20

Beoordeling bodemrapport

 

2.3.20.1

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag:

 

2.3.20.1.a

voor de beoordeling van het bodemrapport

€ 87,95

2.3.20.1.b

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 224,05

2.3.20.1.c

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 224,05

 
 
 

2.3.21

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling bedraagt het tarief:

€ 410,60

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 

2.5.1.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 
 

Indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat een besluit is genomen, 50% van de verschuldigde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in onderdeel 2.3.1.1

 
 

De betaalde leges voor bouwactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 in samenhang met onderdeel 2.5.1.1, over de ingetrokken aanvraag worden verrekend met een nieuwe vergelijkbare aanvraag welke binnen een half jaar na intrekking opnieuw wordt ingediend.

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

Wanneer de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project, dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen twee jaren na het onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt.

 

2.5.2.1

De teruggaaf bedraagt 25% van de betaalde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in onderdeel 2.3.1.1.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

2.5.3.1

De teruggaaf bedraagt 50% van de verschuldigde leges voor de bouwactiviteit als genoemd in onderdeel 2.3.1.1

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een niet ontvankelijke aanvraag omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten

 
 

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit een bouwactiviteit, als bedoeld in onderdeel 2.3.1, buiten behandeling laat, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.

 

2.5.4.1

De teruggaaf bedraagt 25% van de verschuldigde leges

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 (gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een geringe wijziging in het project

€ 93,60

 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.721,90

2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in 2.8.1 en dit bestemmingsplan passend is binnen vastgestelde beleidsuitgangspunten (conform wijzigingsprocedures uit vml. bestemmingsplan Buitengebied De Wolden)

€ 712,30

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 606,55

 
 
 
 

Hoofdstuk 9 (gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 Overige

 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen uit het bestemmingsplan en bodem- en milieuinformatie per verstrekking

€ 119,80

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van informatie uit het gemeentelijk bodeminformatiesysteem:

 

2.10.2

per kwartier of gedeelte daarvan, op basis van het daarvoor beschikbaar gestelde formulier

€ 28,50

2.10.3

Het tarief bedraagt voor toetsen/beoordelen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking

€ 117,25

2.10.4

wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend en na beoordeling blijkt dat de gevraagde activiteit vergunningvrij kan worden uitgevoerd en de aanvraag daardoor niet verder wordt behandeld wordt voor deze aanvraag geen leges in rekening gebracht.

 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 219,30

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een wijziging van een reeds verleende vergunning ingevolge de Alcoholwet

€ 73,10

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de Alcoholwet**

€ 85,75

 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld artikel 2, eerste lid, van de Evenementenverordening, indien het betreft:

 

3.2.1.1

een C-evenement**

€ 175,60

3.2.1.2

een A- of B-evenement**

€ 25,20

 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 

3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

3.3.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:

 

3.3.1.1

voor een seksinrichting

€ 1.088,70

3.3.1.2

voor een escortbedrijf

€ 753,00

3.3.2

wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.3.2.1

voor een seksinrichting

€ 95,15

3.3.2.2

voor een escortbedrijf

€ 95,15

 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6

 
 

(gereserveerd)

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Standplaatsvergunningen

 

3.7

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een standplaatsvergunning als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor 2 dagen of meer

€ 113,60

 
 
 

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde aanvraag, vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 24,25

 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022, nr

 
 
 
 
 

De griffier van De Wolden,

 
 

J. van Roeden-Hoekstra

 

Tarieventabel II 2023

 

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.1 Burgerlijke stand

 
 
 

Tarief

Artikel 1.1 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap

 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap, met plechtigheid, buiten de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen:

 

a.

op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag of zaterdag

€ 567,10

 

op iedere dag: een toeslag op het in a genoemde tarief:

 

b.

indien er sprake is van een buitengewoon tijdstip als bedoeld in het "Reglement burgerlijke stand"

€ 107,05

c.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap, of omzetting van een partnerschap met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Reglement Burgerlijke stand 2018

€ 168,75

 
 
 

Artikel 1.2 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk

 

Het tarief voor de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder ceremonie, bedraagt

 

a.

buiten de kostenloze tijdstippen

€ 70,75

 
 
 

Artikel 1.3 Huwelijksvoltrekking of registratie partnerschap in bijzonder huis

 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.4 Omzetten geregistreerd partnerschap in huwelijk in bijzonder huis

 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.5 Aanwijzing buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag

 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.6 Beschikbaar stellen getuige door gemeente

 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 27,70

 
 
 

Artikel 1.7 Annuleren of wijzigen datum

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een gereserveerde datum voor een huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, te annuleren of te wijzigen

 

a.

met ceremonie, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 81,90

b.

met ceremonie, op de in het "Reglement burgerlijke stand" bepaalde kostenloze tijdstippen binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 35,85

c.

met eenvoudige plechtigheid als bedoeld in artikel 3 lid 5 van het Reglement Burgerlijke stand 2018, binnen 4 weken voor de dag van het huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 56,30

 
 
 

Artikel 1.8 Trouwboekje of partnerschapsboekje

 

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

a.

een trouwboekje of partnerschapsboekje:

€ 32,25

 
 
 
 

Voor verrichtingen ogv de Wet rechten burgerlijke stand zijn de geldende tarieven van toepassing vastgesteld in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 
 
 
 

Artikel 1.9 Paspoorten of andere reisdocumenten

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een nationaal paspoort:

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

b.

een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel a (zakenpaspoort):

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,80

c.

een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

d.

een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

 
 
 

Artikel 1.10 Nederlandse identiteitskaart

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van:

a.

een Nederlandse identiteitskaart:

 

1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35

 

2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95

b.

een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25

 
 
 

Artikel 1.11 Modaliteiten

 

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

a.

voor de versnelde uitreiking van een in de artikelen 1.9 en 1.10, onder a, genoemd document, zijnde een toeslag op de in die artikelen genoemde bedragen:

€ 53,00

b.

voor het bezorgen binnen Nederland m.u.v. de Waddeneilanden en de luchthavens, op werkdagen van een in de artikelen 1.9 en 1.10 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de artikelen 1.9 en 1.10 en onder a genoemde bedragen:

€ 7,65

c.

bij gelijktijdige bezorging van meerdere documenten binnen een gezin en op één bezorgadres worden geen extra kosten berekend.

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.3 Rijbewijzen

 
 
 
 

Artikel 1.12 Rijbewijzen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs:

€ 44,65

 

Artikel 1.13 Modaliteiten

1.

Het tarief genoemd in artikel 1.12 wordt:

 

a. bij een spoedlevering vermeerderd met:

€ 34,10

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paragraaf 1.4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie persoonsgegevens

 
 
 
 

Artikel 1.14 Definities

 

1.

Voor de toepassing van artikel 1.15 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

2.

Voor de toepassing van artikel 1.16 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van een of meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen.

 
 
 
 

Artikel 1.15 Verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

a.

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking (waaronder uittreksels BRP): of omwisselen van een rijbewijs:

€ 10,90

b.

tot het verstrekken van selecties **

€ 56,85

c.

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 15,70

 
 
 

Artikel 1.16 Verstrekking van aangehaakte gegevens

Gereserveerd

 
 
 

Artikel 1.17 Schriftelijke verstrekking

 

In afwijking van de artikelen 1.15 en 1.16 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 2,30

 

Artikel 1.18 Op aanvraag doornemen basisregistratie personen

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 28,50

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Paragraaf 1.5 Bestuursstukken

 
 
 
 

Artikel 1.19 Afschriften van bestuursstukken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van nota's/rapporten/stukken:

 

a.

0 - 25 pagina's

€ 11,85

b.

25 - 50 pagina's

€ 23,80

c.

50 - 100 pagina's

€ 47,65

d.

100 - 200 pagina's

€ 63,50

e.

200 - 300 pagina's

€ 95,30

f.

300 of meer pagina's

€ 115,50

g.

op electronische gegevensdrager, per 100 mb

€ 34,90

 
 
 

Artikel 1.20 Abonnement op bestuursstukken

 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.6 Vastgoedinformatie

 
 
 
 

Artikel 1.21 Plan- of kaartinformatie

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kopie van een ruimtelijk plan of deel daarvan, zoals omgevingsvisie, omgevingsplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in artikel 1.22, onderdeel b:

 

a.

in digitale vorm:

€ 16,00

 
 
 

Artikel 1.22 Informatie uit registers

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of een uittreksel uit:

 

a.

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object:

€ 16,00

 
 
 

Artikel 1.23 Informatie uit adressenbestanden

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

a.

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres:

€ 16,00

b.

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie:

€ 16,00

c.

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat:

€ 16,00

 
 
 
 

Paragraaf 1.7 Overige publiekszaken

 
 
 
 

Artikel 1.24 Gemeentegarantie

 

gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.25 Overige publiekszaken

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Gemeente *

€ 7,50

b.

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag-leges Rijk*

€ 33,85

c.

tot het legaliseren van een handtekening:

€ 10,20

 
 
 
 

Paragraaf 1.8 Gemeentearchief

 
 
 
 

Artikel 1.26 Naspeuringen in gemeentearchief

 

1.

Het tarief bedraagt voor het op aanvraag doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan te besteden kwartier:

€ 28,50

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Artikel 1.27 Afschrift of uittreksel uit gemeentearchief

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.28 Uitlenen archiefbescheiden

 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 1.9 Bijzondere wetten

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 1.29 Huisvestingswet 2014

 

Gereserveerd

 
 
 
 

Artikel 1.30 Leegstandwet

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet:

€ 59,15

b.

verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet:

€ 29,50

Als aanvragen als bedoeld in het eerste lid, onderdelen a en b, gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, een school of een kantoor betreffen, worden de in die onderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

 
 
 
 

Artikel 1.31 Wet op de kansspelen

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een aanwezigheidsvergunning voor onbepaalde tijd als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 
 

a. voor één kansspelautomaat:*

€ 226,50

 

b. en voor iedere volgende kansspelautomaat*

€ 136,00

2.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning):

€ 24,85

 
 
 

Artikel 1.32 Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur

 

1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming of vergunning omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 1.1.b van de AVOI

€ 348,75

 

a. indien de werkzaamheden in 1. plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond (bermen, groenstroken, tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen), wordt het tarief in 1. per strekkende meter sleuf, verhoogd met

€ 1,25

 

b. De in 1.a berekende kosten voor het uitvoeren van toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden bedragen per aanvraag minimaal

€ 42,30

 

c. Bij projecten groter dan 1000 meter sleuf kunnen, na het indienen van een schriftelijk verzoek door de netbeheerder, projectafspraken worden gemaakt over het bij 1.a aangegeven tarief.

 
 
 
 

Artikel 1.33 Wegenverkeerswetgeving

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

om verstrekking van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW):

€ 50,75

b.

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, ingeval van toekenning:

€ 284,40

c.

een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in artikel 26 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, ingeval van afwijzing:

€ 70,35

 
 
 
 

Paragraaf 1.10 Diversen

 
 
 
 

Artikel 1.34 Gewaarmerkte afschriften, kopieën, stukken of uittreksels

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

a.

afschriften, scans, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.

per pagina A4-formaat

€ 0,40

2.

per pagina A3-formaat

€ 0,50

3.

per pagina A2-formaat

€ 11,55

4.

per pagina A1-formaat

€ 15,55

5.

per pagina A0-formaat

€ 16,15

6.

een kopie van een bouw-/milieutekening

€ 11,15

7.

een scan van een bouw-/milieutekening

€ 5,65

c.

het verstrekken van een bodemonderzoekrapport, per rapportage

€ 44,60

 
 
 

Artikel 1.35 Diverse vergunningen of beschikkingen

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

a.

om een andere, in deze titel niet benoemde aanvraag, vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 24,85

b.

voor het op verzoek uitvoeren van werkzaamheden, per besteed kwartier, of gedeelte daarvan

€ 28,50

c.

tot verkrijgen Nederlanderschap

 

1.

_enkelvoudig/standaard - leges Gemeente.D*

€ 206,00

2.

_enkelvoudig/standaard - leges Rijk.D*

€ 764,00

3.

_enkelvoudig/verlaagd - leges Gemeente.F*

€ 206,00

4.

_enkelvoudig/verlaagd- leges Rijk.F*

€ 516,00

5.

_gezamenlijk/standaard- leges Gemeente.E*

€ 351,00

6.

_gezamenlijk/standaard- leges Rijk.E*

€ 887,00

7.

_gezamenlijk/verlaagd - leges Gemeente.G*

€ 351,00

8.

_gezamenlijk/verlaagd- leges Rijk.G*

€ 640,00

9.

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Rijk.H*

€ 120,00

10.

tot medeverlening van het Nederlanderschap aan een minderjarige als bedoeld in art 11, lid 1 RWN, per minderjarige(meenaturaliseren)-Leges Gemeente.H*

€ 23,00

d.

Het tarief bedraagt voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (enkelvoudig) A*

€ 206,00

e.

Het tarief bedraagt voor het afleggen van een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap (gemeenschappelijk) B*

€ 351,00

f.

Het tarief bedraagt voor een verzoek tot medeopteren, per minderjarige. C*

€ 23,00

11.

*De in dit artikel opgenomen tarieven zijn de op het moment van vaststelling bekende wettelijke tarieven. De geldende tarieven op moment van in behandeling nemen van een aanvraag worden toegepast.

 
 
 
 

HOOFDSTUK 2 DIENSTVERLENING EN BESLUITEN IN HET KADER VAN DE OMGEVINGSWET

 
 
 
 

Paragraaf 2.1 Algemene bepalingen

 
 
 
 

Artikel 2.1 Definities

 

1.

Begripsbepalingen die zijn opgenomen in de bijlage bij de Omgevingswet, in bijlage I bij het Besluit activiteiten leefomgeving, bijlage I bij het Besluit bouwwerken leefomgeving, bijlage I bij het Besluit kwaliteit leefomgeving, bijlage I bij het Omgevingsbesluit en bijlage I bij de Omgevingsregeling en in de bijlagen bij het gemeentelijke omgevingsplan, zijn van toepassing op dit hoofdstuk, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

2.

In dit hoofdstuk voorkomende begrippen die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander dan een in het eerste lid bedoeld wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld, tenzij in de legesverordening of deze tarieventabel anders is bepaald.

 

3.

In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die niet in strijd is met het omgevingsplan;

 

-

binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht: een activiteit waarvoor in het omgevingsplan is bepaald dat het is verboden deze zonder omgevingsvergunning te verrichten en die in strijd is met het omgevingsplan, maar die niet in strijd is met regels voor de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid of het voldoen aan een uitwerkingsplicht in het tijdelijke deel van het omgevingsplan, bedoeld in artikel 22.1, aanhef en onder a, van de Omgevingswet;

 

4.

In aanvulling op de in bijlage I bij de Omgevingsregeling opgenomen omschrijving van het begrip ‘bouwkosten’ betreffen de in die omschrijving:

 

- onder a genoemde Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 de voorwaarden die bekendgemaakt zijn in Staatscourant 2012, 1567;

 

- onder b bedoelde bouwkosten de kosten voor de fysieke realisatie (het bouwen) van het bouwwerk;

 

- onder c bedoelde prijs de prijs exclusief omzetbelasting.

 

5.

Wanneer de aanneemsom ontbreekt, of onvolledig is aangeleverd nadat de aanvrager in de gelegenheid is gesteld om het gebrek te herstellen, worden de bouwkosten bepaald door te toetsen aan de bij deze tarieventabel behorende "Kengetallenlijst voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit".

 

6.

Zonnepark: een vorm van duurzame energieopwekking, waarbij in veldopstelling op de grond, een groot oppervlak zonnepanelen wordt geplaatst, die bedrijfsmatig worden geëxploiteerd.

 
 
 
 

Artikel 2.2 Dienstverlening en besluiten waarvoor leges worden geheven

 

Leges worden geheven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

omgevingsoverleg;

 

b.

een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 5.1 of artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit;

 

c.

een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in artikel 4.5 van de Omgevingswet;

 

d.

toestemming voor het treffen van een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet;

 

e.

een wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning;

 

f.

intrekking van een omgevingsvergunning;

 

g.

wijziging van een besluit als bedoeld in de onderdelen b, c en d;

 

h.

een besluit in het kader van de Omgevingswet, anders dan bedoeld in de onderdelen b tot en met g.

 
 
 
 

Artikel 2.3 Bepalen tarief

 

1.

De in artikel 2.2 bedoelde leges worden geheven naar de tarieven zoals opgenomen in de volgende paragrafen van dit hoofdstuk.

 

2.

Als een aanvraag betrekking heeft op meerdere activiteiten, is het tarief opgebouwd uit de som van de verschuldigde leges behorend bij die activiteiten.

 

3.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verhoogd met het tarief voor een of meer modaliteiten bedoeld in paragraaf 2.12.

 

4.

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag wordt in voorkomend geval verminderd overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 2.13.

 

5.

Het tarief behorend bij een aanvraag om een maatwerkvoorschrift of bij een aanvraag om toestemming om een gelijkwaardige maatregel te treffen is niet van toepassing als het onderwerp waarop het maatwerkvoorschrift betrekking heeft of de gelijkwaardige maatregel onderdeel is van een aanvraag om een omgevingsvergunning.

 

6.

In afwijking van het tweede en derde lid kan ook per activiteit of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.2 Voorfase

 
 
 
 
 

Artikel 2.4 Omgevingsoverleg

 

1.

Als de aanvraag betrekking heeft op het houden van omgevingsoverleg over een of meer activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving, bedraagt het tarief:

 

a.

tot het verkrijgen van een verklaring vergunningvrij bouwen

€ 112,00

b.

tot het beoordelen van een reguliere vergunning

€ 170,20

c.

tot het beoordelen van een uitgebreide vergunning

€ 330,75

d.

tot het beoordelen van een omgevingsplan wijziging

€ 330,75

2.

Wanneer de aanvraag als bedoeld in lid 1, ter beoordeling wordt voorgelegd aan de omgevingstafel, worden de onder 1 genoemde tarieven verhoogd met

€ 250,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.3 Activiteiten met betrekking tot bouwwerken

 
 
 
 
 

Artikel 2.5 Bouwactiviteit (bouwtechnische deel)

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in paragraaf 2.3.2 van het Besluit bouwwerken leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

0,88% van de bouwkosten met een minimumbedrag van:

€ 81,20

b.

Het overeenkomstig 2.5.1.a berekende bedrag bedraagt maximaal

€ 106.179

 
 
 
 

Artikel 2.6 Omgevingsplanactiviteit: bouwactiviteit, in stand houden of gebruiken bouwwerk (ruimtelijke deel)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een bouwactiviteit, het in stand houden of gebruiken van het te bouwen bouwwerk, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

1.

voor een bouwactiviteit die in overeenstemming is met de in het omgevingsplan gestelde regels over het bouwen (binnenplanse omgevingsplanactiviteit):

 

a.

2,06% van de bouwkosten met een minimumbedrag van:

€ 189,45

b.

Het overeenkomstig 2.6.1.a berekende bedrag bedraagt maximaal

€ 247.751

2.

De tarieven genoemd in artikel 2.6 lid 1 worden verhoogd met de kosten voor een welstandsadvies, uitgebracht voor de specifieke activiteit of het project, verhoogd met 12% zijnde de kosten van het burgerlid dat namens de gemeente zitting heeft in de welstandscommissie.

 

a.

De advieskosten worden per activiteit en of project berekend, op basis van de opgegeven (bouw)kosten, waarbij ingeval de adviesaanvraag meerdere woningen betreft, de advieskosten per woning worden berekend.

 

b.

Etage- en galerijwoningen worden beschouwd als één blok. Het tarief wordt berekend naar de totale bouwsom van het bouwblok. Voor de toepassing van het vorenstaande wordt onder “bouwsom” verstaan een opgave van de aannemingssom - zoals bedoeld in 2.1.

 

3.

als moet worden beoordeeld of de activiteit niet in strijd is met het in voorbereiding zijnde omgevingsplan respectievelijk het in voorbereiding zijnde omgevingsplan dat voorziet in de bescherming van het stads- en dorpsgezicht, verhoogd met:

€ 251,55

4.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 712,30

5.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.721,90

6.

indien de aanvraag voor een binnen-/buitenplanse omgevingsactiviteit als bedoeld in lid 4 of 5 wordt gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van het organiseren van een evenement:

€ 25,15

 
 
 
 

Artikel 2.7 Omgevingsplanactiviteit: slopen van een bouwwerk

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit, niet zijnde een sloopactiviteit met betrekking tot een monument of beschermd stads- en dorpsgezicht, als bedoeld in paragraaf 2.4, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 148,00

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 148,00

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 148,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.4 Activiteiten met betrekking tot cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 
 
 

Artikel 2.8 Omgevingsplanactiviteit: monumenten

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, met betrekking tot een gemeentelijk monument, provinciaal monument, rijksmonument, voorbeschermd gemeentelijk monument, voorbeschermd provinciaal monument of voorbeschermd rijksmonument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

 
 

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 181,60

 

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 181,60

b.

voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 181,60

 

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 181,60

 

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 181,60

c.

voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 181,60

 

1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 181,60

 

2. voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 181,60

2.

Als de in het eerste lid bedoelde aanvraag een archeologisch monument betreft, worden de in het eerste lid genoemde tarieven verhoogd met:

 

3.

Gereserveerd

 

a.als het gaat om een aangewezen monument of archeologisch monument: zolang in het omgevingsplan daaraan nog niet de functie-aanduiding gemeentelijk monument is gegeven

 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.9 Rijksmonumentenactiviteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een rijksmonumentenactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet, met uitzondering van een rijksmonumentenactiviteit met betrekking tot een archeologisch monument, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 

a.

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of wijzigen van een monument of voorbeschermd monument:

€ 181,60

b.

voor het herstellen of gebruiken van een monument of voorbeschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 181,60

 
 
 
 

Artikel 2.10 Omgevingsplanactiviteit: sloopactiviteit in beschermd stads- of dorpsgezicht

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een sloopactiviteit in een rijksbeschermd, provinciaal beschermd of gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

a. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit of bij toepassing van artikel in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit:

€ 181,60

 

b. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit bij wijzigingsbevoegdheid of uitwerkingsplicht:

€ 181,60

 

c. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 181,60

 
 
 
 

Artikel 2.11 Omgevingsplanactiviteit: overig cultureel erfgoed en werelderfgoed

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.5 Milieubelastende activiteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.12 Omgevingsplanactiviteit: milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit een milieubelastende activiteit als bedoeld in het omgevingsplan of paragraaf 22.3.26 van het tijdelijke deel van het omgevingsplan zoals opgenomen in artikel 7.1 van het Invoeringsbesluit Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 3.500,00

 
 
 
 

Artikel 2.13 Activiteiten die bedrijfstakken overstijgen (afdeling 3.2 tot en met 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een of meer milieubelastende activiteiten, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder b, van de Omgevingswet

 

a.

voor één tot vijf milieubelastende activiteiten

€ 3.500,00

b.

voor vijf of meer milieubelastende activiteiten

€ 5.000,00

 
 
 
 

Artikel 2.14 Nutssector en industrie (afdeling 3.4 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.15 Afvalbeheer (afdeling 3.5 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.16 Agrarische sector (afdeling 3.6 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.17 Dienstverlening, onderwijs en zorg (afdeling 3.7 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.18 Transport, logistiek en ondersteuning daarvan (afdeling 3.8 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.19 Sport en recreatie (afdeling 3.9 Besluit activiteiten leefomgeving)

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.20 Samenloop van milieubelastende activiteiten

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.6 Lozingsactiviteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.21 Lozingsactiviteit niet afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.22 Lozingsactiviteit afkomstig van milieubelastende activiteit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een lozingsactiviteit op een oppervlaktelichaam in beheer bij de gemeente, als bedoeld in artikel 5.1, tweede lid, aanhef en onder c, onder 1, van de Omgevingswet, bestaande uit het lozen van afvalwater, koelwater of stoffen afkomstig van een milieubelastende activiteit als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 450,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.7 Aanlegactiviteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.23 Omgevingsplanactiviteit: opbreken en graven

 

1.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het opbreken van de verharding in openbaar gebied of het graven in openbaar gebied, anders dan voor het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 134,40

2.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het aanleggen, in stand houden of verwijderen van een kabel of leiding in openbaar gebied, niet zijnde kabels als bedoeld in artikel 1.1 van de Telecommunicatiewet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 134,40

3.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet bestaande uit het graven in het gebied met archeologische verwachtingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 134,40

4.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in het beperkingengebied leidingen, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 134,40

5.

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het graven in een bijzonder landschapselement of gebied met aardkundige waarde, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 134,40

6.

De in het eerste tot en met vijfde lid genoemde tarieven zijn van toepassing als de aanvraag een binnenplanse omgevingsplanactiviteit betreft. Deze zijn van overeenkomstige toepassing als de aanvraag een buitenplanse omgevingsplanactiviteit betreft en worden in dat geval verhoogd met:

€ 134,40

 
 
 
 
 
 
 

Artikel 2.24 Omgevingsplanactiviteit: overige activiteiten beperkingengebied leidingen, landschapselement en aardkundige waarde

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.25 Omgevingsplanactiviteit: geluid weg

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.26 Omgevingsplanactiviteit: aanleggen of veranderen weg

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.27 Omgevingsplanactiviteit: uitweg/uitrit

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 134,40

 
 
 
 

Artikel 2.28 Omgevingsplanactiviteit: overige aanlegactiviteiten

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.8 Overige activiteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.29 Omgevingsplanactiviteit: alarminstallatie

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.30 Omgevingsplanactiviteit: kappen van bomen of vellen van houtopstanden

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het vellen van een houtopstand, bedoeld in artikel 4:11 van de Algemene plaatselijke verordeningin samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 124,00

 
 
 
 

Artikel 2.31 Omgevingsplanactiviteit: reclame

 
 

gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.32 Omgevingsplanactiviteit: [opslag van roerende zaken OF objecten plaatsen op de weg]

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.33 Omgevingsplanactiviteit: standplaatsen

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bestaande uit het innemen of hebben van een standplaats, bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening in samenhang met artikel 22.8 van de Omgevingswet en artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 113,60

 
 
 
 

Artikel 2.34 Andere activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit dan in deze paragraaf en voorgaande paragrafen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit:

 

a.

betreft een bij of krachtens artikel 5.1 van de Omgevingswet aangewezen vergunningplichtige activiteit, uitgezonderd de activiteit bedoeld in onderdeel a en b, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

€ 251,55

b.

betreft een omgevingsplanactiviteit als bedoeld in artikel 5.1, eerste lid, aanhef en onder a, van de Omgevingswet, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk als het ook gaat om de in die artikelen bedoelde activiteiten:

 
 

1. voor een binnenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 251,55

 

2. voor een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.721,90

 

3. voor een binnen-/ buitenplanse omgevingsactiviteit als bedoeld in b 1 of 2 gedaan door een organisatie zonder winstoogmerk ten behoeve van het organiseren van een evenement:

€ 25,15

 

4. voor een in een gemeentelijke verordening als bedoeld in artikel 22.8 van de Omgevingswet in samenhang met artikel 2.1a van het Omgevingsbesluit aangewezen vergunningplichtige activiteit:

€ 251,55

 
 
 
 

Paragraaf 2.9 Maatwerkvoorschriften

 
 
 
 
 

Artikel 2.35 Maatwerkvoorschriften bij bouwactiviteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een bouw- of sloopactiviteit, bedraagt het tarief:

 

a.

voor een maatwerkvoorschrift dat betrekking heeft op:

 

1. het in stand houden van een bestaand bouwwerk, bedoeld in artikel 3.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

2. bouwactiviteiten die het bouwen van nieuwe bouwwerken betreffen als bedoeld in artikel 4.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

3. het gebruik van een bouwwerk, bedoeld in artikel 6.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving; of

 

4. het verrichten van bouw- of sloopwerkzaamheden als bedoeld in artikel 7.1 van het Besluit bouwwerken leefomgeving;

 

per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

b.

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel a, per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

 
 
 
 

Artikel 2.36 Maatwerkvoorschriften bij milieubelastende activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van het Besluit activiteiten leefomgeving betrekking heeft op een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief

€ 2.100,00

 
 
 
 

Artikel 2.37 Maatwerkvoorschriften bij overige activiteiten

 
 

Als de aanvraag om een of meer maatwerkvoorschriften betrekking heeft op een andere activiteit dan genoemd in de artikelen 2.35 en 2.36, bedraagt het tarief per maatwerkvoorschrift:

€ 500,00

 
 
 
 

Paragraaf 2.10 Gelijkwaardigheid

 
 
 
 
 

Artikel 2.38 Gelijkwaardige maatregel

 

1.

Als de aanvraag om toestemming voor een gelijkwaardige maatregel als bedoeld in artikel 4.7 van de Omgevingswet betrekking heeft op:

 

a.

een bouwactiviteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

b.

een activiteit met betrekking tot cultureel erfgoed, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

c.

een milieubelastende activiteit, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

d.

een andere activiteit dan bedoeld in de onderdelen a, b of c, bedraagt het tarief, per uur:

€ 85,00

2.

Het op grond van het eerste lid verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.11 Overige tarieven

 
 
 
 
 

Artikel 2.39 Verlengen tijdelijke omgevingsvergunning bouwactiviteit

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om verlenging van de in een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit gestelde termijn, bedoeld in artikel 10.23, tweede lid, van het Omgevingsbesluit:*

€ 251,55

 
 
 
 

Artikel 2.40 Wijzigen omgevingsvergunning

 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een omgevingsvergunning is hetzelfde tarief verschuldigd als op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit of activiteiten waarop de aanvraag tot wijziging betrekking heeft.

 
 
 
 
 

Artikel 2.41 Wijzigen voorschriften omgevingsvergunning

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning:

€ 500,00

 
 
 
 

Artikel 2.42 Intrekken omgevingsvergunning

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.43 Beoordeling aanvullende gegevens

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag om een omgevingsvergunning bedoeld in artikel 2.2, aanhef en onderdeel b,in behandeling is genomen:

€ 500,00

 
 
 
 

Artikel 2.44 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

De in artikel 2.49 opgenomen tarieven zijn van overeenkomstige toepassing op het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van een onderzoeksrapport, zonder dat sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning of ander besluit.

 
 
 
 
 

Artikel 2.45 Wijzigen van het omgevingsplan

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het omgevingsplan:

 
 

a. zonder bouwplan, als bedoeld in Artikel 8.13 van de omgevingswet:

€ 7.487,90

 

b. met bouwplan, als bedoeld in Artikel 8.13 van de omgevingswet worden afzonderlijke afspraken buiten de leges om gemaakt met de aanvrager

 
 
 
 
 

Artikel 2.46 Niet genoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een ander, in dit hoofdstuk niet benoemd besluit op grond van de Omgevingswet, de op die wet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur of het omgevingsplan:

€ 117,25

 
 
 
 

Paragraaf 2.12 Modaliteiten

 
 
 
 
 

Artikel 2.47 Achteraf ingediende aanvraag

 
 

Als de aanvraag om een omgevingsvergunning voor een activiteit wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de activiteit, worden de op grond van de paragrafen 2.3 tot en met 2.8 verschuldigde leges verhoogd met:

€ 279,60

 
 
 
 

Artikel 2.48 Uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is op de voorbereiding van het besluit:

 

a.

als sprake is van een milieubelastende activiteit:

€ 2.500,00

b.

als sprake is van een buitenplanse omgevingsplanactiviteit:

€ 2.500,00

c.

als sprake is van andere activiteiten dan bedoeld in de onderdelen a en b:

€ 2.500,00

 
 
 
 

Artikel 2.49 Beoordeling onderzoeksrapporten

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als krachtens wettelijk voorschrift voor de betreffende aanvraag een rapport moet worden beoordeeld:

 

a.

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport:

€ 224,05

b.

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport:

€ 224,05

c.

voor de beoordeling van een geluid- of luchtrapport betreffende de geluid- of luchtbelasting:

€ 224,05

d.

voor de beoordeling van een akoestisch rapport betreffende de interne en externe geluidwering of nagalm van een bouwwerk:

€ 224,05

e.

voor de beoordeling van een ecologisch onderzoeksrapport:

€ 224,05

f.

Voor de beoordeling van een milieueffectrapportage (MER) of MER-beoordeling worden afzonderlijke afspraken buiten de leges om gemaakt met de aanvrager.

 

g.

voor de beoordeling van een niet in de voorgaande onderdelen genoemd rapport:

€ 224,05

 
 
 
 

Artikel 2.50 Advies

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een daartoe aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet:

 
 

a. voor een advies van de gemeenteraad:

€ 58,50

 

b. het tarief welke door het betreffende aangewezen bestuursorgaan of andere instantie in rekening wordt gebracht.

 
 

c. Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Artikel 2.51 Instemming

 

1.

Onverminderd het bepaalde in de andere artikelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, als een aanvraag om een omgevingsvergunning of een ander besluit op grond van de Omgevingswet betrekking heeft op een activiteit waarvoor de beslissing op de aanvraag op grond van artikel 16.16 van de Omgevingswet instemming behoeft van een bestuursorgaan:

 
 

a. als de gemeenteraad moet besluiten over de instemming:

€ 58,80

 

b. als een ander bestuursorgaan moet besluiten over de instemming:

 

het bedrag dat dit bestuursorgaan aan rechten zou heffen als het voor de activiteit waarvoor instemming wordt verzocht zelf bevoegd gezag zou zijn.

 

2.

Het bedrag bedoeld in het eerste lid, onder b, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.13 Vermindering

 
 
 
 
 

Artikel 2.52 Vermindering na omgevingsoverleg

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.53 Vermindering bij meervoudige aanvraag

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 2.14 Teruggaaf

 
 
 
 
 

Artikel 2.54 Teruggaaf bij aanvraag en oordeel geen omgevingsvergunning nodig

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders op grond van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning oordeelt dat voor de voorgenomen activiteit geen omgevingsvergunning is vereist, wordt voor deze aanvraag geen leges geheven

 
 
 
 
 

Artikel 2.55 Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 
 

Als na toepassing van artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht een aanvraag buiten behandeling wordt gelaten, bestaat aanspraak op teruggaaf. De teruggaaf bedraagt:

100%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is gedaan verschuldigde leges.

 
 
 
 
 

Artikel 2.56 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij reguliere procedure

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning of aanvraag om een maatwerkvoorschrift op de voorbereiding waarvan afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht niet van toepassing is geheel of gedeeltelijk intrekt terwijl het college van burgemeester en wethouders daarover nog geen besluit heeft genomen, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

a.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking binnen 1 week na de indiening van de aanvraag:

100%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

b.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf een week tot vier weken na de indiening van de aanvraag:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges;

 

c.

bij gehele of gedeeltelijke intrekking op een tijdstip vanaf vier weken na de indiening van de aanvraag:

25%

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 

d.

De betaalde leges voor bouwactiviteiten, als bedoeld in artikel 2.5 en 2.6, over de ingetrokken aanvraag worden verrekend met een nieuwe vergelijkbare aanvraag welke binnen een half jaar na intrekking opnieuw wordt ingediend.

 
 
 
 
 

Artikel 2.57 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning of maatwerkvoorschrift bij uitgebreide voorbereidingsprocedure

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 2.58 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 
 

Als het college van burgemeester en wethouders een verleende omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2jaren na onherroepelijk worden van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

25%

 

van de voor de activiteit waarvoor de aanvraag is ingetrokken verschuldigde leges.

 
 
 
 
 

Artikel 2.59 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw- of milieubelastende activiteiten

 

a.

Als het college van burgemeester en wethouders een omgevingsvergunning voor een bouw- of milieubelastende activiteit weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de voor de activiteit waarvoor de omgevingsvergunning is geweigerd verschuldigde leges.

 

b.

Onder een weigering bedoeld in onderdeel a wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 
 

Artikel 2.60 Geen teruggaaf legesdeel modaliteiten

 
 

In afwijking van de voorgaande artikelen van deze paragraaf wordt geen teruggaaf verleend van het legesdeel dat betrekking heeft op de modaliteiten genoemd in paragraaf 2.12.

 
 
 
 
 

Artikel 2.61 Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 10 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 

HOOFDSTUK 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER DE DIENSTENRICHTLIJN

 
 

(NIET VALLEND ONDER HOOFDSTUK 2)

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.1 Horeca

 
 
 
 
 

Artikel 3.1 Exploitatie openbare inrichting

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.2 Uitoefenen horeca- of slijtersbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

a.

een aanvraag om een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet:

€ 219,30

b.

een aanvraag om wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet:

€ 73,10

c.

een aanvraag om een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet:

€ 85,75

 
 
 
 

Paragraaf 3.2 Seksbedrijven

 
 
 
 
 

Artikel 3.3 Vergunning seksbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning of om de verlenging van een vergunning als bedoeld in artikel 3:4 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening:

 
 

a. voor een escortbedrijf:

€ 753,00

 

b. voor andere seksbedrijven dan bedoeld in de onderdelen a :

€ 1.088,70

 
 
 
 

Artikel 3.4 Wijzigen vergunning seksbedrijf

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3:15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening:

 

a.

voor een seksinrichting

€ 95,15

b.

voor een escortbedrijf

€ 95,15

 
 
 
 

Paragraaf 3.3 Winkeltijdenwet

 
 
 
 
 

Artikel 3.5 Ontheffing winkeltijden

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 

a.

een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet:

€ 24,85

b.

wijziging van een in onderdeel a bedoelde ontheffing:

€ 24,85

 
 
 
 

Paragraaf 3.4 Organiseren evenement of markt

 
 
 
 
 

Artikel 3.6 Organiseren evenement

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Evenementenverordening, als het betreft:

 

a.

een C-evenement**

€ 175,60

b.

een A- of B-evenement**

€ 25,20

 
 
 
 

Artikel 3.7 Organiseren markt

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.5 Standplaatsen

 
 
 
 
 

Artikel 3.8 Marktstandplaatsvergunningen en andere vergunningen op markt

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.9 Overige administratieve dienstverlening markt

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.10 Losse standplaatsen

 
 

Het tarief bedraagt voor de afgifte van een standplaatsvergunning als bedoeld in Hoofdstuk 5, afdeling 4 van de Algemene Plaatselijke Verordening, voor 2 dagen of meer

€ 113,60

 
 
 
 

Paragraaf 3.6 Huisvestingswet 2014

 
 
 
 
 

Artikel 3.11 Vergunning onttrekken woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.12 Vergunning samenvoegen woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.13 Vergunning omzetten zelfstandige in onzelfstandige woonruimte

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.14 Vergunning verbouwen woonruimte tot meer woonruimten

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.15 Splitsingsvergunning

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.16 Toeristische verhuur

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Artikel 3.17 Verhuurvergunning opkoopbescherming

 
 

Gereserveerd

 
 
 
 
 

Paragraaf 3.7 In dit hoofdstuk niet benoemd besluit

 
 
 
 
 

Artikel 3.18 Niet benoemd besluit op aanvraag

 
 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in dit hoofdstuk niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking:

€ 24,85

 
 
 
 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022, nr

 
 
 
 
 

De griffier van De Wolden,

 
 

J. van Roeden-Hoekstra

 

KENGETALLENLIJST bouwkosten leges bouwactiviteit

KENGETALLENLIJST voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit als bedoeld in Titel II Hoofdstuk 1, artikel 2.1.1 van legestabel I en Hoofdstuk 2, 2.1 lid 5 Tarieventabel II 2023 gemeente De Wolden

Bouwkosten excl. btw

Richtprijzen:

gemiddelde prijzen per m1, m2, m3 en plaats

1. Woningen

eenheid

richtprijs

Sociale huurwoningen

projectmatig < 25 won.

m3

€ 250

Sociale huurwoningen

projectmatig > 25 won. 

m3

€ 225

Rijtjeswoningen

projectmatig < 25 won.

m3

€ 300

Rijtjeswoningen

projectmatig > 25 won.

m3

€ 275

Half vrijstaande woningen

projectmatig < 25 won.

m3

€ 330

half vrijstaande woningen

projectmatig > 25 won.

m3

€ 300

Vrijstaande woningen

projectmatig

m3

€ 350

Vrijstaande woningen

particulier opdrachtgeverschap

m3

€ 375

Gestapeld, appartementen

m3

€ 350

2. Aanbouwen/ bijgebouwen bij woningen

eenheid

richtprijs

Uitbreidingen < 75m3

woonruimte

m3

€ 550

Uitbreidingen > 75m3

woonruimte

m3

€ 450

Kelder

prefab/ in werk gestort

m3

€ 330

Garage/ berging

hout

m3

€ 190

Garage/ berging

halfsteens plat/ kap

m3

€ 250

Garage/ berging

spouw plat/ kap

m3

€ 330

Carport/ overkapping

open constructie

m2

€ 170

Dakkapel

breedte

m1

€ 1.300

3. Verbouwingen

eenheid

richtprijs

Interne verbouwingen

constructieve verbouwingen

m2

€ 385

Externe verbouwingen

constructieve verbouwingen

m2

€ 385

4. Agrarische bouwwerken

eenheid

richtprijs

Kippenstal

m3

€ 50

Varkensstal

m3

€ 48

Rundveestal

m3

€ 33

Paardenstal

m3

€ 44

Overige bouwwerken t.b.v. veeteelt

simpele stalsystemen

m3

€ 28

Mestopslag

boven

m3

€ 28

Mestopslag

beneden de grond

m3

€ 38

5. Bedrijfsgebouw

eenheid

richtprijs

Kantoren/showroom

1 bouwlaag

m3

€ 440

Kantoren

> 1 bouwlaag

m3

€ 380

Bedrijfs- industriehal

< 5000 m2

m3

€ 55

Bedrijfs- industriehal

> 5000 m2

m3

€ 45

Romneyloods

m3

€ 38

Unit

tijdelijk/ definitief

m3

€ 165

Elke extra verdiepingsvloer

in een bedrijfs-industriehal

m2

€ 110

6. Winkelgebouwen

eenheid

richtprijs

Winkelruimte

m3

€ 350

7. Schoolgebouwen

eenheid

richtprijs

Schoolgebouw

permanente bouw

m3

€ 300

Schoolgebouw

semi permanente bouw

m3

€ 165

Kinderdagverblijf

m3

€ 300

8. Zorggebouwen

eenheid

richtprijs

Woonzorgcentrum

m3

€ 330

Apotheker/ huisartsenpost/ tandartspraktijk

m3

€ 380

9. Logies/ bijeenkomst gebouwen

eenheid

richtprijs

Logiesgebouw

m3

€ 340

Recreatiewoningen

m3

€ 340

Horeca

m3

€ 350

10. Sportgebouw

eenheid

richtprijs

Manege

m3

€ 65

Sport- gym hal

m3

€ 165

Kleedgebouw

m3

€ 300

Sportkantine

m3

€ 225

Behorende bij raadsbesluit van 22 december 2022, nr.

De griffier van De Wolden,

J. van Roeden-Hoekstra

TOELICHTING KENGETALLENLIJST voor het bepalen van de bouwkosten leges bouwactiviteit als bedoeld in Titel II Hoofdstuk 1, artikel 2.1.1 van legestabel I en Hoofdstuk 2, 2.1 lid 5 Tarieventabel II 2023 gemeente De Wolden

De kengetallenlijst is opgesteld aan de hand van voorbeelden van andere gemeenten, getoetst aan ingediende aanvragen omgevingsvergunning en vastgestelde bouwkosten uit het jaar 2017. Na een update en wijziging in 2019 zijn voor het jaar 2022 opnieuw de prijzen geïndexeerd. Hierbij is rekening gehouden met ervaringen van aanvragen uit 2021.

Enkele begrippen uit de kengetallenlijst lichten wij toe:

Wanneer is er sprake van een dakkapel en wanneer van een dakopbouw?

Er bestaan in de bouwregelgeving geen definities van ‘dakkapel’ en ‘dakopbouw’.

Een dakkapel wordt geplaatst in een schuin dakvlak. Dit wil zeggen dat er rondom de dakkapel sprake moet zijn van dak/dakbedekking/dakpannen. Is dit niet het geval en is de dakkapel direct op een gevel doorgebouwd dan is er geen sprake van een dakkapel maar van een dakopbouw. Ook indien er boven of gelijk aan de bestaande nok wordt uitgebouwd is geen sprake van een dakkapel.

Uitzonderingsgevallen zijn kleine (ondergeschikte) dakkapellen die aan de voorzijde beginnen op/boven de bouwmuur. Dit zijn dakkapellen, omdat in deze gevallen de goot doorloopt voor de dakkapel.

Voorbeelden van een dakopbouw zijn geheel nieuwe verdiepingen op een plat dak, het verhogen van de nok van een schuin dak of het doortrekken van een gevel.

Interne verbouwingen/ constructieve verbouwingen

Onder interne verbouwingen behoren verbouwingen binnen een woning, stal etc.

Externe verbouwingen/ constructieve verbouwingen

Onder externe verbouwingen behoren verbouwingen aan de buitenkant van een woning, stal etc.

Kippenstal, varkensstal, rundveestal en paardenstal

Alle stalsystemen voor de specifiek genoemde dieren die niet vallen binnen de omschrijving overige bouwwerken t.b.v. veeteelt.

Overige bouwwerken t.b.v. veeteelt

Een luifelstal, loopstal en serrestal en andere agrarische bouwwerken zoals schuren.