Regeling vervallen per 01-01-2024

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

Geldend van 06-07-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van leges 2023

De Raad van de gemeente Vaals

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2022;

Gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, eerste lid, aanhef en onderdeel b van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

B E S L U I T:

Vast te stellen de ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2023’

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag van een dag als een hele dag wordt aangemerkt

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de(n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december

 • f.

  “niet-commercieel evenement”: elk evenement dat in de gemeente Vaals wordt georganiseerd ten behoeve van de Vaalser samenleving door een groep uit de Vaalser samenleving, zonder dat deze groep met dit evenement op voorhand winstbejag nastreeft.

 • g.

  “sociale cohesie”: betrokkenheid van mensen ten opzichte van elkaar; het gaat om het ontwikkelen en stimuleren van zowel deze betrokkenheid als het ontwikkelen van netwerken en het creëren van verbanden tussen verschillende groeperingen in de samenleving.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

  • a.

   het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een dienst of het nemen van een besluit;

  • b.

   het verlenen van een dienst op aanvraag; of

  • c.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een document;

 • een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstelling

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van heffing van leges of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;

 • d.

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte milieutoets);

 • e.

  het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in onderdeel 1.15.7.1 (tijdelijke reclames),1.15.10.1 (collecteren), 1.15.11 (vergunningen APV), 2.3.1.1.1 (omgevingsvergunning) en 3.2 (evenementen) van de bij de Legesverordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een vergunning betreft voor het houden van niet-commerciële evenementen die de sociale cohesie binnen de gemeente Vaals bevorderen.

 • f.

  het verkrijgen van een ontheffing (artikel 1.13.2) als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 indien deze aanvraag betrekking heeft op een voor alle verkeer afgesloten weg (C1-bord) en wanneer de aanvraag gedaan wordt door een eigenaar van een perceel dat alleen bereikbaar is via deze weg.

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging. van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving,

  • c.

   dan wel in geval van toezending daarvan, binnen veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

  • 2.

   onderdelen 1.3.1 en 1.3.2 (rijbewijzen);

  • 3.

   onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de Basisregistratie persoonsgegevens);

  • 4.

   onderdeel 1.7.1 (verklaring omtrent het gedrag);

  • 5.

   onderdelen 1.11.1.1 en 1.11.1.2 (kansspelen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Intrekking

De Legesverordening 2022 van 13 december 2021, of zoals laatstelijk gewijzigd, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

 • 3. De genoemde NEN norm 2580 in de eenheidsprijzenlijst wordt bekendgemaakt door terinzagelegging bij de publieksbalie in het gemeentehuis van de gemeente Vaals.

 • 4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening op de heffing en invordering van leges 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in de raadsvergadering van 12 december 2022

F.L.M.H. Coenen

Griffier

mr. H.M.H. Leunessen

Voorzitter

Bijlage 1 Tarieventabel 2023

Indeling tarieventabel

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Persoonsgegevens

Hoofdstuk 5 Bestuursstukken

Hoofdstuk 6 Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 7 Overige publiekszaken

Hoofdstuk 8 Gemeentearchief

Hoofdstuk 9 Huisvestingswet

Hoofdstuk 10 Leegstandwet

Hoofdstuk 11 Kansspelen

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 14 Kinderopvang (gereserveerd)

Hoofdstuk 15 Diversen

Hoofdstuk 16 Tarievenbesluit Wet open overheid (WOO)

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4 Vermindering

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

Hoofdstuk 6a Intrekken, buiten behandeling stellen of weigeren omgevingsvergunning m.b.t. planologisch gebruik

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Hoofdstuk 8 Overschrijven vergunningen of ontheffingen

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 1

Algemene dienstverlening

Tarief 2023

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

 
 

Huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie / renewal of vows

 

1.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of renewal of vows voor de duur van 60 minuten op:

 

1.1.1.1

dinsdag van 09.00 uur – 10.00 kosteloos op grond van artikel 4 van de Wet van 23 april 1879, Stb. 72 (Wet rechten burgerlijke stand) waarbij in afwijking van 1.1.1 de duur 15 minuten bedraagt

 

1.1.1.2

dinsdag van 10.00 – 18.00 uur in de trouwkamer

€ 250,00

1.1.1.3

maandag en van woensdag t/m donderdag van 09.00 - 18.00 uur in de trouwkamer

€ 250,00

1.1.1.4

vrijdag van 09.00 - 18.00 uur in de trouwkamer

€ 350,00

1.1.1.5

zaterdag van 09.00 - 18.00 uur in de trouwkamer

€ 450,00

1.1.1.6

maandag t/m donderdag 09.00 – 18.00 uur in de raadzaal

€ 350,00

1.1.1.7

vrijdag 09.00 – 18.00 uur in de raadzaal

€ 450,00

1.1.1.8

zaterdag 09.00 – 18.00 uur in de raadzaal

€ 500,00

1.1.2

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op de door de Gemeenteraad aangewezen externe locaties van maandag t/m zaterdag van 9.00 – 18.00 uur

€ 530,00

1.1.2.1

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

€ 275,00

1.1.2.2

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op de volgende feestdagen: nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren en Kerstmis

€ 1.000,00

1.1.2.3

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op een zondag

€ 750,00

1.1.2.4

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op carnavalsmaandag- en dinsdag, op Bevrijdingsdag en Oudejaarsdag

€ 600,00

1.1.2.5

Indien een gemeenteambtenaar als getuige optreedt bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap bedraagt het tarief per getuige

€ 35,00

 

Trouwboekjes / partnerschapsboekjes

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje / partnerschapsboekje

€ 35,00

 

Extra's bij huwelijksvoltrekking / partnerschapsregistratie / renewal of vows

 

1.1.4.1

Het tarief bedraagt voor verlenging van de ceremonie per 15 minuten, van maandag t/m zaterdag, voor zowel het gemeentehuis als voor de externe locaties

€ 55,00

1.1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand eenmalig aan te wijzen voor één dag:

 

1.1.4.2.1

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 150,00

1.1.4.2.2

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 330,00

1.1.4.3

Het tarief genoemd onder 1.1.1 en 1.1.2 wordt verhoogd voor het trouwen buiten de reguliere tijdstippen (zie hiervoor genoemd in 1.1.1 en 1.1.2)

€ 250,00

1.1.4.6

Wanneer op verzoek van het bruidspaar de ceremonie door de Babs in een vreemde taal, die de Babs niet machtig is, dient te gebeuren, worden de daadwerkelijke kosten van een tolk in rekening gebracht. De te verwachten kosten van deze tolk zullen voorafgaand aan de ceremonie aan het bruidspaar worden meegedeeld, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.1.4.6.1

Als een begroting als bedoeld in artikel 1.1.4.6 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Nasporing registers burgerlijke stand

 

1.1.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het doen van nasporingen in de registers van de burgerlijke stand, eventueel gevolgd door het geven van een inlichting daaruit, ongeacht het resultaat van die nasporingen:

 

1.1.5.1

voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,95

1.1.5.2

alsmede voor elke inlichting

€ 5,90

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten

 

1.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,85

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,85

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,85

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,35

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 34,25

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 53,00

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

 

1.3.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot de afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs:

€ 48,15

1.3.2

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

€ 34,10

1.3.3

Voor het verstrekken van een formulier voor het aanvragen van een verklaring van geschiktheid als bedoeld in artikel 98 van het Reglement Rijbewijzen (gezondheidsverklaring) is van toepassing het ten tijde van de aanvraag geldende tarief zoals dat door het CBR is vastgesteld onder goedkeuring van de minister van Infrastructuur en Milieu

 

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen in het kader van de Basisregistratie Personen

 

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie Personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 8,80

1.4.3

Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de Basisregistratie Personen:

 

1.4.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking:

€ 8,80

1.4.5

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen:

€ 7,50

1.4.6

tot het verstrekken van een meertalig modelformulier woon- en/of verblijfplaats als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van verordening (EU) nr. 2016/1191 van het Europees Parlement en de Raad van 6 juli 2016 betreffende de bevordering van het vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening nr. 1024/2012 (PbEU 2016, L 200)

€ 8,80

1.4.7

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie Personen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,95

Hoofdstuk 5

Bestuursstukken

 

1.5.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een abonnement (per jaargang) op:

 

1.5.1.1

de notulen van de vergaderingen van de Gemeenteraad

€ 48,00

1.5.1.2

de raadsagenda met de daarbij behorende raadsstukken

€ 120,00

1.5.1.3

de notulen van de vergadering van een openbare commissie

€ 48,00

1.5.1.4

het gemeenteblad

€ 160,00

1.5.2

Incidentele exemplaren van de onder 1.5.1 genoemde stukken, per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

 

Financiële stukken

 

1.5.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.5.3.1

een exemplaar van de gemeentebegroting van de algemene dienst, bestaande uit aanbiedingsnota/beleidsbeschouwingen en beheerstoelichtingen

€ 120,00

1.5.3.2

een exemplaar van de beleidsbeschouwingen

€ 68,50

1.5.3.3

een exemplaar van de meerjarige financiële prognose

€ 68,50

1.5.3.4

een exemplaar van de gemeenterekening met jaarverslag en beheerstoelichting

€ 95,00

1.5.3.5

een exemplaar van de toelichting en bijlagen op de gemeenterekening

€ 48,00

1.5.4

Een uittreksel van de onder 1.5.3 genoemde stukken, per pagina op papier van A4-formaat

€ 0,50

 

Verordeningen

 

1.5.5

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exemplaar van:

 

1.5.5.1

de Algemene Plaatselijke Verordening, de Subsidieverordening Welzijn Gemeente Vaals en de Bouwverordening per verstrekte pagina

€ 0,50

1.5.5.2

alle overige onder 1.5.5.1 niet genoemde verordeningen

€ 8,00

1.5.5.3

Bij gebleken belang worden op verzoek aan non-profit instellingen verordeningen kosteloos verstrekt

 

Hoofdstuk 6

Vastgoedinformatie

 

1.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.6.1.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.6.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

 

1.6.1.1.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ 0,50

1.6.1.1.2

in formaat A3, per bladzijde

€ 1,00

1.6.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:

 

1.6.2.1

de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen

€ 8,50

1.6.2.2

de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet

€ 8,50

1.6.2.3

een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet:

€ 8,50

1.6.2.4

het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per aangewezen cultureel erfgoed:

€ 8,50

1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën van:

 

1.6.3.1

het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres

€ 8,50

1.6.3.2

het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen daarvan, per gelegde relatie

€ 8,50

1.6.3.3

het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per adrescoördinaat

€ 8,50

Hoofdstuk 7

Overige publiekszaken

 
 

Verklaringen omtrent personen overzichten uit de BRP

 

1.7.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag

€ 41,35

 

Legalisatie

 

1.7.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor:

 

1.7.2.1

het legaliseren van één handtekening

€ 8,80

1.7.2.2

het ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in Nederland, in het persoonlijk belang van de aanvrager

€ 8,80

1.7.2.3

het verstrekken van een verklaring dat de foto op een stuk, de foto is van degene, te wiens name het stuk is gesteld of van degene die in dat stuk wordt bedoeld

€ 8,80

1.7.2.4

het legaliseren van een document

€ 8,80

 

Naturalisatie en optie

 

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een optie voor de Nederlandse nationaliteit of een aanvraag tot naturalisatie, zoals deze opgenomen in het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, dan wel recentelijk is gewijzigd.

 

Hoofdstuk 8

Gemeentearchief

 

1.8.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

1.8.1.1

het door of vanwege de gemeente doen van naspeuringen, eventueel gevolgd door het geven van één of meer inlichtingen uit het archief van de gemeente, ongeacht het resultaat van die naspeuring, een en ander voor zover deze diensten niet met name in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels zijn genoemd, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,90

1.8.2

het verstrekken van afschriften, uittreksels en fotokopieën

 

1.8.2.1

per pagina van A4-formaat

€ 0,50

1.8.2.2

per pagina van een ander formaat

€ 1,00

Hoofdstuk 9

Huisvestingswet

 

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerst lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 56,25

1.9.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 56,25

Hoofdstuk 10

Leegstandwet

 

1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.10.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€ 35,00

1.10.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

€ 17,50

Hoofdstuk 11

Kansspelen

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.11.1.1

voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat

€ 56,50

1.11.1.2

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

€ 56,50

voor iedere volgende kansspelautomaat

€ 34,00

1.11.1.3

Artikel 1.11.1, 1.11.1.1 en 1.11.1.2, is van overeenkomstige toepassing als de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan twaalf maanden of langer dan twaalf maanden maar ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de daar genoemde bedragen naar evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd respectievelijk verhoogd worden.

 

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 28,00

Hoofdstuk 12

Telecommunicatie

 

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 208,00

1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vergunning in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet

€ 242,85

1.12.2.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, vanaf een sleuflengte >25 meter, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,10

1.12.2.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, vanaf een sleuflengte >25 meter, per strekkende meter sleuf verhoogd met

€ 2,10

Hoofdstuk 13

Verkeer en vervoer

 

1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.13.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen (bijzondere transporten)

€ 31,00

1.13.2

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 met een geldigheidsduur van:

 

1.13.2.1

vier weken of minder

€ 13,20

1.13.2.2

meer dan vier weken doch ten hoogste 26 weken

€ 26,40

1.13.2.3

meer dan 26 weken doch ten hoogste 52 weken

€ 39,60

1.13.3

Indien de gevraagde ontheffing als bedoeld onder 1.13.2 niet wordt verleend bedraagt het tarief

€ 13,20

1.13.4

tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW), indien:

 

1.13.4.1

een geneeskundig onderzoek is vereist

€ 99,50

1.13.4.2

geen geneeskundig onderzoek is vereist

€ 16,50

1.13.4.3

Een extra tarief is verschuldigd boven hetgeen onder 1.13.4.1 is opgenomen indien de betrokkene twee maal niet is verschenen bij de ingeplande afspraak bij de GGD en zich niet tijdig minimaal 24 uur van te voren heeft afgemeld

€ 86,50

1.13.5

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 148 van de Wegenverkeerswet (wedstrijden op de openbare weg)

€ 56,00

1.13.6

tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5, afdeling 1, van de Algemene Plaatselijke Verordening, met een geldigheidsduur van, tenzij in deze tarieventabel in een andere regeling en daarmee tariefstelling is voorzien:

 

1.13.6.1

vier weken of minder

€ 13,20

1.13.6.2

meer dan vier weken doch ten hoogste 26 weken

€ 26,40

1.13.6.3

meer dan 26 weken doch ten hoogste 52 weken

€ 39,60

1.13.7

Indien de gevraagde ontheffing als bedoeld onder 1.13.6 niet wordt verleend bedraagt het tarief

€ 13,20

Hoofdstuk 14

Kinderopvang (gereserveerd)

 

Hoofdstuk 15

Diversen

 
 

Geschreven en gedrukte stukken, afschriften, uittreksels, minuten, fotokopieën e.d.

 

1.15.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van:

 
 

a. geschreven, gedrukte, getypte of anderszins vermenigvuldigde stukken;

 
 

b. fotokopieën van stukken;

 
 

c. minuten, afschriften van of uittreksels uit stukken, gedrukt, getypt of anderszins vermenigvuldigd;

 
 

voor zover daarvoor in deze verordening of in een andere belastingverordening van deze gemeente, dan wel in andere rechtsregels geen bijzondere regels zijn opgenomen:

 

1.15.1.1

per pagina van A4-formaat op papier of digitaal

€ 0,50

1.15.1.2

per pagina van een ander formaat op papier of digitaal

€ 1,00

 

Kaarten, tekeningen e.d.

 

1.15.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een kaart of tekening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart of tekening

€ 14,00

 

Hondenpenning

 

1.15.3

Het tarief voor de afgifte van een nieuwe hondenpenning - indien de kosteloos uitgereikte penning in de loop van de termijn van geldigheid verloren is geraakt - bedraagt

€ 3,50

 

Gemeentewapen

 

1.15.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een afdruk van het gemeentewapen van Vaals

€ 5,50

 

Standplaatsvergunning en ventvergunning

 

1.15.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 5:15 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vaals of artikel 2.2 van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023, geldig voor maximaal één jaar

€ 120,00

 

Reclame

 

1.15.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023:

 

1.15.7.1

voor tijdelijke reclames

€ 28,00

 

Bruikbaarheid van de weg (plaatsen van steigers enz.)

 

1.15.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.1 van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023 voor het plaatsen van steigers e.d.:

 

1.15.8.1

op een en dezelfde plek binnen de gemeente voor:

 

1.15.8.1.1

een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden

€ 40,00

1.15.8.1.2

een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar

€ 80,00

1.15.8.2

op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar (jaarvergunning bedrijven)

€ 140,00

 

Vuurwerk

 

1.15.9

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het ter beschikking stellen van consumentenvuurwerk tijdens de verkoopdagen

€ 44,00

 

Collecteren

 

1.15.10.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van vergunning als bedoeld in artikel 5:13 van de Algemene Plaatselijke Verordening voor het houden van een openbare inzameling van geld of goederen

€ 14,00

1.15.10.2

Voor het verkrijgen van een vergunning als bedoeld onder 1.15.10.1 aan instellingen e.d. voorkomend op het collecterooster van het Centraal Bureau Fondsenwerving worden geen leges geheven.

 
 

Algemene Plaatselijke Verordening

 

1.15.11

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, het verlenen van een ontheffing, het doen van een kennisgeving e.d. als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening en niet apart genoemd in deze tarieventabel

€ 18,00

 

Beschikkingen e.d.

 

1.15.12

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een beschikking, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 18,00

1.15.13

Overige diensten niet elders in deze tabel omschreven (administratief) voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 14,00

1.15.14

Alle schriftelijke inlichtingen of verklaringen niet elders in deze tabel omschreven

€ 14,00

Hoofdstuk 16

Tarievenbesluit Wet open overheid (WOO)

 

1.16.1

Voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van de Wet open overheid zijn de tarieven verschuldigd conform hetgeen is opgenomen in het Besluit maximumtarieven open overheid

 

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Tarief 2023

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

 

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

bouwkosten:

 
 

de bouwkosten worden berekend aan de hand van de bedragen exclusief BTW van de eenheidsprijzen per m1, m2 of m3 per type bouwwerk , zoals opgenomen in bijlage A bij deze tarieventabel.

Voor zover deze eenheidsprijzen niet voorziet in een passende hoofcategorie wordt onder bouwkosten verstaan: de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk. In dit laatste geval zullen de overgelegde gegevens getoetst worden aan hun wettelijke kaders.

Wanneer deze raming ontbreekt gaat het om de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting.

 

2.1.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.4

Conceptaanvraag: ook wel genoemd principeaanvraag / welstandsplan / informele aanvraag). Een conceptaanvraag is een schriftelijke aanvraag uitsluitend bedoeld om een indicatie te krijgen of een voorgenomen project/activiteit vergunbaar zou zijn. Aan een conceptaanvraag zijn geen wettelijke termijnen verbonden. Doordat een conceptaanvraag nagenoeg nooit alle gegevens omvat om de aanvraag volledig te kunnen toetsen, kan nooit worden uitgesloten dat een project/activiteit uiteindelijk in formele fase niet kan worden vergund. Een oordeel dat een voorgenomen project/activiteit vergunbaar is, houdt dus geen toezegging in voor het verkrijgen van een vergunning. Wanneer de gemeente een conceptaanvraag in behandeling neemt, toetst zij de aanvraag (indien relevant) in ieder geval aan het bestemmingsplan en aan redelijke eisen van welstand.

Op basis van de door de aanvrager overgelegde gegevens wordt daarnaast beoordeeld of mogelijk andere vergunningen of ontheffingen nodig zijn.

 
 

Hoofdstuk 2 Conceptaanvraag: informele aanvraag/principeaanvraag/welstandsplan

 

2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als bedoeld onder 2.1.4, waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit:

€ 175,00

2.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag als bedoeld onder 2.1.4, waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit van de leges

zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een omgevingsvergunning voor hetzelfde project op basis van 2.3.1 zouden worden vastgesteld

50%

 

met een minimum van

€ 175,00

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

 

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.1.1.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 100.000 bedragen

3,00%

 

van de bouwkosten, met een minimumtarief van

€ 175,00

2.3.1.1.2

indien de bouwkosten meer dan € 100.000 doch maximaal € 250.000 bedragen

€ 3.000,00

 

vermeerderd met

2,90%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.3

indien de bouwkosten meer dan € 250.000 doch maximaal € 500.000 bedragen

€ 7.350,00

 

vermeerderd met

2,80%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 250.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.4

indien de bouwkosten meer dan 500.000 doch maximaal 750.000 bedragen

€ 14.350,00

 

vermeerderd met

2,70%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.5

indien de bouwkosten meer dan 750.000 doch maximaal 1.000.000 bedragen

€ 21.100,00

 

vermeerderd met

2,60%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 750.000 te boven gaan

 

2.3.1.1.6

indien de bouwkosten meer dan € 1.000.000 bedragen

€ 27.600,00

 

vermeerderd met

2,50%

 

van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaan.

 
 

Extra welstandstoets

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is:

€ 120,00

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:

€ 60,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

50%

 

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges met een minimum van:

 
 

En een maximum van:

€ 100,00

 

Beoordeling aanvullende gegevens

€ 1.000,00

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen:

€ 50,00

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

2.3.3.

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 155,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 280,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.800,00

2.3.3.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 280,00

2.3.3.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.280,00

2.3.3.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 300,00

2.3.3.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 300,00

2.3.3.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 300,00

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 155,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 280,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 1.800,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke afwijking):

€ 280,00

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van exploitatieplan):

€ 1.280,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):

€ 300,00

2.3.4.7

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):

€ 300,00

2.3.4.8

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit):

€ 300,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.5.1

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak tot en met 100 vierkante meters

€ 265,00

2.3.5.2.

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van 101 tot en met 500 vierkante meters

€ 265,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 1,00 per vierkante meter voor het aantal vierkante meters waarmee 100 vierkante meters worden overschreden

 

2.3.5.3

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van 501 tot en met 2000 vierkante meters

€ 670,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,35 per vierkante meter voor het aantal vierkante meters waarmee 500 vierkante meter worden overschreden

 

2.3.5.4

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van 2001 tot en met 5000 vierkante meters

€ 1.200,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,10 per vierkante meter voor het aantal vierkante meters waarmee 2000 vierkante meters worden overschreden

 

2.3.5.5

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van 5001 tot en met 50.000 vierkante meters

€ 1.485,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,02 per vierkante meter voor het aantal vierkante meters waarmee 5000 vierkante meters worden overschreden

 

2.3.5.6

voor gebouwen/bouwwerken met een vloeroppervlak van 50.001 of meer vierkante meters

€ 2.505,00

 

vermeerderd met een bedrag ad. € 0,01 per vierkante meter voor het aantal vierkante meters waarmee 50.000 vierkante meters worden overschreden

 

2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Monumentenverordening Gemeente Vaals bedraagt het tarief onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een monument:

€ 200,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 200,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo, in samenhang met de provinciale erfgoedverordening of de Monumentenverordening Gemeente Vaals bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 125,00

2.3.7.1

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 80,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo en gelet op artikel 3.3. van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 30,00

2.3.9

Uitweg/Inrit

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo en gelet op artikel 3.4. van de Verordening fysieke leefomgeving Vaals 2023 bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 30,00

 

De voor de uitvoering met de omgevingsvergunning verschuldigde kosten worden gebaseerd op basis van de vastgestelde tarieven (collegebesluit d.d.11-12-2015). Voor een standaard inrit/uitweg bedragen deze € 183,04 exl BTW/meter en voor een niet-standaard inrit/uitweg worden deze op basis van de werkelijke kosten/ offerte gebaseerd. De kosten worden gelijktijdig met de leges in rekening gebracht.

 

2.3.10

Kappen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of de Bomenverordening gemeente Vaals 2014, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 50,00

2.3.11

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 30,00

2.3.11.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

op een en dezelfde plek binnen de gemeente:

 

2.3.11.2

voor een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden

€ 40,00

2.3.11.3

voor een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar

€ 80,00

2.3.11.4

op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar

€ 140,00

2.3.11.5

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 
 

op een en dezelfde plek binnen de gemeente:

 

2.3.11.6

voor een periode variërend van 1 dag tot 2 maanden

€ 40,00

2.3.11.7

voor een periode variërend van 2 maanden tot 1 jaar

€ 80,00

2.3.11.8

op wisselende plekken binnen de gemeente gedurende het jaar

€ 140,00

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van het Natura 2000 gebied

 

2.3.12.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied als bedoeld in de Wet natuurbescherming dan wel artikel 2.7, tweede lid van de Wet natuurbescherming, waarvoor Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg een verklaring van geen bedenkingen dient af te geven ingevolge artikel 2.27, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: het van toepassing zijnde tarief zoals opgenomen in de vigerende Tarieventabel behorende bij de vigerende Legesverordening van de Provincie Limburg per 2023

 

2.3.12.2

Het bedrag bedoeld in artikel 2.3.12.1, wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.13

Restitutiebepaling behorende bij projecten of handelingen in het kader van het Natura 2000 gebied

 
 

Restitutie bij weigeren omgevingsvergunning

 
 

Indien een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de Gemeente wordt geweigerd, als gevolg van het weigeren van een verklaring van geen bedenkingen met betrekking tot dit onderdeel door Gedeputeerde Staten van de Provincie Limburg, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 75% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 

Restitutie bij intrekking aanvraag

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning, die voorziet in projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in of in de nabijheid van een Natura 2000-gebied, door de aanvrager wordt ingetrokken alvorens daarop door de Gemeente is beschikt, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager als volgt plaats:

 
 

a. indien het verzoek tot intrekking is gedaan binnen zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie door de Gemeente aan de aanvrager plaats van 50% van de geheven leges van de aanvrager.

 
 

b. indien het verzoek tot intrekking is gedaan zes maanden na datum van ontvangst van de aanvraag bij de Gemeente, vindt restitutie plaats door de Gemeente aan de aanvrager van 25% van de geheven leges van de aanvrager.

 

2.3.14

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.14.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

2.3.14.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of waterschaps- verordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

 

2.3.14.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

€ 100,00

2.3.14.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevings- vergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.15.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.16

Beoordeling bodemrapport

 
 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.16.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

€ 60,00

2.3.16.2

voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport

€ 60,00

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een de aanvraag om een omgevingsvergunning, aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 125,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.18.2

Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 
 

Hoofdstuk 4 Vermindering

 

2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

 
 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

 

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.1.1

indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na het in behandeling nemen ervan

60%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.2

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken en binnen 13 weken na het in behandeling nemen ervan

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges;

 

2.5.1.3

indien de aanvraag wordt ingetrokken na 13 weken en binnen 52 weken na het in behandeling nemen ervan

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 
 

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:

40%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

 

2.5.3.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.

 

2.5.3.2

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.4

Teruggaaf als aanvraag verder buiten behandeling wordt gelaten

 

2.5.4.1

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 na toepassing van artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht buiten behandeling stelt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:

50%

 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag minder dan € 25,00 wordt niet teruggeven.

 

2.5.6.

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend.

 
 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning

 

2.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 175,00

 

Hoofdstuk 6a Intrekken, buiten behandeling stellen of weigeren omgevingsvergunning m.b.t. planologisch strijdig gebruik

 

2.6.2

Intrekken of buiten behandeling stellen omgevingsvergunning m.b.t. planologisch strijdig gebruik

 

2.6.2.1

Het tarief bedraagt, in afwijking van artikelen 2.3.3. en 2.3.4, voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een aanvraag of het buiten behandeling stellen van een omgevingsvergunning met betrekking tot planologisch strijdig gebruik, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c van de Wabo,

€ 175,00

2.6.3

Weigeren omgevingsvergunning m.b.t. planologisch strijdig gebruik

 

2.6.3.1

Het tarief bedraagt, in afwijking van artikelen 2.3.3. en 2.3.4, voor het weigeren van een aanvraag om een omgevingsvergunning met betrekking tot planologisch strijdig gebruik, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1 eerste lid, onder c van de Wabo,

€ 175,00

2.6.3.2

Indien in het kader van een bezwaar- of beroepsschrift een aanvraag alsnog wordt geweigerd, is niet 2.6.3.1 van toepassing maar de artikelen 2.3.3 en 2.3.4 van deze tarieventabel.

 
 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

 

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 175,00

 

Hoofdstuk 8 Overschrijven vergunningen of ontheffingen

 

2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning

€ 175,00

 

Hoofdstuk 9 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

 

2.9.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 2.000,00

2.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening

€ 850,00

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking

 

2.10.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 45,00

2.10.2

Het tarief bedraagt voor een aanvraag , die op basis van het gemeentelijk kwaliteitsmenu zoals bedoeld in de intergemeentelijke structuurvisie Gulpen-Wittem, Vaals en Valkenburg aan de Geul voor advies aan de Stichting Kwaliteitscommissie Limburg, dan wel een andere (daarvoor in de plaats tredende) kwaliteitscommissie, moet worden voorgelegd

€ 750,00

2.10.3

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.10.2 bedraagt het tarief, indien een aanvraag meerdere keren moet worden voorgelegd aan de kwaliteitscommissie ten behoeve van een advies, per extra behandeling

€ 375,00

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Tarief 2023

Hoofdstuk 1

Horeca

 
 

Alcoholwet

 

3.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet

€ 160,00

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet (inrichting)

€ 20,00

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a van de Alcoholwet

€ 27,50

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 13,20

 

Exploitatievergunning horecabedrijf

 

3.1.5

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 30,00

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de vergunning/aanhangsel als bedoeld in artikel 2:28i van de Algemene Plaatselijke verordening

€ 27,50

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een inrichting als bedoeld in artikel 2:28h van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 20,00

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen

 

3.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2:25 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 27,50

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

 

3.3.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een inrichting als bedoeld in artikel 3:4 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 146,00

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de vergunning/aanhangsel als bedoeld in artikel 3:5a van de Algemene Plaatselijke verordening

€ 27,50

Hoofdstuk 4

Splitsingsvergunning woonruimte

 

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.4.1

tot het verlenen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ 56,25

3.4.2

tot het verlenen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ 56,25

3.4.3

tot het verlenen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014

€ 56,25

3.4.4

tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014

€ 56,25

Hoofdstuk 5

Winkeltijdenwet

 

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag :

 

3.5.1

tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet

€ 28,00

3.5.2

tot het wijzigingen van een in onderdeel 3.5.1 bedoelde ontheffing

€ 28,00

Hoofdstuk 6

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

€ 18,00

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2022

De griffier van de gemeente Vaals

Bijlage A Eenheidsprijzenlijst

EENHEIDSPRIJZENLIJST (bijlage A)

De bouwkosten worden berekend door de bruto-inhoud van een bouwwerk te vermenigvuldigen met de in onderstaande tabellen (kolom: bouwkosten excl. btw) vermelde bouwkosten. Daar waar in de kolom 'eenheid' een andere dan m3 wordt aangegeven, wordt deze andere eenheid gehanteerd.

De bruto inhoud, bruto vloeroppervlak en het aantal bouwlagen wordt bepaald volgens de meest recente versie van NEN 2580.

Gebruiksfunctie (als bedoeld in het meest recente bouwbesluit)Bouwkosten excl. BTWEenheid

 

Gebruiksfunctie (als bedoeld in het meest recente bouwbesluit) Bouwkosten excl. BTW

Eenheid

1

WOONFUNCTIE :

 
 

1.1

Woongebouw of gestapelde woningen en/of zorgwoningen

€ 325,00

per m3

1.2

Vrijstaande woning 1 bouwlaag

€ 470,00

per m3

1.3

Vrijstaande woning meerdere bouwlagen

€ 440,00

per m3

1.4

Niet vrijstaande woning 1 bouwlaag

€ 275,00

per m3

1.5

Niet vrijstaande woning meerdere bouwlagen

€ 265,00

per m3

1.6

Bovenwoning

€ 285,00

per m3

1.7

Woonwagen

€ 303,00

per m3

1.8

Aan / uitbouw verblijfsruimte & nevenfunctie bij woning

€ 430,00

per m3

OPM:

2

Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen gemetselde/steenachtige vakantiewoningen en reguliere woningen bij het bepalen van de bouwkosten.

 
 

BIJEENKOMSTFUNCTIE :

 

2.1

Restaurant / Café / Bar / kantine

 

€ 375,00

per m3

2.2

Schouwburg, theaterzaal

 

€ 385,00

per m3

2.3

3

Kerk

GEZONDHEIDSZORGFUNCTIE :

 

€ 185,00

per m3

3.1

Gezondheidscentrum (dokters-/specialistenpraktijk)

 

€ 360,00

per m3

3.2

Verpleegtehuis

 
 

€ 455,00

per m3

3.3

4

Ziekenhuis

INDUSTRIEFUNCTIE :

 
 

€ 575,00

per m3

4.1

Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimten)

500 m3

 

€ 165,00

per m3

4.2

Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimten)

500 m3 tot

10.000 m3

€ 125,00

per m3

4.3

Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimten)

10.000 m3

 

€ 90,00

per m3

4.4

Agrarisch bedrijfsgebouw

 
 

€ 45,00

per m3

4.5

5

Veldschuur

KANTOORFUNCTIE :

 
 

€ 18,00

per m3

5.1

Kantoor bestaande uit 1 bouwlaag

 
 

€ 370,00

per m3

5.2

Kantoor bestaande uit 2 bouwlagen

 
 

€ 340,00

per m3

5.3

Kantoor bestaande uit 3 bouwlagen

 
 

€ 312,00

per m3

5.4

Kantoor bestaande uit 4 bouwlagen

 
 

€ 288,00

per m3

5.5

Kantoor bestaande uit 5 bouwlagen

 
 

€ 268,00

per m3

5.6

Kantoor bestaande uit 6 bouwlagen

 
 

€ 205,00

per m3

5.7

6

Prefab kantoor-units

LOGIESFUNCTIE :

 
 

€ 235,00

per m3

6.1

Hotel

 
 

€ 370,00

per m3

6.2

Motel

 
 

€ 285,00

per m3

6.3

Houten chalet / 'mobil home'

 
 

€ 220,00

per m3

Een gebouw met meerdere gebruiksfuncties zal volgens het Bouwbesluit/ NEN 2580 worden opgedeeld.

7

ONDERWIJSFUNCTIE :

7.1

Schoolgebouw

€ 395,00

per m3

7.2

8

Prefab schoolunits

SPORTFUNCTIE :

€ 304,00

per m3

8.1

Gymzaal / Sporthal / Tennishal

€ 180,00

per m3

8.2

Kleedgebouw

€ 370,00

per m3

8.3

9

Overdekt zwembad

WINKELFUNCTIE :

€ 350,00

per m3

9.1

Doe-het-zelf hal

€ 120,00

per m3

9.2

Garage met showroom

€ 185,00

per m3

9.3

Meubelhal

€ 170,00

per m3

9.4

Winkel(-centrum) 1 laags

€ 260,00

per m3

9.5

10

Winkel(-centrum) 2 of meer bouwlagen

OVERIGE GEBRUIKSFUNCTIES :

€ 330,00

per m3

10.1

Parkeergarage ondergronds 1 bouwlaag (met of zonder bergingen)

€ 342,00

per m3

10.2

Parkeergarage ondergronds meerdere bouwlagen (met of zonder bergingen)

 € 245,00

per m3

10.3

Parkeerdek 1 bouwlaag (waaronder parkeerterrein)

€ 135,00

per m3

10.4

Parkeerdek meerdere bouwlagen

€ 135,00

per m3

11

BOUWWERKEN GEEN GEBOUW ZIJNDE :

 
 

11.1

Erfafscheiding / keermuur

€ 82,00

per ml

11.2

Zwembad (niet overdekt)

€ 306,00

per m2

12

AANVULLINGEN E.D. T.B.V. DIVERSE GEBOUWFUNCTIES :

 
 

12.1

Carport / overkapping / luifel

€ 224,00

per m2

12.2

Serre

€ 410,00

per m3

12.3

Zonnescherm (knikarm)

€ 145,00

per m2

12.4

Dakkapel

€ 1.050,00

per m3

12.5

Dakopbouw / verhoging

€ 295,00

per m3

12.6

Garage / berging, aangebouwd (plat dak)

€ 185,00

per m3

12.7

Garage / berging, aangebouwd (schuin dak)

€ 165,00

per m3

12.8

Garage / berging, vrijstaand (plat dak)

€ 247,00

per m3

12.9

Garage / berging, vrijstaand (schuin dak)

€ 190,OO

per m3

12.10 Tuinhuisje, hout

€ 112,00

per m3

12.11 Kelder, gemetseld/prefab

€ 335,00

per m3

OPM: Voor uitbreidingen anders dan uitbreidingen van de woonfunctie zal dezelfde eenheidsprijs worden aangehouden als voor de bouw van de betreffende functie. (Bijvoorbeeld voor een uitbreiding van een doe-het-zelf hal zal eenzelfde eenheidsprijs worden aangehouden als bij nieuwbouw van een doe-het-zelf hal)

Toelichting algemeen

De wijze waarop de gemeente leges berekent, val onder de gemeentelijke autonomie.

Net zoals in de meeste andere gemeenten worden de legeskosten voor een omgevingsvergunning voor de activiteit 'bouwen' binnen onze gemeente grotendeels gebaseerd op de hoogte van de bouwkosten. Hoe hoger de bouwkosten des te meer legeskosten dienen te worden betaald.

Op basis van artikel 1.3 lid 3 van de 'regeling Omgevingsrechtdient de aanvrager een opgave van de kosten van de verrichten werkzaamheden te doen. Uit de toelichting op dit artikel blijkt dat deze opgave onder meer nodig kan zijn voor de berekening van leges. Indien sprake is van een vergunning voor bouwen vermeldt de aanvrager bij de opgave van de kosten in ieder geval ook de aannemingssom - als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken (UAV 2012;Stcrt. 2012, 1567) - van het uit te voeren werk. Wanneer deze raming ontbreekt gaat het om de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economische verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief de omzetbelasting.

De legeskosten baseren op de opgave van bouwkosten die de aanvrager verstrekt, kan tot de volgende ongewenste situatie leiden.

 • 1.

  Iemand met een dure aannemer betaalt meer leges voor eenzelfde product dan iemand met een goedkopere aannemer.

 • 2.

  Iemand die materialen goedkoper kan inkopen betaalt minder leges voor eenzelfde product dan iemand die materialen niet goedkoop kan inkopen.

Bovenstaande situaties doen zich te allen tijde voor.

Gelet op het bovenstaand hanteert onze gemeente een tarievenlijst voor bepaling van de hoogte van bouwkosten die de grondslag vormen voor de hoogte van de leges.

In de tarievenlijst staan eenheidsprijzen per type bouwwerk opgenomen. Ongeacht de opgave van de aanvrager wordt de tarievenlijst gehanteerd. De tarievenlijst is niet uitputtend. Zo staan in de tarievenlijst geen bouwkosten opgenomen voor bijvoorbeeld het bouwen van een windmolen. Daar waar in de tarievenlijst een tarief voor een bepaald type bouwwerk ontbreekt worden de bouwkosten door de gemeente vastgesteld op basis van onderzoek verricht naar de bouwkosten van het betreffende bouwwerk.

De tarievenlijst

In de tarievenlijst zijn voor een groot aantal type bouwwerken eenheidsprijzen per m', per m2 of per ml opgenomen. De eenheidsprijzen zijn gemiddelde prijzen voor een bepaald type bouwwerk.

Met gemiddeld wordt het volgende bedoeld. De kwaliteit van een bouwwerk kan verschillen. Als voorbeeld: Een vrijstaande woning met één bouwlaag kan zijn gebouwd en afgewerkt met hoogwaardige en luxe materialen. Een woning met dezelfde vorm en afmetingen kan daarentegen ook veel minder luxe zijn en dus met goedkopere materialen zijn gebouwd en afgewerkt.

De tarievenlijst gaat dus uit van gemiddelde bouwkosten van een bepaald type bouwwerk. Wanneer onderscheid zou worden gemaakt tussen een woning gebouwd en afgewerkt met hoogwaardige en luxe materialen en een woning gebouwd en afgewerkt met goedkope, minder duurzame materialen zou een aanvrager van een woning gebouwd en afgewerkt met hoogwaardige en luxe materialen meer leges betalen dan een aanvrager van een woning gebouwd en afgewerkt met goedkope, minder duurzame materialen.

Het bovenstaande komt er in feite op neer dat wanneer iemand een dure keuken of een dure badkamer wenst te plaatsen meer leges moet betalen dan iemand die dat niet doet. Dit is niet terecht omdat dit voor de verrichte werkzaamheden door de gemeente niet relevant is.

Verbouwingen

De bouwkosten bij verbouw worden berekend op de volgende manier:

In eerste instantie worden de kengetallen voor nieuwbouw gehanteerd. Afhankelijk van de aard en omvang van de verbouwingswerkzaamheden wordt op het kengetal van de nieuwbouw een reductie toegepast: Bij een grootschalige verbouwing / renovatie (alleen handhaven casco) bedraagt de restwaarde van het casco 40%. Bij een kleinschalige verbouwing is dit 70%.

Bij verbouw wordt de restwaarde in mindering gebracht op de berekende bouwkosten.

TOELICHTING OVERZICHT BOUWKOSTEN:

 • 1.

  Woonfunctie :

  • 1.1.

   Woongebouw of gestapelde woningen en/of zorgwoningen (alle types, bijv. ook mantelwoningen en kangoeroewoningen)

   De kosten voor woongebouwen e.d. zijn inclusief de kosten voor de gemeenschappelijke ruimten, bergingen etc.

  • 1.2.

   Vrijstaande woning bouwlaag

   De kosten voor bij de woning behorende onderdelen zoals garages, bergingen en dakkapellen zijn niet meegerekend, tenzij anders vermeld. Voor het afwerkniveau is gerekend op een kwalitatief goed afwerkniveau, zoals goede isolatie van spouwmuren, ankerloze spouwmuur als woningscheiding (indien van toepassing), hardhouten kozijnen met HR++ beglazing, vuren binnenkozijnen, tegelwerken in natte ruimten tot gem. 1800 + vloerpeil, wanden afgewerkt met texwerk of behang, HR-combiketel, kwalitatief goed schakelmateriaal en standaard sanitair en keukeninrichting.

  • 1.3.

   Vrijstaande woning meerdere bouwlagen

   Idem vrijstaande woning 1 bouwlaag, punt 1.2

  • 1.4.

   Niet vrijstaande woning 1 bouwlaag 

   Idem vrijstaande woning 1 bouwlaag, punt 1.2

  • 1.5.

   Niet vrijstaande woning meerdere bouwlagen

   Idem vrijstaande woning 1 bouwlaag, punt 1.2

  • 1.6.

   Bovenwoning

   Idem vrijstaande woning 1 bouwlaag, punt 1.2

  • 1.7.

   Woonwagen

   De kosten voor (losstaand) bij de woonwagen behorende bergingen, sanitaire ruimtes e.d. zijn niet meegerekend, tenzij anders vermeld. Voor het afwerkniveaus is gerekend op een kwalitatief goed afwerkniveau, zoals goed geïsoleerde houtskeletbouw wanden, hardhouten kozijnen voorzien van HR++ beglazing, houten binnen kozijnen, tegelwerken in natte ruimte tot gem. 1800+ vloerpeil, wanden afgewerkt met texwerk of behang, kwalitatief goed schakelmateriaal en standaard sanitair en keukeninrichting.

  • 1.8.

   Aan- / uitbouw verblijfsruimte & nevenfunctie bij woning

   Gemetselde spouwconstructie met gevelopeningen van hardhouten kozijnen voorzien van HR++ - beglazing. Een geïsoleerde betonvloer op zand en een houten dakvloer met geïsoleerde bitumineuze dakbedekking. De kwaliteit van het afwerkniveau en installaties is conform de woningen omschreven bij de woonfunctie, punt 1.1 en/of 1.2

 • 2.

  Bijeenkomstfunctie :

  • 2.1

   Restaurant / Café / Bar / Kantine

   Constructief gemetselde gevels waarvan de gevelopeningen (min. 20%) voorzien zijn van hardhouten buitenpuien. De vloerafwerking van het café is een houten parketvloer incl. plinten, de natte ruimten en keuken zijn voorzien van tegels. De wandafwerking is voorzien van texwerk en het plafond is voorzien een systeemplafond. De kosten zijn inclusief inrichting horeca. De technische installatie bestaat uit een gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren, mechanische afzuiging, krachten lichtinstallatie, eenvoudige inbraakinstallatie t.p.v. horecagedeelte, basis telefoonvoorziening, en vaste sanitaire voorziening en compacte bedrijfskeuken.

  • 2.2

   Schouwburg, Theaterzaal

   Staalconstructie met betonnen vloeren, vliesgevels of gevelbeplating. De zalen als doos-in-doos constructie uitgevoerd. Vloerafwerking foyer tegelwerk, zalen voorzien van tapijt. Wanden voorzien van texwerk, in zalen voorzien van akoestische beplating. Plafonds voorzien van systeemplafond. Gebouw voorzien van liftinstallatie.

   De technische installatie bestaat uit een gasgestookte ketel aangesloten op luchtverwarmers, mechanische afzuiging, kracht- en lichtinstallatie, inbraaksignaleringsinstallatie, brandmeldinstallatie, telefooninstallatie, vaste sanitaire voorzieningen, geluidsinstallatie en specifieke toneelinstallaties. Standaard keukeninrichting t.b.v. horecagedeelte.

  • 2.3

   Kerkgebouw

   Prefab betonconstructie met metselwerk buitenschil waarvan de gevelopeningen zijn voorzien van hardhouten puien met HR++ - beglazing. Het dak is gemaakt van een stalen dakspant met houten gelamineerde gordingen voorzien van geïsoleerde dakelementen. De binnenwanden zijn opgetrokken uit kalkzandsteen en voorzien van houten binnen kozijnen. De vloer is afgewerkt met vloertegels; de nevenruimten zijn voorzien van tapijt. De wanden zijn voorzien van spuitwerk en het plafond is t.p.v. de kerkzaal voorzien van spuitwerk en in de nevenruimten voorzien van een systeemplafond. De technische installatie bestaat uit vloerverwarming-/koeling middels een warmtepomp. Mechanische ventilatie, kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen. Basis telefooninstallatie, standaard keukeninrichting in nevenruimte en vaste sanitaire voorzieningen. Exclusief: brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie.

 • 3.

  Gezondheidszorgfunctie :

  • 3.1

   Gezondheidscentrum (dokters-/specialistenpraktijk)

   Constructief gemetselde gevels waarvan de gevelopeningen zijn voorzien van hardhouten kozijnen met HR++ - beglazing. T.p.v. van de entree is opbouw gemaakt welke met zink is afgewerkt. De vloerafwerking bestaat uit finoleum voor praktijkruimte en verkeersruimte. De natte ruimte en de hoofdentree zijn voorzien van vloertegels. De wanden zijn voorzien van latex en de sanitaire ruimte van wandtegels. De plafonds zijn voorzien van verlaagde systeemplafonds. De technische installaties bestaande uit centraal gestookte ketel aangesloten op radiatoren. Mechanische ventilatie, kracht- en lichtinstallatie incl. armaturen. Basis telefooninstallatie, standaard keukeninrichting en kleine pantry's en vaste sanitaire voorzieningen. Exclusief: brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie.

  • 3.2

   Verpleegtehuis

   Prefab betonconstructie met metselwerk buitenschil en stabilisatiekern waarvan de gevelopeningen zijn voorzien van aluminium buitenkozijnen met HR++ - beglazing en zonwering. Het dak is gemaakt van holle kanaalplaatvloeren voorzien van geïsoleerde bitumineuze dakbedekking. De vloer voor de de verkeersruimten en algemene ruimte zijn voorzien van linoleum, de zorgkamers zijn voorzien van tapijt en de centrale entree is voorzien van vloertegels evenals de sanitaire ruimten in het gebouw. De wanden van de verkeersruimtenen algemene ruimten zijn voorzien van spuitwerk, de wanden van de zorgkamers zijn voorzien van glad stukwerk en de sanitaire ruimte zijn voorzien van wandtegels De plafonds in de algemene ruimten, verkeersruimten en sanitaire ruimten zijn voorzien van systeemplafonds en in de zorgkamers zijn de betonplafonds voorzien van spuitwerk. De technische installaties bestaan uit gasgestookte cv-ketels aangesloten op radiatoren, HPE-riolering, drink- en centrale tapwatervoorziening, centrale luchtbehandeling, complete kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, zusteroproepsysteem, telefooninstallatie, automatische brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie. Er is een centrale keuken in het gebouw aangebracht inclusief grootkeukenapparatuur en op de diverse zorgafdelingen een standaard keukenopstelling en standaard sanitaire voorzieningen voor personeel en bewoners.

  • 3.3

   Ziekenhuis

   Betonnen draagconstructie bestaande uit kolommen en liggers, metselwerk spouwmuur voorzien van gevelopeningen (min. 30%) van aluminium buitenpuien met zonwerende HR++ beglazing. De hoofdentree is voorzien van een elektrisch bediende tourniquet voorzien van nooddeuren en diverse overige ingangen van dubbele elektrische schuifdeuren. De vloerafwerking bestaat voor het merendeel uit linoleum. De natte groepen zijn voorzien van vloertegels of kunststof vloerafwerking. De wanden voorzien van texwerk en de natte groepen van wandtegelwerk. De plafonds zijn voorzien van verlaagde systeemplafonds. Het gebouw is voorzien van meerdere liftinstallaties. Het dak bestaat uit een betonnen vloer (prefab of i.h.w. gestort) met een hoogwaardige bitumineuze dakafwerking. De technische installatie bestaat uit gasgestookte CV-ketels, een gasgestookte stoominstallatie tevens voorzien van warmtewisselaars voor CV-doeleinden, HPE-riolering, drink- en centrale warm tapwatervoorziening, onthardingssysteem en demi-watersysteem, centrale luchtbehandeling, incl. koeling, bevochtiging en ontvochtiging. De regeling is deels uitgevoerd als conventionele regeling en deels als gebouwbeheerssysteem. Complete kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen, voorzien van noodstroomaggregaat, data-, personenzoek- en telefooninstallatie, automatische brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie. Er is een centrale keuken in het gebouw aangebracht inclusief grootkeukenapparatuur. Op diverse afdelingen en ruimtes in het gebouw bevinden zich pantry's en sanitaire voorzieningen voor personeel en patiënten. Exclusief medische apparatuur, gassen, inrichtingen e.d., terreinvoorzieningen.

 • 4.

  Industriefunctie :

  • 4.1

   Bedrijfshal (excl. kantoor andere ruimte) <500 m3

   Stalen draagconstructie met platdak, stalen dakplaten en dubbelwandige gevelbeplating. Gevelopeningen voorzien van aluminium kozijnen met HR-beglazing. Overheaddeuren voorzien van loopdeur en elektrisch bediend. Betonvloer monolitisch afgewerkt en voorzien van slijtlaag.

   Luchtverhitter in de bedrijfshal, PVC-riolering, opbouw schakelmateriaal, leidingwerk en standaard Tl-armaturen.

  • 4.2

   Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimte) > 500m2 tot < 10000 m3

   Idem bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimte) <500 m3, punt 4.1

  • 4.3

   Bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimte) > 10000 m3

   Idem bedrijfshal (excl. kantoor of andere ruimte) <500 m3, punt 4.1

  • 4.4

   Agrarisch bedrijfsgebouw

   Stalen draagconstructie met houten gordingen voorzien van staten dakplaten. Gevels onderzijde tot ca. 500 mm + peil voorzien van metselwerk en daarboven stalen gevelbeplating, metalen rolpoorten en houten deurkozijnen. De grondvloer uitgevoerd in beton (al dan niet monolitisch afgewerkt en voorzien van roosters)

   Let op: In de bepaling van de m3 de eventuele aanwezige mestputten niet meegerekend, dienen als prefab kelder gerekend te worden

  • 4.5

   Veldschuur

   Stalen spantconstructie met houten gordingen. De topgevels voorzien van stalen damwandprofielen met plastic coating en het dak voorzien van asbestvrije golfplaten. Geen vloer aanwezig (onverhard). Maximale zijmuur hoogte = 3850 mm

 • 5.0

  Kantoorfunctie :

  • 5.1

   Kantoor bestaande uit 1 bouwlaag

   Stalen/betonnen draagconstructie met stabilisatiewand/-kern zodat vrije indeelbaarheid van de binnenruimte mogelijk blijft. Buitengevel gemetselde baksteen voorzien van aluminium buitenpuien voorzien van HR++ beglazing (al dan niet zonwerend). De vloerafwerking van de verkeersruimte bestaat uit linoleum en van de kantoorunits uit tapijt. De centrale hal eventueel voorzien van tegel-/natuursteen vloerafwerking. De wanden zijn voorzien van texwerk en de plafonds voorzien van systeemplafonds. De technische installatie bestaan o.a. uit een centraal gestookte installatie, ventilatievoorziening, PVC-riolering, centrale licht- en krachtinstallatie Inclusief armaturen, brandbeveiliging en standaard sanitaire voorzieningen met een eenvoudig keukenblok. excl. inbraaksignalering.

  • 5.2

   Kantoor bestaande uit 2 bouwlagen

   Idem kantoor bestaande uit 1 bouwlaag, punt 5.1

  • 5.3

   Kantoor bestaande uit 3 bouwlagen

   Idem kantoor bestaande uit 1 bouwlaag, punt 5.1

   Aangevuld met dat er voor de technische ruimte een separate dakopbouw dient te komen en dat er een of meerdere liften in het gebouw dienen te komen.

  • 5.4

   Kantoor bestaande 4 bouwlagen

   Idem kantoor bestaande uit 3 bouwlagen, punt 5.3

  • 5.5

   Kantoor bestaande uit 5 bouwlagen

   Idem kantoor bestaande uit 3 bouwlagen, punt 5.4

  • 5.6

   Kantoor bestaande uit 6 bouwlagen (Q/ meer)

   Idem kantoor bestaande uit 3 bouwlagen, punt 5.5

  • 5.7

   Prefab kantoorunits

   Prefab units die al dan niet zijn geschakeld of gekoppeld aan elkaar en van tijdelijke aard zijn. De prefab units worden geplaatst op een strokenfundering. De vloerafwerking bestaat uit linoleum of tapijt, wand en plafondafwerking is gipsplaat getext. De technische installatie is standaard voorzien van elektrokachels, warmwatervoorziening door middel van boilers en er is in de diverse units een standaard keukenopstelling en vast sanitair aanwezig.

 • 6.

  Logiesfunctie :

  • 6.1

   Hotel

   Gemetselde gevels voorzien van gevelopeningen (min 30%) van hardhouten kozijnen met HR++ beglazing en zonwering. De vloerafwerking bestaat uit tapijt en keramische-/natuursteen tegels bij de centrale hal c.q. receptie/ontvangstruimte. Bij het traditionele hotel bestaat het dak een zadeldak met houten constructie en keramische dakpannen. Bij het moderne hotel bestaat het uit een betonnen breedplaat-dakvloer met dakopbouw. De technische installaties bestaan uit een centrale gasgestookte ketel(s) op een radiatorsysteem, PVC-riolering met vetvangput, centrale-warm tapwatervoorziening, centraal luchtbehandelingsunit (exclusief koeling). Bij het conventionele hotel is de zolder zodanig aangepast dat de luchtbehandelingsunit op de zoldervloer kan worden geplaatst. Bij het moderne hotel bevindt zich deze unit zich als buitenopstelling op het dak. Centrale kracht- en lichtinstallatie, armaturen, telefoon op elke hotelkamer, brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie, 1 liftinstallatie, vaste keukenvoorzieningen (centrale keuken) en vaste sanitaire voorzieningen t.b.v. algemene ruimte en in de hotelkamers.

  • 6.2

   Motel

   Gemetselde gevels voorzien van gevelopeningen (min. 25%) van hardhouten kozijnen met HR++ beglazing en handbediende zonwering. De vloerafwerking bestaat uit tapijt. Bij het motel met schuine kap bestaat het dak uit een zadeldak met houten constructie en betonnen dakpannen, bij het moderne motel bestaat het dak uit een betonnen breedplaatdakvloer. De technische installaties bestaan uit een centrale gasgestookte ketel aangesloten op een radiatorsysteem, PVC-riolering met vetvangput, centrale warm tapwatervoorziening, centraal luchtbehandeling exclusief koeling. Bij het motel met het zadeldak is de zolder zodanig aangepast dat de Luchtbehandelingsunit op zolder kan worden geplaatst. Bij het moderne motel met plat dak bevindt deze unit zich als buitenopstelling op het dak. Centrale kracht- en lichtinstallatie, armaturen, telefoon op elke motelkamer, brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie, 1 lift, vaste keukenvoorzieningen en vaste sanitaire voorzieningen t.b.v. algemene ruimten en motelkamers.

  • 6.3

   Houten chalet / ‘mobil home'

   Vakantiewoning met houten constructie en gevel- en wandafwerking of stacaravan met aluminium sandwichbeplating op stalen/houten chassis.

   Vloerafwerking bestaat uit linoleum of vinyl, wanden uit plaatmateriaal met HPL afwerking. Wanden sanitairgedeelte voorzien van naadloze kunststof beplating. De technische installatie bestaat uit elektrische convectoren, gasgestookte geiser t.b.v. warmwatervoorziening, eenvoudige keukeninrichting en eenvoudige vaste sanitaire voorzieningen.

 • 7.

  Onderwijsfunctie :

  • 7.1

   Schoolgebouw

   Stalen draagconstructie met metselwerk gevel voorzien van gevelopeningen (min. 30%) van hardhouten kozijnen met HR++ beglazing en eventueel voorzien van buitenzonwering daar waar nodig. Het dak bestaat uit niet constructieve stalen dakplaten. In de school is minimaal 30 m2 ingericht als administratieve ruimte, docentenkamer en opslagruimte. De vloerafwerking bestaat uit linoleum voor de klaslokalen en de verkeersruimten en tapijt voor de administratieve ruimten en de docentenkamer. In de sanitaire ruimte zijn vloer- en wandtegels aangebracht tot ca. 1800 mm + vloerpeil. De wanden zijn voorzien van texwerk en de plafonds zijn voorzien van systeemplafonds. De technische installatie bestaat uit een centraal opgesteld gasgestookte ketel aangesloten op een radiatorsysteem, mechanische afzuiging, kracht- en lichtinstallaties incl. hoogfrequent armaturen, basis telefooninstallatie, omroepinstallatie en eenvoudige brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie. Inclusief vaste standaard sanitaire voorzieningen en een keukenopstelling in de docentenkamer.

  • 7.2

   Semi-permanent schoolgebouw

   Gevel bestaat uit geïsoleerde sandwichpanelen voorzien van gevelopeningen (min. 30%) van hardhouten kozijnen met HR-beglazing zonder zonwering. De vloerafwerking bestaat uit linoleum voor de klaslokalen en verkeersruimen en tapijt voor administratieve en kantoorruimten zover aanwezig. De sanitaire ruimte zijn voorzien van vloercoating en trespa wandafwerking. De wanden van de overige ruimten worden voorzien van texwerk en de plafonds voorzien van gipsplaatbetimmering o.g. De technische installatie bestaat uit een gasgestookte ketel aangesloten op een radiatorsysteem, PVC-riolering, mechanische afzuiging, krach- en lichtinstallatie met standaard armaturen, eenvoudige brandmeldinstallatie en vaste sanitaire voorzieningen.

 • 8.

  Sportfunctie :

  • 8.1

   Gymzaal / Sporthal / Tennishal

   Constructieve gemetselde gevel t.p.v. kleed-/kantinegedeelte en stalen draagconstructie bestaande uit spanten en stalen dak-/wandbeplating t.p.v. sportzaal. De gevel voorzien van hardhouten kozijnen (min. 20%, voornamelijk in kleed-/kantine gedeelte) voorzien van HR-beglazing. Vloerafwerking in de kleed-, douche- en sanitaire ruimten bestaande uit keramische vloer- en wandtegels. In de sportzaal is de vloer voorzien van een speciale kunststof sportvloer incl. de benodigde belijning. De wanden zijn opgetrokken in schoonmetselwerk en de plafonds zijn voorzien van systeemplafonds. De technische installatie bestaan uit een direct gestookte luchtverwarming in de sportzaal en overige ruimten een gasgestookte ketel aangesloten op een radiatorsysteem. PVC-riolering, centrale warm tapwatervoorziening, mechanische luchtafzuiging, lichtinstallatie incl. armaturen, telefoonaansluiting.

   Vaste sanitaire voorzieningen zoals douches, toiletten en wastafels incl. bijbehorend garnituur. Exclusief: brandmeldinstallatie.

  • 8.2

   Kleedgebouw

   Constructieve gemetselde gevel voorzien van gevelopeningen (min. 20%) van hardhouten kozijnen met HR-beglazing zonder zonwering. De vloeren zijn afgewerkt met vloertegels, de wanden in de douchen sanitaire ruimten zijn bekleed met wandtegels. De wanden in de overige ruimten zijn opgetrokken in schoonmetselwerk (al dan niet voorzien van texwerk) en de plafonds zijn voorzien van systeemplafonds. De technische installatie bestaat uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren, PVC riolering, de warmtapwatervoorziening bestaat uit een gasgestookte voorraadboiler, mechanische afzuiging, eenvoudige kracht- en lichtinstallatie inclusief armaturen en een basis telefooninstallatie. Standaard vaste sanitaire voorzieningen. Exclusief : brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie.

  • 8.3

   Overdekt zwembad

   Constructie gemetselde gevel voorzien van gevelopeningen van aluminium gevelpuien met HR beglazing. De vloeren en zwembaden zijn voorzien van tegelwerk t.p.v. zwembadruimte, bergingen, omkleedruimten en sanitaire ruimten. De wanden zijn opgetrokken deels in schoonwerk en deels voorzien van wandtegels. De plafonds zijn voorzien van systeemplafonds. De technische installatie bestaat uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren, HPE-riolering, centrale krachten lichtinstallatie incl. armaturen. (ged. hoogfrequent), centraal warm tapwatervoorziening, luchtbehandelingsinstallatie, basis telefooninstallatie, brandmeld- en inbraaksignaleringsinstallatie. Ten behoeve van het personeel een standaard keukenopstelling en vaste sanitaire voorzieningen. T.b.v. zwembad een complete filter- en pompinstallatie met de benodigde opvangbekkens e.d. Exclusief : niet meegerekend is horecafaciliteit bij zwembad o.i.d.

 • 9.

  Winkelfunctie :

  • 9.1

   Doe-het-zelf hal

   Gevel bestaat uit geïsoleerde gevelbeplating voorzien van gevelopeningen (min. 30%) van aluminium of kunststof buitenkozijnen met HR-beglazing en meerdere automatische schuifpuien. De betonvloer van de hal is monolitisch afgewerkt en eventueel voorzien van een coating. Het kantoor gedeelte (ca. 3% van het totale vloeroppervlak) is afgewerkt met linoleum of tapijt. De wanden van het kantoor welke zijn opgetrokken uit schoonmetselwerk zijn al dan niet voorzien van texwerk. Het plafond van het kantoorgedeelte is voorzien van een verlaagd systeemplafond. De technische installatie bestaat uit een centrale ketel aangesloten op radiatoren in het kantoor en een luchtverhittersysteem. In de hal is een luchtverhitter met kanalen en inblaasrooster aanwezig met decentrale luchtafzuiging. HPE-riolering, centrale kracht- en lichtinstallatie, hoog frequent armaturen, voorbereid voor telefooninstallatie, centrale omroepinstallatie, inbraak- en brandmeldinstallatie. Pantry en koffiehoek voor personeel en bezoekers, vaste sanitaire voorzieningen voor personeel en bezoekers.

  • 9.2

   Garage met showroom

   Stalen draagconstructie met cellenbeton dak en geïsoleerde gevelbeplating, gevelopening (min. 45%) van aluminium-/stalen gevelpuien en aan de zijde van de werkplaats zijn 1 of meerdere overheaddeuren aangebracht. De entree van de showroom is voorzien van een elektrische schuifdeur. De vloer van de werkplaats is voorzien van een monolitisch afgewerkte betonvloer voorzien van een coating, de vloer van de showroom en natte ruimten zijn afgewerkt met vloertegels o,g. en de kantoren zijn voorzien van tapijt. De metselwerk wanden zijn van schoonmetselwerk al dan niet voorzien van texwerk, t.p.v. kantoren kunnen de wanden ook voorzien zijn van stucwerk en texwerk. De technische installatie bestaat uit een centrale gasgestookte ketel op indirect gestookte luchtverhitters, HPE-riolering aangesloten op een olie- en benzineafscheider, mechanische luchtafzuiging, centrale kracht- en lichtinstallatie incl. hoogfrequent armaturen, brandmeld- en inbraak-signaleringsinstallatie, vaste sanitaire voorzieningen voor personeel en bezoekers. Excl. garage-inrichting.

  • 9.3

   Meubelhal

   Stalen draagconstructie met cellenbetonnen dak en geïsoleerde gevelbeplating, gevelopening (min. 30%) van aluminium-/stalen gevelpuien en aan de zijde van de expeditie zijn 1 of meerdere overheaddeuren aangebracht. De entree van de meubelhal is voorzien van dubbele automatische schuifdeuren. De vloerafwerking van de meubelhal is voorzien van linoleum en/of tapijt, de inpandige kantoor- en personeelsruimten zijn voorzien van tapijt. De natte ruimten voor personeel en bezoekers zijn voorzien van vloer- en wandtegels. De wanden van de kantoor- en personeelsruimten zijn voorzien van texwerk. De verlaagde plafonds in de natte, kantoor- en personeelsruimte zijn voorzien van systeemplafonds. De technische installatie bestaat uit centraal gestookte ketels aangesloten op indirect gestookte luchtverhitters, HPE-riolering, centrale mechanische lucht toe- en afvoer (excl. koeling). Centrale kracht- en lichtinstallatie incl. hoogfrequent armaturen, brand- en inbraaksignaleringsinstallatie, pantry met koffiehoek en vaste sanitaire voorzieningen voor personeel en bezoekers.

  • 9.4

   Winkel(-centrum) 1 laags

   Stalen draagconstructie en gemetselde spouwmuur met gevelopeningen (min. 12%) voorzien van hardhouten buitenpuien. De hoofdentreepuien van winkelcentrum voorzien van aluminium automatische schuifpuien. Het dak bestaat uit stalen dakplaten voorzien van geïsoleerde bitumineuze dakbedekking De vloerafwerking van de verkeersruimte wordt voorzien van vloertegels, de vloeren van de winkels worden alleen voorzien van een cementdekvloer. De wanden van de verkeersruimte zijn voorzien van spuitpleister, de wanden en plafonds van de winkelruimte zijn casco afgewerkt en het plafond van de verkeersruimte is voorzien van een systeemplafond. De sanitaire ruimte zijn voorzien van wand- en vloertegelwerk en een systeemplafond. De technische installatie bestaat uit een centraal gasgestookte ketel aangesloten op radiatoren en luchtverwarming nabij de entree's, PVC-riolering, elektrische boilers, centrale luchtbehandeling (excl. koeling), kracht- en lichtinstallatie en armaturen in de verkeersruimte en gezamenlijke ruimten, ledige buisleidingen voor telefoon en data, automatische brandmeldinstallatie. Vaste sanitaire voorzieningen in winkels voor personeel en algemene ruimten voor klanten en standaard keukenblok in iedere winkelruimte. Exclusief winkelinrichtingen.

  • 9.5

   Winkel(-centrum) 2 of meerdere bouwlagen

   Idem winkel(-centrum) 1 laags, punt 9.6, doch aangevuld met betonnen verdiepingsvloeren in het werk gestort voor de meerdere bouwlagen, liften en roltrappen tbv verkeer tussen de bouwlagen.

 • 10.

  Overige gebruiksfuncties :

  • 10.1

   Parkeergarage ondergronds 1 bouwlaag (met of zonder bergingen)

   In het werk gestorte betonnen constructie bestaande uit wanden, vloeren, kolommen en balken. Dakdek voorzien van waterdichte afwerking geschikt voor bestrating of beplanting. Vloeren voorzien van kunststof coating. Trappenhuis met prefab betonnen trappen.

   De technische installatie bestaat uit lichtinstallatie met voldoende armaturen, C02-detectering, mechanische afzuiginstallatie, stuwdrukventilatoren (afhankelijk van vloeroppervlak), brandblussers, PVC riolering en inrij/uitrij-installatie met slagbomen en betaalautomaten.

  • 10.2

   Parkeergarage ondergronds meerdere bouwlagen (met of zonder bergingen)

   Idem ondergrondse parkeergarage met 1 bouwlaag, echter aangevuld met prefab betonnen hellingbanen, tussenvloeren en een personenliftinstallatie.

  • 10.3

   Parkeerdek 1 bouwlaag (waaronder parkeerterrein)

   Prefab betonnen constructie voorzien van TT-platen met een stroeve afwerking. De gevels worden afgewerkt aan de buitenzijde met balustrade (of eventueel voorzien van een voorzetgevel van glas o.i.d.) De hellingbaan voor het bereiken van de hogere bouwlaag kan eveneens worden gemaakt van prefab beton of d.m.v. stalen hellingbaan. Rondom dienen voldoende trappenhuizen te zijn om de parkeerdekken te verlaten. De technische installatie bestaat uit lichtinstallatie met voldoende armaturen, brandblussers, PVC-riolering, en eventueel een toegangssysteem.

  • 10.4

   Parkeerdek meerdere bouwlagen

   Gemetselde-/gestorte wanden geplaatst op betonnen ondervloer en voorzien van vloer- en wandtegels. Technische installatie pompput met zuiveringsinstallatie.

 • 11

  Bouwwerken geen gebouw zijnde:

  • 11.1

   Erfafscheiding / keermuur

   Gemetselde/gestorte muur ca. steens dik schoonwerk welke als functie heeft afscheiding perceel c.q. kering van grond.

  • 11.2

   Zwembad (niet overdekt)

   Gemetselde-/gestorte wanden geplaatst op betonnen ondervloer en voorzien van vloer- en wandtegels. Technische installatie pompput met zuiveringsinstallatie.

 • 12

  Aanvullingen e.d. t.b.v. diverse gebouwfuncties :

  • 12.1

   Carport / Overkapping / luifel

   Houten overkapping gekoppeld aan woning c.q. garage al dan niet voorzien van talen of gemetselde kolom, houten balklaag met bitumineuze dakbedekking al dan niet voorzien van lichtkoepel(s) en verlichtingsarmaturen.

  • 12.2.

   Serre

   Gevelconstructie met hardhouten of aluminium kozijnen voorzien van HR++ - beglazing. Dakconstructie eveneens hardhout of aluminium met HR++ - beglazing. Geïsoleerde betonvloer op zand voorzien van vloertegels. Wanden (voorzover geen glas) voorzien van stuc- en texwerk. De kwaliteit van het afwerkniveau en installaties is conform de woningen omschreven bij de woonfunctie, punt 1.1 en/of 1.2.

  • 12.3

   Zonnescherm (knikarm)

   Knikarmscherm aan gevel met een max. uitval van 3 meter of een polycarbonaat luifel met aluminium profielen en kolommen.

  • 12.4

   Dakkapel

   Houten of prefab uitbouw in de dakkap voorzien van hardhouten of kunststof kozijn met

   HR++ - beglazing, houten dakbalkenconstructie voorzien van geïsoleerde bitumineuze dakbedekking en beplating of geheel bekleed met zinkwerk, bedoeld om de lichttoetreding te verbeteren en het bruikbaar woonoppervlak te vergroten.

  • 12.5

   Dakopbouw / verhoging

   Houten draagconstructie met houten dakbalklaag/beschot voorzien van hardhouten of kunststof kozijnen met HR++ - beglazing en voorzien van een gemetselde of houten buitenafwerking en een geïsoleerde dakbedekking, een dakopbouw is bedoeld om het bruikbaar woonoppervlak te vergroten. De kwaliteit van het afwerkniveau en installaties is conform de woningen omschreven bij de woonfunctie, Punt 1.

  • 12.6

   Garage, berging, aangebouwd (plat dak)

   Constructief gemetselde gevel voorzien van gevelopeningen van hardhouten kozijnen en aan 1 zijde een garagepoort (al dan niet elektrisch bediend) Houten dakbalk/beschot met bitumineuze dakbedekking, De wanden zijn opgetrokken in schoonmetselwerk (baksteen-spouw-betonblok) en voor het plafond blijft de dakbalklaag met beschot in het zicht. Voor de technische installatie wordt uitgegaan van een onverwarmde ruimte, lichtinstallatie (opbouw) met tl-armaturen, PVC-riolering en een koudtapwaterpunt.

  • 12.7

   Garage, berging, aangebouwd (schuin dak),

   Constructief gemetselde gevel voorzien van gevelopeningen van hardhouten kozijnen en aan 1 zijde een garagepoort (al dan niet elektrisch bediend) Houten gordingen/beschot voorzien van dakpannen. De wanden zijn opgetrokken In schoonwerk (baksteen-spouw-betonblok) en voor het plafond blijven de gordingen met beschot in het zicht. Eventueel kan er een houten tussenvloer worden aangebracht. Voor de technische ruimte gaan we uit van een onverwarmde ruimte, lichtinstallatie (opbouw) met tl-armaturen, PVC-riolering en een koudwatertappunt

  • 12.8

   Garage, berging, vrijstaand (plat dak)

   Idem garage, berging, aangebouwd (plat dak), punt 12.7, alleen staat de garage, berging rondom geheel vrij.

  • 12.9

   Garage, berging, vrijstaand (schuin dak)

   Idem garage, berging, aangebouwd (schuin dak), punt 12.8, alleen staat de garage, berging rondom geheel vrij.

  • 12.10

   Tuinhuis, hout

   Houten tuinhuis van geïmpregneerde houten delen en houten kozijnen met enkele beglazing en houten dakbeschot voorzien van shingles, tuinhuis geplaatst op een ondervloer van bestrating. Voor de technische installatie gaan we uit van een onverwarmde ruimte, lichtinstallatie (opbouw) Incl. armaturen.

  • 12.11

   Kelder, gemetseld prefab beton

   Massieve gemetselde of prefab betonnen wanden geplaatst op een in het werk gestorte betonvloer, buitenzijde voorzien van isolatie en een waterdichte laag (bitumen o.g.). Het afwerkingsniveau is afhankelijk van het gebruik van de kelder, doch minimaal uitgaande van het kwaliteitsniveau voor een woonfunctie. Idem voor de technische installatie.

Behorende bij raadsbesluit van 12 december 2022

De griffier van de gemeente Vaals