Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

Geldend van 01-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

De raad van de gemeente Zwartewaterland;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 november 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit vast te stellen de volgende verordening:

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023

(Legesverordening 2023)

Artikel 1 Definities

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • -

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • -

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • -

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

 • -

  maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • -

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten,

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitaties) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.16.3, 1.19.1.1 tot en met 1.19.1.3 en onderdeel 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door vrijwilligers.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan voor de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de kennisgeving wordt genoemd.

  • c.

   langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 5 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

  • d.

   langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 5 dagen na dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

 • 1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

 • 2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn.

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen);

  • 4.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   hoofdstuk 16 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Overgangsrecht

 • 1. De ‘Verordening op de heffing en invordering leges 2022’ van de gemeente Zwartewaterland, vastgesteld bij raadsbesluit van 25 november 2021, met bij behorende tarieventabel, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.

Artikel 12 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de 1e dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 13 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: ‘Legesverordening 2023’

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van de gemeente Zwartewaterland van

8 december 2022.

de griffier,

ing. H.W. Schotanus – Schutte

de voorzitter,

ing. E.J. Bilder

Bijlage 1 Tarieventabel 2023 behorende bij de Legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen

Hoofdstuk 5 (vervallen)

Hoofdstuk 6 (vervallen)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14 (vervallen)

Hoofdstuk 15 (vervallen)

Hoofdstuk 16 Kansspelen

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 19 Diversen

Titel 2Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 9 Sloopmelding

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in één van de volgende locaties:

• Gemeentehuis Hasselt

• ’t Olde Staduus Genemuiden

• Voormalig gemeentehuis Zwartsluis

 

1.1.1.1

maandag t/m vrijdag van 09:00 uur tot 16:30 uur, met uitzondering van het bepaalde onder 1.1.1.3

€ 418,00

1.1.1.2

zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur

€ 582,00

1.1.1.3

1.1.1.4

Op dinsdag om 09:00 uur en 09:30 uur vindt kosteloze voltrekking van een huwelijk of ceremoniële registratie van een partnerschap plaats in een spreekkamer in het gemeentehuis Hasselt

Het tarief van een omzetting van een geregistreerd partnerschap, in een huwelijk aan de balie Burgerzaken bedraagt:

€ 33,50

1.1.2

Naast het tarief in de artikelen 1.1.1.1 en 1.1.1.2 wordt een tarief geheven voor één van de volgende locaties:

 

1.1.2.1

• Oude stadhuis te Hasselt

€ 258,00

• Korenmolen “De Zwaluw” te Hasselt

€ 250,00

• Sluuspoort en het Botterhuus te Zwartsluis

€ 150,00

• De Geallery te Mastenbroek

€ 295,00

• MS Zuiderzee te Hasselt

€ 250,00

• De Kaaihof en De Buitenhof te Genemuiden

€ 300,00

• Hotel Zwartewater te Zwartsluis

€ 325,00

1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap dan wel de ceremoniële omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:

 

1.1.3.1

maandag t/m vrijdag van 09:00 tot 16:30 uur

€ 418,00

1.1.3.2

zaterdag van 10:00 tot 14:00 uur

€ 582,00

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:

 

1.1.4.1

een trouwboekje of partnerschapsboekje (normale uitvoering)

€ 33,00

1.1.4.2

een duplicaat trouwboekje of partnerschapsboekje

€ 44,00

1.1.5

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige (maximaal 2 getuigen)

€ 36,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor een wijziging van een huwelijksdatum/ datum geregistreerd partnerschap, tijdstip, getuige, ambtenaar van de burgerlijke stand, locatie of voor een annulering van een huwelijk/ geregistreerd partnerschap

€ 33,50

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen:

€ 58,85

1.2.5

voor een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is:

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt:

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon:

€ 34,25

1.2.7

voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen:

€ 53,00

1.2.8

voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:

€ 16,70

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 48,15

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met

€ 34,10

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen

1.4.

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van gegevens, per verstrekking

€ 8,00

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 16,15

1.4.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een persoonslijst

€ 21,60

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens betreffende de protocollering, per verstrekking

€ 21,60

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

€ 7,50

1.4.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens aan derden op basis van bijlage 3 behorende bij het Reglement voor de basisregistratie personen van door de gemeente gesubsidieerde instellingen, ouderenbonden, charitatieve instellingen en Stichting Welzijn ouderen Zwartewaterland, per verstrekking

€ 0,11

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200):

€ 8,00

Hoofdstuk 5 Vervallen

Hoofdstuk 6 Vervallen

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot verstrekken van een afschrift van een gemeentelijke verordening, per pagina

€ 0,70

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van en fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.8.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,70

1.8.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,85

1.8.1.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 1,00

1.8.1.4

in digitale vorm

€ 16,80

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.8.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, per adres of object

€ 7,10

1.8.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 11,70

1.8.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid van de Erfgoedwet

€ 7,10

1.8.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed

€ 7,10

1.8.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.8.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 7,10

1.8.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 7,10

1.8.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 7,10

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

1.9.2

tot het verstrekken van een bewijs van in leven zijn

€ 14,60

1.9.3

tot het verstrekken van een legalisatie van een handtekening

€ 14,00

1.9.4

tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap

€ 8,00

1.9.5

tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een document

€ 8,00

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier:

€ 16,15

1.10.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.10.2.1

een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per pagina

€ 0,70

1.10.2.2

een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk

€ 9,90

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014

Niet van toepassing

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verlenen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 32,00

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vijfde lid, van de Leegstandwet

€ 16,00

1.12.2

Indien aanvragen als bedoeld in de subonderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 gelijktijdig worden ingediend en woonruimten in hetzelfde gebouw, zoals een flat, school of een kantoor betreffen, worden de in die subonderdelen bedoelde leges slechts eenmaal geheven.

(Dit geldt ook als het gaat om een geheel van huurwoningen bestemd voor sloop of renovatie waarvoor gelijktijdig aanvragen worden ingediend.)

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verstrekken van een gemeentegarantie

€ 78,00

1.13.2

tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente gegarandeerde hypothecaire geldlening

€ 78,00

Hoofdstuk 14 Vervallen

Hoofdstuk 15 Vervallen

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.16.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.16.1.3

voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd

€ 226,50

1.16.1.4

voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat

€ 226,50

 

en voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 134,00

1.16.2

De subonderdelen 1.16.1.1 en 1.16.2 zijn van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak, korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden.

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 55,00

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 500,00

1.17.1.1

Het tarief genoemd onder 1.17.1 wordt, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 1,64

1.17.1.2

Het onder 1.17.1.1 vermelde bedraagt minimaal

€ 44,50

1.17.1.3

Als er sprake is van een leidinglengte van 1.000 meter of meer, zijn de bepalingen in 1.17.2.1 en 1.17.2.2 niet van toepassing. De leges bedoeld onder 1.17.1 worden in rekening gebracht. Daarnaast wordt een aparte projectovereenkomst met de aanvrager afgesloten, waarin de kosten voor de inzet van de toezichthouder worden vastgesteld.

 

1.17.1.4

Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, wordt het tarief genoemd onder 1.17.1 verhoogd met

€ 221,00

1.17.1.5

Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.17.1.6

Indien een begroting als bedoeld in 1.17.1.5 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

€ 50,00

1.18.2

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

€ 50,00

1.18.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

€ 28,00

1.18.3.1

medische keuring ten behoeve van de aanvraag voor een gehandicaptenparkeerkaart

€ 78,00

1.18.3.2

bij het niet verschijnen op een gemaakte afspraak voor een keuring (afzegging binnen 24 uur of niet verschenen zonder adequate afzegging)

€ 30,00

1.18.3.3

tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart bij vermissing of verlenging

€ 28,00

1.18.4

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 5 van de Wet personenvervoer

€ 50,00

1.18.5

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Parkeerverordening gemeente Zwartewaterland 2014

€ 214,00

1.18.6

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22, eerste lid, van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen

€ 90,00

1.18.6.1

per in de aanvraag opgenomen adres vermeerderd met

€ 10,75

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.19.1.1

een vergunning of ontheffing als bedoeld in een artikel van de Algemene plaatselijke verordening, voor zover niet met name in dit hoofdstuk benoemd

€ 20,00

1.19.1.2

een vergunning als bedoeld in artikel 4:3 (incidentele festiviteit) van de Algemene plaatselijke verordening

€ 32,50

1.19.1.3

een vergunning, ontheffing, verklaring, beschikking als bedoeld in artikel 4:6 (geluidshinder) van de Algemene plaatselijke verordening voor het:

1.19.1.3.1

verbod op het maken van geluidshinder zonder advies

€ 32,50

1.19.1.3.2

verbod op het maken van geluidshinder met advies

€ 65,00

1.19.1.4 1

een vergunning als bedoeld in artikel 5:25 (ligplaats woonschepen) van de Algemene plaatselijke verordening

€ 130,00

1.19.1.4.2

het overschrijven of wijzigen van de vergunning in onderdeel 1.19.1.4.1

€ 65,00

1.19.1.5

Het tarief bedraagt voor een vergunning voor de zegenvisserij, overeenkomstig het Legesbesluit visserijdocumenten

€ 108,91

1.19.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Verordening aansluiting riolering:

€ 48,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 7,10

1.19.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

 

1.19.2.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,70

1.19.2.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 0,85

1.19.2.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ 2,10

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen 1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 8,50

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 20,00

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 9,90

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

aanlegkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

 

2.1.1.2

bouwkosten:

 
 

de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen;

De bouwkosten worden altijd getoetst aan de richtbedragen die door het college zijn vastgelegd in het overzicht ‘bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges toets’, zoals dit laatstelijk is

vastgesteld of gewijzigd. Aan de hand van dit overzicht, kunnen de bouwkosten worden bijgesteld.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag

Niet van toepassing

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 
 
 
 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten minder dan € 2.500 bedragen:

€ 143,00

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten €2.500 tot€ 5.000 bedragen:

€ 176,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten € 5.000 tot € 7.500 bedragen:

€ 275,00

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten € 7.500 tot € 10.000 bedragen:

€ 382,00

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten € 10.000 tot € 12.500 bedragen:

€ 491,00

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten € 12.500 tot € 15.000 bedragen

€ 600,00

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten € 15.000 tot € 17.500 bedragen:

€ 708,00

2.3.1.1.7

indien de bouwkosten € 17.500 tot € 20.000 bedragen:

€ 819,00

2.3.1.1.8

indien de bouwkosten € 20.000 tot € 25.000 bedragen:

€ 998,00

2.3.1.1.9

indien de bouwkosten € 25.000 tot € 30.000 bedragen: €

1.201,00

2.3.1.1.10

indien de bouwkosten € 30.000 tot € 35.000 bedragen: €

1.404,00

2.3.1.1.11

indien de bouwkosten € 35.000 tot € 40.000 bedragen: €

1.598,00

2.3.1.1.12

indien de bouwkosten € 40.000 tot € 45.000 bedragen: €

1.811,00

2.3.1.1.13

indien de bouwkosten € 45.000 tot € 50.000 bedragen: €

2.034,00

2.3.1.1.14

indien de bouwkosten € 50.000 tot € 60.000 bedragen: €

2.292,00

2.3.1.1.15

indien de bouwkosten € 60.000 tot € 70.000 bedragen: €

2.636,00

2.3.1.1.16

indien de bouwkosten € 70.000 tot € 80.000 bedragen: €

2.979,00

2.3.1.1.17

indien de bouwkosten € 80.000 tot € 90.000 bedragen: €

3.323,00

2.3.1.1.18

indien de bouwkosten € 90.000 tot € 100.000 bedragen: €

4.087,00

2.3.1.1.19

indien de bouwkosten € 100.000 tot € 125.000 bedragen: €

4.662,00

2.3.1.1.20

indien de bouwkosten € 125.000 tot € 150.000 bedragen: €

5.481,00

2.3.1.1.21

indien de bouwkosten € 150.000 tot € 175.000 bedragen: €

6.301,00

2.3.1.1.22

indien de bouwkosten € 175.000 tot € 200.000 bedragen: €

7.121,00

2.3.1.1.23

indien de bouwkosten € 200.000 tot € 225.000 bedragen: €

7.941,00

2.3.1.1.24

indien de bouwkosten € 225.000 tot € 250.000 bedragen: €

8.761,00

2.3.1.1.25

indien de bouwkosten € 250.000 tot € 275.000 bedragen: €

9.581,00

2.3.1.1.26

indien de bouwkosten € 275.000 tot € 300.000 bedragen: €

10.401,00

2.3.1.1.27

indien de bouwkosten € 300.000 tot € 350.000 bedragen: €

11.632,00

2.3.1.1.28

indien de bouwkosten € 350.000 tot € 400.000 bedragen: €

13.270,00

2.3.1.1.29

indien de bouwkosten € 400.000 tot € 450.000 bedragen: €

14.910,00

2.3.1.1.30

indien de bouwkosten € 450.000 tot € 500.000 bedragen: €

16.550,00

2.3.1.1.31

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen: €

16.550,00

vermeerderd met:

3,34%

van de bouwkosten boven € 500.000

 
 
 
 
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 31,00

 
 
 
 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

n.v.t.

 
 
 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

€ 259,00

 
 
 
 

Beoordeling aanvullende gegevens

 

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

n.v.t.

 
 
 

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 

2.3.2.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 510,00

 
 
 

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 259,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 259,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€2.906,00

 

vermeerderd met de werkelijke kosten welke bij de gemeente in rekening worden gebracht door externe adviseurs op basis van vooraf uitgebrachte offerte.

 

2.3.3.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 259,00

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

n.v.t.

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

n.v.t.

2.3.3.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 259,00

 
 
 

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 259,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking):

€ 259,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€2.906,00

 

vermeerderd met de werkelijke kosten welke bij de gemeente in rekening worden gebracht door externe adviseurs op basis van vooraf uitgebrachte offerte.

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 259,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

n.v.t.

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

n.v.t.

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 259,00

 
 
 

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten, voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:

 

2.3.5.1

Categorie 1: 0 t/m 100 m2

€ 300,00

2.3.5.2

Categorie 2: 101 t/m 500 m2

€ 476,00

2.3.5.3

Categorie 3: 501 t/m 1.000 m2

€ 748,00

2.3.5.4

Categorie 4: 1.001 t/m 2.000 m2

€1.439,00

2.3.5.5

Categorie 5: > 2.000 m2

€1.986,00

 
 
 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerst lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, de Erfgoedverordening gemeente Zwartewaterland of de aangewezen stads- of dorpsgezicht ‘Hasselt Binnen de Veste’, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 123,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 123,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening, de Erfgoedverordening gemeente Zwartewaterland of de aangewezen stads- of dorpsgezicht ‘Hasselt Binnen de Veste’, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 123,00

2.3.6.3

Voor een aanvraag voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor het mogen plaatsen van zonnepanelen vanuit het oogpunt duurzaamheid, binnen het beschermde stads- en dorpsgezicht van Hasselt, op een rijks- en/of gemeentelijk monument, worden geen leges in rekening gebracht.

 

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 162,00

 
 
 
 

Aanleggen of veranderen weg

 

2.3.8

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 510,00

 
 
 

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de Algemene plaatselijke verordening , bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in het andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 48,00

 
 
 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale bomenverordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 12,75

 
 
 

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken:

n.v.t.

2.3.11.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen:

n.v.t.

 
 
 

2.3.12

Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

n.v.t.

 
 
 

2.3.13

Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

n.v.t.

 
 
 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:

n.v.t.

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

n.v.t.

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning;

 

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: 70% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: 70% van het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 
 
 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieurapport

€ 134,50

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 85,00

 
 
 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of ander instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 
 
 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

n.v.t.

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

n.v.t.

 
 
 

2.3.19

Aanvraag principeverzoek herziening/wijziging

bestemmingsplan

 

2.3.19.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een schriftelijk principeverzoek waarin een richtinggevende uitspraak van het college of de raad wordt gevraagd met betrekking tot de vraag of te zijner tijd medewerking wordt verleend aan een uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de Wet ruimtelijke ordening bedraagt:

€ 333,00

 

vermeerderd met de werkelijke kosten welke bij de gemeente in rekening worden gebracht door externe adviseurs op basis van vooraf uitgebrachte offerte.

 

2.3.19.2

Indien de aanvraag betrekking heeft op een object, waarvoor een aanvraag heeft plaatsgevonden als bedoeld in artikel 2.3.3.3, 2.3.4.3 (projectbesluit/buitenplanse afwijking) en/of in hoofdstuk 8 (herziening bestemmingsplan) worden de leges van deze planologische principe uitspraak verrekend met deze leges.

 

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Niet van toepassing.

 

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt:

 

2.4.2.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

2%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

3%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;

 

2.4.2.3

bij 15 of meer activiteiten:

5%

 

van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 12 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 
 
 
 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 2 jaren na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

50%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 
 
 
 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

30%

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 197,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening:

€3.715,00

 

vermeerderd met de werkelijke kosten welke bij de gemeente in rekening worden gebracht door externe adviseurs op basis van vooraf uitgebrachte offerte.

 

2.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 913,00

 

vermeerderd met de werkelijke kosten welke bij de gemeente in rekening worden gebracht door externe adviseurs op basis van vooraf uitgebrachte offerte.

 

Hoofdstuk 9 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving

(Vervallen)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 159,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:

 

3.1.1.1

een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 188,50

3.1.1.2

van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in onderdeel 3.1.1.1, mits het enkel een wijziging van de leidinggevende(n) en/of de ondernemingsvorm betreft

€ 116,50

3.1.2

een aanvraag toe het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening

€ 65,00

3.1.3

een aanvraag toe het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2:29 (sluitingstijd) van de Algemene plaatselijke verordening:

 

3.1.3.1

per uur dat de verlenging wordt toegestaan

€ 65,00

3.1.3.2

geldig voor een kwartaal of een gedeelte daarvan, per uur dat de verlenging wordt toegestaan

€ 782,00

3.1.3.3

geldig voor een jaar, per uur dat de verlenging wordt toegestaan

€3.389,00

3.1.4

een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 63,00

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2:25, van de Algemene plaatselijke verordening (evenementenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

zeer belastend evenement en/of traditioneel evenement

€ 318,00

3.2.1.2

belastend evenement

€ 64,00

3.2.1.3

nauwelijks belastend evenement

€ 32,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Niet van toepassing

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 (splitsing/samenvoeging)

Niet van toepassing

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen

Niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

Niet van toepassing

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 20,00

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2022

De griffier van de gemeente Zwartewaterland,

Bijlage 2 Overzicht bouwkosten ten behoeve van berekeningen voor de bouwleges-toets

De vermelde prijzen gelden per eenheid zoals vermeld excl. BTW.

1. Woningen (nieuwbouw)

1.1 Rijtjeswoningen € 255,00 per m3

1.2 Halfvrijstaande woningen € 308,00 per m3

1.3 Vrijstaande woningen € 343,00 per m3

1.4 Vrijstaande woningen luxe € 367,00 per m3

1.5 Plaatsen tijdelijke woonunit incl. aansluitingen € 3.300,00 per unit

1.6 Recreatiewoning € 286,00 per m3

1.7 Appartementen € 310,00 per m3

2. Woninguitbreidingen en verbouwingen

2.1 Uitbreiding woonruimte € 385,00 per m3

2.2 Uitbreiding bergruimte/ garage € 192,00 per m3

2.3 Kelder € 220,00 per m3

2.4 Serre € 385,00 per m3

2.5 Verandering woonruimte (inpandig) € 163,00 per m3

2.6 Dakkapel (plat) € 1.210,00 strekk m

2.7 Dakkapel (aangekapt) € 1.650,00 strekk m

2.8 Nieuw dak € 148,00 per m3

2.9 Erker € 1.760,00 per m3

2.10 Dakopbouw € 605,00 per m3

3. Bijgebouwen

3.1 Berging / garage / tuinhuis ongeïsoleerd € 170,00 per m3

3.2 Berging / garage / tuinhuis geïsoleerd € 192,00 per m3

3.3 Carport / Overkapping € 148,00 per m3

4. Tuin en Straatmeubilair

4.1 Houten schutting / pergola € 69,00 strekk m

4.2 Gemetselde tuinmuur € 123,00 strekk m

4.3 Hout + metselwerk tuinmuur € 93,00 strekk m

4.4 Gaashekwerk € 49,00 strekk m

5. Bedrijfshallen

5.1 Geisoleerde bedrijfshallen, tot 5000m3 € 77,00 per m3

5.2 Geisoleerde bedrijfshallen, meer dan 5000 m3 € 55,00 per m3

5.3 Ongeisoleerde bedijfshallen, tot 5000 m3 € 55,00 per m3

5.4 Ongeisoleerde bdrijfshallen, meer dan 5.000 m3 € 33,00 per m3

5.5 Kantoren met nevenruimten showrooms in bedrijfsgebouw € 220,00 per m3

5.6 Open loods € 143,00 per m3

5.7 Semi-permanente unit € 198,00 per m3

6. Overige Gebouwen

6.1 Kantoor € 220,00 per m3

6.2 Showroom € 220,00 per m3

6.3 Winkel € 275,00 per m3

6.4 Bouwmarkt € 220,00 per m3

6.5 Horeca € 275,00 per m3

6.6. Sporthal € 264,00 per m3

6.7 Kleedgebouwen € 264,00 per m3

6.8 Scholen / Kinderdagverblijven € 264,00 per m3

6.9 Noodscholen € 198,00 per m3

6.10 Interne wijzigingen overige gebouwen € 99,00 per m3

7. Varken-/ Koeien-/ Kippen-/ Geitenstal

7.1 Varkensstallen, tot 3000 m3 € 55,00 per m3

7.2 Varkenstallen, boven de 3000 m3 € 44,00 per m3

8. Paardenstal € 110,00 per m3

8.1 Paardenstal € 44,00 per m3

8.2 Manage (rijhal)

[Onderdeel 8 bevat een kennelijke verschrijving, hier wordt bedoeld: 8. Paardenstal, 8.1 Paardenstal € 110,00 per m3 en 8.2 Manege € 44,00 per m3.]

9. Overige Agrarische Bedrijfsgebouwen

9.1 Opslagloods € 38,00 per m3

9.2 Werktuigen-/wagenloods (max. 3 wanden) € 33,00 per m3

9.3 Veldschuur € 38,00 per m3

10. Mest Silo/Kelder

10.1 Bovengronds van staal en/of hout systeembouw € 38,00 per m3

10.2 Mest kelder (losse kelder) € 165,00 per m3

10.3 Sleufsilo € 242,00 per m3

11. (Parkeer) Kelder

11.1 Parkeerkelder onder bestaande situatie € 660,00 per m3

11.2 Parkeerkelder onder nieuwe situatie € 275,00 per m3

Behorende bij raadsbesluit van 8 december 2022

De griffier van de gemeente Zwartewaterland