Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Noordwijk 2023

Geldend van 24-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van marktgelden Noordwijk 2023

De raad van de gemeente Noordwijk,

gelezen het voorstel van het college van 8 november 2022,

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende verordening:

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN MARKTGELDEN NOORDWIJK 2023

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk;

 • b.

  markt: een door het college ingestelde markt als bedoeld in de Marktverordening gemeente Noordwijk 2019;

 • c.

  marktterrein: de plaats die door het college is aangewezen voor het houden van een weekmarkt;

 • d.

  standplaats: de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het uitoefenen van de markthandel;

 • e.

  dag: de dag waarop de markt wordt gehouden;

 • f.

  kwartaal: een kalenderkwartaal;

 • g.

  dagplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld;

 • h.

  vaste standplaats: de standplaats die tot wederopzegging wordt verleend;

 • i.

  standwerkersplaats: de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om te standwerken.

Artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam ‘marktgelden’ worden rechten geheven voor het innemen, dan wel voor het toegewezen hebben gekregen van een standplaats tijdens de markt op een marktterrein.

Artikel 3 Belastingplicht

Het marktgeld wordt geheven van degene die de standplaats heeft ingenomen, dan wel van degene aan wie de standplaats is toegewezen.

Artikel 4 Heffingstijdvak

 • 1. Voor zover het marktgeld per dag wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een dag.

 • 2. Voor zover het marktgeld per kwartaal wordt geheven, is het belastingtijdvak gelijk aan een kalenderkwartaal.

Artikel 5 Maatstaf van heffing en tarieven

 • 1. Het marktgeld wordt geheven naar het aantal vierkante meters van de standplaats.

 • 2. Het marktgeld bedraagt:

  • a.

   op de weekmarkt op het Kloosterplein in de kern Noordwijk:

   1e voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal, per m² € 9,85

   2e voor een dagplaats of een standwerkersplaats, per dag, per m² € 1,29

  • b.

   op de weekmarkt aan de Dorpsstraat en de Havenstraat rondom het Witte kerkje in de kern Noordwijkerhout:

   1e voor een vaste standplaats, per kalenderkwartaal, per m² € 4,98

   2e voor een dagplaats of een standwerkersplaats, per dag, per m² € 0,57

 • 3. Voor de berekening van het marktgeld wordt een gedeelte van een dag, een kalenderkwartaal of een vierkante meter als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

Het marktgeld wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld

Het marktgeld is verschuldigd bij de aanvang van het heffingstijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

Artikel 8 Termijn van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald binnen één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. De aanslagen moeten worden betaald op de wijze zoals op het aanslagbiljet is vermeld. Contante betaling is niet mogelijk.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

Artikel 9 Teruggaaf

Indien de belastingplichtige door omstandigheden, onafhankelijk van zijn wil, geen gebruik kan maken van een standplaats, waarvoor het marktgeld voor tenminste één kalenderkwartaal is voldaan, wordt het teveel betaalde marktgeld naar tijdsduur gerestitueerd, met dien verstande, dat alleen rekening wordt gehouden met het aantal volle maanden dat nog in de termijn over is, nadat de schriftelijke melding van verhindering bij de gemeente is ontvangen.

Artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De “Verordening marktgelden Noordwijk 2022” van 21 december 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van marktgelden hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als de “Verordening marktgelden Noordwijk 2023”.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 december 2022.

Mw. D. Thissen

plaatsvervangend griffier

Mw. W.J.A. Verkleij

voorzitter raad