Regeling vervallen per 01-03-2024

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022

Geldend van 05-09-2023 t/m 29-02-2024 met terugwerkende kracht vanaf 01-11-2022

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.11.2, tweede lid, onder c van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om recreatiemogelijkheden uit te breiden of kwalitatief te verhogen, zowel in voor recreatie bestemde gebieden als daarbuiten en deze bereikbaar te maken, waarmee dit bijdraagt aan duurzame toename van recreatieve waarde met stimulans voor inspanning en ontspanning;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

 • c.

  stad-land-verbinding: verbinding van een stadscentrum of woongebied met een groengebied of een routestructuur in het buitengebied door middel van een veilige en aantrekkelijke wandel- of fietsverbinding, waarbij de verbinding zorgt dat de afstand een stadscentrum of woongebied tot een groengebied of routestructuur relatief kleiner wordt;

 • d.

  gebied: binnen de provincie gelegen grond, die als openbaar toegankelijk recreatie- of natuurgebied is ingericht inclusief stedelijk groen.

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die gericht zijn op:

  • a.

   het aantrekkelijk of aantrekkelijker maken van gebieden voor inspannen en ontspannen;

  • b.

   het realiseren of verbeteren van een stad-land-verbinding;

  • c.

   het verbeteren van routes;

  • d.

   het verbeteren van toegankelijkheid en beleefbaarheid van een recreatievoorziening of gebied;

  • e.

   het oplossen van een knelpunt door de toegenomen recreatiedrukte weg te nemen in een gebied;

  • f.

   het stimuleren van spreiding van recreanten in een gebied;

  • g.

   het voorkomen van negatieve effecten van recreatie door middel van voorlichting en communicatie aan de recreant.

 • 2. Subsidie als bedoeld in het eerste lid, wordt verstrekt in de vorm van een projectsubsidie.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen, wordt voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  het gebied waar de activiteit plaats vindt en de activiteit zijn vrij toegankelijk;

 • b.

  het beheer en onderhoud is voor minimaal zeven jaar geborgd.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2 kan worden ingediend van 1 november 2022 tot en met 31 maart 2023.

 • 2. Een aanvraag voor subsidie wordt niet behandeld indien deze na 31 maart 2023 wordt ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast het aanvraagformulier, genoemd in artikel 9, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, vergezeld van:

 • a.

  een activiteitenplan met daarin een omschrijving van de te verrichten werkzaamheden, inclusief een planning en indien aan de orde een kaartbeeld waar de fysieke ingrepen worden gedaan;

 • b.

  een opgave van de voortgang ter verkrijging van een vergunning, in- of toestemming, als dit voor de uitvoering van activiteiten vereist is;

 • c.

  een omschrijving van de wijze waarop het beheer en onderhoud geregeld is;

 • d.

  een begroting en financieringsplan.

Artikel 7 Deelplafond

Gedeputeerde staten stellen het deelplafond voor de periode, genoemd in artikel 5, vast op € 1.650.000,00.

Artikel 8 Subsidiehoogte

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 450.000,00.

Artikel 9 Verdelingswijze

De verdeling vindt plaats op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen als bedoeld in artikel 1.3 van de Srg.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg komen voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  de kosten voor proces- en ontwerpkosten;

 • b.

  de kosten van de fysieke investering;

 • c.

  de kosten van de voorlichting of communicatie;

 • d.

  personeelskosten tot maximaal € 90,00 per uur exclusief BTW.

Artikel 11 Niet- subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 10 komen de volgende kosten in ieder geval niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor achterstallig onderhoud;

 • b.

  kosten voor beheer en onderhoud;

 • c.

  kosten voor recreant-werende maatregelen;

 • d.

  kosten voor marketing en promotie.

Artikel 12 Weigeringsgronden

In aanvulling op de artikelen 11 en 12 van de Asv en artikel 2.11.5 van de Srg wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de aanvraag alleen betrekking heeft op proces- en ontwerpkosten;

 • b.

  de activiteit niet uitvoerbaar is vanwege praktische belemmeringen;

 • c.

  de aanvrager niet de eigenaar of erfpachter van het terrein, waarop de werkzaamheden plaats vinden, is of gemachtigd is door deze;

 • d.

  voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling of ander openstellingsbesluit van de Srg subsidie is gevraagd of verstrekt;

 • e.

  de activiteit op provinciale grond wordt uitgevoerd;

 • f.

  de activiteit betrekking heeft op het verbeteren van de waterkwaliteit.

Artikel 13 Opschortende voorwaarde

Als voor de realisatie van een activiteit een vergunning, in- of toestemming nodig is dan wordt de subsidie verstrekt onder de opschortende voorwaarde van de verkrijging hiervan.

Artikel 14 Verplichtingen van de subsidieontvanger

In afwijking van artikel 1.4 van de Srg gaat het project binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening in uitvoering.

Artikel 15 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 16 Werkingsduur en overgangsrecht

Dit openstellingsbesluit vervalt op 1 maart 2024 met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 17 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag, 6 september 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland

ir. J.C. van Ginkel MCM, waarnemend secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie kwaliteitsimpuls recreatie Zuid-Holland 2022

I. Algemeen

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren.

Graslanden, water, bomen, bossen, strand en duinen vormen het decor voor recreatie in Zuid-Holland. Een kwaliteitsimpuls in de beleving van het groen zelf en/of de recreatieve voorzieningen (denk aan voorzieningen als speelplaatsen, speelbossen, bootcamp, hindernisbanen of trimroutes) kan bijdragen aan een meer aantrekkelijk en beweegvriendelijk leefomgeving. Het doel van dit openstellingsbesluit is om projecten te ondersteunen waarmee de kwaliteit en kwantiteit van recreatiemogelijkheden wordt verhoogd. Dit sluit aan bij de ontwikkeling waarbij inwoners meer naar buitengaan om te bewegen en te sporten. Dit wordt deels veroorzaakt door de coronapandemie maar ook door het toenemende besef van het belang van bewegen voor de gezondheid. Hierdoor neemt de druk op deze groengebieden toe. De huidige voorzieningen in de gebieden zijn niet overal toereikend om deze stroom recreanten op te vangen. Hierbij is van belang dat recreatiemogelijkheden lopend of fietsend vanuit huis goed bereikbaar zijn, waardoor parkeeroverlast en files naar groengebieden worden verminderd. Dit kan zorgen voor een duurzame toename van de recreatieve waarde. Deze kwaliteitsimpuls is een uitwerking van de Startnotitie Sport en Recreatie.

De Startnotitie Sport en Recreatie vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid en richt zich op het stimuleren van onze bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan en te bewegen. Uit recent onderzoek blijkt dat bij Zuid-Hollanders een grote behoefte bestaat aan de nabijheid van parken (30%) en aan natuur- en recreatiegebieden om te kunnen recreëren (44%). Inwoners van Zuid-Holland geven aan de nabijheid van een natuurgebied in de buurt om te recreëren het meest te missen (28%).

Zie het rapport ‘De inclusieve buitenruimte’: https://kennisplatform-recreatie-toerisme-landschap-en-sport-pzh.hub.arcgis.com/app/cb8de9225eab4098ab02574271b07d84

II. Artikelsgewijs

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Onder het aantrekkelijk of aantrekkelijker maken van gebieden voor inspannen en ontspannen of beleefbaarheid wordt naast het toevoegen van voorzieningen ook aanpassingen aan het groen verstaan. Uit onderzoek blijkt dat recreanten graag in een natuurlijke omgeving recreëren. Het omvormen van bijv. productiebossen naar een meer natuurlijk bos zorgt er voor dat de beleefbaarheid wordt vergroot en daardoor een gebied aantrekkelijker wordt. Het toevoegen van extra bomen of vergroten van recreatiebossen kan zorgen voor meer schaduw en verkoeling op warme dagen, die toenemen door de klimaatsverandering.

Artikel 4 Subsidievereisten

Om voor subsidie in aanmerking te komen, dan moet minimaal worden voldaan aan de in artikel 4 gestelde subsidievereisten.

De regeling is uitdrukkelijk bedoeld voor éénmalige inrichtingsactiviteiten (aanleg of herinrichting). In de praktijk blijkt het onderscheid tussen enerzijds kwaliteitsimpuls en anderzijds beheer/onderhoud niet altijd even duidelijk. Daarom wordt uitdrukkelijk bepaald dat op grond van dit openstellingsbesluit niet subsidiabel zijn: kosten voor beheer en onderhoud, achterstallig onderhoud en normale vervangingsinvesteringen.

Met het aanvragen van subsidie committeert de aanvrager aan de verplichting om het beheer en onderhoud voor minimaal zeven jaar te borgen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Een aanvraag bestaat minimaal uit een aanvraagformulier Srg, een begroting, een financieringsplan, gebaseerd op de formats te vinden op de provinciale website en een activiteitenplan.

Het activiteitenplan moet inzicht geven in hoe de activiteit(en) bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering voor recreatie. Daarom zit in het activiteitenplan:

 • een omschrijving van de activiteiten en de hiervoor te verrichten werkzaamheden;

 • een planning, die een goed beeld geeft wanneer het project wordt uitgevoerd en wanneer het opgeleverd wordt;

 • indien van toepassing een kaartbeeld waar de activiteiten plaats vinden;

 • verder bevat de aanvraag:

  • o

   een overzicht van noodzakelijke vergunning(en);

  • o

   een beschrijving van beheer en onderhoud.

Artikel 9 Verdelingswijze

Artikel 1.3 Rangschikking (Srg) luidt als volgt:

 • 1.

  Subsidie wordt verdeeld op volgorde van binnenkomst van de subsidieaanvragen

 • 2.

  Indien een subsidieaanvraag nog niet volledig is, geldt voor het bepalen van de onderlinge rangschikking voor de verdeling van de subsidie de dag waarop de subsidieaanvraag volledig is als datum van binnenkomst.

 • 3.

  Dreigt het subsidieplafond op enige dag te worden overschreden, dan vindt rangschikking van de op die dag binnengekomen volledige subsidieaanvragen plaats door middel van loting.

Artikel 12 Weigeringsgronden

Een aanvraag om subsidie wordt ingevolge dit openstellingsbesluit in ieder geval geweigerd, als zich een van de gevallen uit artikelen 11 en 12 van de Asv zich voordoet. Ook bevat het openstellingsbesluit zelf een aantal extra weigeringsgronden:

 • Lid b: De provincie verstrekt alleen subsidie voor “levensvatbare” projecten. Projecten die op voorhand al niet uitvoerbaar blijken vanwege wettelijke of praktische belemmeringen, zullen niet worden gesubsidieerd.

 • Lid d: Activiteiten, die onder een andere provinciale subsidieregeling of openstellingsbesluit al een subsidie hebben ontvangen, worden niet gehonoreerd. Indien voor nieuwe activiteiten in bijvoorbeeld hetzelfde gebied een subsidie wordt aangevraagd, moeten deze activiteiten goed gescheiden kunnen worden van de eerdere gesubsidieerde activiteiten.

 • Lid f: Aanvragen die betrekking hebben op het verbeteren van waterkwaliteit worden geweigerd. Wel kunnen voorzieningen met betrekking tot water zoals een waterspeelplaats of een watertappunt voor subsidie in aanmerking komen.