Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële energiecrisis maatschappelijke organisaties gemeente Westerwolde

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds financiële energiecrisis maatschappelijke organisaties gemeente Westerwolde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde;

overwegende dat;

 • -

  de gemeenteraad van Westerwolde op 14 december 2022, heeft besloten een Tijdelijk Noodfonds voor maatschappelijke organisaties met financiële problemen/schulden door de hoge energiekosten in te stellen, voor de periode van 1 januari 2023 tot 1 juli 2023;

 • -

  de gemeenteraad van Westerwolde tevens heeft besloten hiervoor een budget van € 500.000,- beschikbaar te stellen;

 • -

  het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerwolde het wenselijk vindt om aan te geven in welke situaties en onder welke voorwaarden maatschappelijke organisaties in de gemeente Westerwolde in aanmerking kunnen komen voor een eenmalige tegemoetkoming vanuit dit Tijdelijke Noodfonds;

 • -

  het daarom wenselijk is om voor dit doel beleidsregels vast te stellen;

besluit vast te stellen:

Deze beleidsregels zijn van toepassing op door de gemeente Westerwolde te verlenen leningen aan Westerwoldse maatschappelijke organisaties die in financiële nood komen door de energiecrisis.

Artikel 1. Doel

Maatschappelijke organisaties met acute of dreigende financiële problemen ten gevolge van de stijgende energieprijzen te ontlasten door een renteloze lening te verstrekken zodat zij hun belangrijke activiteiten voort kunnen zetten.

Artikel 2. Doelgroep

Maatschappelijke organisatie zoals dorpshuizen, stichtingen, (sport)verenigingen en musea in de gemeente Westerwolde die door de stijgende energieprijzen in acute financiële problemen zitten of dreigen te komen.

Artikel 3. Bevoegdheid

 • 1. Het college van burgemeester van wethouders van de gemeente Westerwolde (hierna: het college) kan op aanvraag per organisatie een eenmalige noodlening van maximaal € 10.000,- uit het Tijdelijk Noodfonds verstrekken indien is vastgesteld dat er sprake is van acute financiële problematiek zoals vermeld in artikel 1 van de beleidsregels.

 • 2. De aanvraag wordt beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals opgenomen in artikel 4 van deze beleidsregels

Artikel 4. Voorwaarden om in aanmerking te komen voor een lening

Om in aanmerking te komen voor een lening moet aanvrager op peildatum 15 december 2022:

 • -

  bij de KVK ingeschreven staan als stichting of vereniging;

 • -

  geregistreerd staan en maatschappelijk actief zijn in de gemeente Westerwolde;

 • -

  fysiek gevestigd zijn in Westerwolde;

 • -

  aantoonbaar over onvoldoende liquide middelen beschikken om de energierekening te betalen;

 • -

  aantonen dat de oorzaak van het niet kunnen voldoen van de rekening te wijten is aan de gestegen energieprijzen;

 • -

  een beroep gedaan hebben op andere beschikbare regelingen, maar dit afgewezen is of onvoldoende gebleken

 • -

  de aanvrager heeft niet eerder een aanvraag ingediend voor een eenmalige bijdrage uit het Noodfonds.

Artikel 5. Procedure om in aanmerking te komen voor een lening

De volgende procedure wordt gevolgd voor het aanvragen van een lening:

 • -

  een lening kan van 1 januari tot en met 30 juni 2023 worden aangevraagd via de website of formulieren die beschikbaar zijn aan de balie van het gemeentehuis;

 • -

  formulieren na 1 juli 2023 binnenkomen worden niet behandeld;

 • -

  er wordt binnen twee weken na binnenkomst van de aanvraag een gesprek ingepland met de aanvrager om de situatie volledig te kunnen beoordelen en maatwerk te kunnen toepassen;

 • -

  na beoordeling wordt het bedrag zo spoedig mogelijk overgemaakt aan de aanvrager;

 • -

  als het totaal beschikbaar gestelde krediet besteed is, worden aanvragen die daarna zijn ingediend afgewezen.

Artikel 6. Beleidskader bij het beoordelen van de aanvragen

Onderstaand beleidskader wordt aangehouden voor het beoordelen van de aanvragen:

 • -

  er geldt een maximumbedrag van € 10.000,- voor het aanvragen van een lening per stichting of vereniging;

 • -

  in beoordeling wordt bekeken of het aangevraagde bedrag in verhouding staat tot de energierekening;

 • -

  bij de beoordeling van de aanvraag wordt rekening gehouden met de bijdrage(n) die organisaties ontvangen op grond van Rijks- en/of gemeentelijke maatregelen vanwege de hoge energielasten, zoals het prijsplafond voor energiekosten;

 • -

  er vindt geen onderzoek plaats naar de kredietwaardigheid van aanvrager;

 • -

  leningen worden renteloos verstrekt:

 • -

  terugbetaling vindt plaats in 3 kalenderjaren, startend op 1 januari 2025

 • -

  als de aanvrager in de terugbetalingsjaren niet jaarlijks 1/3 deel van de lening kan terugbetalen kan zij het college jaarlijks vragen om de terugbetaling te matigen naar draagkracht;

 • -

  als over de jaren 2025, 2026 en 2027 is terugbetaald naar, door het college vastgestelde draagkracht, én er zijn naar draagkracht energiebesparende maatregelen genomen, vervalt de lening;

 • -

  eerder terugbetalen van de lening kan op elk moment.

Artikel 7. Hoogte van de bijdrage

De maximale hoogte van de eenmalige bijdrage is € 10.000,-.

Artikel 8. Vangnet

Het Tijdelijk Noodfonds is een vangnetregeling. Dat betekent dat, indien ter afwending van de noodsituatie, zoals omschreven in artikel 2 van deze beleidsregels, een beroep gedaan kan worden op een andere landelijke regeling of een landelijk Noodfonds, aanvrager hierop eerst een beroep moet doen.

Artikel 9. Hardheidsclausule

Als de aanvrager op grond van de voorwaarden niet in aanmerking komt voor een eenmalige bijdrage, dan kan het college van burgemeester en wethouders, gelet op alle omstandigheden, in het individuele geval beoordelen of de aanvrager in afwijking van de beleidsregels alsnog hiervoor in aanmerking komt, indien dringende redenen hiertoe noodzaken. Het college kan met een beroep op deze hardheidsclausule ook afwijken van de hoogte van de bijdrage genoemd in artikel 7.

Artikel 10. Looptijd Noodfonds

 • 1. Het Noodfonds wordt per 1 juli 2023 beëindigd. Aanvragen tot uiterlijk die datum zullen in behandeling worden genomen.

 • 2. Deze beleidsregels vervallen van rechtswege op het moment dat het budgetplafond van € 500.000,- is bereikt.

Artikel 11. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregels worden aangehaald als: “Beleidsregels Tijdelijk Noodfonds maatschappelijke organisaties energiecrisis gemeente Westerwolde” en treden per 1 januari 2023 in werking.

Ondertekening

Sellingen, 20 december 2022,

Het college van burgemeester en wethouders van Westerwolde,

de secretaris,

H. Scheper

de burgemeester,

J. Velema