Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022

Geldend van 02-11-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022

De raad van de gemeente Geertruidenberg

Gezien het voorstel van het presidium d.d. 27 september 2022;

Gelet op artikel 82 en 147 van de Gemeenteraad;

Besluit

Vast te stellen de Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  de raad luistert: een bijeenkomst op basis van artikel 82 Gemeentewet voorafgaande aan de raad debatteert waarin de geagendeerde onderwerpen in het algemeen op informerende wijze worden besproken;

 • b.

  de raad debatteert: een bijeenkomst van de raad voorafgaande aan de besluitvormende raadsvergadering (de raad besluit), waarin over de geagendeerde onderwerpen in het algemeen argumenten worden uitgewisseld en meningen worden gevormd. Hierin wordt gevraagd of voorstellen tot hamerstuk c.q. besluitstuk kunnen worden verklaard of dat tijdens de raad besluit nog nadere beraadslaging tussen de raadsleden nodig is alvorens tot besluitvorming kan worden gekomen;

 • c.

  de raad besluit: een bijeenkomst van de gemeenteraad. De bijeenkomst kan aansluitend aan de raad debatteert plaatsvinden over de als besluitstuk aangemerkte voorstellen of plaatsvinden als een losse bijeenkomst van de gemeenteraad over voorstellen waarover nog nadere beraadslaging tussen raadsleden nodig is alvorens tot besluitvorming kan worden gekomen. Voor de raad besluit geldt het bepaalde in het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geertruidenberg van 2022;

 • d.

  de 5 O’s: onze inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, onderwijs en ander overheden;

 • e.

  deelnemers: raadsleden, burgerleden, collegeleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van de 5 O’s;

 • f.

  fractiedeelnemers: raadsleden en burgerleden die namens een raadsfractie deelnemen;

 • g.

  presidium: presidium zoals bepaald in artikel 2 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geertruidenberg 2022;

 • h.

  voorzitter: voorzitter of diens vervanger;

 • i.

  griffier: de griffier of diens plaatsvervanger;

 • j.

  wet: Gemeentewet.

Artikel 2 Doel

De raad luistert

 • 1.

  Het doel van de raad luistert is het bieden van ruimte aan fractiedeelnemers, collegeleden, ambtenaren en vertegenwoordigers van de 5 O’s om over de geagendeerde onderwerpen zoveel mogelijk informatie onderling uit te wisselen.

 • 2.

  Het gaat er om een goed inzicht in een situatie, een onderwerp of een voorstel te krijgen, zodat de fractiedeelnemers sec of bij de raad debatteert, een goede mening kunnen vormen.

 • De raad debatteert

 • 3.

  Het doel van de raad debatteert is het bieden van ruimte aan fractiedeelnemers om hun meningen en ideeën te geven en hierover met elkaar van gedachten te wisselen.

 • 4.

  Het gaat er om een goed inzicht in een situatie, een onderwerp of een voorstel te krijgen, zodat in de raad tot een gewogen oordeel gekomen kan worden.

 • De raad besluit

 • 5.

  Het doel van de raadsvergadering is om sec of aansluitend aan de raad debatteert door middel van een vergadering van de raad (al dan niet na debat) besluiten te nemen. Op de raad besluit is het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geertruidenberg van 2022 van toepassing.

Artikel 3 Taken en deelnemers

De raad luistert

 • 1.

  Het vormen van een beeld van de op de agenda geplaatste onderwerpen en richting geven ten aanzien van startnotities.

 • 2.

  Het voeren van overleg met de wethouders of de burgemeester – en hun ambtenaren - of met afgevaardigden van de 5 O’s over startnotities en verzoeken – en de status daarvan - die via het presidium zijn geagendeerd.

 • 3.

  Het bijdragen aan een zo volledig mogelijk beeld van een onderwerp en het stellen van vragen.

De raad debatteert

 • 4.

  Het uitbrengen van advies aan de gemeenteraad en het presidium door de raadsleden en burgerleden aan het eind van de behandeling van op de agenda geplaatste voorstellen.

 • 5.

  Het voeren van overleg met de wethouders of de burgemeester over in ieder geval door het college of de burgemeester verstrekte inlichtingen en het gevoerde bestuur ten aanzien van door het presidium dan wel door de fractiedeelnemers aan de raad debatteert op de agenda geplaatste voorstellen.

 • 6.

  Het inventariseren van onderlinge meningen, ideeën, voor- en nadelen of argumenten pro en contra van een onderwerp of voorstel en het met elkaar hierover van gedachten wisselen. De fractiedeelnemers dragen bij aan een zo volledig mogelijk inzicht in de voor- en nadelen van een onderwerp of voorstel.

 • 7.

  De voorzitter zal hierbij inventariseren of de raadsleden het voorstel direct als hamerstuk c.q. besluitstuk in de aansluitende de raad besluit willen vaststellen of dat de raadsleden op een later moment een politiek debat in de raad besluit willen voeren over de discussiestukken.

De raad besluit

 • 8.

  De leden van de raad stellen in de raadsvergadering sec of in de raadvergadering aansluitend op de raad debatteert de hamer c.q. besluitstukken vast en voeren een politiek debat met elkaar over de discussiestukken die op een eerder moment in de raad debatteert zijn behandeld.

Artikel 4 Samenstelling en voorzitter

Algemeen

 • 1.

  Een burgerlid dient woonachtig in de gemeente Geertruidenberg te zijn en dient op de kieslijst van de meest recente gemeenteraadsverkiezingen te hebben gestaan.

 • 2.

  Benoemde burgerleden kunnen zowel aan de raad luistert en de raad debatteert deelnemen.

 • 3.

  Een burgerlid als bedoeld in lid 1 van dit artikel dient voordat hij zijn functie kan uitoefenen de volgende eed of belofte af te leggen:

 • “Ik zweer (verklaar) dat ik, om tot burgerlid benoemd te worden, rechtstreeks nog middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.

 • Ik zweer (verklaar en beloof) dat ik, om iets als burgerlid te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.

 • Ik zweer (beloof) dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als burgerlid naar eer en geweten zal vervullen.

 • Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!”

 • 4.

  De raad kan maximaal drie burgerleden per in de gemeenteraad vertegenwoordigde fractie benoemen.

 • 5.

  Bij wisseling van een onderwerp c.q. van een cluster onderwerpen tijdens een vergadering kunnen de fractiedeelnemers wisselen van woordvoerderschap. Onderwerpen worden door het presidium per opgave, zoals opgenomen in de programmabegroting, geclusterd.

De raad luistert

 • 6.

  Aan de vergadertafel nemen plaats de voorzitter, de griffier, de fractiedeelnemers en eventueel vertegenwoordigers namens de 5 O’s. Namens elke in de raad vertegenwoordigende fractie nemen maximaal twee fractiedeelnemers plaats aan de vergadertafel. De portefeuillehouder(s) en hun ambtelijke adviseur(s) schuiven aan naast de burgemeester op het moment dat hun stukken worden besproken.

De raad debatteert

 • 7.

  Aan de vergadertafel nemen plaats de voorzitter, griffier en de fractiedeelnemers. De portefeuillehouder(s) en hun ambtelijke adviseur(s) schuiven aan naast de burgemeester op het moment dat hun stukken worden besproken.

 • 8.

  Vanuit alle fracties als bedoeld in artikel 6 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Geertruidenberg 2022 neemt altijd ten minste één raadslid plaats aan de vergadertafel.

De raad besluit

 • 9.

  Aan de raadsvergadering nemen uitsluitend leden van de raad deel.

Voorzitter

 • 10.

  a) De voorzitter en plaatsvervangende voorzitter van de raad luistert worden door de raad uit zijn midden benoemd.

b) De voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter nemen geen deel aan het debat.

 • 11.

  De voorzitter van de raad debatteert en de raad besluit is de voorzitter van de raad, de burgemeester, respectievelijk zijn plaatsvervanger. Het is deze laatste toegestaan mee te debatteren c.q. te besluiten.

 • 12.

  De voorzitter van de raad luistert en de raad debatteert is belast met :

 • a.

  het leiden van de bijeenkomst

 • b.

  het uitnodigen van aanwezigen om deel te nemen

 • c.

  het verlenen van het woord aan de deelnemers

 • d.

  het formuleren van nog openstaande vragen

 • e.

  het concluderen dat het onderwerp

  • is afgedaan

  • nogmaals wordt geagendeerd voor een volgende bijeenkomst

  • kan worden geagendeerd voor de raad als hamerstuk c.q. als debatstuk

  • in handen wordt gesteld van college

  • anderszins

 • f.

  het handhaven van de orde. De voorzitter bewaakt de orde van de vergadering maar ook de deelnemers dragen hun verantwoordelijkheid.

 • g.

  het doen naleven van deze verordening, in gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist de voorzitter.

Artikel 5 Zittingsduur en vacatures

 • 1.

  De zittingsperiode van een fractiedeelnemer, de voorzitter en hun plaatsvervangers eindigt in ieder geval aan het einde van de zittingsperiode van de raad.

 • 2.

  De raad kan een burgerlid ontslaan op voorstel van de fractie op wiens voordracht de fractiedeelnemer is benoemd. Het ontslag gaat in op de dag na de datum waarop de gemeenteraad het ontslag heeft verleend.

 • 3.

  Een burgerlid kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad. Het ontslag gaat een maand na de schriftelijke mededeling in of zoveel eerder als een opvolger is benoemd.

 • 4.

  Indien een burgerlid niet meer voldoet aan het woonplaatsvereiste zoals omschreven in artikel 4 lid 1 van deze verordening vervalt het burgerlidmaatschap.

 • 5.

  Indien door overlijden, ontslag of het niet meer voldoen aan de voorwaarden een vacature ontstaat, beslist de raad zo spoedig mogelijk over de vervulling daarvan met inachtneming van artikel 4.

Artikel 6 Griffier

Ter ondersteuning van iedere bijeenkomst fungeert de griffier of de plaatsvervangend griffier.

HOOFDSTUK 2 VERGADERINGEN

Paragraaf 1 - Voorbereiding

Artikel 7 Plaats en tijdstip vergadering

 • 1.

  De vergaderingen van de raad luistert, de raad debatteert en de raad besluit vinden in de regel plaats op een donderdag, volgens een door het presidium vastgesteld schema, aanvang 19.30 uur, op een door het presidium vastgestelde locatie.

 • 2.

  Indien er een extra bijeenkomst wordt gehouden vindt deze zoveel als mogelijk de maandag daarop plaats op hetzelfde tijdstip.

Artikel 8 De agenda

 • 1.

  Voordat de oproep wordt verzonden, stelt het presidium de agenda van de raad luistert, de raad debatteert en de raad besluit voorlopig vast. Input voor de initiële agenda van het presidium dient tijdig voor de vergadering van het presidium aangeleverd worden door raads-, burger- en/of collegeleden en de 5 O’s.

 • 2.

  In spoedeisende gevallen kan de voorzitter, gehoord het presidium, na het verzenden van de schriftelijke oproep een aanvullende voorlopige agenda opstellen. Zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 48 uur voor aanvang van de vergadering wordt deze met de daarbij behorende stukken aan de leden gezonden en ter inzage gelegd.

 • 3.

  Aan het einde van elke vergadering van de raad luistert en de raad debatteert wordt de mogelijkheid geboden tot het houden van een rondvraag. Indien de verantwoordelijk portefeuillehouder niet aanwezig is tijdens de raad luistert of de raad debatteert vindt beantwoording van de gestelde vraag schriftelijk plaats via een Memorie van Antwoord.

 • 4.

  De agenda wordt bij aanvang door de vergadering van de raad luistert respectievelijk de raad debatteert vastgesteld.

 • 5.

  Wanneer de vergadering van de raad luistert respectievelijk de raad debatteert een onderwerp of voorstel onvoldoende voor de beraadslaging voorbereid acht, kan hij aan het college of de burgemeester nadere inlichtingen of advies vragen. Het presidium bepaalt in welke vergadering het onderwerp of voorstel opnieuw geagendeerd wordt.

 • 6.

  Op voorstel van een fractiedeelnemer kan de voorzitter de volgorde van behandeling van de agendapunten wijzigen.

Paragraaf 2 - Ter vergadering

Artikel 9 Presentielijst

 • 1.

  De griffier draagt zorg voor het bijhouden van presentielijsten van vergaderingen.

 • 2.

  Bij binnenkomst in de vergaderzaal tekenen de fractiedeelnemers die daadwerkelijk aan de vergadering deelnemen de presentielijst, die aan het einde van elke vergadering door de voorzitter en de (plv.) griffier door ondertekening wordt vastgesteld.

Artikel 10 Aantal spreektermijnen

 • 1.

  Beraadslaging over onderwerpen of voorstellen geschiedt in ten hoogste twee termijnen, tenzij de vergadering anders beslist.

 • 2.

  Spreektijden worden door de voorzitter afgesloten.

 • 3.

  Fractiedeelnemers voeren in een termijn niet meer dan éénmaal het woord over hetzelfde onderwerp of voorstel.

 • 4.

  Bij de bepaling hoeveel keer een fractiedeelnemer over hetzelfde onderwerp of voorstel het woord heeft gevoerd, wordt niet meegerekend het spreken over een voorstel van orde, het stellen van vragen of interpellatie.

Artikel 11 Spreekrecht

 • 1.

  Vertegenwoordigers van de 5 O’s kunnen in een vergadering van de raad luistert aanschuiven en het woord voeren over onderwerpen die geagendeerd zijn.

 • 2.

  Indien vertegenwoordigers van de 5 O’s in een vergadering van de raad luistert over een onderwerp dat geagendeerd is het woord hebben gevoerd, hebben zij geen spreekrecht over hetzelfde onderwerp als dat geagendeerd is in een vergadering van de raad debatteert.

 • 3.

  In bijzondere omstandigheden kan het presidium besluiten af te wijken van het bepaalde in het derde lid.

 • 4.

  Binnen een periode van 6 maanden kan niet vaker dan eenmaal ingesproken worden over hetzelfde onderwerp door dezelfde persoon, instantie of groepering.

 • 5.

  Het woord kan niet gevoerd worden:

  • a.

   over een besluit van een van de bestuursorganen van de gemeente waartegen bezwaar of beroep bij de rechter openstaat of heeft opengestaan of een zienswijzenprocedure als bedoeld in de Algemene wet bestuursrecht, met uitzondering van voorstellen van verklaringen van geen bedenkingen dan wel voorstellen voor het vaststellen van bestemmingsplannen, die niet in de programmacommissie Ruimtelijke Plannen aan de orde zijn geweest;

  • b.

   over benoemingen, keuzen, voordrachten of aanbevelingen van personen;

  • c.

   indien een klacht als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht kan of kon worden ingediend;

 • 6.

  Presentaties door insprekers zijn toegestaan.

Artikel 12 Besloten vergadering

 • 1.

  De vergadering van de raad luistert en de raad debatteert kan besluiten om besloten te vergaderen conform artikel 86 respectievelijk artikel 23 van de wet.

 • 2.

  Vertrouwelijke en geheime stukken worden niet gedeeld met burgerleden; zij kunnen derhalve ook niet deelnemen aan vertrouwelijke en besloten vergaderingen van de raad luistert en de raad debatteert.

Artikel 13 Handhaving orde en schorsing

 • 1.

  De voorzitter handhaaft de orde in de vergaderingen van de raad luistert en de raad debatteert.

 • 2.

  Hij kan tijdens de vergaderingen van de raad luistert en de raad debatteert voorstellen aan een fractiedeelnemer door wiens gedragingen de geregelde gang van zaken wordt belemmerd, het verdere verblijf in de raad luistert dan wel de raad debatteert te ontzeggen. Over het voorstel wordt niet beraadslaagd. Na aanneming daarvan verlaat de fractiedeelnemer de vergadering van de raad luistert dan wel de raad debatteert onmiddellijk. Zo nodig doet de voorzitter hem verwijderen. Bij herhaling van zijn gedrag kan de fractiedeelnemer bovendien voor ten hoogste drie maanden de toegang tot de vergaderingen van de raad luistert en de raad debatteert worden ontzegd.

 • 3.

  De voorzitter kan ter handhaving van de orde de vergaderingen van de raad luistert en de raad debatteert voor een door hem te bepalen tijd schorsen en, als na de heropening de orde opnieuw wordt verstoord, de vergaderingen van de raad luistert en de raad debatteert sluiten.

 • 4.

  De voorzitter roept sprekers tot de orde als deze zich in beledigende of onbetamelijke uitdrukkingen uitlaten, afwijken van het in behandeling zijnde onderwerp, andere sprekers herhaaldelijk interrumperen, dan wel anderszins de orde verstoren.

 • 5.

  Een spreker mag in zijn betoog niet worden gestoord, tenzij:

 • a.

  De voorzitter het nodig oordeelt hem aan het in acht te nemen van dit reglement herinnert

 • b.

  Een lid hem interrumpeert. De voorzitter kan bepalen dat de spreker zonder verdere interrupties zijn betoog zal afronden.

 • c.

  Interrupties worden in de regel pas toegestaan in de laatste termijn.

 • d.

  Als regel worden, per aan de beraadslaging deelnemend lid, twee interrupties toegestaan per onderwerp.

Artikel 14 Voorstellen van orde

Fractiedeelnemers kunnen tijdens een vergadering van de raad luistert en de raad debatteert mondeling een voorstel van orde betreffende de vergadering doen. De vergadering van de raad luistert en de raad debatteert beslist hier terstond over. Er vindt dus geen debat plaats over ordevoorstellen.

Artikel 15 Toehoorders en pers

 • 1.

  De toehoorders en vertegenwoordigers van de pers kunnen uitsluitend op de voor hen bestemde plaatsen de openbare vergaderingen bijwonen.

 • 2.

  Het geven van tekenen van goed- of afkeuring of het op andere wijze verstoren van de orde is verboden.

 • 3.

  De voorzitter is bevoegd, toehoorders die op enigerlei wijze de orde van de vergadering verstoren, te doen vertrekken. Toehoorders die bij herhaling de orde in de vergadering verstoren kan hij voor en hoogste drie maanden de toegang tot de vergadering ontzeggen.

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 16 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening op de raad luistert en de raad debatteert 2022”.

 • 2.

  De Verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Geertruidenberg.

d.d. 20 oktober 2022

De raad voornoemd,

De plv. griffier, De voorzitter,

I.A.C. de Groot M. Witte