Verordening precariobelasting Helmond 2023

Geldend van 10-05-2023 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-01-2023

Intitulé

Verordening precariobelasting Helmond 2023

De raad van de gemeente Helmond;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2022

gelet op het bepaalde in hoofdstuk XIX van de Gemeentewet en artikel 228 van de wet in het bijzonder;

besluit:

vast te stellen de Verordening precariobelasting Helmond 2023;

Artikel 1. Definities

Deze verordening verstaat onder:

 • a.

  dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;

 • b.

  week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;

 • c.

  maand: een kalendermaand;

 • d.

  jaar: een kalenderjaar

 • e.

  vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben;

 • f.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond.

Artikel 2. Belastbaar feit

Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3. Belastingplicht

 • 1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn.

 • 2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.

Artikel 4. Vrijstellingen

De precariobelasting wordt niet geheven voor het hebben van:

 • a)

  voorwerpen, indien de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;

 • b)

  voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;

 • c)

  voorwerpen, welke door of vanwege het rijk, de provincie en de gemeente, uitsluitend voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke taak, zijn aangebracht of geplaatst;

 • d)

  voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente op grond van een overeenkomst of anderszins rechtens moet worden gedoogd;

 • e)

  Kiosken, wagens, kramen, manden, tenten, kisten, rekken, bakken, tonnen of dergelijke voorwerpen of uitstallen of opslaan van goederen en materialen alsmede verplaatsbare borden en zuilen, anders dan op de marktplaatsen gedurende de aangewezen marktdagen, niet zijnde standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3 APV Helmond 2020;

 • f)

  Straatmeubilair, zoals banken, kunstvoorwerpen, e.d. die niet voor commerciële doeleinden zijn opgesteld en geen onderdeel uitmaken van standplaatsen of horecavoorzieningen zoals terrassen.

 • g)

  wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristenbond A.N.W.B. en van andere, hetzelfde doel nastrevende instellingen;

 • h)

  een onverlicht plat aan de gevel bevestigd bedrijfsnaambord, voor zover:

  • 1.

   de grootste afmeting niet meer bedraagt dan 0,60 meter en

  • 2.

   het bord niet meer vermeldt dan de naam, het beroep of de aard van het bedrijf - eventueel aangevuld met samenhangende zakelijke mededelingen, waarmee geen reclame wordt beoogd - van de persoon of ondernemer, gevestigd in het pand, waaraan het bord is bevestigd;

 • i)

  afvoerbuizen van hemelwater of van faecale stoffen;

 • j)

  een zonnescherm of markies aan een uitsluitend tot bewoning dienend perceel;

 • k)

  pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, goten, puilijsten, goot- of kroonlijsten, spionnen en soortgelijke uitstekende constructiedelen;

 • l)

  draden, kabels, aardbuizen en pijpleidingen, die in loodrechte richting zijn aangebracht, dan wel rechtstreeks aansluiten aan de buizen, kabels, draden en leidingen van de gemeente;

 • m)

  vlaggenstokken en vlaggen zonder reclame of handelsnaam;

 • n)

  een feestverlichting, voor zover deze geen handelsreclame bevat;

 • o)

  voorwerpen en werken aangebracht, geplaatst of gebruikt voor de duur en in het kader van door of vanwege het gemeentebestuur georganiseerde evenementen;

 • p)

  voorwerpen betreffende tijdelijke activiteiten met een cultureel, maatschappelijk promotioneel of daarmee gelijk te stellen ideëel motief, niet zijnde openbare nutsvoorzieningen of horecavoorzieningen zoals terrassen en tappunten.

Artikel 5. Maatstaf van heffing en belastingtarief

De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overige in deze verordening bepaalde.

Artikel 6. Berekening van de precariobelasting

 • 1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.

 • 2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.

 • 3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.

 • 4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend, wordt voor de berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere of langere periode heeft voorgedaan. In dat geval wordt aangesloten bij de feitelijk vastgestelde periode.

 • 5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige wijze.

 • 6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:

  • a.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;

  • b.

   indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.

 • 7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.

Artikel 7. Belastingtijdvak

 • 1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend, is ongeacht de geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk aan het kalenderjaar.

 • 2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.

Artikel 8. Wijze van heffing

De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven.

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang

 • 1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.

 • 2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.

 • 3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 10,--.

 • 4. Belastingaanslagen met een totaalbedrag van minder dan € 50,-- worden niet opgelegd. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen aangemerkt als één belastingaanslag.

Artikel 10. Betalingstermijn

Artikel 11. Kwijtschelding

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 12. Intrekkingsbepaling en overgangsrecht

De 'Verordening precariobelasting Helmond 2022' vastgesteld bij raadsbesluit van 11 november 2021, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 22 februari 2022, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

Artikel 13. Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2023.

 • 2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

Artikel 14. Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting Helmond 2023.

Ondertekening

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 10 november 2022.

De raad voornoemd,

de voorzitter

de griffier

Bijlage 1 Tarieventabel behorende bij de "Verordening precariobelasting Helmond 2023”

0

Algemeen tarief

01

Voorwerpen waarvoor onder de volgende nummers niet in het bijzonder is voorzien

per m2, per jaar

€ 0,00

02

als onder nummer 01

per m2, per maand

€ 0,00

03

als onder nummer 01

per m2, per week

€ 0,00

04

als onder nummer 01

per m2, per dag

€ 0,00

1

(vervallen)

2

Borden e.d. op de openbare weg

21

Een niet verplaatsbaar bord of zuil op de openbare weg,

per stuk, per jaar

€ 0,00

22

per stuk, per maand

€ 0,00

23

per stuk, per week

€ 0,00

3

Bouwwerken en -materialen

31

Materialen zoals schutting, hekwerk, steiger, kalk- of timmerloods, directiekeet of dergelijke werken,

per m2 in beslag te nemen terrein

per maand

€ 3,00

32

Als onder 31

per week

€ 1,50

33

Als onder 31

per dag

€ 0,50

4

(vervallen)

6

Lichtbakken, lichtreclames e.d.

61

Een lichtbak, lichtreclame, letter-lichtreclame, lantaarn met opschriftof soortgelijk voorwerp

per 10 dm2, per jaar

€ 0,00

7

(vervallen)

8

Reclameborden, letteropschriften e.d. gevels

81

Een reclamebord, uithangbord, letteropschrift, letterreclame, reclamekastjeof vitrine of dergelijk voorwerp, zonder kunstverlichting, tegen of op een gevel, muur, wand, schutting of dergelijk werk

per 10 dm2, per jaar

€ 0,00

9

(vervallen)

10

Leidingen, buizen, kabels

101

Leidingen, buizen, kabels, draden, duikers, zinkers en dergelijke

per m1, per jaar

€ 2,76

11

(vervallen)

12

Luifels, balkons, erkers, overbouwingen, e.d.

121

Een luifel, erker, balkon, uitbouw, overbouwing en dergelijke onderdelen van bouwwerken, voor zover aanwezig aan bedrijfspanden,voor het bedrijfsgedeelte

per m2, per jaar

€ 0,00

13

Zonnescherm, markies

131

Voor een zonnescherm of markies, voor zover aanwezig aan bedrijfspanden, voor het bedrijfsgedeelte

per m1, per jaar

€ 0,00

14

Standplaatsen

140

Standplaatsen als bedoeld in artikel 5.2.3 APV Helmond 2020,

per vergunde weekdag, per 5 m2, per kwartaal

€ 94,80

141

als onder 140

per vergunde weekdag, per 5 m2, per maand

€ 47,40

142

als onder 140

per 5 m2, per dag

€ 16,70

15

Terrassen e.d.

151

Terrasmeubilair als bedoeld in Artikel 1 van de geldende “Nadere regels terrassen Helmond”, parasols, terrasafscheidingen, plantenbakken, afvalbakken, menuborden, losstaande terrasverwarming, decoratieve objecten en bestekkasten (terrassen) voor het gehele kalenderjaar zijnde van 1 januari tot en met 31 december in gebied A.

per m2

€ 0,00

Onder het gebied A wordt begrepen het gebied van de gemeente Helmond gelegen binnen of aan het Oostende, Noordende, Binderseind, Zuidende, Kasteel-Traverse, de spoorlijn Eindhoven-Venlo tussen Burg. Van Houtlaan en Kanaaldijk N.W., Kanaaldijk N.W., Eikendreef, Kromme Steenweg, Steenweg en Kanaaldijk N.W. tot aan het Oostende.

152

Als onder 151

per m2, per maand

€ 0,00

153

Als onder 151

per m2, per week

€ 0,00

154

Als onder 151

per m2, per dag

€ 0,00

155

Als onder 151 voor het gebied B voor het gehele tijdvak

per m2

€ 0,00

Onder het gebied B wordt begrepen het gebied van de gemeente Helmond niet vallende onder gebied

156

Als onder 155

per m2, per maand

€ 0,00

157

Als onder 155

per m2, per week

€ 0,00

158

Als onder 155

per m2, per dag

€ 0,00

Besloten in de openbare vergadering van 10 november 2022.

Mij bekend,

de raadsgriffier

Toelichting Verordening Precariobelasting Helmond 2023

Algemeen

Precariobelasting wordt geheven op grond van artikel 228 van de Gemeentewet. Gemeentewet.

Precariobelasting is verschuldigd voor het hebben van voorwerpen op openbare gemeentegrond.

In alle gevallen waarin de overheid het gebruik van openbare grond veroorlooft of toelaat zal de algemene regel, neergelegd in de verordening Precariobelasting, toepassing vinden. Wanneer echter diezelfde overheid in een bepaald geval een bijzondere regeling treft bij overeenkomst, zal de algemene regel geen toepassing kunnen vinden, omdat zij voor dat geval op bijzondere voorwaarden het gebruik moet toestaan (bijvoorbeeld kermisverpachtingen).

Samenloop met Reclamebelasting

Bij de opstelling van de verordeningen precariobelasting en reclamebelasting is er door de gemeenteraad niet voor gekozen, om bij het samenvallen van de beide heffingen over een ogenschijnlijk gelijk object een van beide heffingen te laten vervallen. Dus als een reclamebord boven gemeentegrond hangt in het centrum, dan is zowel het gebruik van gemeentegrond als het hebben van een reclame-uiting belast. Omdat het gaat om twee verschillende belastbare feiten, maar ook omdat de aanwending van de opbrengsten totaal anders is, is deze keuze gemaakt.

De Precariobelasting is een algemene belasting voor gebruik van gemeentegrond, waarvan de opbrengsten ook ten goede komen van de algemene middelen van de gemeente. De Reclamebelasting is in het leven geroepen op verzoek van ondernemers in het Centrum (en later ook van de Engelseweg e.o.), waarbij de netto opbrengsten volledig ten goede komen aan de ondernemers van de betreffende gebieden. Daarom is het gerechtvaardigd beide heffingen naast elkaar te laten bestaan.

Heffing staat los van vergunning

Belastingplichtigen zien het feit dat ze een aanslag precariobelasting ontvangen soms als bewijs, dat ze hun voorwerpen op gemeentegrond mogen plaatsen. De precariobelasting wordt echter opgelegd als er voorwerpen daadwerkelijk op gemeentegrond geplaatst zijn, ongeacht of daarvoor wel of geen toestemming is verleend.

Artikelen 1, 2 en 3 Begripsomschrijvingen, belastingplicht en belastbaar feit

Deze artikelen zijn van praktische aard. In deze artikelen is bepaald, wie belastingplichtig is, wanneer sprake is van precariobelasting en enkele begripsbepalingen worden nader uitgelegd.

De term ‘persoon’ in de begripsomschrijving ziet zowel op natuurlijke als op rechtspersonen.

Artikel 4 Vrijstellingen

Regelt de vrijstellingen.

Hierin is met ingang van 2017 de vrijstelling voor uitstallingen opgenomen, waardoor ook een aantal artikelen uit de tarieventabel, behorend bij deze verordening zijn geschrapt.

Artikel 11 Kwijtschelding

De raad heeft besloten voor deze belasting geen kwijtschelding te verlenen.

Tarieventabel

In de tarieventabel staan diverse onderdelen, waarbij samenloop met de heffing van de reclamebelasting kan voorkomen. Bij de precariobelasting wordt het feit dat een voorwerp zich op, boven of onder gemeentegrond bevindt als belastbaar feit gezien, bij de reclamebelasting is dat de reclame-uiting.

Onderdeel 2:

Met een niet-verplaatsbaar bord of zuil wordt een voorwerp bedoeld, dat al dan niet rechtstreeks duurzaam met de grond is verenigd.