Regeling vervallen per 01-01-2024

Legesverordening 2023

Geldend van 23-12-2022 t/m 31-12-2023

Intitulé

Legesverordening 2023

De raad van de gemeente Apeldoorn;

Gelezen het voorstel van het college,

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Verordening op de heffing en de invordering van leges 2023.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: de periode van 00.00 tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

 • b.

  week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

 • c.

  maand: het tijdvak dat loopt van de nedag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is;

 • d.

  jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

 • e.

  kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2 Belastbaar feit

 • 1. Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

  • a.

   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

  • b.

   het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

  een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

 • 2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 4 Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

 • a.

  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald;

 • b.

  diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

 • c.

  het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;

 • d.

  het vervaardigen van situatietekeningen bij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen als bedoeld van de bij deze verordening behorende tabel onder hoofdstuk 5, ten behoeve van rijks, provinciale of gemeentelijke diensten en/of bedrijven, dan wel ten behoeve van gemeenschappelijke regelingen;

 • e.

  de nasporingen in de bij het archief berustende stukken, indien deze uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel;

 • f.

  de in de tarieventabel onder hoofdstuk 2 genoemde tarieven, indien de aanvrager tot een territoriale belangenbehartigingsorganisatie behoort of tot een raads- of steunfractie met een maximum van 3 abonnementen;

 • g.

  het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van kramen op de openbare weg door instellingen, die een politiek, en/of godsdienstig, en/of wereldbeschouwend, en/of sociaal, en/of educatief, en/of enig ander ideëel doel uitdragen, voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit;

Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven

 • 1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

 • 2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

 • 3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid gerekend.

Artikel 6 Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 6:

  • a.

   mondeling wordt gedaan, op het moment van¬ het doen van de kennisgeving;

  • b.

   schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen een maand na de dagtekening van de kennisgeving.

 • 2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8 Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9 Vermindering of teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

 • a.

  van zuiver redactionele aard zijn;

 • b.

  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

  • 1.

   onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand)

  • 2.

   hoofdstuk 2 (reisdocumenten)

  • 3.

   hoofdstuk 3 (rijbewijzen)

  • 4.

   onderdeel 1.4.2 (papieren verstrekkingen uit de basisregistratie personen)

  • 5.

   onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag)

  • 6.

   hoofdstuk 16 (kansspelen)

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 11 Nadere regels door het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling

Het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Tribuut belastingsamenwerking kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de leges.

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

 • 1. De Legesverordening 2022 vastgesteld op 11 november 2021 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan;

 • 2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking;

 • 3. De in Titel 2 van de tarieventabel genoemde bijlagen en/of documenten worden bekendgemaakt door ter inzage legging bij de ontvangstbalie van het stadhuis te Apeldoorn;

 • 4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023;

 • 5. Deze verordening wordt aangehaald als 'Legesverordening 2023’.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022.

De raad voornoemd,

S.M. Stam

waarnemend raadsgriffier

A.J.M. Heerts

voorzitter

Bijlage 1. Tarieventabel leges 2023

De raad van de gemeente Apeldoorn;

gelezen het voorstel van het college;

gelet op artikel 2 van de Legesverordening 2023;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2023

Indeling tarieventabel

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

Hoofdstuk 2

Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

Hoofdstuk 3

Rijbewijzen

Hoofdstuk 4

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisregistratie personen

Hoofdstuk 5

Verstrekkingen uit het Kiezersregister

Hoofdstuk 6

Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7

Bestuursstukken

Hoofdstuk 8

Vastgoedinformatie

Hoofdstuk 9

Overige publiekszaken

Hoofdstuk 10

Gemeentearchief

Hoofdstuk 11

Huisvestingswet

Hoofdstuk 12

Leegstandwet

Hoofdstuk 13

Gemeentegarantie

Hoofdstuk 14

Kansspelen

Hoofdstuk 15

(vervallen)

Hoofdstuk 16

Telecommunicatie

Hoofdstuk 17

Verkeer en vervoer

Hoofdstuk 18

Diversen

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1

Begripsomschrijvingen

Hoofdstuk 2

Vooroverleg

Hoofdstuk 3

Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 4

Teruggaaf

Hoofdstuk 5

Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1

Horeca

Hoofdstuk 2

Organiseren evenementen of markten

Hoofdstuk 3

Prostitutiebedrijven

Hoofdstuk 4

Markt(standplaatsen)

Hoofdstuk 5

Winkeltijdenwet

Hoofdstuk 6

Splitsingsvergunning woonruimte

Hoofdstuk 7

Leefmilieuverordening

Hoofdstuk 8

Brandbeveiligingsverordening

Hoofdstuk 9

In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Algemene Dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

 

Huwelijksvoltrekking/partnerregistratie

 

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap:

 

1.1.1.1

op maandag t/m donderdag van 09.00 t/m 11.00 uur

€ 255,90

1.1.1.2

op maandag t/m donderdag van 12.00 t/m 16.00 uur en op vrijdag van 09.00 t/m 11.00 uur

€ 368,05

1.1.1.3

op dinsdag om 08.30 en 09.00 uur in het Stadhuis

€ 0,00

1.1.1.3.1

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een kosteloos huwelijk/geregistreerd partnerschap binnen 3 weken voor de datum van de voltrekking

€ 135,60

op dinsdag om 09:30, 10:00 en 10:30 uur in het Stadhuis

€ 143,20

1.1.1.4

vrijdag van 12.00 t/m 16.00 uur

€ 553,60

1.1.1.5

buiten de in 1.1.1.1 t/m 1.1.1.4 aangegeven tijdstippen op

 

1.1.1.5.1

maandag t/m donderdag

€ 439,45

1.1.1.5.2

vrijdag

€ 626,05

1.1.1.5.3

Zaterdag

€ 812,65

1.1.1.6

Voor de voltrekking van een huwelijk op een andere locatie dan het Raadhuis/Stadhuis geldt een toeslag van:

€ 0,00

1.1.1.7

Voor het benoemen van Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand, niet zijnde Buitengewoon ambtenaren van de burgerlijke stand benoemd door de gemeente Apeldoorn, wordt een bedrag in rekening gebracht van

€ 127,25

 

Trouwboekje

 

1.1.2

Het tarief bedraagt voor:

 

1.1.2.1

het verstrekken van een trouwboekje

€ 18,75

1.1.2.2

het verstrekken van een trouwboekje in een leren omslag

€ 37,60

 

Geboorteboekje

 

1.1.4

Het tarief bedraag voor:

 

1.1.4.1

Het verstrekken van een geboorteboekje

€12,50

 

Getuigen

 

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, per getuige

€ 48,00

1.1.4

vervallen

€ 5,70

 

Uittreksel/afschrift

 

1.1.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand of het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid is conform de tarieven zoals deze zijn bepaald in het Legesbesluit Burgerlijke Stand.

 
 

Bij de vaststelling van deze tarieventabel bedraagt:

 

1.1.5.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een (internationaal) uittreksel/afschrift van de Burgerlijke Stand conform het legesbesluit Burgerlijke Stand.

€ 15,70

1.1.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een attestatie de vita als bedoel in artikel 19k van BW 1

€ 15,70

1.1.5.3

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een bewijs van huwelijksbevoegdheid conform onder c genoemde stukken van het Legesbesluit burgerlijke stand

€ 27,50

1.1.5.4

Het tarief voor een meertalig modelformulier (MMF, EU verordening) behorende bij een afschrift, (internationaal) uittreksel of attestatie de vita

€ 15,70

1.1.5.5

Het tarief voor een meertalig modelformulier (MMF, EU verordening) behorende bij een verklaring van huwelijksbevoegdheid.

€ 21,20

1.1.6

Annulering

 

1.1.6.1

Annulering huwelijk of partnerschap tot 3 maanden voor de voltrekking 10% van het totaalbedrag;

 

1.1.6.2

Annulering huwelijk of partnerschap vanaf 3 maanden tot 4 weken voor de voltrekking 25% van het totaalbedrag

 

1.1.6.3

Annulering huwelijk of partnerschap vanaf 4 weken tot 1 week voor de voltrekking 50% van het totaalbedrag

 

1.1.6.4

Annulering huwelijk of partnerschap vanaf 1 week voor de voltrekking 100% van het totaalbedrag

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende reisdocumenten en identiteitskaarten is conform het maximumtarief zoals dit door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is vastgesteld.

 

1.2

Bij vaststelling van deze tarievennota bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1

van een nationaal paspoort:

 

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.3

van een reisdocument voor een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

 

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 77,75

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 58,80

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

€ 58,80

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

 

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 70,30

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 37,95

1.2.6

Vervangende identiteitskaart voor personen met uitreisverbod

€ 34,25

1.2.7

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€ 52,95

1.2.8

Toeslag bezorging reisdocument of NIK

€ 16,70

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag betreffende rijbewijzen is conform het maximum tarief zoals dit door de Minister van Infrastructuur en Milieu is vastgesteld.

 
 

Bij vaststelling van deze tarievennota bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.3.1.1

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 44,65

1.3.1.2

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs na invoering van de wet Digitale Overheid

€ 48,15

1.3.2

vervallen

 

1.3.3

Het tarief genoemd in de onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een spoedaanvraag verhoogd met een bedrag van:

€ 34,10

1.3.4

Het tarief voor extra werkzaamheden voor het verstrekken van een gezondheidsverklaring nodig voor het aanvragen of vernieuwen van een rijbewijs, welke komen bovenop het geldende tarief van het CBR voor de gezondheidsverklaring

€ 11,00

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen (BRP)

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens over één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd.

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

 

1.4.2.1

tot het verstrekken van een uittreksel voor een persoon, een bewijs van in leven zijn en een bewijs van Nederlanderschap

 

1.4.2.1.1

indien digitaal aangevraagd

€ 9,80

1.4.2.1.2

indien aangevraagd aan de balie

€ 15,95

1.4.2.1.3

of schriftelijk aangevraagd

€ 17,65

1.4.2.1.4

Het tarief voor een meertalig modelformulier (MMF, EU verordening), behorende bij een uittreksel uit de BRP

€ 15.95

1.4.2.2

tot het verstrekken van een uittreksel voor meerdere personen

 

1.4.2.2.1

indien digitaal aangevraagd

€ 11,85

1.4.2.2.2

indien aangevraagd aan de balie of schriftelijk aangevraagd

€ 18,05

1.4.2.2.3

Indien schriftelijk aangevraagd

€ 19,00

1.4.2.4

vervallen

 

1.4.2.5

tot het verstrekken van gegevens aan instellingen c.q. organisaties met een godsdienstig, geestelijk, wereldbeschouwelijk, sociaal of weldadig doel dan wel voor zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële activiteit, per verstrekking

€ 1,90

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.4.3.1

om een selectie van personen uit het geautomatiseerde GBP-bestand per standaardselectie

€ 1042,05

1.4.3.1.1

vermeerderd per aantal te selecteren personen van:

 
 

1 t/m 500 met

€ 80,40

 

501 t/m 1.000 met

€ 160,80

 

1.001 t/m 1.500 met

€ 241,40

 

1.501 t/m 2.000 met

€ 321,80

 

2.001 t/m 2.500 met

€ 402,25

 

2.501 t/m 3.000 met

€ 482,75

 

3.001 t/m 3.500 met

€ 563,20

 

3.501 t/m 4.000 met

€ 643.10

 

4.001 t/m 5.000 met

€ 724,10

 

5.001 t/m 155.000 met

€ 804,55

1.4.3.1.2

vermeerderd met:

 
 

indien afgedrukt op etiketten per 50 stuks

€ 8,05

 

indien de selecties verstrekt worden op CD

€ 27,95

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de BRP voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,05

1.4.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van bijzondere inlichtingen onafhankelijk van het resultaat, die worden verstrekt over niet met naam of adres aangeduide personen of groepen van personen, waarvoor de BRP moet worden doorlopen, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 11,05

1.4.6

Het tarief bedraagt voor inzage door middel van een afschrift van de eigen BRP-persoonslijst

€ 9,80

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister

niet van toepassing

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Algemene Verordening gegevensbescherming

niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

niet van toepassing

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

(vervallen)

 

1.8.2

(vervallen)

 

1.8.3

(vervallen)

 
 

Uitzetten rooilijnen en peilhoogten

 

1.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot uitzetten van een rooilijn en/of de peilhoogte

 

1.8.4.1

voor de bouw van een woning per woning

€ 160,55

1.8.4.2

voor de bouw van elk ander bouwwerk als bedoeld in 1.8.4.1

€ 283,40

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken (WETTELIJK TARIEF NOG NIET BEKEND)

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

€41,35

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening of het waarmerken van een diploma

€ 10,90

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende stukken, ongeacht het resultaat

€ 17,20

 

vermeerderd met het bedrag voor gemaakte fotokopieën

 

1.10.2

Onverminderd het bepaalde in 1.10.1 bedraagt het tarief ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.10.2.1

een als afschrift gewaarmerkte kopie uit de burgerlijke stand/DTB's van een in het gemeentearchief berustende authentieke akte

€ 8,25

1.10.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een fotokopie van archiefbescheiden per pagina:

 

1.10.3.1

gemaakt door medewerker CODA met een formaat A4 of folio

€ 0,40

1.10.3.2

gemaakt door medewerker CODA met een formaat A3

€ 0,70

1.10.3.3

zelfbediening A4 (boeken uit kenniscentrum)

€ 0,15

1.10.3.4

zelfbediening A3

€ 0,30

1.10.3.5

gemaakt met een reader-printer formaat A2 (inclusief handelingskosten)

€ 5,30

1.10.3.6

gemaakt met een reader-printer formaat A4

€ 1,25

1.10.3.7

gemaakt met een reader-printer formaat A3

€ 1,60

1.10.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een opdracht tot het leveren van foto’s bedraagt

 

1.10.4.1

bij een formaat van 10x15 cm (fotopapier)

€ 13,05

1.10.4.2

bij een formaat van 13x18 cm (fotopapier)

€ 13,70

1.10.4.3

bij een formaat van 15x20 cm (fotopapier)

€ 14,20

1.10.4.4

op 80 grams papier kleur bij een formaat van A4

€ 3,15

1.10.4.5

op 80 grams papier kleur bij een formaat van A3

€ 4,45

1.10.4.6

op 160 grams papier kleur bij een formaat van A4

€ 5,05

1.10.4.7

op 160 grams papier kleur bij een formaat van A3

€ 6,30

1.10.4.8

voor het digitaliseren van een foto voor privé-gebruik (tot 300dpi)

€ 5,15

1.10.4.9

voor het digitaliseren van een foto voor privé-gebruik (foto wordt opnieuw gescand / 300 dpi of meer)

€ 15,45

1.10.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exemplaar van archiefbescheiden behorende bij een bouw- en/of omgevingsvergunning:

 
 

als fotokopie bij een formaat van:

 

1.10.5.1

A4

€ 1,25

1.10.5.2

A3

€ 1,60

1.10.5.3

A2

€ 10,00

1.10.5.4

A1

€ 14,20

1.10.5.5

A0

€ 18,40

 

De prijzen voor de formaten A2 en A0 worden vermeerderd met € 0,50 per 10 cm lengte kopie, gerekend vanaf het startbedrag.

 
 

Voor het verzenden van kopieën van archiefbescheiden en bouwtekeningen wordt een bedrag van € 10,80 in rekening gebracht.

 
 

als gedigitaliseerd exemplaar op USB van de klant of te verzenden via internet (wetransfer) bij een formaat van:

 

1.10.5.6

een tekening (digitaal), ongeacht het formaat

€ 19,00

1.10.5.7

A4 (digitaal)

€ 1,25

1.10.5.8

A3 (digitaal)

€ 1,60

1.10.6

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk internet bedraagt per afdruk

 

1.10.6.1

zwart/wit

€ 0,15

1.10.6.2

Kleur

€ 0,30

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

 

Omzettingsvergunning

 

1.11.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 5.47 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 503,95

1.11.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlengen van een omzettingsvergunning, als bedoeld in artikel 5.47 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 395,15

1.11.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende omzettingsvergunning

€ 57,25

1.11.4

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, als bedoeld in 1.11.1 en 1.11.2 deze aanvraag wordt ingetrokken, voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

€101,25

1.12.1.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

€ 50,90

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie

niet van toepassing

Hoofdstuk 14 Kansspelen

 

Aanwezigheidsvergunning

 

1.16.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen bedraagt:

 

1.16.1.1

voor een vergunning die geldt voor een periode van twaalf maanden een vast bedrag van

€ 36,20

 

en voor iedere kansspelautomaat (per automaat)

€ 23,95

1.16.1.2

voor een vergunning die geldt voor onbepaalde tijd een vast bedrag van

€ 144,80

 

en voor iedere kansspelautomaat (per automaat)

€ 96,35

1.16.2

Vangt de belastingplicht aan gedurende het kalenderjaar, dan worden de leges geheven over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde bedrag. Een gedeelte van een kalendermaand wordt gerekend voor een volle

 
 

Loterijvergunning

 

1.16.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 70,45

 

Exploitatievergunning

 

1.16.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelhal, als bedoeld in art 2: 40A van de Algemene plaatselijke verordening 2014, bedraagt

€ 1.712,20

1.16.5

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een speelgelegenheid, als bedoeld in art 2: 39 van de Algemene plaatselijke verordening 2014, bedraagt

€ 2.518,05

1.16.6

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 1.16.4 en 1.16.5 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 251,80

Hoofdstuk 15 (vervallen)

Hoofdstuk 16 Telecommunicatie

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet vermeerderd met de lengteafhankelijke leges.

€ 488,00

1.16.1.1

indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten) de in de staffel opgenomen lengteafhankelijke leges:

 

1.16.1.1.1

voor een tracélengte t/m 1000 meter

€ 1,20

1.16.1.1.2

voor de volgende 1001 t/m 2000 meter

€ 0,90

1.16.1.1.3

voor de daaropvolgende 2001 t/m 5000 meter

€ 0,60

1.16.1.1.4

en de daaropvolgende 5001 meter en meer

€ 0,30

1.16.1.2

indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met (exclusief de privaatrechtelijke vergoeding voor beheerskosten) de in de staffel opgenomen lengteafhankelijke leges:

 

1.16.1.2.1

voor een tracélengte t/m 1000 meter

€ 0,95

1.16.1.2.2

voor de volgende 1001 t/m 2000 meter

€ 0,70

1.16.1.2.3

voor de daaropvolgende 2001 t/m 5000 meter

€ 0,50

1.16.1.2.4

en de daaropvolgende 5001 meter en meer

€ 0,25

 

Indien werkzaamheden plaatsvinden in zowel gesloten verhardingen als in bermen zoals beschreven in 1.18.1.1 en 1.18.1.2 dan wordt de staffel van de lengteafhankelijke leges naar verhouding berekend.

 
 

Het in 1.18.1 genoemde bedrag wordt:

 

1.16.1.3

indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd met

€ 488,00

1.16.1.4

indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

1.16.2

Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.4 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.16.3

(vervallen)

 

Hoofdstuk 17 Verkeer en vervoer

1.17

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.17.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten

€ 58,80

1.17.2

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 voor het berijden van het voetgangersdomein per dag

€ 22,55

1.17.3

tot het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 van RVV-ontheffingen anders dan het berijden van het voetgangersdomein per dag

€ 23,60

 

tot een maximum per maand van

€ 131,80

1.17.4

tot het verkrijgen van een permanente ontheffing van een geslotenverklaring of het berijden van het voetgangersdomein

€ 131,80

1.17.5

tot het verkrijgen van een duplicaat van een verloren ontheffing

€ 21,20

1.19.6

tot het aanbrengen van een wijziging in een ontheffing voetgangersdomein

€ 21,20

1.17.7

tot het verkrijgen van een vervangende pas voor de bediening van de automatische afsluitelementen na verlies of onbruikbaar raken (anders dan door normaal gebruik of slijtage) van de oude pas

€ 23,60

 

 

1.17.8

Gehandicaptenparkeerkaart

 
 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag ingevolge artikel 49 van het Besluit Administratieve bepalingen wegverkeer bedraagt voor:

 

1.17.8.1

het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar

€ 103,25

1.17.8.2

het aanvragen van een Europese gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar

€ 103,25

1.17.8.3

het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als bestuurder 1x in de 5 jaar

€ 103,25

1.17.8.4

het aanvragen van een gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart als passagier 1x in de 5 jaar

€ 103,25

1.17.8.5

het wijzigen van de naam van de persoon op een reeds verstrekte gemeentelijke gehandicaptenparkeerkaart

€ 24,00

1.17.8.6

het vervangen van een gehandicaptenparkeerkaart in verband met diefstal of verlies

€ 69,45

1.17.8.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toewijzen van een gehandicaptenparkeerplaats

€ 103,25

1.17.8.8

Het tarief voor het omzetten van een bestuurderskaart naar een passagierskaart (zowel Europees als gemeentelijk) bedraagt

€ 33,80

 

Parkeervergunningen

 

1.17.9

vervallen

 

1.17.9.1

vervallen

 

1.79.9.2

vervallen

 

1.17.9.3

vervallen

 

1.17.9.4

vervallen

 

1.17.9.5

vervallen

 

1.17.9.6

vervallen

 

Hoofdstuk 18 Naturalisatie

1.18.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek tot naturalisatie en/of optie is conform het tarief, zoals dit is vastgesteld door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 
 

Bij de vaststelling van deze tarieventabel is dit voor een aanvraag:

 

1.18.4.1

betreffende een enkelvoudig verzoek in de hoge tariefgroep

€ 945

1.18.4.2

betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de hoge tariefgroep

€1.206

1.18.4.3

betreffende een enkelvoudig verzoek in de lage tariefgroep

€ 703

1.18.4.4

betreffende een gemeenschappelijk verzoek in de lage tariefgroep

€ 965

1.18.4.5

betreffende een optieverklaring

€ 200

1.18.4.6

betreffende een optieverklaring gemeenschappelijk

€ 342

1.18.4.7

betreffende meenaturaliserende (minderjarige) kinderen

€ 139

1.18.4.8

betreffende meeopterend minderjarige

€ 22

Hoofdstuk 19 Diversen

 

Verklaring in het bijzonder belang van de aanvragers

 

1.18.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een verklaring, waarvan de afgifte door particulieren kan worden verlangd

€ 10,25

1.18.2

Inzamelmiddelen (vervallen)

 
 

Historische informatie

 

1.18.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van historische informatie over (bedrijfsmatige) activiteiten op locaties bij een kadastrale oppervlakte van het te beoordelen perceel van:

 

1.18.3.1

0 - 0,1 ha

€ 237,30

1.18.3.2

0,1 - 0,5 ha

€ 305,20

1.18.3.3

0,5 - 1 ha

€ 389,95

1.18.3.4

1 ha of meer

€ 457,70

 

Algemeen

 

1.18.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.18.5.1

gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 3,20

1.18.5.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.18.5.2.1

voor minder dan 6 kopieën

€ 0,00

1.18.5.2.2

voor 6 tot en met 13 kopieën

€ 5,45

1.18.5.2.3

voor meer dan 13 kopieën, per kopie

€ 0,35

1.18.5.2.4

Met (foto)kopieën als genoemd onder 1.20.5.2. en 1.20.5.2.1 t/m 1.20.5.2.3 worden gelijkgesteld gedigitaliseerde kopieën die zijn aangemaakt van stukken als bedoeld onder 1.20.5.2 waarvan het origineel niet in digitale vorm beschikbaar is. Met een kopie wordt bedoeld één afdruk in A4 formaat.

 

1.18.5.3

een beschikking voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 20,50

1.18.5.4

indien op aanvraag een beschikking op een CD wordt aangeleverd, wordt het desbetreffende tarief, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, verhoogd met

€ 20,15

1.18.5.5

stukken of uittreksels, die op aanvraag moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling is opgenomen, per pagina

€ 0,80

 

met een minimum van

€ 3,80

1.18.5.6

Te laat ingediende aanvragen ingevolge artikel 1.3 van de Algemene plaatselijke verordening 2006 kunnen, als niet wordt besloten deze buiten behandeling te laten, worden behandeld volgens een spoedprocedure. Het extra tarief voor het volgen van deze spoedprocedure bedraagt, onverminderd de overige bepalingen in deze tarieventabel:

€ 69,60

1.18.5.7

Het tarief voor het printen van een bewijs van inschrijving uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel in verband met het in behandeling nemen van een vergunningaanvraag bedraagt:

€ 3,45

 

Afdrukken betreffende bouwwerken

 

1.18.6

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een afdruk/vergroting van een op microfilm opgenomen bouwwerk

€ 13,75

 

Kosten bestemmingsplan/structuurplan

 

1.18.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.18.7.1

een kopie van een plan in procedure

 

1.18.7.1.1

indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten)

€ 13,57

1.18.7.1.2

indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.7.1.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met

€ 0,10

1.18.7.2

een kopie van een onherroepelijk plan

 

1.18.7.2.1

indien er sprake is van maximaal 20 pagina's (exclusief plankaarten)

€ 27,15

1.18.7.2.2

indien er sprake is van meer dan 20 pagina's wordt het onder 1.20.7.2.1 bepaalde tarief vanaf pagina 21 per pagina verhoogd met

€ 0,10

 

Plankaart

 

1.18.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een plankaart per exemplaar:

 
 

A0-formaat gekleurd

€ 19,20

 

A1-formaat gekleurd

€ 12,90

 

A2-formaat gekleurd

€ 6,70

 

A3-formaat gekleurd

€ 3,45

 

A4-formaat gekleurd

€ 1,70

 

Huisnummering

 

1.18.9

(vervallen)

 

1.18.9.1

(vervallen)

 

1.18.9.2

(vervallen)

 

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

2.1.1.1

A. “standaard” bouwwerken:

 

Bij het berekenen van de leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt voor de in dit artikel genoemde bouwwerken voor de bepaling van het legesbedrag uitgegaan van de vierkante meters berekend volgens NEN 2580 (oppervlakteberekening bouwwerken) en de in dit artikel genoemde tarieven. Hierbij gelden de volgende uitgangspunten:

 

Dit artikel is van toepassing in het geval van nieuwbouw. Onder nieuwbouw wordt tevens verstaan de uitbreiding (het vergrote gedeelte) van een gebouw en het geheel of gedeeltelijk vernieuwen van een gebouw waarbij meer dan 60% van de uitwendige scheidingsconstructie wordt verwijderd c.q. vernieuwd

 

In het geval waarin een omgevingsvergunning bestaat uit meerdere activiteiten waarvoor zowel artikel 2.3.1.1 als artikel 2.3.1.2 van toepassing is wordt het hoogste bedrag van één van deze categorieën in rekening gebracht 

 

Artikel 2.3.1 is van toepassing indien het gebruiksoppervlak meer bedraagt dan 50% van het brutovloeroppervlak 

 

De hoofdgebruiksfunctie is de functie met de grootste gebruiksoppervlakte van een gebouw 

 

Indien een gebouw voor maximaal 10% bestaat uit ondergeschikte gebruiksfuncties uit de overige categorieën worden deze tot de hoofdgebruiksfunctie gerekend

 

Alle (al dan niet gemeten) maten worden per gebruiksfunctie naar boven afgerond op hele vierkante meters (dus geen decimalen)

 

Het gebruiksoppervlak van een gemeenschappelijke ruimte van een gebouw wordt per verdieping aan de gebruiksfunctie met het grootste aantal m² toegerekend

 

Indien de gebruiksfunctie of gebruiksoppervlakte niet of niet juist is vermeld wordt deze door deze door het bevoegde gezag bepaald

 

De leges worden per aanvraag verhoogd met € 400,-- (het aanvangstarief)

 

Het maximaal te betalen bedrag per aanvraag is € 500.000,--

 

Genoemde bedragen zijn in euro’s per m² gebruiksoppervlak voor de betreffende functie, tenzij anders vermeld

 

Indien aanvrager aantoont dat de leges (minus het aanvangstarief) berekend volgens artikel 2.1.1.1 5% of meer van de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig 2.1.1.2 bedragen worden de leges in dat geval verlaagd tot 5% van de bouwkosten vastgesteld overeenkomstig 2.1.1.2 

 

"Voorwaarde hiervoor is dat er wordt uitgegaan van marktconforme prijzen en dat er wordt uitgegaan van normale bouwkosten. Kosten die een derde ook zou maken voor het realiseren van een dergelijk bouwwerk c.q. gebouw. Voor marktconforme prijzen verwijzen wij (ter indicatie) naar bijvoorbeeld de opgaven van bouwkosten van ROEB (ROEB tarievenlijst leges).

 

Indien u aanspraak zou willen op dit artikel zullen de bouwkosten volledig moeten worden bewezen aan de hand van o.a. een getekende aanneemovereenkomst*, open (kosten)begroting* etc. Verder kunnen diverse stukken extra ter overleg worden opgevraagd. Afhankelijk van het te bouwen bouwwerk. Er zal in iedere geval een compleet inzicht moeten worden geschapen in de opbouw van kosten van de betreffende bouw.

 

Ook kunnen indien het bouwwerk is gerealiseerd de betaalbewijzen ter overleg worden gevraagd. En bij onjuiste opgave achteraf alsnog worden verrekend.

* aanneemovereenkomst: de overeenkomst waarbij de ene partij de, de aannemer, zich ten opzichte van de andere partij verplicht om een werk van stoffelijke aard (bijvoorbeeld een bouwwerk) tot stand te brengen. Hij is verantwoordelijk voor het eindresultaat maar kan het werk door anderen laten uitvoeren. * open kosten begroting: een uitgewerkte offerte waarin gedetailleerd per bouwonderdeel of activiteit staat aangegeven wat de kosten zijn. Tevens staat hier bij aangegeven hoeveel eenheden materiaal (strekkende, vierkante- of kubieke meters) of manuren gerekend zijn die het uiteindelijke offertebedrag bepalen.

 

Categorie 1 Wonen

 
 

Vrijstaande woning of woning gelegen op of in een gebouw niet zijnde een woongebouw

 

2.1.1.1.1

Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen” (inclusief beroeps- of bedrijfsmatig medegebruik van de woning en/of het bijgebouw), met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging, bedragen de leges

€ 36,60

 

Twee onder één kapwoningen, geschakelde woningen, rijtjeswoningen en woonwagens

 

2.1.1.1.2

Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen” (inclusief beroeps- of bedrijfsmatig medegebruik van de woning en/of het bijgebouw), met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging, bedragen de leges

€ 32,50

 

Woongebouw

 

2.1.1.1.3

Van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van de gebruiksfunctie “wonen”, met uitzondering van overige gebruiksfuncties als zijnde een buitenberging en ruimten voor het stallen van motorvoertuigen, bedragen de leges

€ 34,20

 

Uitbreiding aan of het vergroten van een woning of woongebouw

 
 

Voor het vergroten van een gebouw met de gebruiksfunctie “wonen” bedragen de leges

 

2.1.1.1.4

·Indien de uitbreiding 400 m² gebruiksoppervlak of minder bedraagt

€ 36,60

 

met dien verstande dat indien er sprake is van een uitbreiding aan of het vergroten van een woning of woongebouw én de gehele woning of woongebouw wordt voorzien van met daarin een laag temperatuursysteem voor verwarming (vloerverwarming + convectoren maximaal 45 graden celcius het tarief bedraagt

€18,30

 

met dien verstande dat indien er sprake is van een uitbreiding aan of het vergroten van een woning of woongebouw én de gehele woning of woongebouw wordt voorzien van met daarin een WTW installatie (voor ventilatie) het tarief bedraagt

€18,30

 

met dien verstande dat indien er sprake is van een combinatiemaatregel van zowel het onder a. en b. gestelde het tarief bedraagt

€ 0,00

2.1.1.1.5

·Indien de uitbreiding meer dan 400 m² gebruiksoppervlak bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 400 m² gebruiksoppervlak te boven gaan

€ 34,20

 

Recreatiewoning

 

2.1.1.1.6

Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) bestemd voor recreatief wonen met de gebruiksfunctie “logies” niet zijnde gelegen in een logiesgebouw en andere gebruiksfuncties die ten dienste staan van deze functie, met uitzondering van een buitenberging, bedragen de leges

€ 36,60

 

Bijgebouw en buitenberging ten dienste van een woonfunctie met uitzondering van een woongebouw

 
 

 

2.1.1.1.7

vervallen

 

2.1.1.1.8

vervallen

 

2.1.1.1.9

vervallen

 
 

Verhoging van de leges in geval van een gebouw (en/of vergroten van een gebouw) met een woonfunctie voor zorg

 

2.1.1.1.10

Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een woonfunctie voor zorg worden voor deze woonfuncties de in dit artikel genoemde bedragen per m² gebruiksoppervlak verhoogd met

€4,10

 

Vermindering van leges (met uitzondering van een woongebouw)

 
 

Voor de bouw van meerdere woningen (en/of het vergroten van meerdere woningen), recreatiewoningen inbegrepen, worden de leges als bedoeld in deze categorie vermenigvuldigd met

 

2.1.1.1.11

· Voor de 2e t/m de 20e woning

75%

2.1.1.1.12

· Voor de 21e t/m 50e woning

70%

2.1.1.1.13

· Voor de 51e woning en verder

65%

 

Voor de toepassing van de artt. 2.1.1.1.11 t/m 2.1.1.1.13 worden de woningen gerangschikt van de woning met de grootste gebruiksoppervlakte (nr. 1) tot de woning met de kleinste gebruiksoppervlakte

 
 

Categorie 2 Maatschappelijk en economisch

 
 

Algemeen

 

2.1.1.1.14

Van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met de gebruiksfuncties:

- winkelfunctie

- kantoorfunctie

- sportfunctie

- onderwijsfunctie

- logiesfunctie

- bijeenkomstfunctie

- celfunctie

- gezondheidszorgfunctie

bedragen de leges

€ 34,20

 

Verhoging van leges van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een “gezondheidszorgfunctie” met bedgebied

 

2.1.1.1.15

Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een gezondheidszorgfunctie met bedgebied worden de leges van deze gebruiksfunctie per m² gebruiksoppervlak verhoogd met

€4,10

 

Vermindering van leges van een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een gebruiksfunctie “sportfunctie” of “winkelfunctie”

 

2.1.1.1.16

In afwijking van het bepaalde in 2.1.1.1.14 bedragen de leges voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een verblijfsruimte met de gebruiksfunctie “sportfunctie” en/of “winkelfunctie” met een gebruiksoppervlakte die groter is dan 200 m², voor die ruimte(n) voor zover deze de 200m² te boven gaan:

 
 

indien de gebruiksoppervlakte meer dan 200 m² en minder dan 2.000 m² bedraagt

€ 23,50

2.1.1.1.17

Indien de gebruiksoppervlakte 2.000 m² of meer bedraagt voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€15,50

2.1.1.1.18

Voor een gebouw (en/of het vergroten van een gebouw) met een verblijfsruimte met de gebruiksfunctie “sportfunctie” die gebruikt wordt als rijhal voor paarden, wordt voor de berekening van het legesbedrag deze ruimte beschouwd als overige gebruiksfunctie en bedragen de leges voor die ruimte

€ 8,20

 

Categorie 3 Lichte industrie en overige gebruiksfuncties

 
 

Van een gebouw (en/of vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “lichte industrie en/of overige gebruiksfuncties” bedragen de leges:

 

2.1.1.1.19

Kassen of soortgelijke bouwwerken, waarvan de buitengevels en het dak hoofdzakelijk bestaan uit glas of folie

€2,40

2.1.1.1.20

Bouwwerk(en) welke niet of nagenoeg niet zijn omsloten door wanden

€ 3,35

 

Bouwwerk(en) die overwegend ongeïsoleerd zijn, van hout, staal, of gelijkwaardig niet zijnde steenachtig materiaal

 

2.1.1.1.21

Indien de gebruiksoppervlakte 2.000m² of minder bedraagt

€ 6,55

2.1.1.1.21a

Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2000 m² bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€ 4,10

 

In alle overige gevallen bedragen de leges

 

2.1.1.1.22

Indien de gebruiksoppervlakte 500 m² of minder bedraagt

€ 10,65

2.1.1.1.22a

Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² en minder dan 2.000m² bedraagt, voor zover deze boven de 500 m² gaat

€ 8,20

2.1.1.1.22b

Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt, voor zover deze boven de 2.000 m² gaat

€ 4,10

2.1.1.1.22c

Indien een gebouw wordt voorzien van een mestkelder bedragen de leges per m² bruto vloeroppervlak van die kelder

€ 1,70

 

Categorie 4 Andere industriefunctie

 
 

Van een gebouw (en/of vergroten van een gebouw) met de gebruiksfunctie “andere industrie” bedragen de leges:

 
 

Bouwwerk(en) die overwegend ongeïsoleerd zijn, van hout, staal, of gelijkwaardig niet zijnde steenachtig materiaal

 

2.1.1.1.23

Indien de gebruiksoppervlakte 2.000m² of minder bedraagt

€ 6,50

2.1.1.1.24

Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2000 m² bedraagt, bedragen de leges voor zover deze de 2.000 m² te boven gaan

€ 4,10

 

In alle overige gevallen bedragen de leges

 

2.1.1.1.25

Indien de gebruiksoppervlakte 500 m² of minder bedraagt

€ 18,75

2.1.1.1.26

Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 500 m² en minder dan 2.000m² bedraagt, voor zover deze boven de 500 m² gaat

€ 14,60

2.1.1.1.27

Indien de gebruiksoppervlakte meer dan 2.000 m² bedraagt, voor zover deze boven de 2.000 m² gaat

€ 10,65

 

 

2.1.1.1.28

vervallen

 
 

 
 

Kassen

 

2.1.1.1.29

vervallen

 

2.1.1.1.30

vervallen

 
 

Categorie 5 Parkeren: 2.1.1.1.31 tot en met 2.1.1.1.71 vervallen

 
 

B. “niet-standaard” bouwwerken:

 

2.1.1.2

Onder de bouwkosten die niet in bovenstaande tabel zijn genoemd wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012, Stcrt. 2012, 1567) voor het uit te voeren werk of voor zover deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft. In de bouwkosten is begrepen de omzetbelasting ongeacht of de belastingplichtige de omzetbelasting terzake al dan niet op de voet van artikel 15 van de Wet op de omzetbelasting 1968 voor aftrek in aanmerking kan brengen;

 

2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.4

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

2.1.5

In behandeling nemen: hiermee wordt bedoeld het moment van indienen, dat wil zeggen als voor de aanvrager een ontvangstbevestiging is gemaakt waarin vermeld staat dat een aanvraag is ontvangen.

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag omgevingsvergunning 

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een vooroverleg / conceptaanvraag:

2.2.1

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om middels vooroverleg/conceptaanvraag de haalbaarheid van een plan te (laten) onderzoeken, bedraagt het tarief voor de activiteit "bouwen" 10%”van het tarief zoals bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3, met een minimum van €200,- en een maximum van € 1.600,-

2.2.2

Indien gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om middels vooroverleg/conceptaanvraag de haalbaarheid van een plan te (laten) onderzoeken, bedraagt het tarief voor de overige activiteiten (behoudens "bouwen") het tarief zoals bedoeld in titel 2 hoofdstuk 3, met een minimum van €200,- en een maximum van € 1.600,-

2.2.3

Indien, binnen een half jaar na afronding vooroverleg/conceptaanvraag, zoals bedoeld in artikel 2.2.2 en 2.2.3, een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning voor een op basis van het vooroverleg/conceptaanvraag uitgewerkt (bouw)plan in behandeling wordt genomen, worden de daarvoor geheven leges met deze leges verrekend.

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project:

 

• de som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft

 

• en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,

 

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel.

 

In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd

 

Activiteit "bouwen"

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het een “standaard” bouwwerk betreft als bedoeld in artikel 2.1.1.1 worden de leges overeenkomstig artikel 2.1.1.1 bepaald

 

2.3.1.2

Indien de aanvraag om omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo en het een “niet-standaard” bouwwerk betreft als bedoeld in artikel 2.1.1.2 bedraagt het tarief

 
 

€ 12,25 voor elke € 500,-- bouwkosten

 
 

Met een minimum van

€ 400,00

 

behoudens indien er sprake is van een:

 
 

enkelvoudige aanvraag van zonnepanelen of dakpannen met zonnecellen op het dak van een bouwwerk ongeacht de (monumentale) status of ligging van dat bouwwerk

€0,00

 

enkelvoudige aanvraag van zonnepanelen niet op daken (tegen gevels of vrijstaand op de grond (bij vrijstaand geldt: anders dan een zonnepark volgens artikel 2.3.1.10

€0,00

 

enkelvoudige aanvraag voor een buitenunit lucht-warmwaterpomp

€0,00

 

Verduurzamingsmaatregel met marginale wijziging van het bouwvolume (isoleren aan de buitenzijde)

€0,00

2.3.1.3

De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.2 worden bepaald op basis van de bouwkosten, die naar boven worden afgerond op € 500,--

 

2.3.1.4

De leges ingevolge het bepaalde onder titel 2 hoofdstuk 2.3.1.2 bedragen maximaal € 500.000,--

 

2.3.1.5a

indien het een tijdelijk bouwwerk betreft, met een instandhoudingtermijn van 2 jaar of minder, bedraagt het tarief 10% van de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1 of 2.3.1.2

 

2.3.1.5

indien het een tijdelijk bouwwerk betreft, met een instandhoudingtermijn van 5 jaar of minder, bedraagt het tarief 25% van de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1 of 2.3.1.2

 

2.3.1.6

indien het een tijdelijk bouwwerk betreft met een instandhoudingtermijn langer dan 5 jaar maar korter dan 10 jaar, bedraagt het tarief 50% van de leges als bedoeld in artikel 2.3.1.1 of 2.3.1.2

 

2.3.1.7

Vervallen

 

2.3.1.8

in afwijking van het bepaalde in artikel 2.3.1.2 bedragen de leges in het geval de aanvraag leidt tot de mededeling dat voor het bouwwerk of het gebruik geen vergunning nodig is als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo

€ 250,00

2.3.1.9

het tarief als bedoeld in artikel 2.3.1.8 is eveneens van toepassing op bouwwerken die weliswaar vergunningplichtig zijn op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, maar die naar aard en omvang vergelijkbaar zijn met bouwwerken waarvoor geen vergunning is vereist en die niet hoeven te voldoen aan redelijke eisen van welstand (welstandsvrij) en evenmin worden getoetst aan de (technische) eisen uit het Bouwbesluit

 

2.3.1.10

indien het een aanleg van een zonnepark (grootschalige grondgebonden veldsystemen) betreft bedraagt het tarief maximaal €10.000,-.

 
 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.2.1

Onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.

200%

2.3.2.2

Het bepaalde onder 2.3.2.1 is eveneens van toepassing op de activiteiten als bedoeld in de artikel 2.3.3, 2.3.4 en 2.3.5

 

2.3.3

Activiteit ''het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, in gevallen waarin dat bij een bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of voorbereidingsbesluit is bepaald''

 

2.3.3.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een werk of werkzaamheid als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder b, van de Wabo, bestaand uit het slopen van een pand dat in een bestemmingsplan is aangeduid als karakteristiek pand, bedraagt het tarief:

€ 277,00

2.3.3.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op andere werken en werkzaamheden dan bedoeld onder 2.3.3.1 bedraagt het tarief:

€ 277,00

 

Activiteit ''gebruik van gronden en/of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan''

 

2.3.4

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder c, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo van toepassing is:

€ 250,00

2.3.4.1a

in het geval artikel 4 van bijlage II Bor van toepassing is:

€ 400,00

2.3.4.1b

in het geval artikel 4, lid 9 van bijlage II Bor van toepassing is en er geen sprake is van reeds vastgesteld beleid op grond waarvan omgevingsvergunning voor de afwijking kan worden verleend, worden de leges als bedoeld in artikel 2.3.4.1a verhoogd met

€ 1.600,00

2.3.4.1c

In het geval de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen voor woondoeleinden, waarbij ten minste 10 woningen worden gerealiseerd, worden de leges als bedoeld in de artikelen 2.3.4.1a en 2.3.1.4b verhoogd met de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 5.000,00

2.3.4.1d

In het geval de aanvraag betrekking heeft op de verbouwing van één of meer aaneengesloten gebouwen voor detailhandel, dienstverlening, kantoor of horecadoeleinden, waarbij de cumulatieve oppervlakte van de nieuwe functies ten minste 1500 m² bruto vloeroppervlakte bedraagt, worden de leges als bedoeld in de artikelen 2.3.4.1a en 2.3.4.1b verhoogd met de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 5.000,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo van toepassing is en er al een ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is:

€ 1.230,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo van toepassing is en er geen ruimtelijke onderbouwing ((voor)ontwerp bestemmingsplan, vastgesteld bestemmingsplan, door de gemeenteraad vastgestelde notitie etc.) aanwezig is, bedraagt het tarief:

€ 1.600,00

 

vermeerderd met:

 

2.3.4.3.1

indien de bouw- en/of uitvoeringskosten maximaal € 150.000,-- bedragen:

€ 12.300,00

2.3.4.3.2

indien de bouw- en/of uitvoeringskosten meer dan € 150.000,-- bedragen maar minder dan € 500.000,--:

€ 18.700,00

2.3.4.3.3

indien de bouw- en/of uitvoeringskosten meer dan € 500.000,-- bedragen: de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 25.300,00

2.3.4.3.4

indien de aanvraag alleen betrekking heeft op een wijziging van gebruik van gronden en opstallen: de werkelijke kosten met een minimum van:

€ 12.300,00

2.3.4.4

Vervallen

 

2.3.4.5

indien artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van toepassing is (afwijking krachtens artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid van de Wet ruimtelijke ordening:

€ 863,00

2.3.4.6

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo van toepassing is (afwijking exploitatieplan):

€ 445,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo van toepassing is (afwijking voorbereidingsbesluit):

€ 490,00

 

Activiteit "brandveilig gebruik"

 

2.3.5

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 315,00

 

vermeerderd met een toeslag van € 0,50 per m² gebruiksoppervlak

 
 

Activiteit tijdelijk bewonen recreatieverblijf ter overbrugging

 

2.3.6

Het gaat om de beleidsregels “Tijdelijk bewonen recreatieverblijf ter overbrugging gemeente Apeldoorn”. Die regeling geldt als overbrugging voor maximaal 12 maanden bij een calamiteit waarbij er voor de bewoners al uitzicht is op een reguliere woning. Bijvoorbeeld vanwege een verbouwing, de bouw van een nieuwbouwwoning of verhuizing.

Het gaat tevens om de beleidsregels “Tijdelijk bewonen pauzewoning gemeente Apeldoorn”. Die regeling geldt voor ingezetenen in een licht kwetsbare positie waarbij de pauzewoning uitkomst biedt om “even op adem te komen” en om weer een reguliere woning te zoeken. In principe voor 12 maanden met een mogelijke verlenging van 6 maanden

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag betrekking heeft op het tijdelijk bewonen van een recreatieverblijf ter overbrugging naar andere woonruimte bedraagt het tarief

€400,00,-

2.3.6.2

Voor het aanmelden van een recreatieverblijf door de eigenaar als pauzewoning en de toewijzing als pauzewoning bedraagt het tarief

€400,00,-

2.3.6.3

Voor het tijdelijk bewonen van een pauzewoning wordt de aanvrager van een omgevingsvergunning waarbij een korting geldt voor de normale leges

€ 200,00

2.4

Activiteit ‘het maken of veranderen van een uitweg’

 
 

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken of veranderen van een uitweg, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief

€ 100,00

 

Activiteit ''het vellen of doen vellen van houtopstanden''

 

2.3.7

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief voor één of meer bomen met een totale stamomtrek

 

2.3.7.1

van 65 t/m 95 cm

€ 38,40

2.3.7.2

96 t/m 125 cm

€ 57,80

2.3.7.3

meer dan 125 cm

€ 68,90

2.3.7.4

Het tarief als bedoeld in 2.3.7 bedraagt, in het geval het meerdere bomen betreft, de som van de leges per individuele boom als bedoeld in 2.3.7.1 t/m 2.3.7.3

 
 

tot een maximum van

€ 188,70

2.3.7.5

In afwijking van artikel 2.3.7.1 t/m 2.3.7.4 worden geen leges in rekening gebracht indien de aanvraag betrekking heeft op een dode boom die wordt genoemd op de gemeentelijke lijst van bijzondere bomen

 

2.3.7.6

Niet van toepassing

 
 

Overschrijven omgevingsvergunning

 

2.3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het op naam van een andere rechthebbende overschrijven van een eerder verleende vergunning:

€ 53,30

 

Aanvraag in fasen

 

2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.8.1

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.8.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 
 

Advies

 

2.3.9

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning:

€ 850,00

 

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.10

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo (handelingen in beschermde natuurgebieden en/of handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten):

€ 850,00

2.3.10.1

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 850,00

2.3.10.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven:

€ 850,00

2.3.10.3

het bedrag als genoemd in 2.3.11.2 wordt verhoogd met het tarief (leges) dat ons door het betreffende bevoegde gezag in rekening wordt gebracht

 
 

 

Hoofdstuk 4 Teruggaaf

 

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

2.4.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of gedeeltelijk terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges van de betreffende activiteit. De teruggaaf bedraagt:

2.4.1.1

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de aanvraag ontvankelijk is, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

2.4.1.2

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 25% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

2.4.2

Indien een vergunning als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.1.2 op verzoek van de aanvrager geheel of gedeeltelijk wordt ingetrokken, voordat daarvan gebruik is gemaakt, bestaat naar evenredigheid aanspraak op teruggaaf van 25% van de geheven leges, mits het verzoek daartoe is ingediend binnen drie jaar na het onherroepelijk worden van de vergunning.

2.4.3

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning aanvraag leidt tot het niet verder behandelen op grond van artikel 4:5 juncto artikel 3:18 van de Algemene wet bestuursrecht, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges.

,2.4.4

Een aanspraak op restitutie van de leges als bedoeld in onderdeel 2.3.4.3 ontstaat, afhankelijk van de werkzaamheden die op dat moment zijn verricht, tot een maximum van 50% van het onder 2.3.4.3 genoemde tarief in de volgende gevallen;

2.4.4.1

de gemeenteraad verleent geen medewerking tot het afgeven van een (voorgenomen) verklaring van geen bedenking;

2.4.4.2

vanwege overwegende bezwaren die op de aanvraag zijn ingediend, wordt de omgevingsvergunning met betrekking tot het afwijken als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3° van de Wabo niet verleend;

2.4.4.3

indien de aanvrager het verzoek vanwege dringende redenen intrekt.

2.4.5

Vervallen

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunningen als gevolg van wijziging project

2.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project

€ 70,40

 

vermeerderd met de leges voor het meerdere die overeenkomstig 2.3.1.1 en/of 2.3.1.2 worden bepaald, behoudens het aanvangstarief van € 400 zoals aangegeven in 2.1.1.1 en/of het minimum bedrag van € 400 zoals aangegeven in 2.3.1.2.

 

Dienstverlening vallend onder de Europese Dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

Horecavergunning

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet, een andere dan bedoeld in onderdeel 3.1.2

€ 1.336,05

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning alcoholvrij bedrijf, voor het verstrekken van alcoholvrije dranken voor gebruik ter plaatse, op grond van artikel 2.33A van de Algemene plaatselijke verordening 2014

€ 695,95

3.1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een vergunning zoals bedoeld in artikel 3.1.1 en 3.1.2

€ 381,70

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

€ 101,35

 

Vergunning sluitingstijd horecabedrijven

 

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding wijziging leidinggevende op grond van artikel 30a van de Alcoholwet

€ 143,10

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 3 van de Alcoholwet

€ 95,40

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2,29 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014:

 

3.1.6.1

voor de nacht van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag

€ 152,10

3.1.6.2

voor de overige nachten

€ 202,80

3.1.6.3

indien sprake is van een incidentele aanvraag als bedoeld in artikel 2.30 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014, per aanvraag

€ 152,10

3.1.7

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 3.1.1 en 3.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

 

Evenementenvergunning

 

3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2006:

 

3.2.1

voor het houden van een eenmalig klein evenement

€ 33,20

3.2.2

voor het houden van een eenmalig middelgroot evenement

€ 182,80

3.2.3

voor het houden van een eenmalig groot evenement

€ 398,85

3.2.4

voor het houden van een eenmalig extra groot evenement

€ 864,10

3.2.5

voor het houden van kleine en middelgrote evenementen gedurende een jaar in een inrichting

€ 332,35

3.2.6

Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning als bedoeld in artikel 3.2 deze aanvraag leidt tot het niet verder behandelen, bestaat aanspraak op teruggaaf van 50% van de geheven leges.

 

3.2.7

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 3.2.2 en 3.2.3 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

 

3.2.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2.10. van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014 voor zover het betreft het incidenteel plaatsen van een object anders dan een uitstalling of een terras

€ 50,35

3.2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om wijzigingen aan te brengen in een vergunning voor een middelgroot of groot evenement.

€ 50,35

 

Ontheffing geluidsapparatuur

 

3.2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een ontheffing van geluidsapparatuur als bedoeld in artikel 4.6 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

€ 100,65

 

Ontheffing Zondagswet

 
 

 

3.2.11

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om ontheffing als bedoeld in de Zondagswet bedragen

€ 50,45

 

Verkeersregelaars

 

3.2.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot

 

3.2.12.1

een aanstelling als verkeersregelaar voor een jaar als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

€ 32,90

3.2.12.2

een aanstellingsbesluit verkeersregelaars voor een evenement als bedoeld in artikel 9 en 11 van de Regeling Verkeersregelaars 2009

€ 19,80

 

Straatartiesten

 

3.2.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een éénmalige vergunning voor een straatartiest

€ 50,45

3.2.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een straatartiest gedurende één jaar

€ 236,95

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven

 

Seksinrichting/escortbedrijf

 
 

 

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een seksinrichting, als bedoeld in art. 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening 2014

€1.712,30

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het exploiteren van een Escortbedrijf, als bedoeld in art. 3:4 van de Algemene plaatselijke verordening 2014

€ 805,62

3.3.3

Indien voor de aanvraag als bedoeld in artikel 3.3.1 en 3.3.2 een vereenvoudigde procedure gevolgd kan worden, bedraagt het tarief

€ 352,55

Hoofdstuk 4 (Markt)standplaatsen

 

Commerciële standplaatsvergunning

 

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een vergunning op grond van artikel 5.18 van de Algemene plaatselijke verordening 2014:

 

1.14.1.1

voor het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op gemeentegrond

€ 604,25

1.14.1.2

voor het innemen van een standplaats voor onbepaalde tijd op particuliere grond

€ 402,85

1.14.1.3

voor het innemen van een standplaats voor één of meer (aaneensluitende) dagen op gemeente- of particuliere grond

€ 100,70

1.14.1.4

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 1.14.1.1 en 1.14.1.2 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 151,00

1.14.1.5

Indien na ontvangst van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 1.14.1.1 en 1.14.1.2 deze aanvraag wordt ingetrokken voordat de vergunning wordt verleend, bestaat aanspraak op teruggaaf van 75% van de geheven leges van de betreffende activiteit.

 
 

Wachtlijst markten

 

1.14.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een eerste aanvraag voor plaatsing op de wachtlijst voor een vaste marktstandplaats, per markt

€ 34,80

1.14.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een herhalingsverzoek tot handhaving op de wachtlijst voor een vaste marktstandplaats, per markt

€ 20,80

Hoofdstuk 5 Winkeltijdenwet

1.15.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:

 

1.15.1.1

een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening

€ 151,09

1.15.1.2

een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet of een besluit op grond van de Winkeltijdenverordening voor een geheel kalenderjaar

€ 755,40

1.15.1.3

toestemming om een in de artikel 1.15.1.2 bedoelde ontheffing over te dragen aan een ander

€ 100,80

1.15.1.4

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van een in de artikelen 1.15.1.1 en 1.15.1.2 bedoelde ontheffing

€ 100,80

Hoofdstuk 6 Splitsingsvergunning woonruimte

niet van toepassing

Hoofdstuk 7 Leefmilieuverordening

niet van toepassing

Hoofdstuk 8 Brandbeveiligingsverordening (vervallen)

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

 

Verordening op peuterspeelzalen

 
 

 

3.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor een peuterspeelzaal

€ 19,40

 

Opstijgen en landen heteluchtballonnen en helikopters

 

3.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 5, lid 6 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaartterreinen ten aanzien van helikopters en artikel 10, lid 2 van het Besluit inrichtingen en gebruik niet aangewezen Luchtvaartterreinen ten aanzien van hete lucht ballonnen.

 

3.7.2.1

voor het eenmalig opstijgen van een luchtballon

€ 75,55

3.7.2.2

voor het opstijgen van een luchtballon gedurende één jaar

€ 181,25

 

Vergunning afleveren van vuurwerk

 

3.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de Algemene Plaatselijke Verordening 2014

€ 503,55

 

Bibob advies

 

3.7.4

Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de onderdelen 3.1.1 t/m 3.1.4, 1.16.1 t/m 1.16.3 en 3.3.1 t/m 3.3.3 van deze tarieventabel een BIBOB-advies wordt ingewonnen, worden de daar genoemde tarieven verhoogd met

€ 1.211,05

 

Gedoogbeschikking coffeeshop

 

3.7.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gedoogbeschikking voor het exploiteren van een coffeeshop, op grond van het op artikel 13b van de Opiumwet gebaseerde gemeentelijke coffeeshopbeleid

€ 2.843,40

3.7.5.1

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.5 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 568,70

3.7.6

(vervallen)

 

3.7.6.1

(vervallen)

 
 

Betaald voetbal

 

3.7.7

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een éénmalige vergunning, als bedoeld in artikel 2:26a van de Algemene plaatselijke verordening 2014 bedraagt

€ 402,85

 

Inzamelen geld of goederen

 

3.7.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning om geld of goederen in te zamelen als bedoeld in artikel 5:13 van de APV 2014 (collecte);

€ 19,80

 

Diverse objecten op de weg

 

3.7.9

Het tarief bedraagt van het in behandeling nemen van een aanvraag om een vergunning

 

3.7.9.1

voor het hebben van een uitstalling of voor het plaatsen van winkelwagens

€ 251,80

3.7.9.2

voor het hebben van een terras

€ 604,30

3.7.9.3

voor het plaatsen van reclame displays, bewegwijzering of 60x40 borden (art. 2:10 Algemene plaatselijke verordening 2014)

€ 50,45

3.7.9.4

voor het incidenteel plaatsen van een uitstalling en een terras

€ 151,05

3.7.9.5

voor zover daarvoor niet onder 3.7.9.1 t/m 3.7.9.4 een tarief is opgenomen

€ 151,35

3.7.9.6

Indien voor de aanvraag bedoeld in artikel 3.7.9.1 en 3.7.9.2 de vereenvoudigde procedure kan worden gevolgd, bedraagt het tarief

€ 151,05

 

Ontheffing verbod op vuur in open lucht

 

3.7.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om ontheffing van het verbod om in de open lucht vuur aan te leggen, te stoken of te hebben als bedoeld in artikel 5.34 van de APV 2014.

€ 50,35

Behoort bij raadsbesluit van 10 november 2022.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022

De raad voornoemd,

S.M. Stam

waarnemend

A.J.M. Heerts

raadsgriffier voorzitter