Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid

Geldend van 26-10-2022 t/m heden

Intitulé

Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant,

Besluit:

 • 1.

  Om de huidige ‘Vergoedingsregeling neventaken vakbekwaamheid’ te verlengen tot 1 oktober 2022.

 • 2.

  Om de ‘Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid’ met bijlage vast te stellen en per 1 oktober 2022 op te nemen in het Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant, onder gelijktijdige intrekking van de huidige ‘Vergoedingsregeling neventaken vakbekwaamheid’.

Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid

Artikel 1 Definitie

Medewerker:

de ambtenaar als bedoeld onder artikel 1:1, lid 1 onder a en de ambtenaar als bedoeld onder artikel 19:1 (Reglement Arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio Midden- en West- Brabant, RAV MWB).

Artikel 2

De regeling is bedoeld voor medewerkers, die zijn aangesteld bij de VRMWB en die zijn aangewezen om ingezet te kunnen worden om aanvullende taken in het kader van vakbekwaamheid uit te voeren.

Artikel 3

De regeling is van toepassing op onderstaande taken:

 • Instructeur (incl. VR regisseur)

 • Ondersteuner (incl. veiligheidsfunctionaris, chauffeur, invalbeheerder)

Artikel 4

De aanwijzing als bedoeld onder artikel 2 gebeurt schriftelijk en geldt voor de periode waarin de medewerker kan worden ingezet voor aanvullende taken in het kader van vakbekwaamheid. De daadwerkelijke inzet op een taak geschiedt op basis van onder meer de benodigde behoefte aan expertise, ervaring en vaardigheden.

Artikel 5

Indien de medewerker niet kan worden ingezet in de functie waarin hij is aangesteld, bijvoorbeeld door ziekte, wordt de medewerker niet ingezet op aanvullende taken vakbekwaamheid en geldt derhalve geen recht op een uurvergoeding.

Artikel 6

Voor de taken vakbekwaamheid worden verschillende uurvergoedingen onderscheiden (bijlage 1).

Artikel 7

De uurvergoeding volgt de generieke salariswijzigingen in het RAVMWB.

Artikel 8

De uurvergoeding is inclusief de voorbereidingstijd die nodig is om de lessen voor te bereiden. Voorbereidingstijd wordt niet beloond.

Artikel 9

De uurvergoedingen, waarop op grond van deze regeling aanspraak bestaat, vallen niet onder salaris, vergoedingen, toelagen en uitkeringen als bedoeld in Hoofdstuk 3 RAVMWB. Hoofdstuk 3 RAVMWB is dan ook integraal niet van toepassing.

Artikel 10

De uurvergoeding als bedoeld onder artikel 7 is pensioengevend voor de ambtenaar als bedoeld onder artikel 1:1, lid 1 onder a.

Artikel 11

De reiskostenvergoeding ten behoeve van de reiskosten gemaakt van huis naar de werklocatie bedraagt € 0,19 per kilometer.

Artikel 12

In het geval dat de reistijd van huis naar de werklocatie meer bedraagt dan 30 minuten enkele reis, heeft de medewerker recht op een uurvergoeding over het meerdere van deze tijd.

Lid a

De reistijd en reisafstand worden vastgesteld door gebruikmaking van het programma routenet (http://www.routenet.nl).

Lid b

De reistijd en reisafstand worden vastgesteld door de reistijd tussen postcode huis en postcode werklocatie te berekenen, volgens de optie “snelste route”.

Lid c

De eerste 30 minuten zijn voor eigen rekening, de resterende reistijd wordt naar boven, op 15 minuten afgerond.

Artikel 13

Medewerkers worden voor maximaal 200 uur per jaar, op declaratiebasis, ingezet voor hun aanvullende taken vakbekwaamheid.

Artikel 14

De medewerker en werkgever zijn verplicht om dreigende schendingen van de arbeidstijdenwet die voortvloeien uit deze aanvullende taken vakbekwaamheid tijdig te signaleren en met elkaar te delen. Voor zover medewerker een hoofdwerkgever heeft, geldt deze verplichting ook in die relatie.

Artikel 15

Om de aanvullende taken vakbekwaamheid naar huidige- en toekomstige inzichten blijvend goed uit te kunnen voeren, is periodieke bijscholing nodig. Deze bijscholing is verplicht. De lestijd wordt vergoed tegen het reguliere tarief uit bijlage 1, de voorbereidingstijd niet.

Artikel 16

De aanwijzing zoals bedoeld in artikel 2, kan worden ingetrokken indien:

 • -

  de inzet van de instructeurs vanuit dienstbelang niet langer vereist is, bijvoorbeeld bij het wijzigen van oefenprogramma’s.

 • -

  De medewerker niet langer over de benodigde expertise, ervaring en vaardigheden beschikt.

 • -

  De medewerker gedurende langere tijd onvoldoende beschikbaar is voor de aanvullende taken vakbekwaamheid.

 • -

  Om andere dan deze redenen, maar niet eerder dan nadat de medewerker op het voornemen daartoe heeft kunnen reageren.

Artikel 17

Deze regeling treedt in werking per 1 oktober 2022 en kan worden aangehaald als ‘Vergoedingsregeling aanvullende taken vakbekwaamheid‘. De werking van de regeling strekt zich uit tot 31 december 2024, dan wel tot de dag voor het moment dat de Veiligheidsregio’s onder de werking van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren komen te vallen voor zover dat moment eerder is dan per 31 december 2024, zodat deze regeling bij de overgang geen onderdeel uitmaakt van de vigerende rechtspositie.

Ondertekening

Aldus besloten door het Dagelijks bestuur

Tilburg, 28 september 2022

De voorzitter,

Th.L.N. Weterings

De secretaris,

J. Trijselaar

Bijlage 1

Categorie

Taak

Bruto uurvergoeding (peildatum 1 oktober 2022)

Tarief I

Instructeur (inclusief Virtual Reality regisseur)

€ 48,50

Tarief II

Ondersteuner (inclusief veiligheidsfunctionaris, chauffeur en invalbeheerder)

€ 22,00