Regeling vervallen per 01-01-2024

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023 [Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023]

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Besluit van de raad van de gemeente Beesel tot vaststelling van de Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023 [Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023]

De raad van de gemeente Beesel:

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 22 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

 • 1.

  vast te stellen de: Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023;

 • 2.

  in te trekken de: Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2022 (Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2022), vastgesteld bij besluit van de raad van 13 december 2021.

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • 1.

  Gemeentelijke begraafplaatsen:

  • a.

   de algemene begraafplaats Beesel;

  • b.

   de algemene begraafplaats Reuver.

 • 2.

  Eigen graf: een graf voor een persoon van 12 jaar of ouder. Voor dit graf is aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht verleend tot:

  • a.

   het begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het verstrooien van as.

 • 3.

  Eigen kindergraf: een graf voor een kind jonger dan 12 jaar. Voor dit graf is aan een natuurlijk persoon of een rechtspersoon het uitsluitend recht verleend tot:

  • a.

   het begraven en begraven houden van lijken;

  • b.

   het bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

  • c.

   het verstrooien van as.

 • Bij een kindergraf is een onderscheid tussen kinderen jonger dan 1 jaar en kinderen tussen 1 en 12 jaar van toepassing.

 • 4.

  Asbusbewaarelementen: elementen, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon voor een bepaalde tijd het uitsluitend recht is verleend voor het bijzetten of bijgezet houden van asbussen;

 • 5.

  Asbus: een bus waarin de as van een overledene is opgeborgen;

 • 6.

  Asverstrooiingsplaats: een terrein of plaats waarop as wordt verstrooid. Het betreft een terrein dat daartoe is bestemd of een plaats waarvoor voor (on)bepaalde tijd het recht is verleend om as te verstrooien.

 • 7.

  Buitengewone uren: uren gelegen buiten reguliere werktijden, zoals opgenomen in de “Werktijdenregeling van de gemeente Beesel”.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van:

 • a.

  degene die de dienst heeft aangevraagd, of

 • b.

  degene ten behoeve van wie de dienst wordt verricht, of

 • c.

  van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstellingen

De rechten worden niet geheven voor:

 • a.

  het lichten van een lijk of asbus op rechterlijk gezag;

 • b.

  het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden zuigelingen die met de overleden moeder of vader in één kist worden begraven of in één asbus worden bijgezet.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schrif-telijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 geldt een betaaltermijn van 1 maand na dagtekening van de aanslag of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de dit artikel gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Overgangsrecht en intrekking eerdere verordeningen

De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2022’ vastgesteld bij besluit van de raad van 13 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten gemeente Beesel 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 19 december 2022.

griffier,

N.H.P. Vintcent MA

voorzitter,

B.C.M. Vostermans

TARIEVENTABEL

 
 

Tarief

HOOFDSTUK 1

 
 
 
 

1.1

Voor het verlenen van het uitsluitend recht (reserveren) voor begraven en begraven houden in een huurgraf, wordt geheven bij:

 

1.1.1

Een periode van 10 jaar:

€ 720,00

1.1.2

Een periode van 20 jaar:

€ 1.439,00

1.1.3

Een periode van 30 jaar:

€ 2.159,00

 
 
 

1.2

Voor het verlenen van het uitsluitend recht (reserveren) voor het bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een huurgraf wordt geheven bij:

 

1.2.1

Een periode van 10 jaar:

€ 256,00

1.2.2

Een periode van 20 jaar:

€ 513,00

1.2.3

Een periode van 30 jaar:

€ 769,00

 
 
 

1.3

Voor het verlengen van het uitsluitend recht (reservering) zoals bedoeld onder 1.1 wordt geheven bij:

 

1.3.1

Een periode van 5 jaar:

€ 354,00

1.3.2

Een periode van 10 jaar:

€ 707,00

1.3.3

Een periode van 15 jaar:

€ 1.061,00

1.3.4

Een periode van 20 jaar:

€ 1.414,00

 
 
 

1.4

Voor het verlengen van het uitsluitend recht (reservering) zoals bedoeld onder 1.2 wordt geheven bij:

 

1.4.1

Een periode van 5 jaar:

€ 205,00

1.4.2

Een periode van 10 jaar:

€ 410,00

1.4.3

Een periode van 15 jaar:

€ 615,00

1.4.4

Een periode van 20 jaar:

€ 820,00

 
 

HOOFDSTUK 2

 
 
 
 

2.1

Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt geheven:

€ 568,00

2.2

Voor het begraven van een lijk van een kind van één jaar tot 12 jaar wordt geheven:

€ 287,00

2.3

Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt geheven:

€ 144,00

2.4

Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1, 2.2 en 2.3 verhoogd met:

€ 55,00

 
 
 

HOOFDSTUK 3

 
 
 
 

3.1

Voor het bijzetten van een asbus wordt geheven:

 

3.1.1

in een urnengraf (asbusbewaarelement)

€ 220,00

3.1.2

in een bestaand urnengraf (2e asbus)

€ 70,00

3.1.3

in een eigen graf

€ 102,00

3.1.4

Voor het bijzetten op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 3.1.1, 3.1.2 en 3.1.3 verhoogd met:

€ 55,00

 
 
 

HOOFDSTUK 4

 
 
 
 

4.1

Voor het verstrooien van as op een asverstrooiingsplaats

€ 20,00

4.2

Voor het verstrooien van as op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 4.1 verhoogd met:

€ 55,00

 
 
 

HOOFDSTUK 5

 
 
 
 

5.1

Voor het afgeven van een vergunning voor het plaatsen of vernieuwen van graftekens of gedenkplaten als bedoeld in het besluit "Voorschriften graftekens en gedenkplaten", wordt geheven per gedenkteken of kruis:

€ 26,00

 
 
 

HOOFDSTUK 6

 
 
 
 

6.1

Voor het lichten van een lijk wordt geheven:

€ 547,00

6.2

Voor het na lichting opnieuw begraven in hetzelfde graf: wordt geheven:

€ 568,00

6.3

Voor het na lichting begraven in een ander graf wordt geheven:

€ 568,00

6.4

Voor het lichten van een asbus wordt geheven:

 

6.4.1

uit een eigen graf:

€ 313,00

6.4.2

uit een eigen urnengraf (asbusbewaarelement):

€ 72,00

6.4.3

bij het weer terugplaatsen van de asbus:

€ 72,00

6.5

Voor het ruimen van een graf op verzoek van de belanghebbende wordt geheven:

€ 568,00

Behorende bij raadsbesluit van 19 december 2022

De griffier van de gemeente Beesel