Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2023

Geldend van 01-01-2023 t/m heden

Intitulé

Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2023

Raadsbesluit

De raad van de gemeente Hilversum,

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;

besluit:

vast te stellen de:

Verordening op de heffing en de invordering van de Leges 2023

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt;

week: een aaneengesloten periode van zeven dagen;

maand: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de

volgende kalendermaand, met dien verstande dat als de ne dag in een kalendermaand 30 of 31 januari is,

jaar: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar;

kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december.

Artikel 2

Belastbaar feit

Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij als onderdeel behorende tarieventabel.

Artikel 3

Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Niet referendabel op basis van artikel 3 van de Verordening correctief raadgevend referendum gemeente Hilversum

Artikel 4

Vrijstellingen

Leges worden niet geheven voor:

1. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten worden verleend;

2. vergunningen en duplicaten ten behoeve van hen, die ten gevolge van maatregelen van de overheid verplicht worden hun woongelegenheid te ontruimen.

3. het raadplegen van en het kopiëren van de bij de gemeente berustende registers leggers en plankaarten van de Dienst van het Kadaster en de Openbare Registers door ambtenaren, in

de uitoefening van hun functie.

4. stukken en inlichtingen uit de Basisregistratie personen nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrente, wachtgelden, loon en bezoldiging.

5. kansspelvergunningen, voor zover de opbrengst bestemd is voor een goed doel.

6. het verlengen van een gehandicaptenparkeerkaart.

7. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

8. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een Omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een Omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

9. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een Omgevingsvergunning als

bedoeld in art. 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (Omgevingsvergunning beperkte milieutoets).

10. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een Omgevingsvergunning voor

een activiteit die betrekking heeft op een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking of voor het voor een dergelijk bouwwerk in behandeling nemen van een verzoek om vooronderzoek, zoals wordt bedoeld in artikel 2.2.1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel.

Artikel 5

Maatstaven van heffing en tarieven

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van

de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als

een volle eenheid aangemerkt.

4. In de bouwkosten als grondslag voor de berekening van leges, zoals bedoeld in artikel 2.1.1.2

van de bij deze verordening behorende tarieventabel, worden de bouwkosten van een collector voor warmteopwekking of een paneel voor elektriciteitsopwekking, zoals bedoeld in artikel 4, negende lid, niet betrokken.

Artikel 6

Wijze van heffing

De leges worden geheven door middel van een mondelinge kennisgeving, een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

Artikel 7

Termijnen van betaling

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:

1. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;

2. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval

van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.

3. voor zover de heffing bij abonnement geschiedt, behoort de betaling plaats te vinden voor de eerste keer bij het aangaan van het abonnement en vervolgens bij het begin van het kalenderjaar.

4. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die mogelijkheid wordt geboden binnen 14 dagen na het indienen van de aanvraag langs elektronische weg;

5. langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 14 dagen na dagtekening van de kennisgeving;

6. in afwijking in zoverre van voorgaande leden, geldt in geval het totaalbedrag van de op één aanslag

verschuldigde bedrag door middel van automatische betalingsincasso van de betaalrekening van de belastingschuldige kunnen worden afgeschreven, dat de aanslag moet worden betaald in één termijn en vervalt binnen 14 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet.

7. de Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande gestelde termijnen.

Artikel 8

Kwijtschelding

Bij de invordering van de leges wordt géén kwijtschelding verleend.

Artikel 9

Teruggaaf

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.

Artikel 10

Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

1. De "Legesverordening 2022”, vastgesteld bij raadsbesluit van 10 november 2021, wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

3. De in onderdelen 2.1.1.1 en 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd en Uniforme Administratieve Voor-waarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012 worden bekendgemaakt door terinzagelegging voor een ieder voor onbepaalde tijd bij de afdeling Publiekszaken, team Backoffice, Stadskantoor, Oude Enghweg 23.

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023.

5. Deze verordening kan worden aangehaald als de "Legesverordening 2023".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering

van 9 november 2022,

de griffier, de voorzitter,

H.M. van ’t Westeinde, wnd. dr. ir. G.M. van den Top

RAADSBESLUIT

De raad van de gemeente Hilversum;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2022,

besluit:

vast te stellen de navolgende:

Tarieventabel 2023, als onderdeel behorende bij de Legesverordening 2023

Alle in deze verordening opgenomen tarieven zijn exclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.

Titel 1 Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk:

 

1.1.1.1

In de ondertrouwkamer in het Stadskantoor op:

 • 1.

  dinsdag om 9.00 en om 9.30 uur, exclusief trouw/partnerschapsboekje

 • 2.

  maandag tussen 11.00 en 13.00 uur, inclusief trouw/partnerschapsboekje

GRATIS

€ 131,00

1.1.1.2

In de trouwzaal van het raadhuis op:

 • 1.

  maandag om 9.00 en om 10.00 uur, inclusief trouw-/partnerschapsboekje

 • 2.

  maandag tussen 11.00 en 16.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 16.00 uur, inclusief trouw-/partnerschapsboekje

 • 3.

  en op andere daartoe aangewezen dagen en uren, inclusief trouw-/partnerschaps-boekje

€ 209,00

€ 497,00

€ 660,00

1.1.1.3

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of geregistreerd partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in andere ruimten van het raadhuis:

 • 1.

  maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 16.30 uur, inclusief trouw-/partner-schapsboekje

 • 2.

  op andere daartoe aangegeven dagen en uren, inclusief trouw-/partnerschaps-boekje

€ 660,00

€ 764,00

1.1.1.4

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek en op vaste locaties aangewezen als ‘huis der gemeente’ (exclusief kosten van locatie)

€ 419,00

1.1.1.5

Voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk op een door het bruidspaar gekozen vrije locatie op de daartoe vastgestelde tijdstippen, inclusief trouw-/partnerschapsboekje (exclusief kosten locatie)

€ 764,00

1.1.2

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€ 13,50

1.1.3

Het tarief bedraagt voor het afgeven van een verklaring van huwelijksbevoegdheid (vastgesteld bij wet en regelgeving)

Jaarlijks wettelijke (max.)tarief

1.1.4

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouw-/partnerschapsboekje

€ 21,00

1.1.5

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, per getuige:

€ 27,00

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen voor één dag:

 

1.1.6.1

als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaatsgevonden:

€ 157,00

1.1.6.2

als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft plaatsgevonden:

€ 209,00

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap uiterlijk één maand voor de vastgelegde datum

€ 51,00

1.1.8

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap binnen één maand voor de vastgelegde datum

€ 81,00

1.1.9

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een huwelijk of geregistreerd partnerschap nadat de trouwambtenaar een huisbezoek heeft afgelegd

€ 157,00

1.1.10

Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de vastgelegde datum, tijd, locatie of getuigen(n), per wijziging

€ 25,50

1.1.11

Het tarief bedraagt voor het annuleren van een gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 51,00

1.1.12

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.2.1.3

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1 of 1.2.1.2 (zakenpaspoort)

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.2.1.4

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1.1 of 1.2.1.2 (zakenpaspoort)

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.2.1.5

tot het verstrekken van

een reisdocument voor vluchtelingen of

een reisdocument voor vreemdelingen

Jaarlijks wettelijke

(max.) tarief*

1.2.1.6

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.2.1.7

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.2.2

De tarieven genoemd in de subonderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

1.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.3.2

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij spoedlevering vermeerderd met

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit een centraal register rijbewijzen

€ 12,90

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de Basisregistratie personen moet worden geraadpleegd

 

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens uit de Basisregistratie personen, per verstrekking

€ 12,90

1.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het verstrekken van een persoonslijst uit de Basisregistratie Personen

€ 12,90

1.4.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de Basisregistratie personen, voor ieder daaraan te besteden kwartier

€ 13,50

1.4.5

Het op grond van subonderdeel 1.4.5 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

1.4.6

In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister (niet van toepassing)

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens (niet van toepassing)

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.7.1.1

een exemplaar van de programmabegroting/concern jaarstukken

€ 11,90

1.7.1.2

een exemplaar van de productenramingen/dienstjaarstukken

€ 19,90

1.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.2.1

tot het verstrekken van afzonderlijke delen van gedrukte stukken van commissievergaderingen, raadsvergaderingen en het advies van de Commissie Bezwaarschriften

 

1.7.2.1.1

per pagina

€ 0,20

1.7.2.1.2

met een maximum van

€ 11,60

1.7.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.3.1

tot het verstrekken van een abonnement van:

 

1.7.3.1.1

agenda's en voorstellen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en

de tijdelijke commissies van advies aan college van burgemeester en wethouders.

€ 58,40

1.7.3.1.2

notulen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en tijdelijke commissies van advies aan college van burgemeester en wethouders:

€ 116,80

1.7.3.1.3

agenda's en voorstellen en notulen tezamen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en tijdelijke commissies van advies aan college van burgemeester en wethouders:

€ 146,00

1.7.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.7.4.1

tot het verstrekken van:

 

1.7.4.2

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad I (agenda en voorstellen van commissie en/of raad)

€ 52,50

1.7.4.3

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad II (notulen van commissie en/of raad)

€ 26,20

1.7.4.4

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar voor agenda's en voor-stellen en notulen tezamen van alle openbare vergaderingen van commissie en/of raad:

€ 66,90

1.7.4.5

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar voor agenda's en voor-stellen en notulen tezamen van alle openbare vergaderingen van commissie, raad en tijdelijke commissies van advies:

€ 182,40

1.7.4.6

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad III (verordeningen)

€ 26,20

1.7.4.7

het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het gemeenteblad IV (artikel 41: vragen en antwoorden)

€ 26,20

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie

1.8.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verlenen van inzage in de geautomatiseerde kadastrale registratie:

 

1.8.1.1

per kadastrale informatie per object (inclusief uitdraai op A7-formaat)

Conform Tarieven Regeling Kadaster

1.8.1.2

per afdruk (op A4-formaat) van de kadastrale situatie per object

Conform Tarieven Regeling Kadaster

1.8.1.3

per informatie uit het hypotheekregister per object (inclusief uitdraai A4-formaat)

Conform Tarieven Regeling Kadaster

1.8.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van digitale ondergronden landmeten en vastgoed.:

a) voor het stedelijk gebied per ha. € 26,75 + € 11,00 aanmaakkosten

b) voor het landelijk gebied per ha. € 4,25 + € 11,00 aanmaakkosten

 

1.8.3.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen van analoge ondergronden landmeten en vastgoed:

 

1.8.3.1

A-0 formaat

€ 59,20

1.8.3.2

A-1 formaat

€ 51,50

1.8.3.3

A-2 formaat

€ 43,20

1.8.3.4

A-3 formaat

€ 39,60

1.8.3.5

A-4 formaat

€ 37,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken

1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.9.1

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

1.9.2

tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening

€ 12,90

1.9.3

voor een uittreksel uit en afschriften van akten van de burgerlijke stand bestaande uit een afschrift, uitvoering uittreksel, beredeneerd uittreksel

of meertalig uittreksel van een akte, exclusief verzendkosten

Jaarlijks wettelijke (max.) tarief*

Hoofdstuk 10 Streekarchief Gooi en Vechtstreek

1.10.1

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de gemeente-archieven en administratieve werkzaamheden verbonden aan andere dienstver-lening door het Streekarchief voor ieder daaraan te besteden (deel van) een kwartier

€ 13,50

1.10.2

Het op grond van subonderdeel 1.10.1 verschuldigde bedrag wordt voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeeld. De aanvraag wordt dan in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop het verschuldigde bedrag aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet

1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.11.1

tot het verlenen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 165,70

1.11.2

tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de Huisvestingswet 2014

€ 86,40

1.11.3

tot het verkrijgen van een huisvestingvergunning (of woonvergunning)

NIHIL

Hoofdstuk 12 Leegstandwet

1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.12.1

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet

NIHIL

1.12.2

tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als bedoeld in artikel 15, negende lid, van de Leegstandwet

NIHIL

Hoofdstuk 13 Verklaring voor goedkeuring pachtovereenkomst door grondkamer

1.13.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot een verklaring, als bedoeld in artikel 319, vijfde lid, van het Burgerlijk Wetboek

€ 9,80

Hoofdstuk 14 Gehandicaptenparkeerkaart en gehandicaptenparkeerplaats

1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een vergunning voor een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en of een verlening van een gehandicaptenparkeerkaart

€ 112,20

1.14.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot aanwijzing van een gehandicaptenparkeerplaats.

€ 205,80

1.14.2

Indien de in onderdeel 1.14.1 bedoelde aanvraag wordt ingetrokken of geweigerd, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de in rekening gebrachte leges.

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van de in onderdeel 1.14.1 verschuldigde leges

50%

Hoofdstuk 15 VERVALLEN

Hoofdstuk 16 Kansspelen

1.16.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen:

 

1.16.1.1

voor een periode van achtenveertig maanden voor één kansspelautomaat

Wettelijke max. tarief*

1.16.1.2

voor een periode van achtenveertig maanden voor twee kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat

Wettelijke max. tarief*

 

en voor de tweede kansspelautomaat

Wettelijke max. tarief*

1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)

€ 23,90

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie

 

Werkzaamheden in verband met aanleg, instandhouding of opruiming van kabels

 

1.17.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoe-ring van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecom-municatiewet

€ 617,40

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer

1.18

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.18.1

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

a. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

b. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één maand

c. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur langer dan een maand, voor elke direct daarop volgende maand (of een gedeelte daarvan) tot het maximum van het jaartarief

d. Indien er sprake is van een jaarontheffing

€ 41,20

€ 82,30

€ 164,60

€ 231,50

1.18.2

een ontheffing als bedoeld in artikel 149 van het Wegenverkeerswet 1994

betreffende hoogte, breedte, wieldruk, gewicht e.d. van een motorvoertuig

of van een daardoor voortbewogen aanhangwagen, voor de geldigheidsduur

van hoogstens één jaar, per voertuig

€ 36,00

1.18.3

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling voertuigen

a. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

b. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één maand

c. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur langer dan een maand, voor elke direct daarop volgende maand (of een gedeelte daarvan) tot het maximum van het jaartarief

d. Indien er sprake is van een jaarontheffing

e. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing die gelijktijdig is aangevraagd met het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in Titel 3 hoofdstuk 2 van deze tarieventabel, geldt een vast tarief per aanvraag

€ 41,20

€ 82,30

€ 164,60

€ 231,50

€ 77,20

1.18.4

tot het verkrijgen van een ontheffing bij ander gebruik van parkeerplaatsen ingevolge artikel 6 van de Parkeerverordening Hilversum 2018, per dag

€ 15,40

1.18.5

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in de artikelen 5.1.2 lid 4, 5.1.2a lid 2, 5.1.5 lid 2, 5.1.6 lid 2, 5.1.7 lid 4 en 5.1.10 lid 3 van de APV Hilversum (het parkeren of aanwezig hebben van allerlei voertuigen in de openbare ruimte) a. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

b. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één maand

c. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur langer dan een maand, voor elke direct daarop volgende maand (of een gedeelte daarvan) tot het maximum van het jaartarief

d. Indien er sprake is van een jaarontheffing

e. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing die gelijktijdig is aangevraagd met het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van een evenement, als bedoeld in Titel 3 hoofdstuk 2 van deze tarieventabel, geldt een vast tarief per aanvraag

€ 41,20

€ 82,30

€ 164,60

€ 231,50

€ 77,20

1.18.6

tot het verlenen van een inrijontheffing kernwinkelgebied voor

a. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

b. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één jaar

c. Indien er sprake van een jaarontheffing

€ 27,80

€ 55,60

€ 55,60

1.18.7

tot het verlenen van een inrij- en parkeerontheffing kernwinkelgebied voor

a. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één week

b. Indien er sprake is van een incidentele ontheffing voor de duur van maximaal één jaar

c. Indien er sprake van een jaarontheffing

€ 38,60

€ 66,90

€ 66,90

Hoofdstuk 19 Diversen

1.19.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

1.19.1.1

tot het verkrijgen van een kampvuurvergunning voor het verbranden van materialen e.d

€ 25,00

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van:

 

1.19.2.1

gewaarmerkte (digitale) afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen,

per pagina

€ 14,90

1.19.2.2

(digitale) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daar-voor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

 

1.19.2.2.1

per pagina op A4-formaat:

- het digitaal verstrekken van digitaal aanwezige documenten die geen

bewerking behoeven:

- voor minder dan 11 pagina's (zowel papieren kopie als het digitaal verstrekken

van bewerkte documenten):

- voor 11 of meer pagina's (zowel papieren kopie als het digitaal verstrekken

van bewerkte documenten), per pagina:

Onder bewerking van documenten wordt verstaan: bewerking op grond van een

wettelijk voorschrift

GRATIS

GRATIS

€ 0,40

1.19.2.2.2

per pagina op papier van A3-formaat

€ 1,20

1.19.2.2.3

per pagina op papier van A2-formaat

€ 6,00

1.19.2.2.4

per pagina op papier van A1-formaat

€ 8,90

1.19.2.2.5

per pagina op papier van A0-formaat

€ 10,80

1.19.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de sub-onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ 8,50

1.19.2.4

een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

€ 8,50

1.19.2.5

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

€ 8,50

1.19.2.5.1

(digitale) afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, die door middel van een fax worden doorgegeven, bedraagt het tarief:

a) voor de eerste 2 pagina’s (inclusief voorblad)

b) voor elke volgende pagina

€ 1,40 € 0,30

1.19.3.1

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de rapportage inzake een verkennend onderzoek naar de gesteldheid van de bodem, in het kader van

- koop of verkoop, huur of verhuur van onroerende zaken en of

- de onderzoeksplicht in artikel 2.1.5. van de Bouwverordening:

a) locaties met een kaveloppervlak tot 100 m2

b) overige locaties tot een kaveloppervlak van > 100 m2 <500 m2

c) overige locaties met een kaveloppervlak van >500 m2

€ 170,80 € 286,10 € 512,40

1.19.3.2

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen van de rapportage inzake de bodemgesteldheid, betreffende een nader onderzoek, saneringsonderzoek, saneringsplan of saneringsevaluatie

€ 341,60

1.19.3.3

Het tarief bedraagt voor in behandeling nemen van een aanvraag voor een inzage en verstrekken van stukken inzake bodemarchief

a) voor een eerste dossier

b) elk volgende dossier

€ 5,70 € 2,80

1.19.3.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek bedraagt voor een kopie van:

 

1.19.3.4.1

een bestemmingsplan (ongekleurde kaart, toelichting en voorschriften)

€ 92,60

1.19.3.4.2

een (voor)ontwerp bestemmingsplan (ongekleurde kaart, toelichting en voorschriften)

€ 46,30

1.19.3.4.3

de bestemmingsplanvoorschriften van een (voor)ontwerp bestemmingsplan of bestemmingsplan (exclusief toelichting en delen van plankaarten)

€ 9,80

1.19.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het plaatsen van voorwerpen op, aan of boven de weg:

 

1.19.4.1

een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in

artikel 2.1.4.1 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 65,00

* In verband met de praktische uitvoerbaarheid worden de door het Rijk vastgestelde (maximum)tarieven (Wettelijk (max.) tarief) in Titel 1 Algemene Dienstverlening naar beneden afgerond op eenheden van 5 eurocent.

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen

2.1.1

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:

 

2.1.1.1

Aanlegkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen ten behoeve van de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, exclusief omzetbelasting.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt, wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan:

De prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden be-taald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief omzetbelasting.

 

2.1.1.2

Bouwkosten:

De aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (exclusief omzetbelasting), bedoeld in het normblad NEN 2699, uitgave 2017, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan:

De prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, exclusief omzetbelasting.

 

2.1.1.2.1

Bewijs bouwkosten:

De aanvrager van een bouwvergunning dient bij de aanvraag een opgave van de bouwkosten te overleggen. Aan de hand van deze opgave stelt de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde ambtenaar het bedrag vast op basis waarvan de leges worden geheven.

De leges worden zo nodig afgerond tot het naastliggende veelvoud van € 1,­­­00

berekend per gebouw of ander bouwwerk naar de bouwkosten, waarvan het bedrag door de hiervoor bedoelde ambtenaar wordt vastgesteld.

 

2.1.1.3

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

 

2.1.2

In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.

 

2.1.3

In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn omschre-ven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

 

Hoofdstuk 2 Vooronderzoek

2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek:

 

2.2.1.

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorlopig ontwerpplan, in principe, haalbaar is (ruimtelijke ordening en/of welstand)

van de bouwsom (overleg bewijs aanneemsom of door toepassing van het bouwkostenkompas) zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag met een minimum bedrag van € 275,00

en een maximum bedrag van € 5.000,00 dan wel een tarief van

als het een voorlopig ontwerpplan betreft zonder bouwsom

0,15%

€ 300,00

2.2.2.

bij vervolgverzoeken

van de bouwsom (overleg bewijs aanneemsom of door toepassing bouwkostenkompas) met een minimum bedrag van € 1.000,00

en een maximum bedrag van € 2.000,00.

0,05%

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning voor een project:

De som van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of hande-lingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

 

2.3.1

Beoordeling bouwactiviteiten

 

2.3.1.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief inclusief welstand, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten:

van de bouwkosten met een minimum van € 50,00

3,4%

 

Beoordeling (bodem)rapport

 

2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld:

 

2.3.1.2.1

voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport

a) locaties met een kaveloppervlak tot 100 m2

b) overige locaties tot een kaveloppervlak van > 100 m2 <500 m2

c) overige locaties met een kaveloppervlak van >500 m2

d) voor de beoordeling van een niet in voorgaande onderdelen genoemd rapport

€ 163,00

€ 273,00

€ 491,00

€ 400,00

 

Verplicht advies agrarische commissie

 

2.3.1.3

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie wordt beoordeeld:

€ 142,00

 

Achteraf ingediende aanvraag

 

2.3.1.4

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit:

van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum van € 10.000

10%

2.3.2

Aanlegactiviteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 425,00

2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij ook sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo , en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2:

 

2.3.3.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 400,00

2.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 400,00

2.3.3.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

van het op grond van subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; met een minimum van € 4.750,00

30%

2.3.3.4

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens provinciale verorde-ning gegeven regels is afgeweken:

van het op grond van de subonderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag met een minimum van € 4.750,00

30%

2.3.3.5

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft en met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo van de krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gegeven regels is afgeweken:

van het op grond van de subonderdelen 2.3.1.1 of 2.3.2. verschuldigde bedrag met een minimum van € 4.750,00

30%

2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij géén sprake is van een bouwactiviteit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo , en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:

 

2.3.4.1

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking):

€ 279,00

2.3.4.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking):

€ 279,00

2.3.4.3

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking):

€ 5.586,00

2.3.4.4

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast

(afwijking van exploitatieplan)

€ 10.953,00

2.3.4.5

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving)

€ 10.953,00

2.3.4.6

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit

in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving)

€ 10.953,00

2.3.4.7

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit)

€ 104,00

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo , onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

welk tarief wordt verhoogd voor bouwwerken met bruto vloeroppervlakte:

tot 100 m2 met € 297,85

van 100 m2 tot 500 m2 met € 2,95 per m2

van 500 m2 tot 2.000 m2 met € 992,05 en € 0,95 per m2

van 2.000 m2 tot 5.000 m2 met € 2.505,90 en € 0,25 per m2

van 5.000 m2 tot 50.000 m2 met € 3.353,60 en € 0,10 per m2

vanaf 50.000 m2 met € 4.963,25 en € 0,05 per m2

€ 424,00

2.3.6

Activiteiten m.b.t. tot monumenten of beschermde stads- of dorpsgezichten

 

2.3.6.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

 

2.3.6.1.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een beschermd monument

€ 125,00

2.3.6.1.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht

€ 125,00

2.3.6.2

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 125,00

2.3.6.3

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder b, van de Wabo of in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wabo met betrekking tot een krachtens provinciale of gemeentelijke verordening aange-wezen monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of ge-meentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

 

2.3.6.3.1

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een provinciaal of gemeentelijk monument

€ 125,00

2.3.6.3.2

voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in

gevaar gebracht

€ 125,00

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of dorpsgezicht

 
 

Indien de aanvraag betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of voor-bereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 275,00

2.3.8

Aanleggen of veranderen weg

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 414,00

2.3.9

Uitweg/inrit

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.1.4.3 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 278,00

2.3.10

Vellen (kappen) en/of legalisatie illegale velling

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op het (illegaal) vellen (kappen) of (illegaal) doen vellen (kappen) van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verorde-ning of artikel 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

 

2.3.10.1

voor vellen per boom

€ 222,00

2.3.10.2

voor legalisatie van een illegale velling per boom of houtopstand

€ 444,00

2.3.11

Beoordeling beheerplan (artikel 4.5.2. lid 2 sub j. APV)

 
 

Indien de aanvraag betrekking heeft op het goedkeuren/beoordelen van een beheerplan door het college van burgemeester en wethouders, zoals gesteld in het artikel 2.6 van het Velbeleid, Hilversum 2017 – 2030, Beleidsregels voor de beoordeling van de aanvraag Omgevingsvergunning voor het vellen van bomen, bedraagt het tarief voor het beoordelen van het beheersplan, voor ieder daaraan besteed uur

€ 120,00

2.3.12

Opslag van roerende zaken

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.7.1 lid 3 van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing is vereist, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

 

2.3.12.1

indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo

€ 65,00

2.3.12.2

indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo

€ 65,00

2.3.13

Projecten of handelingen in kader van Natura 2000-activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit), onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 142,00

2.3.14

Handelingen in kader van Flora- en fauna-activiteiten (bescherming soorten)

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit), onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 142,00

2.3.15

Andere activiteiten

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voor-gaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:

 

2.3.15.1

behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

€ 142,00

2.3.15.2

behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of water-schapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten bedraagt het tarief:

 

2.3.15.2.1

als het een gemeentelijke verordening betreft

€ 142,00

2.3.15.2.2

als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

€ 142,00

2.3.16

Omgevingsvergunning in twee fasen

 
 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.16.1

bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de eerste fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking heeft;

 

2.3.16.2

bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een beschikking met betrekking tot de tweede fase:

het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking heeft.

 

2.3.17

Advies

 

2.3.17.1

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning:

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een raming die door of namens het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.

 

2.3.17.2

Indien een raming als bedoeld in subonderdeel 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de raming aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

 

2.3.18

Verklaring van geen bedenkingen

 

2.3.18.1

Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van be-stuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de Omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:

 

2.3.18.1.1

indien gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 414,00

2.3.18.1.2

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven

€ 414,00

Hoofdstuk 4 Vermindering

2.4.1

Indien de aanvraag tot het verlenen van een Omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan 5 activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17.

De vermindering beloopt:

 

2.4.1.1

bij 5 tot 10 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

2%

2.4.1.2

bij 10 tot 15 activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

3%

2.4.1.3

bij 15 of meer activiteiten:

van de voor die activiteiten verschuldigde leges

5%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf

2.5.1

Teruggaaf als gevolg van het buiten behandeling laten van een aanvraag of vooronderzoek

 
 

Als het bevoegd gezag besluit een aanvraag om een Omgevingsvergunning of een aanvraag vooronderzoek buiten behandeling te laten bestaat er een aanspraak op gedeeltelijke teruggaaf van de leges, mits het tarief voor de aanvraag hoger is dan € 100,00.

Bij meerdere activiteiten dient het tarief van de gezamenlijke activiteiten hoger te zijn dan € 100,00.

Teruggegeven wordt:

 • 1.

  als de reden van buiten behandeling laten is dat de aangevraagde activiteit niet-vergunningplichtig is: het gehele deel boven (‘drempel’) van € 100,00;

 • 2.

  in gevallen anders dan onder a.: het deel boven (‘drempel’) van € 100,00 tot maximaal 80% van de voor de betreffende activiteiten totaal verschuldigde leges.

 

2.5.2

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag of vooronderzoek

 
 

Als een aanvrager zijn aanvraag voor een Omgevingsvergunning of aanvraag vooronderzoek geheel of gedeeltelijk intrekt, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming, of adviezen of verklaringen van geen bedenkingen, e.e.a. als bedoeld in de onderdelen 2.3.12, 2.3.13, 2.3.16 en 2.3.17. 

De teruggaaf bedraagt:

 

2.5.2.1

indien de aanvraag of het vooronderzoek wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in behandeling nemen ervan (al dan niet na het stellen van een termijn als bedoeld in artikel 4:5, lid 1,2, of 3 Awb):

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

80%

2.5.2.2

indien de aanvraag of het vooronderzoek wordt ingetrokken na 2 weken en binnen 4 weken na het in behandeling nemen ervan (al dan niet na het stellen van een termijn als bedoeld in artikel 4:5, lid 1,2, of 3 Awb):

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

60%

2.5.2.3

indien de aanvraag of het vooronderzoek wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling nemen ervan (al dan niet na het stellen van een termijn als bedoeld in artikel 4:5, lid 1,2, of 3 Awb):

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

50%

2.5.3

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende Omgevingsvergunning

 
 

Als de gemeente een verleende Omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf is met uitzondering van het legesdeel in verband met projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming, of adviezen of verklaringen van geen bedenkingen, e.e.a. als bedoeld in de onderdelen 2.3.12, 2.3.13, 2.3.16 en 2.3.17

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

25%

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een Omgevingsvergunning

 
 

Als de gemeente een Omgevingsvergunning geheel of gedeeltelijk weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges met uitzondering van het legesdeel in verband met projecten of handelingen in het kader van de Wet natuurbescherming, of adviezen of verklaringen van geen bedenkingen, e.e.a. als bedoeld in de onderdelen 2.3.12, 2.3.13, 2.3.16 en 2.3.17. 

De teruggaaf bedraagt:

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges

40%

2.5.4.1

Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3. wordt mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak.

 

2.5.5

Minimumbedrag voor teruggaaf

 
 

Een bedrag van minder dan € 12,50 wordt niet teruggegeven.

 

2.5.6

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen

 
 

Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17 wordt geen teruggaaf verleend.

 

Hoofdstuk 6 Intrekking Omgevingsvergunning

2.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een Omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:

€ 59,00

Hoofdstuk 7 Wijziging Omgevingsvergunning en vergunning brandveiliggebruik

als gevolg van wijziging project

2.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzi-ging van een Omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 295,50

2.7.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijzi-ging van een vergunning brandveiliggebruik als gevolg van een, naar de om-standigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 591,00

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten

2.8.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van

de Wet ruimtelijke ordening

€ 8.867,00

2.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.586,00

2.8.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het uitwerken van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder b van de Wet ruimtelijke ordening

€ 5.586,00

2.8.2.1

Als een aanvrager zijn aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, te wijzigen of uit te werken intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, bedoeld in de artikelen 2.8.1.1, 2.8.1.2 en 2.8.1.3;

De teruggaaf bedraagt:

60%

2.8.2.2

Als de gemeente een aanvraag om een bestemmingsplan vast te stellen, te wijzigen of uit te werken weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, bedoeld in de artikelen 2.8.1.1, 2.8.1.2 en 2.8.1.3;

De teruggaaf bedraagt:

40%

2.8.3

De heffing van de leges, genoemd in de artikelen 2.8.1.1, 2.8.1.2 en 2.8.1.3, blijft achterwege voor diensten waarvan de kosten krachtens een overeenkomst of krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden verhaald.

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding (VERVALLEN)

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking en afwijkend gebruik

2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 142,00

 

Afwijkend gebruik

 

2.11

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vrijstelling van het verbod als bedoeld in artikel 352, eerste lid van de bouwverordening 1968, om bouwwerken, open erven en terreinen in afwijking van de bestemming te gebruiken bedraagt:

€ 135,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1 Horeca

 

Horecaverordening Hilversum 2017

 
 

Exploitatievergunning (artikel 4 van de Horecaverordening Hilversum 2017)

 

3.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een exploitatievergunning als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Horecaverordening Hilversum 2021 voor de exploitatiecategorieën:

A, B en C (lichtere categorieën)(tot 36 punten)

D en E (zwaardere categorieën zonder activiteiten 11 of 12)(vanaf 37 punten)

vestiging alléén in horecaconcentratiegebied)

D en E (zwaardere categorieën met activiteiten 11 of 12)(vanaf 37 punten),

vestiging alléén in horecaconcentratiegebied)

€ 248,00

€ 493,20

€ 1.034,10

 

Wijziging van de Exploitatievergunning

 

3.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging of verlengen van de exploitatievergunning door het toevoegen en/of wijzigen van de activiteiten 2,3,5,6,8,9,10,13, 14 of 16 zoals omschreven in het Horecakader 2016, per module (Eten, Drinken, Openingstijden, Terras, Geluid en entertainment) waar de toe te voegen activiteiten toe behoren:

€ 128,90

3.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van de exploitatievergunning door het toevoegen en/of verlengen van de activiteiten 11 of 12 zoals omschreven in het Horecakader 2016 module Openingstijden waar de toe te voegen activiteiten toe behoren (Nachthorecabedrijf):

€ 128,90

3.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een individuele ontheffing van de sluitingstijden als bedoeld in artikel 14, lid 4, van de Horecaverordening Hilversum 2021 (max. 4 x per jaar)

€ 70,20

3.1.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel (leidinggevende) in artikel 12 van de Horecaverordening Hilversum 2021 (Exploitatievergunning)

Bij een NIET digitale aanvraag:

vóór 1 leidinggevende

vóór 2 leidinggevenden

vóór 3 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

Bij een DIGITALE aanvraag:

vóór 1 leidinggevende

vóór 2 leidinggevenden

vóór 3 leidinggevenden

vóór 4 leidinggevenden

vóór 5 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 163,10

€ 217,50

€ 271,90

€ 54,30

€ 81,50

€ 108,80

€ 136,00

€ 163,10

 
 

Drank- en Horecawet

 
 

Horeca of Slijtersbedrijf

 

3.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen of het wijzigen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Alcoholwet

€ 512,40

 

Melding inrichtingsverandering of wijzigen aanhangsel

 

3.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30 van de Alcoholwet

€ 257,60

3.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de Alcoholwet (vereenvoudigde procedure wijzigen leidinggevende)

Bij een NIET digitale aanvraag:

vóór 1 leidinggevende

vóór 2 leidinggevenden

vóór 3 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

Bij een DIGITALE aanvraag:

vóór 1 leidinggevende

vóór 2 leidinggevenden

vóór 3 leidinggevenden

vóór 4 leidinggevenden

vóór 5 leidinggevenden of meer (tevens maximumbedrag)

€ 195,40

€ 396,70

€ 595,10

€ 76,10

€ 152,30

€ 228,40

€ 304,60

€ 380,70

 

Ontheffing schenktijden (zwak-)alcoholhoudende drank paracommerciële inrichting

 

3.1.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Alcoholwet juncto artikel 7, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

(maximaal 6 x per jaar ontheffing verlenen van het verbod om in o.a. sportkantine alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de normale schenktijden)

€ 70,20

3.1.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Alcoholwet juncto artikel 8, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

(maximaal 6 x per jaar ontheffing verlenen van het verbod om in o.a. buurt- en dorpshuizen, maneges en zaalsportkantines alcoholhoudende drank te verstrekken buiten de normale schenktijden)

€ 70,20

3.1.11

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, lid 1, van de Alcoholwet juncto artikel 9, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

(maximaal 4 x per jaar ontheffing verlenen van het verbod om in paracom-merciële inrichtingen alcoholhoudende drank te verstrekken voor bijeen-komsten van persoonlijke aard (bruiloften en partijen) OF bijeenkomsten van niet-leden van de paracommerciële inrichting)

€ 70,20

 

Ontheffing verbod schenktijden (zwak-)alcoholhoudende drank schoolkantines/ jeugdhonkkantines (niet-paracommerciële inrichting)

 

3.1.12

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 6, lid 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

€ 522,90

 

Ontheffing verbod sterke drank paracommerciële inrichtingen met jeugdleden

 

3.1.13

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 10, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

€ 522,90

 

Bijzondere gelegenheden ontheffing schenktijden (zwak-)alcoholhoudende drank particulieren

 

3.1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet (ontheffing verlenen van het in artikel 3 Alcoholwet voor de uitoefening van het horecabedrijf gestelde verbod, bij een in de beschikking aangewezen bijzondere gelegenheid van zeer tijdelijke aard voor een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 dagen) 

€ 84,70

 

Ëénmalige ontheffing schenktijden (zwak-)alcoholhoudende drank paracommerciële inrichting

 

3.1.15

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, leden 1 en 4, van de Alcoholwet juncto zowel artikel 17, leden 1 en 2 als artikel 7 leden 1 en 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

(éénmalige ontheffing verlenen van het in artikel 3 Drank- en Horecawet gestelde verbod bij o.a. sportkantine)

€ 70,20

3.1.16

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 4, leden 1 en 4, van de Alcoholwet juncto zowel artikel 17, leden 1 en 2 als artikel 8 leden 1 en 2, Verordening Drank- en Horecawet Hilversum 2014

(éénmalige ontheffing verlenen van het in artikel 3 Drank- en Horecawet gestelde verbod bij o.a. buurt- en dorpshuizen, maneges, zaalsportkantines)

€ 70,20

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten

3.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (evene-mentenvergunning), indien het betreft:

 

3.2.1.1

ook artikel 5.2.3. en/of 2.1.4.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 416,70

3.2.1.2

in andere gevallen

€ 166,70

3.2.1.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een, later dan 4 weken vóór de geplande startdatum , ingediende aanvraag tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 2.2.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening (evenementenvergunning):

bovenop het tarief genoemd in onderdeel 3.2.1

100%

3.2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.3.2, vierde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 26,80

3.2.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van ontheffing voor het ten gehore brengen van onversterkte muziek op grond van artikel 4.8.5. van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 30,90

3.2.3

Bij heffing leges voor een evenementenvergunning blijft heffing leges op basis van artikel 2.3.4 voor Planologisch strijdig gebruik waarbij géén sprake is van een bouwactiviteit achterwege

 

Hoofdstuk 3 Standplaatsen Ambulante Handel of Promotionele Standplaatsen

3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5.2.3, eerst lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening (uitstalvergunning)

€ 141,50

3.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5.2.3, eerst lid, onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaatsvergunning), geldig voor ten hoogste

 

3.3.2.1

een dag

€ 30,90

3.3.2.2

langer dan een dag, maar ten hoogste een maand

€ 43,40

3.3.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5.2.3, eerst lid, onder a, van de Algemene Plaatselijke Verordening (standplaatsvergunning), voor tenminste een maand en ten hoogste twee jaar:

 

3.3.3.1

in geval van een eerste aanvraag voor een nieuwe locatie

€ 424,20

3.3.3.2

in geval van een eerste aanvraag voor een bestaande locatie

€ 288,40

3.3.3.3

in geval van verlenging van een reeds eerder verleende vergunning

€ 125,10

3.3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning bedoeld in artikel 5 van de Marktverordening (standplaatsvergunning op de markt), voor onbepaalde tijd:

€ 84,20

Hoofdstuk 4 Seksinrichtingen

3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:

 

3.4.1

het verlenen van een vergunning voor seksinrichtingen ex. art. 3.2.1. van de Algemene Plaatselijke Verordening voor zover het betreft thuiswerkers en escortbedrijven

€ 258,30

3.4.1.1

het verlenen van een vergunning voor seksinrichting “overige seksinrichtingen” ex artikel 3.2.1.van de Algemene Plaatselijke Verordening a. bij vestiging van een nieuw bedrijf of overname van een bestaand bedrijf b. in andere gevallen

€ 1.038,30

€ 258,30

3.4.1.2

Het verlenen van een jaarlijkse ontheffing sluitingstijd ex artikel 3.2.3, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 205,80

Hoofdstuk 5 Splitsingsvergunning woonruimte/Huisvestingswet 2014

3.5

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 22 van de Huis-vestingswet 2014

€ 143,00

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

3.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

 

3.6.1

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening Hilversum 2018

€ 37,00

3.6.2

voor een intrekking, wijziging of toestemming tot overdracht van een ontheffing op grond van de Winkeltijdenverordening Hilversum 2018

€ 37,00

Hoofdstuk 7 Ontheffing flyerverbod centrum politieke partijen

3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing aan politieke partijen met betrekking tot het flyerverbod in het centrum als bedoeld in artikel 2.1.5.12 van de Algemene Plaatselijke Verordening

€ 50,00

Hoofdstuk 8 Collectevergunning

3.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag (8 weken vóór collecte) tot het verlenen van een vergunning voor een collecte door een organisatie buiten Hilversum die niet op de CBF kalender staat

€ 51,50

Hoofdstuk 9 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

3.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing

of andere beschikking

€ 43,20

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 9 november 2022.

de griffier,

de voorzitter,

 
 

H.M. van ’t Westeinde, wnd.

dr. ir. G.M. van den Top

Ondertekening