Besluit tot vervanging archiefbescheiden SZMH-Vaals

Geldend van 18-10-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot vervanging archiefbescheiden SZMH-Vaals

Burgemeester en Wethouders van Vaals

Gelet op:

 • het bepaalde in artikel 7 van de Archiefwet;

 • het collegevoorstel ‘Vervanging papieren archiefbescheiden SZMH-Vaals, van 1 juni 2021 inclusief het advies van de gemeentearchivaris van 21 mei 2021.

Overwegende dat:

Gemeente Vaals vervanging wenst om volledig digitaal te kunnen werken en de fysieke opslag van papieren archiefbescheiden in duur en omvang te beperken.

Besluit:

 • 1.

  Tot vervanging van op termijn vernietigbare papieren archiefbescheiden van de gemeente Vaals die in beheer zijn bij Sociale Zaken Maastricht Heuvelland en die vanaf 2016 tot 1 juli 2021 reeds gedigitaliseerd en gearchiveerd zijn of die na 1 juli 2021 nog in beheer zullen komen en zullen worden gedigitaliseerd en gearchiveerd en die uitsluitend verband houden met de uitvoering van de Participatiewet (incl. de aan de Participatiewet verbonden regelingen, zoals de Wet Inkomensvoorziening voor Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers).

 • 2.

  De in het eerste beslispunt bedoelde vervanging uit te voeren overeenkomstig de richtlijnen vastgelegd in het ‘Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland’ van 5 december 2019 dan wel het alsdan vigerende ‘Sub-handboek Substitutie Sociale Zaken Maastricht Heuvelland’ en rekening houdend met het advies van de gemeentearchivaris van 21 mei 2021.

 • 3.

  De bevoegdheid tot het opmaken van een verklaring van vervanging, inclusief een specificatie van de vervangen archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 8 van het Archiefbesluit, te mandateren aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maastricht met de bevoegdheid tot ondermandaat

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na de dag van bekendmaking van dit besluit.

Dit besluit kan worden aangehaald als:

Vervangingsbesluit archiefbescheiden SZMH-Vaals

Ondertekening

Aldus besloten door burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals in de collegevergadering van 1 juni 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Vaals,

mr. drs. J.H.M.J. Bertram

Secretaris

mr. H.M.H. Leunessen

Burgemeester