Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2023

Geldend van 29-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2023

Nijverdal, 20 december 2022 Nr. 2022-027158.

De raad van de gemeente Hellendoorn;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 228 van de Gemeentewet en de “Marktverordening gemeente Hellendoorn 2012”;

b e s l u i t vast te stellen de:

Verordening op de heffing en invordering van marktprecariobelasting 2023

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  markt: de door het college ingestelde warenmarkt;

 • b.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • c.

  vaste standplaats: de standplaats die voor een onbepaalde tijd ter beschikking is gesteld aan een vergunninghouder;

 • d.

  vergunninghouder: degene aan wie door het college vergunning is verleend voor het innemen van een standplaats;

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

 • f.

  jaar: een kalenderjaar;

 • g.

  maand: een kalendermaand;

 • h.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • i.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam marktprecariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het innemen van een standplaats op de markt, het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond op de dag, de plaats en gedurende de tijd dat ter plaatse een markt wordt gehouden, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting wordt geheven van degene van wie of ten behoeve van wie de in artikel 2 bedoelde voorwerpen aanwezig zijn.

 • 2.

  Ter zake van een vaste standplaats wordt als belastingplichtige, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt de vergunninghouder of diens rechtsopvolger.

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De marktprecariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.

Artikel 5 Meetvoorschrift

Voor toepassing van de tarieventabel is bepalend het aantal strekkende meters of gedeelte van een strekkende meter dat wordt ingenomen.

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting is verschuldigd bij aanvang van de belastingplicht.

Artikel 7 Wijze van heffing

De marktprecariobelasting als bedoeld in de tarieventabel wordt geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.

Artikel 8 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de marktprecariobelasting worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7:

  • a.

   mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 21 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 9 Kwijtschelding

Bij de invordering van de marktprecariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een tariefsverlaging betreffen;

 • c.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt of is getreden;

met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders de raad zo snel mogelijk achteraf informeert over de toegepaste bevoegdheid.

Artikel 11 Overgangsrecht

De "Verordening marktprecariobelasting 2022", vastgesteld bij raadsbesluit van 21 december 2021, nr. 2021-026535, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich vóór die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeerartikel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktprecariobelasting 2023".

De raad voornoemd,

de griffier de voorzitter

Tarieventabel

Behorende bij de Verordening marktprecariobelasting 2023.

Hoofdstuk 1

Tarieven standplaatsen

1.

Onverminderd het bepaalde in het tweede en derde hoofdstuk van deze tarieventabel bedraagt de marktprecariobelasting:

1.1

per standplaats, per dag of gedeelte daarvan

10,10

1.2

per standplaats, bij een abonnement van één kalendermaand

40,40

1.3

per standplaats, bij een abonnement van één kalenderkwartaal

131,30

1.4

per standplaats, bij een abonnement van één half kalenderjaar

262,60

Hoofdstuk 2

Tarieven bij diepte van maximaal 3,5 meter

2.

De marktprecariobelasting bedraagt per strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter bij een diepte van maximaal 3,5 meter:

2.1

Per dag of gedeelte daarvan

1,70

met een minimum van

5,10

2.2

Het tarief, zoals vermeld in lid 2.1, wordt voor de weekmarkt te Nijverdal verhoogd met een opslag van

0,55

met een minimum van

1,65

2.3

In afwijking van het bepaalde in lid 2.1 bij betaling per abonnement met een geldigheidsduur van:

-

één kalendermaand

6,85

-

één kalendermaand indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

8,90

-

één kalenderkwartaal

18,60

-

één kalenderkwartaal indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

24,55

-

één half kalenderjaar

32,90

-

één half kalenderjaar indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

45,25

Hoofdstuk 3

Tarieven bij diepte van meer dan 3,5 meter

3.

De marktprecariobelasting bedraagt per strekkende meter of gedeelte van een strekkende meter bij een diepte van meer dan 3,5 meter:

3.1

Per dag of gedeelte daarvan

3,60

met een minimum van

10,80

3.2

Het tarief, zoals vermeld in lid 3.1, wordt voor de weekmarkt te Nijverdal verhoogd met een opslag van

0,90

met een minimum van

2,70

3.3

In afwijking van het bepaalde in lid 3.1 bij betaling per abonnement met een geldigheidsduur van:

-

één kalendermaand

13,75

-

één kalendermaand indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

17,80

-

één kalenderkwartaal

37,00

-

één kalenderkwartaal indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

49,15

-

één half kalenderjaar

66,05

-

één half kalenderjaar indien het abonnement is afgegeven voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt te Nijverdal

89,80

Behoort bij raadsbesluit van 20 december 2022, nr. 2022-027158.

De griffier,

Ondertekening