Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, d.d. 8 november 2022;

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990, de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 en de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden;

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen;

b e s l u i t

vast te stellen de volgende

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2023

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding

De gemeente verleent geen kwijtschelding voor de volgende belastingen en heffingen:

 • de precariobelasting 2023;

 • de lijkbezorgingsrechten 2023;

 • de leges 2023;

 • de haven- en kadegelden 2023;

 • de marktgelden 2023;

 • de BIZ-bijdrage 2023.

Artikel 2. Berekeningswijze kosten van bestaan

Bij de kwijtschelding van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent:

 • de onroerende-zaakbelastingen 2023;

 • de hondenbelasting 2023;

 • de rioolheffing 2023;

 • de afvalstoffenheffing 2023.

Artikel 3. Externe toegestane financiële middelen

In afwijking van artikel 12, tweede lid, onderdeel d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 wordt het totale bedrag aan financiële middelen, bedoeld in dat onderdeel, verhoogd met:

 • a.

  het maximumbedrag genoemd in artikel 4, onder a van de Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden voor de belastingschuldige en zijn echtgenoot,

 • b.

  75% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande, en

 • c.

  90% van het bedrag genoemd onder a voor een alleenstaande ouder.

Artikel 4. Kwijtschelding aan ondernemers

Met inachtneming van het overigens in dit besluit bepaalde, wordt een verzoek om kwijtschelding van gemeentelijke belastingen en heffingen die geen verband houden met de uitoefening van het bedrijf of beroep van een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent, behandeld volgens de bepalingen van hoofdstuk II, afdelingen 1, 2 en 5 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990.

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De ‘Verordening kwijtschelding 2022’ wordt ingetrokken met ingang van 1 januari 2023, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtschelding 2023’.

 • 3.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2023.

 • 4.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2023, met dien verstande dat zij slechts van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam van 15 december 2022

De griffier, De voorzitter,

A. van der Ploeg D.A. Heijkoop