Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2023

De raad van de gemeente Gemert-Bakel,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 november 2022;

gelet op de Gemeentewet, artikel 224 ;

Besluit

Artikel 1 Belastbaar feit

Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met overnachting binnen de gemeente door personen die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn ingeschreven:

 • a.

  tegen een vergoeding in welke vorm dan ook, dan wel

 • b.

  die zonder vergoeding gedurende hun verblijf beroeps- of bedrijfsmatige werkzaamheden verrichten voor of in opdracht van anderen.

Artikel 2 Belastingplicht

 • 1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1 in hem ter beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.

 • 2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens verblijf de belasting verschuldigd wordt.

 • 3. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 1 verblijf houdt.

Artikel 3 Vrijstellingen

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf van:

 • 1.

  van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet Toelating Zorginstellingen;

 • 2.

  van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers.

 • 3.

  kinderen in de leeftijd van 0 t/m 3 jaar;

 • 4.

  van degene die onder bevoegde leiding deelneemt aan een jeugdkamp voor jongeren tot en met 18 jaar, en deel uitmaakt van een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, culturele, educatieve of wetenschappelijke aard;

 • 5.

  degene die verblijft in een instelling met een ANBI-status;

 • 6.

  degene die verblijft bij een stichting zonder enig winstoogmerk;

 • 7.

  Een vrijstelling als bedoeld in dit artikel wordt alleen toegepast indien dit duidelijk blijkt uit het gestelde in artikel 14.

Artikel 4 Maatstaf van heffing

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.

Het aantal overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met het aantal nachten, dat zij verblijf houden.

Artikel 5 Belastingtarief

Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 1,50.

Artikel 6 Belastingjaar

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 7 Wijze van heffing

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Aanslaggrens

Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan acht zal of heeft belopen.

Artikel 10 Voorlopige aanslag

Na de aanvang van het belastingjaar doch niet vóór 1 mei kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal worden vastgesteld.

Artikel 11 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in twee gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, en de tweede termijn twee maanden later.

 • 2. Het bedrag inzake een bestuurlijke boete moet worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 3. Indien een machtiging voor automatische incasso is afgegeven en zolang de verschuldigde bedragen via automatische incasso kunnen worden afgeschreven, moet(en) de aanslag(en) en de bestuurlijke boete(s) worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later.

 • 4. In afwijking van het derde lid is betaling via automatische incasso alleen mogelijk voor zover het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde belastingaanslagen en bestuurlijke boetes minder is dan € 5.000,00.

 • 5. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.

Artikel 12 Nadere regels door het Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur van de Belastingsamenwerking Oost-Brabant kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de toeristenbelasting.

Artikel 13 Aanmeldingsplicht

 • 1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan de gemeenteambtenaar, belast met de heffing van gemeentelijke belastingen.

 • 2. In aanvulling op het bepaalde in artikel 13 lid 1, is de belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, tevens gehouden zich te registreren in het digitale nachtregisterformulier van de gemeente Gemert-Bakel, te vinden op: https://gemert-bakel.digitaalnachtregister.nl/.

 • 3. De belastingplichtige doet aangifte van het aantal overnachtingen bij de in het eerste lid bedoelde ambtenaar middels een aan hem uit te reiken aangiftebiljet. In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Algemene wet inzake rijksbelastingen wordt de aangifte binnen twee weken na het uitnodigen daartoe gedaan.

 • 4. Artikel 67a van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en de in deze wet geregelde verzuimboete, zijn onverkort van toepassing.

Artikel 14 Registratieplicht in digitaal nachtregister

 • 1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is verplicht per belastingjaar een verblijfsregister bij te houden in het digitale nachtregister van de gemeente Gemert-Bakel, te vinden op: https://gemert-bakel.nachtregister.app/.

 • 2. De registratie bevat tenminste met betrekking tot een ieder aan wie gelegenheid tot overnachten wordt verschaft, de volgende gegevens:

  • a.

   naam, adres en woonplaats van de persoon die overnacht;

  • b.

   datum van aankomst en datum van vertrek;

  • c.

   het aantal overnachtingen ter zake waarvoor belasting verschuldigd is.

 • 3. Registratie van gegevens, bedoeld in tweede lid, sub a, voor meereizende echtgenoten, minderjarige kinderen of reisgezelschappen is niet van toepassing.

 • 4. Voor zover op grond van andere wet- of regelgeving geen langere termijn geldt, geldt voor het nachtverblijfregister een bewaartermijn van 5 jaar.

 • 5. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de inrichting en gebruik van het nachtverblijfregister.

Artikel 15 Aangifteplicht

De belastingplichtige, bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, indien hij niet binnen vier weken na afloop van het belastingjaar een uitnodiging heeft ontvangen tot het doen van aangifte, binnen twee weken na afloop van deze termijn schriftelijk aan de aangewezen ambtenaar, bedoeld in artikel 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, te verzoeken tot een uitnodiging tot het doen van aangifte. De gemeente behoudt zich te allen tijde het recht voor alsnog een uitnodiging tot het doen van aangifte te verzenden, dan wel, bij gebrek aan een aangifte door belastingplichtige, de grondslag voor de berekening van de toeristenbelasting te schatten en middels ambtshalve aanslag op te leggen.

Artikel 16 Overgangsbepaling, inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. De ‘Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2022’ van 16 december 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting Gemert-Bakel 2023’.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 15 december 2022,

de raad van de gemeente Gemert-Bakel,

de griffier,

M.C.P. Laurenssen MSc

de voorzitter,

Ing. M.S. van Veen