Subsidieregeling Coördinatie Voor- en vroegschoolse educatie/SPIL

Geldend van 10-06-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Coördinatie Voor- en vroegschoolse educatie/SPIL

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college in haar vergadering van 24 mei 2022 heeft besloten

- Gelet op de ASV Eindhoven

- Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

tot het vaststellen van de Subsidieregeling Coördinatie voor- en vroegschoolse educatie onder voorbehoud van vaststelling van de SPIL/VVE begroting 2023-2026 door de raad en de vaststelling van de gemeentebegroting 2023 door de raad;

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: Algemene subsidieverordening

 • b. Gecertificeerde voorschoolse voorziening: een voorziening voor kinderopvang die zowel aan de geldende wettelijke eisen als aan de overige, in Eindhoven van toepassing zijnde VE-criteria voldoet;

 • c. Jaarplan SPIL: een van het gemeentelijk beleidskader SPIL afgeleid jaarlijks op te stellen plan over de borging van de doorgaande lijn en de wijze van samenwerken en afstemmen binnen een SPILcentrum, waarin in elk geval de onderdelen voor- en vroegschoolse educatie, zorgstructuur/zorgjaarplan en ouderbetrokkenheid aan de orde komen.

 • d. Kindvolgsysteem: systeem om de ontwikkeling van kinderen gericht te kunnen volgen;

 • e. LEA: Lokaal Educatieve Agenda

 • f. Voorschoolse educatie: voor kinderen van 2 jaar en drie maanden tot 4 jaar bestemde voorschoolse educatie die als doel heeft om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden;

 • g. Vroegschoolse educatie: voor kinderen van 4 jaar tot en met 6 jaar bestemde educatie die als doel heeft om ontwikkelingsachterstanden te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden.

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd het onderwijs te stimuleren een pedagogisch didactische doorgaande lijn tussen voor– en vroegschool te realiseren en een SPILbrede ondersteuning te bieden die wordt gekenmerkt door één kind, één plan, één regisseur.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking de besturen van de al in SPILverband samenwerkende scholen voor basisonderwijs;

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

De subsidie kan aangevraagd worden voor de loonkosten van coördinatie en uitvoering van SPILbrede samenwerking gericht op optimalisering van zorg en ondersteuning ten behoeve van de doorgaande lijn voor- en vroegschool.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1. Om in aanmerking te komen voor subsidie wordt voldaan aan de volgende vereisten:

  • a.

   De aanvrager vraagt de subsidie aan middels een door het college daartoe vastgesteld aanvraagformulier;

  • b.

   De onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de aanvrager vallende basisscholen werken ieder inhoudelijk samen met één of meerdere gecertificeerde voorschoolse voorzieningen;

  • c.

   Aan coördinatie ligt het plan van artikel 1 onder c ten grondslag en is gebaseerd op de Notitie VVE-coördinatie SPILcentrum, zoals opgenomen in de bijlage;

  • d.

   Elk SPILcentrum stelt jaarlijks een jaarplan SPIL op, waarin SMART de doelen zijn weergegeven, inclusief de wijze waarop de voortgang gemeten wordt en een evaluatie van het jaarplan van voorgaand jaar. Ook is er een gezamenlijk ouderbeleidsplan van voor-en (vroeg)school.

 • 2. De aanvrager verleent medewerking als de gemeente de plannen (steeksproefsgewijs of op basis van signalen) wil inzien.

 • 3. De aanvrager verleent medewerking aan onderzoeken (zoals bijvoorbeeld aan de SPILmonitor).

Artikel 6 Het subsidieplafond en de wijze van verdeling

 • 1. Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld.

 • 2. Indien het bedrag, waarvoor op grond van deze subsidieregeling een subsidie zou moeten worden verleend aan degenen die daartoe tijdig een aanvraag hebben ingediend die aan de vereisten voldoen, groter is dan het op grond van het eerste lid vastgestelde subsidieplafond voor jaarlijkse subsidies, worden de betrokken subsidies naar evenredigheid verminderd.

Artikel 7 Meldingsplicht

Indien de samenwerking met een erkende voorschoolse voorziening eindigt brengt de subsidieaanvrager de gemeente hiervan direct op de hoogte. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld.

Artikel 8 Verantwoording, rapportage vaststelling subsidie

 • 1. Conform ASV vindt uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, verantwoording plaats door het schoolbestuur. Op basis van de eindverantwoording stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. De aanvraag tot vaststelling bevat een inhoudelijk verslag, waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend, zijn verricht en planmatig geëvalueerd en waar nodig bijgesteld (PDCA cyclus); financiële verantwoording per SPILlocatie, toegeschreven naar de omschreven Notitie VVE coördinatie SPILcentrum, (functie betrokkene, uurtarief, uren besteding, totaal bedrag);

 • 2. In afwijking van de ASV Eindhoven hoeft er geen halfjaarrapportage te worden aangeleverd;

 • 3. [vervallen]

Artikel 9 Inwerkingtreding en duur regeling

Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking en geldt voor aanvragen betrekking hebbende op activiteiten vanaf 1 januari 2023.

Artikel 10 Citeertitel

Deze subsidieregeling wordt geciteerd als: Subsidieregeling Coördinatie Voor en vroegschoolse educatie/SPIL

Ondertekening

Eindhoven, 24 mei 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris

Bijlage VVE-coördinatie SPILcentrum

Elk SPILcentrum is, onder regie van de schooldirecteur, verantwoordelijk voor de uitvoering van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). VVE is erop gericht om ontwikkelingsachterstanden bij kinderen in de leeftijd van twee tot zes jaar te voorkomen of te verminderen. Door de extra ondersteuning nemen (taal)achterstanden af en hebben kinderen een betere start. Deze notitie is een handvat voor SPILcentra hoe invulling te geven aan VVE-coördinatie.

SPILcentrum

Een SPILcentrum beoogt een versterking te zijn van de pedagogische infrastructuur van 0-12 jarigen. In een SPILcentrum wordt wijkgericht gewerkt en worden optimale ontwikkelingskansen geboden aan kinderen en opvoedingsondersteuning op maat geboden aan ouders. In het SPILcentrum wordt voorkomen dat breukvlakken in de ontwikkeling van het kind ontstaan doordat men intensief samenwerkt met partners die betrokken zijn bij de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 12 jaar. Een SPILcentrum streeft er naar om alle kinderen in de wijk te bereiken. Een SPILcentrum voert actief beleid ten aanzien van het bevorderen van integratie. Een SPILcentrum heeft een gericht ouderbeleid. Middels voor- en vroegschoolse educatie krijgen kinderen optimale ontwikkelingskansen. Elke locatie is uniek met een eigen visie, een andere kind- en ouderpopulatie, een andere beginsituatie ten aanzien van VVE en een eigen kijk op samenwerking en inzet van personeel.

Subsidieregeling Coördinatie Voor- en vroegschoolse educatie/SPIL

De gemeente Eindhoven stelt middelen beschikbaar om te stimuleren dat er een pedagogisch didactische doorgaande lijn wordt gerealiseerd tussen voor- en vroegschool en een SPILbrede ondersteuning wordt geboden die wordt gekenmerkt door één kind, één plan, één regisseur. Besturen van de al in SPILverband samenwerkende scholen voor basisonderwijs kunnen jaarlijks subsidie aanvragen voor de loonkosten van coördinatie en uitvoering van SPILbrede samenwerking gericht op optimalisering van zorg en ondersteuning ten behoeve van de doorgaande lijn voor- en vroegschool. Met deze subsidie kan ca. 6 uur coördinatie per week, gedurende 40 schoolweken, per SPILcentrum worden uitgevoerd.

VVE-coördinatie

SPILcentra maken zelf de keuze bij welke functionaris de VVE-coördinatie wordt belegd. Dat kan bijvoorbeeld bij de IB-er, een leerkracht van de onderbouw of bij de onderbouwcoördinator. Ook kunnen school en kinderopvang besluiten om de subsidie aan te wenden om (een deel van) de VVE-coördinatie bij de voorschool te beleggen.

De VVE-coördinator houdt zich met de volgende taken bezig:

 • -

  stelt jaarlijks samen met partners het SPILjaarplan op, met erin opgenomen, of in een apart document het VVE verbeterplan en een evaluatie over het voorgaande jaar;

 • -

  draagt zorg voor een gezamenlijk actueel ouderbeleidsplan van voor- en (vroeg)school en een actueel SPILzorgjaarplan;

 • -

  monitort gedurende het jaar de voortgang van de activiteiten uit het SPIL jaarplan/VVE-verbeterplan en stuurt waar nodig bij;

 • -

  vult samen met de SPILpartner de vragenlijst van de gemeentelijke SPILmonitor in;

 • -

  zorgt voor een passende overlegstructuur tussen voor- en vroegschool, waar nodig aangevuld met andere partners;

 • -

  draagt zorg voor de kwaliteit van de doorgaande lijn op het gebied van aanbod, pedagogisch klimaat, educatief handelen, zorg en ouderbeleid;

 • -

  heeft een verbindende rol tussen voor- en vroegschool;

 • -

  is een sparringpartner voor SPILmedewerkers met vragen omtrent VVE.