‘Lijst van categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de raad als adviseur optreedt’,behorende bij besluitpunt 1 van het raadsbesluit van 22 november 2021, kenmerk 352129

Geldend van 01-07-2023 t/m heden

Intitulé

‘Lijst van categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, waarvoor de raad als adviseur optreedt’,behorende bij besluitpunt 1 van het raadsbesluit van 22 november 2021, kenmerk 352129

Lijst van categorieën van gevallen van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, die betrekking hebben op een aanvraag om een omgevingsvergunning, waarvoor de raad als adviseur optreedt zoals bedoelt in artikel 16.15a en 16.15b van de Omgevingswet.

Een advies van de raad is vereist, indien:

 • 1.

  Sprake is van realisering van woningbouw met inbegrip van daarbij behorende bouwwerken en overige daartoe behorende voorzieningen, als het te realiseren aantal woningen meer dan tien bedraagt of het aantal recreatiewoningen meer dan vijf bedraagt.

 • 2.

  Het de (ver)bouw van maatschappelijke voorzieningen, commerciële voorzieningen (o.m. winkels, kantoren, bedrijfsruimten) betreft, waarvan als gevolg de vloeroppervlakte aan voorzieningen met meer dan 250 m² toeneemt, met inbegrip van daarbij behorende bijgebouwen en andere voorzieningen.

 • 3.

  Sprake is van een aanvraag in afwijking van (een) door de gemeenteraad vastgestelde omgevingsvisie en/of welstandsbeleid, tenzij het een ontwikkeling betreft waarbij de gemeenteraad eerder al met een afwijking van die omgevingsvisie of gelijkwaardig strategisch beleid heeft ingestemd.

 • 4.

  Sprake is van een aanvraag die betrekking heeft op nieuwvesting of uitbreiding van een agrarisch bedrijf ten behoeve van intensieve veehouderij met een bouwvlak groter dan 1,5 hectare, tenzij het een ontwikkeling betreft waarvoor de gemeenteraad reeds eerder een afwijking van de provinciale Omgevingsverordening, heeft aangevraagd.

 • 5.

  Sprake is van een initiatief dat betrekking heeft op de opwek van duurzame energie, welke niet passend is binnen de daarvoor vastgestelde beleidskaders.