Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023

Geldend van 13-10-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2022

Intitulé

Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023

Gemeente Zwolle, bekendmaking Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023

Besluit van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle van 27 september 2022 tot vaststelling van de Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023.

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle;

overwegende dat het gemeentebestuur als (mede)organisator van het Hanzejaar in 2023 de positionering van Zwolle als belangrijke hanzestad wil versterken door het verstrekken van subsidies voor activiteiten die daaraan bijdragen;

gelet op artikel 3 van de Algemene Subsidieverordening Zwolle 2022;

besluit vast te stellen de Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: Algemene Subsidieverordening gemeente Zwolle 2022;

 • b. Awb: Algemene wet bestuursrecht;

 • c. algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 156/1), dan wel later daar voor in de plaats tredende Europese regelgeving;

 • d. culturele productie: het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een uiting binnen één van de volgende disciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media, literaire cultuur en cultureel erfgoed;

 • e. culturele publieksactiviteiten: programmeren of presenteren van een culturele productie;

 • f. culturele organisatie: een in de culturele sector actieve privaatrechtelijke rechtspersoon of een in de culturele sector actieve natuurlijke persoon die beschikt over een inschrijving bij de Kamer van Koophandel;

 • g. uitvoeringsplan Hanzeregeling 2023: door het college vastgestelde plan Hanzethemajaar 2023, waarin de doelstelling, thematiek en de hoofdlijnen van de programmering rondom het Hanzejaar 2023 zijn vastgelegd.

Artikel 2. Toepasselijkheid ASV

De ASV is van toepassing, tenzij daarvan in deze subsidieregeling nadrukkelijk van wordt afgeweken.

Artikel 3. Doel

Deze subsidieregeling heeft als doel initiatieven, voor het programma Hanzejaar 2023, uit te stad te stimuleren en mede mogelijk te maken en daarmee vanuit het programma Hanzejaar 2023 een bijdrage leveren aan de opgave van de gemeente voor de groei van de stad.

Artikel 4. Aanvrager

Subsidie als bedoeld in artikel 5 wordt uitsluitend verstrekt aan een culturele organisatie.

Artikel 5. Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan uitsluitend worden verstrekt voor:

 • a. een culturele publieksactiviteit;

 • b. activiteiten gericht op het maken en produceren van een culturele productie;

 • c. de uitvoering van een activiteit gericht op onderzoek in wetenschappelijke of cultureel artistieke zin, of het verbinden van dit onderzoek aan publiek.

Artikel 6. Subsidievereisten

 • 1. Subsidie wordt slechts verstrekt als de subsidiabele activiteit als bedoeld in artikel 5:

 • a. Past binnen het thema ‘de Hanze Connectie – met hart en ziel’ en het profiel van de vastgestelde hoofdlocaties in het Uitvoeringsplan Hanzeregeling 2023;

 • b. Bijdraagt aan een evenwichtig en gevarieerd aanbod van activiteiten in het Hanzejaar 2023;

 • c. Voldoende artistieke kwaliteit heeft, blijkend uit de combinatie van vakmanschap, artistieke zeggingskracht en oorspronkelijkheid;

 • d. Voldoende blijk geeft van cultureel ondernemerschap, hetgeen blijkt uit financieringsplan begroting, marketingplan en de organisatie.

 • e. Het publieksbereik bevordert, te bepalen op basis van de mate waarin aannemelijk is gemaakt dat de activiteit zorgt voor het aantrekken van een breed en groot publiek, met inachtneming van de aard van de subsidiabele activiteit.

 • 2. Aan de subsidiabele activiteit wordt een score van maximaal 100 punten toegekend.

 • 3. De toe te kennen punten worden als volgt over de criteria verdeeld:

 • a. maximaal 30 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en onder a;

 • b. maximaal 15 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en onder b;

 • c. maximaal 25 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en onder c;

 • d. maximaal 15 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en onder d;

 • e. maximaal 15 punten voor het criterium, genoemd in het eerste lid, aanhef en onder e.

 • 4. Om voor subsidie in aanmerking te komen geldt een minimum van 60 punten voor het totaal van de in het eerste lid genoemde subsidievereisten met een minimum van 20 punten voor het lid 1, onder a en een minimum van 8 punten voor vereisten onder b, c d en e.

Artikel 7. Subsidiabele kosten

 • 1. Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie komen alle kosten die worden gemaakt voor de activiteiten zoals genoemd in artikel 5 voor subsidie in aanmerking.

 • 2. Voor de aanschaf van apparatuur en andere bedrijfsmiddelen die nodig zijn voor de uitvoering van de subsidiabele activiteit zijn uitsluitend de afschrijvingskosten subsidiabel.

Artikel 8. Niet subsidiabele kosten

 • In aanvulling op artikel 6 van de ASV komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a. kosten voor de activiteiten en de organisatie die al op een andere wijze worden gefinancierd;

 • b. kosten voor reguliere activiteiten van aanvrager.

Artikel 9. Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 75% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 1.000 en een maximum van € 10.000.

Artikel 10. Subsidieplafond

 • 1. Het college stelt het subsidieplafond vast.

 • 2. In afwijking van artikel 10, lid 1, van de ASV stelt het college bij vaststelling van het subsidieplafond de aanvraagtermijn vast.

Artikel 11. Wijze van verdeling

 • 1. Aanvragen die voor subsidie in aanmerking komen, worden op basis van een onderlinge vergelijking in een rangorde geplaatst.

 • 2. De rangorde wordt bepaald door toepassing van de in artikel 6 opgenomen criteria met de daaraan gegeven weging. Het totaal aantal punten dat na toepassing van deze criteria wordt behaald, bepaalt de plaats in de rangorde.

 • 3. Aanvragers worden in de gelegenheid gesteld hun aanvraag mondeling toe te lichten.

Artikel 12. Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 12 van de ASV kan subsidie worden geweigerd als:

 • a. de activiteit als bedoeld in artikel 5 een regulier programma of activiteit van aanvrager betreft;

 • b. de activiteit geen openbaar karakter heeft;

 • c. de activiteit niet in Zwolle plaatsvindt.

Artikel 13. Verplichtingen

De subsidieontvanger heeft de verplichting de volgende codes toe te passen:

 • a. Governance Code Cultuur;

 • b. Fair Practice Code;

 • c. Code Diversiteit & Inclusie.

Artikel 14. Staatssteun

Voor zover de activiteiten als bedoeld in artikel 5 zijn te kwalificeren als staatssteun wordt slechts subsidie verstrekt voor zover dat in overeenstemming is met artikel 53 van de Algemene groepsvrijstellingsverordening.

Artikel 15. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt een dag na publicatie daarvan in werking.

 • 2. Deze subsidieregeling heeft een terugwerkende kracht tot 1 oktober 2022.

 • 3. Deze subsidieregeling vervalt op 31 december 2023.

 • 4. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Hanzejaar Zwolle 2023.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 september 2022

P. Snijders, burgemeester

D. Emmer, secretaris