Subsidieplafonds 2023

Geldend van 01-10-2022 t/m heden

Intitulé

Subsidieplafonds 2023

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat dat het college op 27 september 2022, onder het voorbehoud dat de raad bij het vaststellen van de begroting voldoende gelden ter beschikking stelt, de volgende subsidieplafonds voor 2023 heeft vastgesteld:

Subsidieplafonds 2023

Subsidieregeling

Subsidieplafond 2023

Subsidieregeling beschermde monumenten

€ 166.000

Subsidieregeling gebiedsgericht werken in niet actiegebieden

eenmalige subsidie (art.8 lid 1) € 15.000

jaarlijkse subsidie (art. 8 lid 2) € 340.000

waarderings-subsidie (art. 8 lid 8) € 7.000

bewonersorganisatie op stadsdeelniveau (artikel 9)

€ 14.000

ondernemers (artikel 10) € 28.000

jaarlijkse subsidie buurtpreventieteams

€ 20.000

Subsidieregeling stimulering “vasthouden en verwerken hemelwater op particulier terrein”

Groen daken € 150.000

Ontharden € 25.000

Afkoppelen € 75.000

Subsidieregeling informele zorg

1. informele zorg jaarlijks

€ 116.000

2. informele zorg eenmalig

€ 57.000

Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

1. ouderen jaarlijks

€ 270.000

2. ouderen eenmalig

€ 50.000

3.gehandicapten jaarlijks € 46.000

4. gehandicapten eenmalig € 5.000

Subsidieregeling Brabants VerkeersVeiligheidsLabel

€ 115.000

Subsidieregeling Evenementen

1. sport strategisch € 0

2. sport niet strategisch € 100.000

3. cultuur €150.000

4. overig € 211.000

Verordening Subsidiering gebiedsgericht werken in bestuurlijk aangewezen gebieden

1.subsidie in de exploitatie kosten van een buurtwinkel of

steunpunt (artikel 7.1.b.1) € 250.000

2.subsidie voor organisatiekosten (artikel 7.1.b.2) € 230.000

3.subsidie in kosten activiteiten en waardebonnen (artikel 7.1.b.3)

€ 530.000

4.subsidie in de organisatiekosten van buurtpreventieteams

€ 10.000

5.Innovatie subsidie € 100.000

Subsidieregeling vrijwillig jeugdwerk

jaarlijkse subsidie jeugdwerk en deskundigheidsbevordering

€ 516.000

eenmalige subsidie waardering en oprichtingskosten

€ 32.000

jaarlijkse subsidie jeugdvakantie-activiteiten € 74.000

Subsidieregeling aanvulling kinderopvangtoeslag

€ 45.000

Subsidieregeling Global Goals

projecten € 24.000

programma’s € 172.000

Subsidieregeling bevordering arbeidsinschakeling doelgroep Participatiewet

€ 30.000

Subsidieregeling Versterken Sociale Basis

1. Preventief jeugdbeleid € 9.069.000

2. Thema taal en leren € 696.000

3. Eenzaamheid en informele ondersteuning € 2.384.000

4. Gezondheid en verslaving € 1.398.000

5. Veiligheid € 488.000

6. Armoede en schulden € 585.000

7. Vrouwenopvang € 1.169.000

8. Outreachend werk € 1.100.000

9. Ondersteunende diensten € 4.285.000

Subsidieregeling Huurcompensatie

Subsidie voor huurcompensatie € 250.000

Subsidieregeling Basis dagbesteding volwassenen

Subsidie voor basis dagbesteding volwassenen € 4.278.000

Subsidieregeling voorschoolse educatie en pedagogisch beleidsmedewerker

1. Voorschoolse educatie €8.500.000

2. Pedagogisch beleidsmedewerker in de voorschool € 430.000

3. Extra pedagogisch medewerker in de voorschool € 555.000

Subsidieregeling Coördinatie Voor- en vroegschoolse educatie/Spil

Coördinatie € 541.000

Subsidieregeling Schakelklas

€ 1.037.000

Subsidieregeling Speelinloop

€ 165.000

Subsidieregeling Mantelzorg-

compliment

€ 590.000

Subsidieregeling Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland 2022, kleinschalig wonen

€ 950.000

Subsidieregeling Bovenregionaal Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland 2022, specialistisch (hybride) ambulante hulp

€ 950.000

Subsidieregeling Uitvoeringstafels Nationaal Programma Onderwijs Eindhoven

Uitvoeringstafel Primair Onderwijs € 420.000

Uitvoeringstafel Voortgezet Onderwijs € 420.000

Uitvoeringstafel Speciaal Onderwijs € 420.000

Uitvoeringstafel Middelbaar Beroepsonderwijs € 250.000

Subsidieregeling Werkcheque

€ 125.000

Subsidieregeling Diversiteit

€ 559.000

Alle subsidieplafonds zijn exclusief indexatie met uitzondering van de Subsidieregeling Huurcompensatie.

Ondertekening

Eindhoven, 27 september 2022.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris