Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2023

Geldend van 30-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2023

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 november 2022

gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet;

B E S L U I T :

Vaststellen de Verordening op de heffing en de invordering van de leges 2023

(Legesverordening 2023)

Artikel 1. Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december;

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • -

  kantooruren: de periode van 08.30 uur tot 17.00 uur.

Artikel 2. Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

  • c.

   een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3. Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4. Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

Artikel 5. Maatstaven van heffing en tarieven

 • 2. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in dit artikel bepaalde.

 • 3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 4. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7. Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10. Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 4.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen);

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11. Overgangsbepaling

 • 1. De artikelen en tarieventabel van de “Legesverordening 2022” van 11 november 2021 worden ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De in titel 2, hoofdstuk 1 van de tarieventabel genoemde NEN2580 wordt bekendgemaakt door terinzagelegging in de bibliotheek van het Nederlands Normalisatie Instituut en aan de balie van het gemeentehuis Nuenen.

Artikel 13. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2023'.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in zijn openbare vergadering van 15 december 2022

DE RAAD VOORNOEMD,

de griffier,

M.J. van IJsseldijk MA MSc

de voorzitter,

M.J. Houben MBA

Bijlage 1: Tarieventabel behorende bij Legesverordening 2023

Titel 1 Algemene dienstverlening

 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een ceremonieel huwelijk of registratie van een partnerschap in trouwzaal, aangewezen locatie of eigen locatie naar keuze op:

 

1.1.1.1

maandag tot en met donderdag

€ 565,90

1.1.1.2

vrijdag, zaterdag, zondag en feestdagen

€ 620,55

1.1.1.3

Als het ceremonieel huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente, worden de tarieven als genoemd in 1.1.1.1 en 1.1.1.2 verhoogd met

€ 228,30

1.1.2

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een eenvoudig huwelijk of registratie van een partnerschap in de trouwzaal op:

 

1.1.2.1

maandag tot en met donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur

€ 326,50

1.1.3.

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een kosteloos huwelijk of geregistreerd partnerschap, op maandag (mits dit een werkdag is) om 9.00 en 9.30 uur

€ 0,00

1.1.4.

Als het ceremonieel huwelijk wordt voltrokken door een ambtenaar van de burgerlijke stand uit een andere gemeente, worden alle tarieven als genoemd in 1.1.1 verhoogd met

€ 228,30

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapsboekje:

 

1.1.5.1

bij een ceremonieel huwelijk of registratie van een partnerschap, als bedoeld in 1.1.1

€ 0,00

1.1.5.2

bij een eenvoudige ceremonie als bedoeld in 1.1.2

€ 39,70

1.1.5.3

bij een kosteloos huwelijk of een registratie van een partnerschap als bedoeld in 1.1.3

€ 39,70

1.1.6

Het tarief bedraagt voor een annulering of wijziging voor het voltrekken van een huwelijk of registreren van een partnerschap zonder plausibele reden

€ 80,95

1.1.7

Indien de in 1.1.6 bedoelde annulering of wijziging zonder plausibele reden is, en een week of korter voor de huwelijksvoltrekking is, dan bedraagt het tarief

€ 130,55

1.1.8

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.8.1

Het tarief voor het toezenden buiten de grenzen van Nederland van een schriftelijk aangevraagd stuk als bedoeld in artikel 1.1.8 wordt verhoogd met

€ 7,90

1.1.9

Het moment van aanvraag is bepalend voor de vaststelling van de gehanteerde tarieven bedoeld in 1.1.1.1 t/m 1.1.8.1.

 
 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00

 
 
 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt:

 

1.3.2.1

bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

1.3.5

Bij de afgifte van een rijbewijs worden, indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welke document bij de aanvraag niet of niet compleet kan worden overlegd, de verschuldigde leges verhoogd met

€ 24,50

 
 
 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van gegevens via de balie of de webwinkel, per verstrekking

€ 8,25

1.4.2.2

tot het schriftelijk aan derden toezenden van inlichtingen uit de basisregistratie personen

€ 16,35

1.4.3

n.v.t.

 

1.4.4

n.v.t.

 

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid van de Regeling basisregistratie personen en artikel 17, tweede lid van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,10

 
 
 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

 

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een afschrift van de gemeentebegroting aan:

 
 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 98,30

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 97,85

1.7.1.2

een afschrift van de jaarrekening aan:

 
 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 98,30

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 97,85

1.7.1.3

een afschrift van de burgerjaarverslag aan:

 
 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 98,30

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 97,85

 

een afschrift van de Kadernota aan:

 

1.7.1.4

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 98,30

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 97,85

1.7.1.5

een totaalpakket van de onder 1.7.1.1 tot en met 1.7.1.4 genoemde stukken aan:

 
 

a. bedrijven en personen niet ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 282,45

 

b. personen ingeschreven in de GBP van Nuenen

€ 176,25

1.7.1.6

een afschrift van het verslag van de Algemene Beschouwingen van de vergadering van de commissie uit de Raad, belast met het onderzoek van de gemeentebegroting en van de bedrijfsbegrotingen

€ 50,15

1.7.1.6.1

een afschrift van het antwoord van burgemeester en wethouders op het verslag genoemd onder 1.7.1.5

€ 50,15

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.2.1.1

een afschrift van het verslag van een raadsvergadering

€ 14,25

1.7.2.1.2

een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

€ 0,15

1.7.2.1.3

Vervallen

 

1.7.2.1.4

een afschrift van het reglement van orde van de Raad

€ 21,05

1.7.2.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.2.2.1

op de verslagen van de raadsvergaderingen

€ 126,90

1.7.2.2.2

op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen

€ 126,90

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.3.1.1

een afschrift van de stukken behorende bij een informatieve raadsbijeenkomst, per pagina

€ 0,15

1.7.3.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:

 

1.7.3.2.1

op de stukken behorende bij een informatieve raadsbijeenkomst

€ 132,20

1.7.4

Indien het aangevraagde als bedoeld in deze hoofdstuk digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€ 0,00

 
 
 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

 

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het (analoog of digitaal) verstrekken:

 

1.8.1.1

van een fotokopie of lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, structuurvisie, voorbereidingsbesluit, of wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2,

 

1.8.1.1.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

1.8.1.1.2

van kaarten, tekeningen en lichtdrukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk met een oppervlakte van:

 
 

formaat A4 of kleiner

€ 4,90

 

formaat A3 of groter, doch kleiner dan formaat A2

€ 9,30

 

formaat A2 of groter, doch kleiner dan formaat A0

€ 15,05

 

formaat A0 of groter

€ 23,15

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 22,10

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet, per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet

€ 0,00

1.8.2.4

het gemeentelijke erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 0,00

1.8.2.5

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen

€ 6,50

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

1.8.3.1

het inzagerecht van de geautomatiseerde gemeentelijke kadastrale registratie:

 
 

indien het objectgegevens zijn, per relatie

€ 6,50

 

indien het subjectgegevens zijn, per relatie

€ 6,50

1.8.3.2

het verstrekken van een afdruk van het beeldscherm

€ 6,50

1.8.3.3

indien de onder 1.8.3.1 en 1.8.3.2 genoemde gegevens per fax, per post of digitaal verzonden wordt, dan wordt het tarief vermeerderd met

€ 9,95

 
 
 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.9.1

een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

een legalisatie van een handtekening

€ 8,25

1.9.3

een bewijs van in leven zijn (niet voor internationaal gebruik)

€ 8,25

1.9.4

een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,25

1.9.5

een gewaarmerkt kopie van (persoons-) documenten

€ 8,25

 
 
 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

 

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 22,10

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk:

 
 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.10.3

Indien een begroting als bedoeld in subonderdeel 1.10.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verkrijgen van een urgentiebeschikking in het kader van de “Huisvestingsverordening gemeente Nuenen c.a. 2020-2023”

€ 47,80

1.11.2

Het bepaalde in artikel 1.11.1. is niet van toepassing op of door namens statushouders als bedoeld in artikel 1, aanhef en onder h, van de “Huisvestingsverordening gemeente Nuenen c.a. 2020-2023’” ingediende verzoeken om urgentiebeschikking.

 

1.11.3

De in artikel 1.11.1. bedoelde leges worden gerestitueerd als de urgentie wordt verleend.

 
 
 
 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

 

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 43,75

1.12.1.2

tot het verlengen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 22,10

 
 
 

Hoofdstuk 16 Kansspelen

 

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van langer dan vier jaar, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 136,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.1.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 47,80

 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 en een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte ≥100m¹

€ 411,49

1.17.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2.1 en een aanvraag voor een instemmingsbesluit als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening Ondergrondse Infrastructuur (VOI), waarbij de graaflengte < 100m¹ is of een lasgat / montagegat met een oppervlakte van > 2m² bedraagt:

€ 205,74

1.17.3

Het tarief genoemd in 1.17.1 en of 1.17.2 wordt per strekkende meter sleuflengte, voor zover binnen de bebouwde kom gelegen, vermeerderd met een bedrag van

€ 1,98

1.17.4

Het tarief genoemd in 1.17.1 en of 1.17.2 wordt per strekkende meter sleuflengte, voor zover buiten de bebouwde kom gelegen en indien er sprake is van een sleuflengte tot 2.500 m1, vermeerderd met een bedrag van:

€ 1,40

1.17.5

Onverminderd het tarief genoemd in 1.17.1 en 1.17.2 is aanvullend een projectbegroting vereist indien de sleuflengte meer dan 2.500 m1 is en buiten de bebouwde kom ligt. De projectbegroting wordt door de gemeente opgesteld. Deze bevat de kosten voor de te volgen procedure. De door de aanvrager te betalen kosten worden inclusief onderbouwing, voorafgaand aan de aanvraagbehandeling, schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien een begroting is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag is ingetrokken.

 
 
 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

 

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 88,95

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 88,95

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 27,85

1.18.4

tot het verkrijgen van een ontheffing voor het houden van wedstrijden met voertuigen als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet

€ 88,95

1.18.5

tot het verkrijgen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats als bedoeld in artikel 26 lid 1c van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990)

€ 88,95

1.18.6

Indien de aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 1.18.1 die geldig is voor een periode van 24 aaneengesloten uren, dan bedraagt het tarief

€ 22,50

 
 
 

Hoofdstuk 19 Kinderopvang

 

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot opname in het Landelijk Register Kinderopvang:

 

1.19.1.1

voor kinderdagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderbureau bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€ 875,90

1.19.1.2

voor nieuwe gastouders (via gastouderbureau) bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€ 577,00

1.19.1.3

voor peuterspeelzalen bij onderzoek voor aanvang exploitatie

€ 476,70

 
 
 

Hoofdstuk 20 Diversen

 

1.20.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.20.1.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

1.20.1.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.20.1.2.1

per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,15

1.20.1.2.2

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.1.2.1 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina van A4-formaat

€ 0,15

1.20.1.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk in zwart/wit met een oppervlakte van:

 
 

formaat A4 of kleiner

€ 5,00

 

groter dan formaat A4, doch kleiner dan formaat A2

€ 9,30

 

groter dan formaat A2, doch kleiner dan formaat A0

€ 15,05

 

formaat A0 of groter

€ 23,15

1.20.1.3.1

Indien kaarten, tekeningen en lichtdrukken bedoeld in 1.20.1.3 in kleur wordt verstrekt dan wordt het tarief verhoogd met

100%

1.20.1.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 6,70

1.20.1.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet ergens anders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 0,70

1.20.1.6

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2:10 van de APV voor:

 

1.20.1.6.1

standplaatsen zonder commerciële inslag en reclameborden ten behoeve van evenementen

€ 50,35

1.20.1.6.2

Vervallen

 

1.20.1.6.3

uitstallingen, terrasjes, tenten, containers e.d. voor een periode van:

 
 

korter dan 15 dagen

€ 104,85

 

16 tot 90 dagen

€ 201,20

 

91 tot 365 dagen

€ 300,40

 

langer dan 1 jaar

€ 601,45

1.20.1.6.4

bij verlenging van de periode genoemd in 1.20.1.6.3 wordt het ergens anders in rekening gebrachte tarief in mindering gebracht op het daarop volgende geldende tarief

 

1.20.1.7

tot het verkrijgen van een inzamelvergunning van huishoudelijke afvalstoffen op grond van de afvalstoffenverordening

€ 50,35

 
 
 

1.20.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van verzoeken om informatie, tenzij dit verzoek gedaan wordt in context van een ruimtelijke procedure, per besteed kwartier

€ 24,45

 
 
 

1.20.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van: inlichtingen uit brandweerrapporten over plaatsgehad hebbende branden en inlichtingen over brandschade of andere vormen van hulpverlening door de brandweer

€ 122,15

 
 
 

1.20.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van

 

1.20.5.2

een exemplaar van de bouwverordening, per pagina

€ 0,15

1.20.5.3

voor het verstrekken van een exemplaar van de APV, per pagina

€ 0,15

1.20.5.4

voor het verstrekken van een exemplaar van een gemeentelijke belasting verordening, per pagina

€ 0,15

1.20.5.5

Indien het aangevraagde als bedoeld in 1.20.5.2 tot en met 1.20.5.4 digitaal wordt toegestuurd dan bedraagt het tarief per pagina

€ 0,15

1.20.6

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.10.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.20.6.1

voor het verstrekken van informatie met betrekking tot milieuhygiënische belemmeringen voor het gebruik van gronden en of opstallen, anders dan in het kader van een lopende wettelijke procedure, per te beoordelen milieuaspect (bijvoorbeeld stankcirkels, externe veiligheid, geluidscontouren enz.)

€ 465,55

1.20.6.2

voor het verstrekken van informatie met betrekking tot de kwaliteit van de bodem, per perceel

€ 107,75

1.20.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.20.7.1

voor de afgifte van een gedoogbeschikking

€ 559,05

1.20.7.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 3:10 van de APV (sexwinkel)

€ 640,20

1.20.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van

 

1.20.8.1

een milieupas

€ 8,05

1.20.8.2

een combi-milieupas

€ 8,05

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving / omgevingsvergunning

 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 
 
 
 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 
 
 
 

2.1.1.1

gebruiksfunctie:

 
 
 
 
 

de gedeelten van een of meer bouwwerken op een perceel of standplaats, die dezelfde gebruiksbestemming hebben en die tezamen een gebruikseenheid vormen, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012;

 
 
 
 

2.1.1.2

gebruiksoppervlakte:

 
 
 
 
 

gebruiksoppervlakte in vierkante meter (m2) wordt bepaald zoals omschreven in NEN 2580;

 
 
 
 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 
 
 
 

2.1.1.4

Perifere detailhandel: detailhandel in producten die qua aard of omvang niet passen binnen een normale winkelstructuur en daarom in de periferie moet worden gevestigd.

 
 
 
 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 
 
 
 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Principe verzoek/ beoordeling conceptaanvraag

 
 
 
 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 
 

2.2.1

een eenvoudig principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 177,60

 
 
 

2.2.1.1

een complex (als voor realisatie van het voorgenomen project een uitgebreide procedure of een bestemmingsplanwijziging nodig is) principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is

€ 564,60

 
 
 

2.2.2

Een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:

60%

 
 
 
 

van de basisleges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld of van de leges als bedoeld in artikel 2.3.4 (planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit)

 
 
 
 

2.2.3

een aanvraag voor het verstrekken van een mededeling, dat voor de (bouw)activiteiten geen omgevingsvergunning is vereist

€ 78,35

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 
 
 
 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 
 

Met heffingsgrondslag wordt bedoeld de grondslag op basis waarvan leges worden geheven. Er worden meerdere grondslagen gebruikt, afhankelijk van het te leveren product:

 
 
 
 
 

a. gebruiksoppervlakte (m2) per gebruiksfunctie waar de aanvraag betrekking op heeft, als omschreven onder 2.1.1 van deze titel;

 
 
 
 
 

b. vast tarief per product, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel;

 
 
 
 
 

c. overige grondslagen, als omschreven in het van toepassing zijnde artikel.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 
 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, wordt het tarief bepaald op basis van de gebruiksfunctie(s) en de gebruiksoppervlakte daarvan onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien ook sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten. Wanneer een bouwactiviteit meer dan één gebruiksoppervlakte kent wordt het tarief bepaald op basis van de som van de tarieven per gebruiksfunctie en daaraan gekoppelde gebruiksoppervlakte.

 
 
 
 

2.3.1.1

Er kan naast een nieuwe gebruiksfunctie ook sprake zijn van activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie. In het laatste geval wordt gerekend met de gebruiksoppervlakte waar de bouwactiviteiten (bijvoorbeeld interne wijzigingen, dakkapel) plaatsvinden ook al blijft de gebruiksfunctie in aard ongewijzigd. Dit alles is te berekenen aan de hand van het onderstaande.

 
 
 
 
 

Het tarief bij activiteiten binnen een bestaande gebruiksfunctie bedraagt

70%

 
 
 
 

van het tarief als bedoeld in dit artikel.

 
 
 
 

2.3.1.1.1

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

 
 
 
 
 

- bijeenkomstfunctie;

 
 
 
 
 

- gezondheidsfunctie;

 
 
 
 
 

- logiesfunctie;

 
 
 
 
 

- onderwijsfunctie;

 
 
 
 
 

Bedraagt het tarief als de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 
 
 
 
 

Kleiner dan of gelijk aan 10 m2 is

€ 472,10

 
 
 
 

Groter dan 10 m2 en kleiner dan 20 m2

€ 913,90

 
 
 
 

20 m2 of groter, maar kleiner dan of gelijk aan 200 m2 is

€ 913,90

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 46,60

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 500 m2 is

€ 9.302,50

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 32,60

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 2000 m2 is

€ 19.083,05

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 22,80

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 2000 m2 is

€ 53.268,95

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 16,10

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

 
 
 
 
 

met een maximum van

€ 372.873,50

 
 
 

2.3.1.1.2

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfuncties:

 
 
 
 
 

- celfunctie;

 
 
 
 
 

- kantoorfunctie;

 
 
 
 
 

- sportfunctie;

 
 
 
 
 

- winkelfunctie;

 
 
 
 
 

Bedraagt het tarief als de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 
 
 
 
 

Kleiner dan of gelijk aan 10 m2 is

€ 472,10

 
 
 
 

Groter dan 10 m2 en kleiner dan 20 m2 is

€ 913,90

 
 
 
 

20 m2 of groter, maar kleiner dan of gelijk aan 200 m2 is

€ 913,90

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 44,30

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 500 m2 is

€ 8.888,60

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 30,90

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 2000 m2 is

€ 18.163,25

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 21,70

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 2000 m2 is

€ 50.739,50

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 15,25

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

 
 
 
 
 

Met een maximum van

€372.873,50

 
 
 

2.3.1.1.3

Wanneer sprake is van de gebruiksfunctie

 
 
 
 
 

- woonfunctie;

 
 
 
 
 

Bedraagt het tarief als de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde:

 
 
 
 
 

Kleiner dan of gelijk aan 10 m2 is

€ 472,10

 
 
 
 

Groter dan 10 m2 en kleiner dan 20 m2 is

€ 913,90

 
 
 
 

20 m2 of groter, maar kleiner dan of gelijk aan 200 m2 is

€ 913,90

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 43,00

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 500 m2 is

€ 8.658,65

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 30,10

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 2000 m2 is

€ 17.688,00

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 21,10

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 2000 m2 is

€ 49.344,45

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 14,80

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

 
 
 
 
 

Met een maximum van

€372.873,50

 
 
 

2.3.1.1.4

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende gebruiksfunctie:

 
 
 
 
 

- industriefunctie;

 
 
 
 
 

- perifere detailhandel;

 
 
 
 
 

- overige gebruiksfunctie;

 
 
 
 
 

Bedraagt het tarief als de gebruiksoppervlakte van het aangevraagde

 
 
 
 
 

Kleiner dan 20 m2 is

€ 472,10

 
 
 
 

20 m2 of groter, maar kleiner dan of gelijk aan 200 m2 is

€ 913,90

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 12,10

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 20 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 200 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 500 m2 is

€ 3.093,85

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 11,30

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 200 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 500 m2, maar kleiner dan of gelijk aan 2000 m2 is

€ 6.481,80

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 11,10

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 500 m2

 
 
 
 
 

Groter dan 2000 m2 is

€ 23.114,85

 
 
 
 

Vermeerderd met

€ 10,20

 
 
 
 

voor elke m2 gebruiksoppervlakte vanaf 2000 m2

 
 
 
 
 

met een maximum van

€372.873,50

 
 
 

2.3.1.1.4.1

Wanneer sprake is van (machine-)opslagloodsen bedraagt het tarief

50%

 
 
 
 

van de op grond van onderdeel 2.3.1.1.4 verschuldigde leges

 
 
 
 

2.3.1.1.5

Wanneer sprake is van één of meer van de volgende bouwwerken (geen gebouw zijnde) en/of activiteiten bedraagt het tarief:

 
 
 
 
 

voor gevel-/dakwijzigingen

€ 327,05

 
 
 
 

voor overkappingen

€ 327,05

 
 
 
 

voor wanden/muren niet constructief en erfafscheidingen

€ 327,05

 
 
 
 

voor wanden/muren/vloeren constructief

€ 430,95

 
 
 
 

voor het wijzigen van de dakconstructie

€ 430,95

 
 
 
 

het bouwen als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a van de Wabo en maken, voeren, toestaan of gedogen van handelsreclame als bedoeld in artikel 2.2., eerste lid, aanhef en onder h en i van de Wabo in samenhang met artikel 4:15 van de APV

€ 327,05

 
 
 
 

Wanneer sprake is van meerdere hierboven in 2.3.1.1.5 genoemde bouwwerken in één aanvraag is het maximale bedrag

€ 603,70

 
 
 
 

Voor silo’s

€ 825,90

 
 
 
 

Voor zendmasten

€ 3.578,90

 
 
 
 

Voor overkappingen

€ 327,05

 
 
 
 
 

Voor alle bouwwerken (geen gebouw zijnde) en/of activiteiten niet genoemd in 2.3.1.1.5

€ 430,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tijdelijke bouwwerken

 
 
 
 
 

2.3.1.1.6

Wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, met een tijdelijke instandhoudingstermijn

 
 
 
 
 

2.3.1.1.6.1

van maximaal 3 jaar, dan bedraagt het gezamenlijke tarief voor de activiteiten 2.3.1 en 2.3.2:

€ 532,45

 
 
 
 

2.3.1.1.6.2

van langer dan 3 jaar, maar korter dan 10 jaar:

50%

 
 
 
 
 

van het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief als vermeld in 2.3.1 en 2.3.2. met dien verstande dat altijd het minimale bedrag uit artikel 2.4.6.in rekening wordt gebracht.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Welstandstoets

 
 
 
 
 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdelen 2.2 en 2.3.1 bedraagt het tarief, als zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is of als een aanvraag of verzoek zoals bedoeld in onderdeel 2.2 aan welstand getoetst wordt:

€ 163,60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 
 
 
 
 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1, worden de kosten in rekening gebracht bij de aanvrager wanneer op grond van een wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en dit advies wordt beoordeeld.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 
 
 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 wordt het tarief, wanneer de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit, verhoogd met:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximumbedrag van € 1.000,00

10%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beoordelen beeldkwaliteitsplan/ruimtelijke kwaliteit

 
 
 
 
 

2.3.1.6

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2 en 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 bedraagt het tarief per keer dat de aanvraag wordt voorgelegd aan:

 
 
 
 
 

2.3.1.6.1

het ontwerpteam Nuenen-West

€ 216,10

 
 
 
 

2.3.1.6.2

het Team Ruimtelijke Kwaliteit (TRK) nadat het plan is voorgelegd aan het ontwerpteam Nuenen-West

€ 415,05

 
 
 
 

2.3.1.6.3

de Supervisor Nuenen-West

 
 
 
 
 
 

bij een eenvoudige beoordeling (individueel gebouw, kavel in strijd met bestemmingsplan/beeldkwaliteitsplan

€ 304,40

 
 
 
 
 

bij een uitgebreide beoordeling (complex gebouw/bijgebouw, aanpassing erf)

€ 609,30

 
 
 
 

2.3.1.7

Het Team Ruimtelijke Kwaliteit

€ 893,95

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 
 
 
 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 706,40

 
 
 
 
 

Leges worden niet geheven voor zover het de navolgende werkzaamheden betreft:

 
 
 
 
 
 

1. afgraven, ophogen, vergraven, egaliseren van gronden;

 
 
 
 
 
 

2. aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;

 
 
 
 
 
 

3. aanbrengen van houtgewas met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bijgedragen aan (kleinschalige) natuurontwikkeling.

 
 
 
 
 

2.3.2.2

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in 2.3.2.1 die dient ter legalisatie dan wordt het tarief genoemd in 2.3.2.1 vermeerderd met

50%

 
 
 
 

2.3.2.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op activiteiten met betrekking tot de afgifte van een (provinciale) ontgrondingsvergunning bedraagt het tarief voor het plaatsen van een openbare kennisgeving

€ 318,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een

bouwactiviteit

 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 
 
 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 249,30

 
 
 
 
 

Deze leges worden niet geheven zover de bouwactiviteiten een erfafscheiding of één dakkapel met een maximale breedte van 1,50 meter (gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel) betreft.

 
 
 
 
 

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 374,00

 
 
 
 
 

Deze leges worden niet geheven zover de bouwactiviteiten een erfafscheiding of één dakkapel met een maximale breedte van 1,50 meter (gemeten aan de bovenzijde van de dakkapel) betreft.

 
 
 
 
 

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 7.791,45

 
 
 
 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 409,80

 
 
 
 

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 409,80

 
 
 
 

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 409,80

 
 
 
 

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 409,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 
 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 
 
 
 
 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking)

€ 285,20

 
 
 
 

2.3.4.1.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking) voor een evenement bedraagt het tarief

80%

 
 
 
 
 

van de op grond van artikel 2.3.4.1. verschuldigde leges

 
 
 
 
 

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking)

€ 409,80

 
 
 
 

2.3.4.2.1

Indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking) voor een evenement bedraagt het tarief

80%

 
 
 
 
 

van de op grond van artikel 2.3.4.2. verschuldigde leges

 
 
 
 
 

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking)

€ 7.791,45

 
 
 
 

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan)

€ 409,80

 
 
 
 

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 409,80

 
 
 
 

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 409,80

 
 
 
 

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit, met toepassing van de in het voorbereidingsbesluit opgenomen regels inzake afwijking)

€ 409,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 
 
 
 
 

2.3.4.8

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend

 
 
 
 
 

2.3.4.8.1

ter legalisatie, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 vermeerderd met

50%

 
 
 
 
 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges;

 
 
 
 
 

2.3.4.8.2

ter legalisatie en indien het gebruik in afwijking van een verleende vergunning is gerealiseerd, dan worden de legesbedragen genoemd in 2.3.4.1 tot en met 2.3.4.10 vermeerderd met

50%

 
 
 
 
 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 
 
 
 

2.3.5.1

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning die betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor deze activiteit bij bouwwerken en inrichtingen met een gebruiksoppervlakte

 
 
 
 
 

2.3.5.1.1

Tot en met 100 m2

€ 584,05

 
 
 
 

2.3.5.1.2

van meer dan 100 m2 tot en met 500 m2

€ 1.243,25

 
 
 
 

2.3.5.1.3

van meer dan 500 m2 tot en met 2.000 m2

€ 1.860,05

 
 
 
 

2.3.5.1.4

van meer dan 2.000 m2 tot en met 5.000 m2

€ 2.590,25

 
 
 
 

2.3.5.1.5

van meer dan 5.000 m2 tot en met 50.000 m2

€ 4.328,70

 
 
 
 

2.3.5.1.6

van meer dan 50.000 m2

€ 7.044,15

 
 
 
 

2.3.5.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 wordt ingetrokken voordat hierop beslissing is genomen wordt op verzoek een teruggave verleend van

50%

 
 
 
 

2.3.5.3

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 weken) bedraagt het tarief 25% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1

 
 
 
 
 

2.3.5.4

Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5.1 bedraagt het tarief voor deze activiteit indien het betreft

 • a.

  uitbreiding van de inrichting:

  Het tarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande dat het tarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding;

 • b.

  herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele inrichting of een gedeelte van de inrichting:

  Het tarief vermeld in onderdeel 2.3.5.1 met dien verstande dat het tarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte.

 
 
 
 
 

2.3.5.5

Indien een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.5 dient ter legalisatie dan worden de genoemde legesbedragen genoemd vermeerderd met

50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 
 
 
 
 

2.3.6.1

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 10 van de gemeentelijke erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk wanneer ook sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 409,30

 
 
 
 

2.3.6.2

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2., eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of artikel 20 van de gemeentelijke erfgoedverordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk wanneer ook sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten

€ 271,65

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 
 
 
 

2.3.7.1

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedraagt het tarief: onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 319,45

 
 
 
 

2.3.7.2

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 2.3.7 die dient ter legalisatie dan wordt het legesbedrag genoemd in 2.3.7.1 vermeerderd met

50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 
 
 
 
 

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2:11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 128,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 
 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken van een of meer uitwegen waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 353,20

2.3.9.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het veranderen of het veranderen van het gebruik van een of meer bestaande uitwegen waarvoor ingevolge een bepaling in artikel 2:12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 176,60

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 
 
 
 
 

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4:11 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 157,40

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.12

Natuur 2000-activiteiten

 
 
 
 
 

2.3.12

Wanneer de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natuur 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 369,80

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 
 
 
 
 

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 369,80

 
 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 
 
 
 

Wanneer de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 
 
 
 

2.3.14.1

Vervallen

 
 
 
 

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of

waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 115,85

 
 
 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief:

€ 115,85

 
 
 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 
 
 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 
 
 

2.3.15.1.

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 
 
 
 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.15.3

Het tarief voor een wijziging van de tenaamstelling van een

omgevingsvergunning bedraagt

€ 69,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.16

Bodem en geluid

 
 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 
 
 
 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 330,85

 
 
 

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 423,85

 
 
 

2.3.16.3

voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek of gevelonderzoek op basis van de Wet geluidhinder of het Bouwbesluit

€ 330,85

 
 
 

2.3.16.4

Indien de verlening van een aanvraag slechts mogelijk is met een ontheffing van de Wet geluidhinder als bedoeld in de artikelen 83 tot en met 85 of artikel 106 van de Wet geluidhinder

€ 767,20

 
 
 

2.3.17

Advies

 
 
 
 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 
 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 
 
 
 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo

 
 
 
 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 470,10

 
 
 

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 
 
 
 

2.3.19

(Pand)nummering/huisnummering

 
 
 
 
 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toekenning, of vernummering van nummers voor panden bedraagt het tarief:

 
 
 
 

2.3.19.1

Voor één nummer

€ 87,90

 
 
 

2.3.19.2

Voor maximaal vijf nummers, per toe te kennen of te wijzigen nummer

€ 43,95

 
 
 

2.3.19.3

Voor meer dan vijf nummers per toe te kennen of te wijzigen nummer:

€ 21,95

 
 
 

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 
 
 
 

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een principeverzoek of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de voor het principeverzoek de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. Voorwaarde is dat de aanvraag in hoofdlijnen overeenkomt met het goedgekeurde (bouw)plan en de wet- en regelgeving niet significant gewijzigd is. Er wordt geen teruggaaf van leges gedaan.

 
 
 
 

2.4.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen en externe kosten. De vermindering bedraagt:

 
 
 
 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 
 
 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 
 
 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 
 
 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 
 
 
 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 
 
 
 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.4.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning volledig en direct ontvankelijk is, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of externe kosten.

 
 
 
 

2.4.3.1

Indien de aanvraag niet vooraf gegaan is door een vooroverleg of principeverzoek bedraagt de vermindering:

 
 
 
 
 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 minder is dan € 800,00

€ 49,25

 
 
 
 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 € 800,00 of meer bedraagt

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

6%

 
 
 
 

met een maximum van

€ 5.843,80

 
 
 

2.4.3.2

Indien de aanvraag vooraf gegaan is door een vooroverleg of principeverzoeken bedraagt de vermindering:

 
 
 
 
 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 minder is dan € 900,00

€ 27,20

 
 
 
 

als het legesbedrag zoals bepaald in 2.3 € 900,00 of meer bedraagt van de voor die activiteiten verschuldigde leges

3%

 
 
 
 

met een maximum van

€ 5.843,80

 
 
 

2.4.4

Indien de bouwactiviteit betrekking heeft op woningbouw en de aanvraag vergezeld gaat van een gecertificeerde bouwbesluittoets van een bedrijf waaraan een certificaat voor het toetsen van bouwplannen volgens BRL 5019 is uitgereikt, dan wordt op de op grond van 2.3.1.1.1 tot en met 2.3.1.1.5 geheven leges een korting verleend van

25%

 
 
 
 

met dien verstande dat het te betalen bedrag niet lager zal zijn dan € 207,50 en de korting niet meer bedraagt dan € 10.000,00.

 
 
 
 

2.4.5

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande verminderingen (met uitzondering van de vermindering op grond van artikel 2.4.1) resteert altijd een minimaal tarief van

€ 204,40

 
 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 
 
 
 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg-, planologisch strijdig gebruik-, of sloopactiviteiten

 
 
 
 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 
 
 
 

2.5.1.1

indien binnen 10 werkdagen blijkt dat de aanvraag onjuist is ingediend

100%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag volledig is bevonden

80%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.1.4

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 6 weken na het in behandeling nemen ervan

25%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.1.5

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 6 weken na het in behandeling nemen ervan

10%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 
 

2.5.2.1

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.2.2

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges

80%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 
 
 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

10%

 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 
 
 
 

2.5.3.3

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 weigert of indien de aanvraag wordt ingetrokken wordt voor de tweede aanvraag slechts het minimumbedrag, genoemd in 2.3.1, in rekening gebracht.

 
 
 
 
 

Voorwaarde hierbij is dat de nieuwe aanvraag geen ruimtelijke relevante wijziging omvat en niet (opnieuw) voorgelegd hoeft te worden aan welstand.

 
 
 
 
 

Voor een intrekking geldt de voorwaarde dat de aanvraag is ingetrokken na zes weken na het in behandeling nemen van het plan.

 
 
 
 

2.5.3.4

Als de aanvraag een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1 dusdanig wordt aangepast dat deze als een nieuwe aanvraag in behandeling wordt genomen en de eerder ingediende aanvraag wordt ingetrokken, wordt voor de ingetrokken aanvraag slechts het minimumbedrag, genoemd in 2.3.1, in rekening gebracht.

 
 
 
 
 

Indien de leges voor de ingetrokken aanvraag al in rekening zijn gebracht wordt dit verschil verrekend.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.3.5

Teruggaaf vooroverleg

 
 
 
 
 

Indien een aanvraag om vooroverleg wordt ingetrokken binnen twee weken nadat blijkt dat het plan op stedenbouwkundige gronden niet realiseerbaar is, dan bedraagt de teruggaaf

40%

 
 
 
 

van de op grond van het tarief genoemd in onderdeel 2.2.1 verschuldigde leges

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.4

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 
 
 
 

Een bedrag minder dan € 5,00 wordt niet teruggegeven.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.5

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 
 
 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.5.7

Minimum resterend tarief

 
 
 
 
 

Ongeacht de uitkomst van vorenstaande verminderingen resteert er altijd een minimaal tarief van

€ 259,75

 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 
 
 
 
 

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 0,00

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 
 
 
 
 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 469,55

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 
 
 
 
 

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.791,45

 
 
 
 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 7.791,45

 
 
 
 
 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.8.1 en 2.8.2, indien voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag externe kosten gemaakt worden, worden deze kosten in rekening gebracht bij de aanvrager.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 
 
 
 
 

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

 
 
 
 
 

2.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de APV (inzameling van geld of goederen)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4:6 van de APV (overige geluidhinder), niet voor buurt- en straatfeesten

€ 22,10

 
 
 
 

2.10.3.1

Indien een aanvraag voor het in behandeling nemen van een ontheffing bedoeld in 2.10.3 op een zondag is vereist conform artikel 3 van de Zondagswet

€ 22,10

 
 
 
 

2.10.4

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:34 van de APV (verbod vuur te stoken)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:1 van de APV (samenscholing)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:6 van de APV (verspreiden van gedrukte stukken)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.7

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:9 van de APV (straatartiest e.d.)

€ 61,10

 
 
 
 

2.10.8

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:22 van de APV (objecten onder hoogspanningslijn)

€ 61,10

 
 
 
 

2.10.9

afwijking sluitingstijd als bedoeld in 2:30 van de APV

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.10

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 2:39 van de APV (speelgelegenheden)

€ 475,65

 
 
 
 

2.10.11

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:45 van de APV (betreden van plantsoenen e.d.)

€ 86,20

 
 
 
 

2.10.12

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 4:18 van de APV (recreatief nachtverblijf buiten kampeerterreinen)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.13

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:60 van de APV (houden van hinderlijke of schadelijke dieren)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.16

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:73 van de APV (bezigen van consumenten vuurwerk tijdens de jaarwisseling)

€ 86,20

 
 
 
 

2.10.17

Tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 2:73a van de APV (carbid schieten)

€ 22,10

 
 
 
 

2.10.18

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:2 van de APV (parkeren van voertuigen van autobedrijf e.d.)

€ 86,20

 
 
 
 

2.10.19

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:3 van de APV (te koop aanbieden van voertuigen)

€ 86,20

 
 
 
 

2.10.20

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:6 van de APV (kampeermiddelen e.d.)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.21

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:7 van de APV (parkeren van reclamevoertuigen)

€ 86,20

 
 
 
 

2.10.22

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:8 van de APV (parkeren van grote voertuigen)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.23

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:11 van de APV (aantasting groenvoorzieningen door voertuigen)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.24

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:33 van de APV (beperking verkeer in natuurgebieden)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.25

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 5:33a van de APV (overlast van ruiters in natuur- en recreatiegebieden)

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.32

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 29 van de Wet op de Lijkbezorging

€ 50,75

 
 
 
 

2.10.39

Voor het in behandeling van een verzoek om een vergunning/ontheffing ingevolge de APV dat dient ter legalisatie, worden de leges beginnend met artikel 2.10 (met uitzondering van 2.10.39) vermeerderd met

50%

 
 
 
 

2.10.40

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een certificaat Politiekeurmerk Veilig Wonen, per complex voor:

 
 
 
 
 

2.10.41

nieuwbouw

€ 558,40

 
 
 
 

2.10.42

bestaande bouw: opleveringskeuring voor omgevingscertificaat

€ 1.124,35

 
 
 
 

2.10.43

bestaande bouw: aanpassing omgeving ter verkrijging van het certificaat

€ 5.632,40

 
 
 
 

2.10.90

het tarief bedraagt voor het waarmerken van een fotokopie, per pagina

€ 9,00

 
 
 
 

2.10.99

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze Titel een tarief is opgenomen

€ 418,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 1 Horeca

 
 
 
 

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 
 
 
 

3.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 307,35

 
 
 

3.1.2

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening. Wanneer tevens een aanvraag wordt ingediend op grond van artikel 3.1.1, wordt het legesbedrag uit dit artikel niet in rekening gebracht

€ 307,35

 
 
 

3.1.3

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 130,55

 
 
 

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Alcoholwet

€ 130,55

 
 
 

3.1.5

een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 130,55

 
 
 

3.1.6

een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet

€ 130,55

 
 
 

3.1.7

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 22,10

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 
 
 
 

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 
 
 
 

3.2.1.1.

0: meldingsplichtige evenement (buurt- en wijkfeest)

€ 0,00

 
 
 

3.2.1.2

A: reguliere evenement met een laag risico

€ 0,00

 
 
 

3.2.1.3

B: evenement, volgens risicoscan van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

€ 294,65

 
 
 

3.2.1.4

C: risicovolle evenement, volgens risicoscan van de Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

€ 5.850,00

 
 
 

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5:23 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 50,35

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven

 
 
 
 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

3.3.1.1

een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.13 van de APV, anders dan een wijziging bedoeld in subonderdeel 3.3.1.2:

 
 
 
 

3.3.1.1.1

voor een escortbedrijf

€ 4.151,30

 
 
 

3.3.1.1.2

voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.3.1.1.1

€ 4.151,30

 
 
 

3.3.1.2

tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.3.1.1 bedoelde vergunning in verband met een wijziging van:

 
 
 
 

3.3.1.2.2

de op de vergunning vermelde of te vermelden beheerder of beheerders

€ 172,65

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 4 Verbod exploiteren bedrijf zonder benodigde vergunning

 
 
 
 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

 
 
 
 

3.4.1

Vergunning als bedoeld in art. 2:40a APV (exploiteren bedrijf)

€ 1.945,05

 
 
 

3.4.2

Wijziging van de vergunning als bedoeld in art. 2:40a, lid 9 van de APV (wijzigen vergunning exploiteren bedrijf)

€ 174,10

 
 
 

3.4.3

Wijziging van de vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.6.1 en 3.6.2 tijdens de behandeling ingetrokken wordt dan worden de legesbedragen genoemd in 3.6.1 en 2.6.2 verminderd met:

50%

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

 
 
 
 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 
 
 
 

3.5.1

om een vaste standplaatsvergunning als bedoeld in de Marktverordening

€ 50,35

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

 
 
 
 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 
 
 
 

3.6.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet:

 
 
 
 

3.6.1.1

voor de openstelling van een avondwinkel op werkdagen, per winkel tussen 22.00 en 06.00 uur

€ 694,40

 
 
 

3.6.1.2

voor de openstelling van een avondwinkel op zon- en feestdagen, per winkel tussen 22.00 en 06.00 uur

€ 235,05

 
 
 

3.6.2

voor de wijziging, intrekking of overdracht van onderdeel 3.6.1 tot en met 3.6.1.2

€ 211,20

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 
 
 
 

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen van een andere beschikking.

€ 418,30

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behorende bij raadsbesluit van 15 december 2022

De griffier van de gemeente Nuenen,

M.J. van IJsseldijk MA MSc