Subsidieregeling Schakelklas

Geldend van 10-06-2023 t/m heden

Intitulé

Subsidieregeling Schakelklas

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven maakt bekend, dat het college in haar vergadering van 2 juli 2019 heeft besloten, onder voorbehoud van vaststelling van de SPIL/VVE begroting 2020 door de raad en de vaststelling van de gemeentebegroting 2020 door de raad; gelet op artikel 3 van de ASV; vast te stellen de Subsidieregeling Schakelklas.

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze subsidieregeling wordt verstaan onder:

 • a. ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven;

 • b. OAB: Onderwijsachterstandenbeleid;

 • c. Schakelklas: groep basisschoolleerlingen met een grote achterstand in de beheersing van de Nederlandse taal, die een jaar lang intensief begeleid worden om de taalachterstand weg te werken;

 • d. School: basisschool gevestigd in Eindhoven, vallend onder één van de zes schoolbesturen die werken volgens het SPILconcept;

 • e. SPILconcept: Via Spelen, Leren en Integreren werken kinderopvang en basisschool samen in een SPILcentrum aan de doorgaande ontwikkeling 0-13 jarigen.

Artikel 2 Doel

Met deze subsidieregeling wordt beoogd:

 • a. leerlingen die vanwege een grote taalachterstand onder hun eigenlijke niveau presteren, in een schakelklas extra en intensief te begeleiden, waardoor de taalachterstand verkleind of opgeheven wordt;

 • b. na deelname aan de schakelklas mag worden verwacht dat deze leerlingen met minder tot geen achterstand aan het regulier onderwijs kunnen deelnemen;

 • c. subdoel groep 1-3: De achterstand in actieve en passieve woordenschat wordt verminderd;

 • d. subdoel groep 4-6: De achterstand in woordenschat en begrijpend lezen wordt verminderd.

Artikel 3 Subsidieaanvrager

Voor subsidie komen in aanmerking die schoolbesturen, die in de door de onderwijsinspectie gehanteerde meest actuele Cbs-lijst 'driejaarsgemiddelde schoolwegingen' scholen met de hoogste weging hebben. Het college bepaalt jaarlijks het subsidieplafond voor schakelklassen. Eenmaal per vier jaar wordt de meest actuele Cbs-lijst gebruikt om te bepalen voor welke scholen schakelklassubsidie kan worden aangevraagd. De schoolbesturen zetten in principe de subsidie in op de geselecteerde scholen, maar mogen beredeneerd hiervan afwijken, mits aan de vereisten in artikel 5 wordt voldaan.

Artikel 4 De te subsidiëren activiteiten

Een jaarlijkse subsidie, mits deze bijdraagt aan de doelen zoals omschreven in artikel 2, wordt verleend voor een schakelklas.

Artikel 5 Subsidievereisten

 • 1. De subsidie wordt middels een daartoe opgesteld aanvraagformulier door het schoolbestuur aangevraagd;

 • 2. Een subsidieaanvraag moet uiterlijk vóór 1 oktober van het voorafgaande jaar worden ingediend;

 • 3. Aan een schakelklas nemen ongeveer 15 leerlingen deel;

 • 4. Alleen leerlingen met een taalopbrengst onder het landelijk gemiddelde en waarbij het de verwachting is dat ze onder hun eigenlijke niveau presteren mogen aan een schakelklas deelnemen;

 • 5. Ouders van deelnemende kinderen geven voor de daadwerkelijke start van de schakelklas schriftelijke toestemming voor deelname van hun kind;

 • 6. Een deelnemende school is vrij in het kiezen van vorm (deeltijd/voltijd/verlengde schooldag), groep (1 t/m 6) en startmoment;

 • 7. Programmaonderdelen van de schakelklas sluiten zoveel mogelijk aan op het reguliere onderwijs, maar het accent ligt op taalontwikkeling;

 • 8. Per schoolbestuur wordt een uitvoeringsplan opgesteld en bijgevoegd bij de aanvraag. Dit plan bevat per schakelklas de te behalen resultaten (SMART omschreven), uit welke groep(en) leerlingen deelnemen, het aantal leerlingen en de vorm (voltijd/deeltijd/verlengde schooldag);

 • 9. Een deelnemende school monitort de resultaten van de leerlingen (door meting voorafgaand aan de taalschakelklas en 1 jaar na de start ervan);

 • 10. Er wordt op verzoek medewerking verleend aan onderzoeken (zoals bijvoorbeeld de SPILmonitor);

 • 11. Conform ASV vindt uiterlijk vóór 1 mei in het jaar na afloop van het kalenderjaar waarvoor subsidie is verleend, verantwoording plaats door het schoolbestuur. Op basis van de eindverantwoording stelt de gemeente het subsidiebedrag vast. De aanvraag tot vaststelling omvat per deelnemende school een verantwoording, waarin ingegaan wordt of de beoogde te behalen resultaten behaald zijn, sterke punten en eventuele ontwikkelpunten van de schakelklas en geanonimiseerd de toetsgegevens van de leerlingen. Op bestuursniveau dient een financieel verslag van deze activiteit te worden overlegd;

 • 12. In afwijking van de ASV hoeft er geen halfjaarrapportage te worden aangeleverd;

 • 13. [vervallen]

Artikel 6 Het subsidieplafond

Het subsidieplafond wordt jaarlijks door het college vastgesteld en verhoogd met de gemeentelijke indexering.

Artikel 7 Maximaal mogelijke subsidie

 • 1. Bij de berekening van de subsidie wordt gebruik gemaakt van cijfers vóór aftrek van belastingen of andere heffingen.

 • 2. De in aanmerking komende kosten voor subsidie zijn de gepleegde ureninzet en de hieraan gekoppelde loonkosten van de onderwijsmedewerker(s) die de schakelklas verzorg(t)/(en), tot een maximum van het door het college jaarlijks vastgestelde subsidiebedrag per geselecteerde schoolbestuur.

Artikel 8 Meldingsplicht

Indien de schakelklas om welke reden dan ook door het schoolbestuur niet meer uitgevoerd wordt, brengt de subsidieaanvrager de gemeente hiervan direct op de hoogte. De subsidie kan dan lager worden vastgesteld.

Artikel 9 Betaling en bevoorschotting

Conform ASV vindt de betaling en bevoorschotting plaats.

Artikel 10 Inwerkingtreding en duur regeling

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking met ingang van de dag volgend op haar bekendmaking.

 • 2. Deze subsidieregeling is van toepassing op de uitvoering van schakelklassen vanaf 1 januari 2020.

Artikel 11 Citeertitel

De citeertitel van deze subsidieregeling is Subsidieregeling Schakelklas.

Ondertekening

Eindhoven, 2 juli 2019.

Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

,burgemeester

,secretaris