Regeling vervallen per 01-07-2023

Besluit tot openstelling en instellen subsidieplafond Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer Hoofdstuk 3(Openstelling Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer 2022)

Geldend van 18-11-2022 t/m 30-06-2023 met terugwerkende kracht vanaf 15-11-2022

Intitulé

Besluit tot openstelling en instellen subsidieplafond Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer Hoofdstuk 3(Openstelling Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer 2022)

Gedeputeerde Staten van Fryslân hebben in hun vergadering van 8 november 2022 besloten tot openstelling van hoofdstuk 3 van de Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer om daarmee vernatting van agrarisch gebruikte percelen ten behoeve van het weidevogelbeheer, te stimuleren.

Artikel 1. Openstelling

Aanvragen ten behoeve van aanvullende investeringssubsidie inrichting zoals bepaald in hoofdstuk 3 van de regeling, kunnen alleen worden ingediend door middel van een door ons voorgeschreven aanvraagformulier, in de periode vanaf 15 november 2022 tot en met 14 februari 2023.

Artikel 2. Subsidieplafond

Er geldt voor deze openstelling een subsidieplafond van € 561.000,=.

Artikel 3. Kring van aanvragers

Subsidie kan slechts worden aangevraagd door de volgende agrarische collectieven:

 • -

  Noardlike Fryske Wâlden

 • -

  Agrarisch collectief Waadrâne

 • -

  Gebiedscoöperatie it Lege Midden

 • -

  Gebiedscollectief Waddenvogels

 • -

  Kollectief Westergo

 • -

  ELAN Zuidoost Friesland

 • -

  Coöperatieve vereniging Súdwestkust

Artikel 4. Verdeling

De subsidie wordt verdeeld conform het bepaalde in artikel 3.3. van de Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer

Artikel 5 Slotbepalingen

 • 1. Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking in het Provinciaal Blad,

 • 2. Voorzover publicatie van deze regeling plaatsvindt na 15 november 2022 treedt deze met terugwerkende kracht in werking vanaf 15 november 2022,

 • 3. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2023 waarbij geldt dat voorzover noodzakelijk, dit besluit blijft gelden voor aanvragen gedaan binnen de genoemde openstellingsperiode,

 • 4. Dit besluit kan worden aangehaald als: Openstelling Tijdelijke subsidieregeling Weidevogelbeheer 2022.

Ondertekening

Leeuwarden, 8 november 2022

voorzitter

secretaris