Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

De raad van de gemeente Lelystad,

op voorstel van het college van de gemeente Lelystad d.d. 15 november 2022;

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;

B E S L U I T:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2023

(Verordening lijkbezorgingsrechten Lelystad 2023).

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  begraafplaats : de algemene begraafplaats te Lelystad;

 • b.

  eigen graf : een graf, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:

  • -

   het doen begraven en begraven houden van overledenen;

  • -

   het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;

 • c.

  algemeen graf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder de gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van overledenen;

 • d.

  eigen urnengraf : een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten of bijgezet houden van twee asbussen met of zonder urnen;

 • e.

  algemeen urnengraf : een graf bij de gemeente in beheer waarin aan eenieder gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;

 • f.

  asbus : een bus ter berging van de as van een overledene;

 • g.

  urnennis : een nis, waarvoor voor onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen of urnen;

 • h.

  urn : een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;

 • i.

  verstrooiingsplaats : een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een plaats waar voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien;

 • j.

  wandgraf : een bovengronds graf in een daartoe bestemde wand op de begraafplaats waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het begraven van een overledene;

 • k.

  jaar : een periode van 365 dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.

Artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

Artikel 4 Vrijstelling

De rechten worden niet geheven voor het begraven van doodgeboren kinderen of van overleden zuigelingen die met de overleden moeder in één kist worden begraven of gecremeerd.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 6 Belastingtijdvak

 • 1. Het belastingtijdvak voor de rechten genoemd in hoofdstuk 2, de onderdelen 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 en 3.5 van de tarieventabel is gelijk aan de periode waarover wordt afgekocht.

 • 2. Na afloop van deze belastingtijdvakken worden de vorenbedoelde rechten niet opnieuw geheven.

Artikel 7 Wijze van heffing

De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld

De rechten zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen of bij de aanvang van het belastingtijdvak.

Artikel 9 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de rechten wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Nadere regels door het college van de gemeente Lelystad

Het college kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en de invordering van de rechten.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten Lelystad 2022” van 21 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening lijkbezorgingsrechten Lelystad 2023”.

Ondertekening

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,

Bijlage 1 Tarieventabel bij Verordening lijkbezorgingsrechten Lelystad 2023

1. Begraafrechten

 
 
 
 

Begraven en bijzetten

 
 
 

Tarief 2023

1.1.

Voor het begraven van een overledene van

 
 
 
 

12 jaar of ouder wordt geheven

 

1.005,00 

 
 
 
 
 

1.2.

Voor het begraven van een overledene

 
 
 
 

beneden de leeftijd van 12 jaar wordt geheven

 

900,00

 
 
 
 
 

1.3.

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een

 
 
 
 

urnengraf wordt geheven

 

510,00

 
 
 
 
 

1.4.

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis

 
 
 
 

wordt, indien deze bijzetting in aanwezigheid van

 
 
 
 

nabestaanden geschiedt, geheven

 

161,00

 
 
 
 
 

1.5.

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een urnennis

 
 
 
 

wordt, indien deze bijzetting niet in aanwezigheid van

 
 
 
 

nabestaanden geschiedt, geheven

 

44,00

1.6.

Voor het afhalen en/of opbrengen van een gedenkteken van een eigen

graf ten behoeve van een 2e bijzetting in dat graf wordt geheven

 

88,00

1.7

 • Voor het begraven van een overledene in een

  wandgraf wordt geheven

 

407,00

Lichten en herbegraven

 
 
 
 
 
 
 
 

1.8.

Voor het lichten van een overledene wordt geheven

 

1.000,00

 
 
 
 
 

1.8.1.

Voor het na lichting weer begraven in hetzelfde graf

 
 
 
 

wordt geheven

 

255,00

 
 
 
 
 

1.8.2.

Voor het na lichting opnieuw begraven in een ander

 
 
 
 

graf wordt het recht geheven naar de tarieven vermeld

 
 
 
 

in de onderdelen 1.1 en 1.2

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.

Voor het lichten van een asbus of urn uit een urnengraf wordt geheven

 

510,00

 
 
 
 
 

1.9.1.

Voor het na lichting weer bijzetten in hetzelfde urnengraf

 
 
 
 

wordt geheven

 

168,00 

 
 
 
 
 

1.9.2.

Voor het na lichting weer bijzetten in een ander

 
 
 
 

urnengraf wordt het recht geheven naar het tarief vermeld

 
 
 
 

in onderdeel 1.3

 
 
 
 
 
 
 
 

1.9.3.

Voor het lichten van een asbus of urn uit een urnennis

 
 
 
 

wordt geheven

 

44,00

 
 
 
 
 

1.9.4.

Voor het na lichting weer bijzetten in dezelfde urnennis wordt geheven

 

44,00

1.9.5

Voor het na lichting weer bijzetten in een andere urnennis wordt het recht geheven naar de tarieven vermeld in de onderdelen 1.4 en 1.5

 
 
 

Diensten verricht op buitengewone uren worden verhoogd met:

 
 
 

25%

voor diensten verricht van maandag tot en met vrijdag van 16:00 tot en met 17:00 uur;

 
 
 

50%

voor diensten verricht van maandag tot en met vrijdag van 17:00 tot en met 19:00 uur;

 
 
 

50%

voor diensten verricht op zaterdag van 09:00 tot en met 12:00 uur;

 
 
 

100%

voor diensten verricht op zaterdag van 12:00 tot en met 16:00 uur;

 
 
 

100%

Voor diensten verricht op zondag en algemene feestdagen.

 
 
 

2. De aanleg en onderhoudsrechten

2.1

Voor het begraven van een overledene of het bijzetten van een asbus of urn in een eigen graf wordt in de vorm van een afkoopsom voor een periode van 20 jaren een begraafplaatsrecht geheven van

1.623,00

2.1.0

Het onder 2.1 vermelde recht wordt verhoogd met 100% indien het een begraving betreft waarbij een overledene in zittende houding wordt begraven waardoor het bovengraf niet meer benut kan worden

2.1.1

Voor het bijzetten van een asbus of urn in een algemeen of eigen urnengraf wordt in de vorm van een afkoopsom voor een periode van 10 jaren een begraafplaatsrecht geheven van

404,00

2.1.2

Voor het begraven van een overledene in een wandgraf wordt in de vorm van een afkoopsom voor een periode van 10 jaren een begraafplaatsrecht geheven van

1.286,00

2.1.3

Voor het begraven van een overledene of het bijzetten van een asbus of urn in een algemeen graf wordt in de vorm van een afkoopsom voor een periode van 10 jaren een begraafplaatsrecht geheven van

810,00

2.2

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaren tot het doen begraven en begraven houden van overledenen of het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een eigen graf wordt bij de eerste begraving of bijzetting in dat eigen graf een grafrecht geheven van

810,00

2.2.1

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaren tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen in een eigen urnengraf wordt bij de eerste bijzetting in dat eigen urnengraf een grafrecht geheven van

404,00

2.2.2

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor een periode van 10 jaren tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen in een urnennis wordt bij de eerste bijzetting in de urnennis een urnennisrecht geheven van

810,00

2.2.3

Voor het verkrijgen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaren tot het doen begraven en begraven houden van overledenen in een wandgraf wordt een grafrecht geheven van

2.079,00

2.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van het in de onderdelen 2.2. en 2.2.1. bedoelde uitsluitend recht met een periode van 10 jaren, worden dezelfde tarieven geheven als bij die onderdelen staan vermeld.

2.3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlenging van het in onderdeel 2.2.2. bedoelde recht met een periode van 5 jaren, wordt 50% geheven van het tarief dat bij dat onderdeel staat vermeld.

Strooirecht en verstrooiingsrecht

2.4

Voor het gebruik van de verstrooiingsplaats wordt indien hierbij nabestaanden aanwezig zijn, per verstrooiing van de as van één gecremeerde overledene een strooirecht geheven van

125,00

2.5

Voor het verkrijgen van het recht op een verstrooiingsplaats wordt geheven

83,00

3. Overige rechten

3.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning tot het aanbrengen van een gedenkteken wordt geheven

146,00

3.2

Voor het door of vanwege de gemeente aanbrengen van een herdenkingsplaatje met naamsvermelding ten behoeve van de gedachtenisplek voor een periode van tien jaren wordt geheven

111,00

3.3

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot overschrijving van een uitsluitend recht zoals vermeld in de onderdelen 2.2, 2.2.1, 2.2.2 en 2.2.3 wordt geheven

17,00

Onderhoud grafbeplanting

3.4

Voor het door of vanwege de gemeente aanbrengen en onderhouden van de grafbeplanting wordt per jaar geheven

45,00

3.5

Het onder 3.4. bedoeld recht kan voor een periode van 10 jaren worden afgekocht. De afkoopsom wordt vastgesteld door middel van de berekening van de contante waarde van de onderhoudskosten voor de periode waarover wordt afgekocht.

Bij deze berekening wordt uitgegaan van een kostenstijgingspercentage van het prijsindexcijfer per jaar.

433,00

Lelystad,

De raad van de gemeente Lelystad,

de griffier,

de voorzitter,