Regeling vervallen per 31-12-2022

Nadere regel subsidie noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2022

Geldend van 07-09-2022 t/m 30-12-2022

Intitulé

Nadere regel subsidie noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2022

Burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

- gelet op artikel 156 lid 3 gemeentewet juncto artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Utrecht;

Besluiten vast te stellen de nadere regel subsidie noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2022.

Artikel 1 Begripsbepalingen (reikwijdte en definities)

In deze nadere regel wordt verstaan onder:

 • a.

  Utrechtse cultuursector: organisaties die een actieve bijdrage leveren aan de culturele keten, welke te onderscheiden zijn door eigen programmering en de samenwerking met andere culturele instellingen of organisaties die met haar doelstellingen erop gericht zijn (statutair vast gelegd) deze te faciliteren en te ondersteunen en zo bijdragen aan cultuur voor iedereen en aan een aantrekkelijke cultuurstad.

 • b.

  Utrechtse erfgoedsector: organisaties die van belang zijn voor beheer, behoud of beleving van erfgoed in de gemeente Utrecht, welke te onderscheiden zijn door de kwaliteit van één of meer beschermde monumenten (rijksmonumenten en/of gemeentelijke monumenten) met economisch, toeristisch en/of sociaal-maatschappelijke betekenis, en die zijn opengesteld.

 • c.

  Culturele instelling: een organisatie die haar kernactiviteiten ontleent aan één of meerdere kunst- en cultuurdisciplines.

 • d.

  Erfgoedinstelling: een organisatie die haar kernactiviteiten richt op het behoud, het benutten of beleven van cultureel erfgoed.

 • e.

  Amateurkunst: kunstactiviteiten die niet beroepsmatig worden beoefend. De regeling heeft betrekking op alle disciplines: muziek, dans, theater, beeldende kunst, audiovisueel, nieuwe media, literatuur en mengvormen van deze disciplines.

 • f.

  Algemene reserve: de op de jaarrekening voorafgaand aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd genoemde vrij besteedbare reserves, waarvoor geen verplichtingen gelden om deze aan te houden op grond van wet of subsidieverplichtingen zoals deze gelden op datum inwerkingtreding van deze regeling.

 • g.

  Eigen inkomsten: alle inkomsten van de organisatie, met uitzondering van publieke subsidiebedragen. Het percentage eigen inkomsten wordt berekend ten opzichte van de totale baten.

 • h.

  Netto schade: het exploitatietekort van de betreffende instelling in de periode 1 januari tot en met 31 december 2022, voor zover dat wordt veroorzaakt door de COVID-19 maatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen.

 • i.

  Co-financiering: financiële middelen die worden ingebracht door private of publieke geldverstrekkers ter compensatie van het tekort 2022.

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

 • 1. Het doel van deze regeling is om cultuur- en erfgoedinstellingen die door COVID-19 maatregelen zijn getroffen financiële compensatie te verlenen zodat deze instellingen in 2022 vanuit een gezonde financiële basis (herziene) activiteiten kunnen voortzetten met als resultaat een kwalitatief hoogstaand en inclusief cultuuraanbod voor inwoners en bezoekers van de stad. De subsidie uit deze regeling is tevens bedoeld voor organisaties die ondanks de COVID-19 maatregelen werkenden, met inbegrip van flexwerkers en zelfstandigen die werken in opdracht, hebben doorbetaald. Dit kan onder meer door niet uitgevoerde opdrachten die volledig zijn vergoed, of door nieuwe opdrachten die zijn verstrekt. Denk bij dat laatste aan artistiek onderzoek, carte blanche programma’s/regelingen, onderhoud, ontwikkeling etc. Middelen in de periode waarvoor noodsteun wordt gegeven leiden niet tot een structurele toename van reserves bij organisaties.

 • 2. De gemeente Utrecht streeft naar een pluriform cultureel aanbod bestaande uit een rijk palet aan disciplines, genres en mengvormen daartussen. Monumenten en cultuurhistorische waarden zijn daarbij geborgd als integraal onderdeel van de aantrekkelijke stad. Het achterliggende doel van deze regeling is daarom om de Utrechtse cultuur- en erfgoedsector in stand te houden.

Artikel 3 Eisen aan de aanvrager subsidie

 • 1. De subsidie kan worden aangevraagd door instellingen die behoren tot de Utrechtse cultuur- en erfgoedsector.

 • 2. Een subsidieaanvraag wordt alleen in behandeling genomen als deze:

  • a.

   Is ingediend door een cultuur- of erfgoedinstelling waarmee we als gemeente Utrecht in 2022 een meerjarige subsidierelatie onderhouden in het kader van:

   • i.

    De doelstelling ‘Utrecht is een aantrekkelijke cultuurstad met internationale allure voor kunstenaars, bewoners, ondernemers en bezoekers’ (programma Cultuur) als onderdeel van de programmabegroting 2022 gemeente Utrecht;

   • ii.

    ii. De doelstelling ‘Borgen van de monumentale en cultuurhistorische waarden’ (programma Stedelijke Ontwikkeling) als onderdeel van de programmabegroting 2022 gemeente Utrecht;

   • iii.

    Of;

  • b.

   Is ingediend door een Utrechtse cultuur- of erfgoedinstelling die geen meerjarige subsidierelatie onderhoudt met de gemeente Utrecht, maar waarvan de netto schade voor minstens 25% is afgedekt middels co-financiering. De inzet van algemene middelen wordt ook gezien als co-financiering. De co-financiering voor 2022 dient te blijken uit de verantwoording 2022, die voor 1 juni 2023 moet worden verstrekt.

 • 3. De subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

 • 4. De aanvrager heeft geen winstoogmerk.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat. Aanvragen worden toegekend tot het betreffende subsidieplafond is bereikt. Bij een eventuele onderbesteding worden de beschikbare middelen ingezet voor het herstel van de cultuursector. Bij een eventuele overvraging zullen de toegekende aanvragen naar rato worden gekort.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verleend om de netto schade tussen 01-01-2022 en 31-12-2022 te compenseren die is ontstaan als gevolg van de COVID-19 maatregelen die door de rijksoverheid zijn getroffen.

 • 2. De netto schade wordt alleen als zodanig aangemerkt als is aangetoond dat wezenlijke kostenbesparingen zijn doorgevoerd en dat de exploitatie erop gericht is om aanbod voor de stad en keten zoveel als mogelijk in leven te houden.

Artikel 6 Niet subsidiabele activiteiten

 • 1. Niet subsidiabel zijn exploitatietekorten die zijn ontstaan na de in werking treding van de COVID-19 maatregelen.

 • 2. Niet subsidiabel is de netto schade die reeds is afgedekt door andere steunmaatregelen, zoals van de rijksoverheid, de provincie Utrecht of cultuurfondsen.

 • 3. 3.Niet subsidiabel is de netto schade waarvoor reeds een bijdrage is ontvangen in het kader van een andere Nadere regel Subsidie noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht.

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

Aan de subsidieaanvraag worden een aantal eisen gesteld. De subsidieaanvraag bestaat uit:

 • a.

  een volledig ingevuld format ‘compensatie tekort COVID-19 2022’;

 • b.

  een jaarrekening 2021;

 • c.

  een toelichting op bovengenoemde bijlagen.

Artikel 8 Indieningstermijn subsidieaanvraag

Alle aanvragen moeten voor 1 oktober 2022 worden ingediend bij het college van b en w gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Deze staat op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 9 Maximaal subsidiebedrag per aanvrager

 • 1. De subsidie voor 2022 bedraagt maximaal de verwachte netto schade tussen 01-01-2022 en 31-12-2022. Hierbij geldt dat aanvragers die geen meerjarensubsidie ontvangen in 2022 maximaal 360.000 euro subsidie ontvangen voor 2022.

 • 2. De financiële compensatie wordt verleend als subsidie, tenzij de aanvrager NOW ontvangt én huurt bij de gemeente Utrecht. In dat geval kan de subsidie worden verrekend met een korting op de huurverplichting. Als de aanvrager hierdoor in liquiditeitsproblemen komt, kan er alsnog worden gekozen voor een subsidie.

Artikel 10 Beoordeling subsidieaanvraag

We beoordelen de aanvraag op:

 • 1. De toelichting op de maatregelen en de mate waarin deze hebben bijgedragen om het tekort 2022 te beperken.

 • 2. De toelichting op de (kern)activiteiten 2022 en de wijze hoe deze zorg dragen voor de instandhouding van de cultuur- en erfgoedsector in Utrecht.

 • 3. 3.De aanvrager heeft, waar mogelijk, aantoonbaar gebruik gemaakt van de aanvullende rijks- en provinciale ondersteuning, hetzij door bijdragen uit het extra steunpakket voor de cultuur- en erfgoedsector en/of de specifieke en reguliere regelingen (zoals NOW en TVL). De schattingen voor de bepaling van de verwachte netto schade dienen realistisch te zijn (zoals bijvoorbeeld een doorrekening van de ontvangen rijks- en/of provinciale ondersteuning en weergave van de inzet uit het eventuele bestemmingsfonds corona van de Gemeente Utrecht).

Artikel 11 Besluitvorming

 • 1. De verleende subsidies komen ten laste van het beschikbare subsidieplafond voor noodsteun COVID-19 aan cultuur en erfgoed. De besluitvormingstermijn is maximaal binnen 13 weken na de sluitingsdatum.

 • 2. De aanvragen worden individueel getoetst aan het beoordelingscriterium uit de artikels 3, 4, 5, 9,10.

 • 3. Het college neemt een besluit op basis van een ambtelijk advies.

 • 4. Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met de context van de aanvraag en de actuele situatie in het cultuur- en erfgoedveld.

Artikel 12 Voorwaarden aan subsidieverlening

Bij de besluitvorming kunnen verplichtingen gelden. In het besluit over uw aanvraag wordt omschreven binnen welke periode u dient te voldoen aan de verplichtingen en hoe u hierover verantwoording dient af te leggen.

Artikel 13 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen 2022 wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd. De evaluatie kan leiden tot aanpassing van de subsidieregeling en deze nadere regel.

Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze regeling treedt in werking op de dag van bekendmaking en eindigt op 31 december 2022.

Er kan naar deze nadere regel worden verwezen als Nadere regel Subsidie noodsteun cultuur- en erfgoedinstellingen gemeente Utrecht 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, in de vergadering van 30 augustus 2022.

De burgemeester

Sharon A.M. Dijksma

De secretaris,

Gabrielle G.H.M. Haanen