Regeling vervallen per 31-03-2024

Verlenging werkingsduur Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwold, Oldambt 2021/2022

Geldend van 01-11-2022 t/m 30-03-2024

Intitulé

Verlenging werkingsduur Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwold, Oldambt 2021/2022

Gedeputeerde Staten van Drenthe;

gelet op artikel 1.3, vijfde lid, van de Algemene subsidieverordening Drenthe 2017 en de Subsidieregeling Regio Deal Natuurinclusieve Landbouw Noord-Nederland;

overwegende:

  • dat om tot kwalitatief goede projecten te komen de aanvraagperiode verlengd dient te worden, zodat er meer voorbereidingstijd is voor het indienen van een aanvraag;

  • dat met het verlengen van de termijn wordt aangesloten bij de looptijd van de Regio Deal NIL;

BESLUITEN:

de werkingsduur van de Uitvoeringsregeling boerenexperimenten Regio Deal NIL voor de gebieden Veenkoloniën, Westerwold, Oldambt 2021/2022, zoals vastgesteld bij hun besluit van 26 oktober 2021, kenmerk 4.6/2021001887 (Provinciaal Blad 2021, 10097) te verlengen tot en met 31 maart 2024.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Gedeputeerde Staten voornoemd,

mevrouw drs. J. Klijnsma, voorzitter

W.F. Brenkman MSc, secretaris

Assen, 25 oktober 2022

Kenmerk 4.4/2022001597

Uitgegeven: 31 oktober 2022

Ondertekening