Besluit subsidieplafonds en verdeelmaatstaven

Geldend van 22-12-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit subsidieplafonds en verdeelmaatstaven

Het College van burgemeester en wethouders;

gelet op artikel 5 van de Algemene subsidieverordening gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

voor 2023 de volgende subsidieplafonds en verdeelmaatstaven vast te stellen:

Regeling/Subsidie

Subsidieplafond

in euro’s

Evenementenfonds

33.412

 

Subsidieregeling gebruik Theater Markant

27.272

 

Subsidieregeling Cultuurfonds Uden

50.665

 

Subsidieregeling vrijwilligersorganisaties – eenmalige subsidies

 

- oprichtingssubsidie

5.558

- impulssubsidie

22.235

 

Landschapsbeheer

584

 

Slachtofferhulp

16.849

 

Subsidieregeling Centrumpromotie Uden

161.409

 

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten (Uden)

 

- restauratie gebouwde monumenten

16.141

- onderhoud groenmonumenten

22.123

 

Overige, specifiek benoemde subsidies in de Programmabegroting 2023

Begrote bedrag

Verdeelmaatstaven

Subsidieregeling gemeentelijke monumenten:

  • -

    restauratie gebouwde monumenten: subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij gelijke indieningsdatum en als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er middelen beschikbaar zijn, wordt subsidie verstrekt overeenkomstig de betreffende bepalingen in de subsidieregeling;

  • -

    onderhoud groenmonumenten: subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Bij gelijke indieningsdatum en als er meer subsidie wordt aangevraagd dan er middelen beschikbaar zijn, wordt subsidie verstrekt op basis van noodzaak van de te verrichten werkzaamheden, dit ter beoordeling van een deskundige.

Subsidieregeling Centrumpromotie Uden:

subsidie wordt verstrekt overeenkomstig artikel 11 Verdeling van het subsidieplafond.

Overige subsidieregelingen:

subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Krachtens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het College van burgemeester en wethouders, Postbus 83, 5400 AB Uden. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch, worden gevraagd een voorlopige voorziening te treffen.

Ondertekening

Maashorst, 13 december 2022

Burgemeester en wethouders van Uden

de secretaris

D. van Deurzen

de burgemeester

drs. P.L.A. Rüpp