Verordening fractieondersteuning 2022

Geldend van 19-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Verordening fractieondersteuning 2022

De raad van de gemeente Echt-Susteren,

gezien het voorstel van het presidium van Echt-Susteren d.d. 7 juni 2022;

gelet op het bepaalde in art. 33 derde lid alsmede de artt. 147 juncto 149 Gemeentewet;

Besluit:

De Verordening fractieondersteuning 2022 vast te stellen.

Artikel 1

In deze verordening wordt verstaan onder fractie: elke groepering in de gemeenteraad die ten tijde van het begin van een nieuwe zittingsperiode is geregistreerd overeenkomstig artikel G3 van de Kieswet.

Artikel 2

 • 1. De fracties ontvangen jaarlijks een financiële bijdrage als tegemoetkoming in de kosten voor het functioneren van de fractie.

 • 2. Deze bijdrage bestaat uit een vast deel per fractie, zijnde een bedrag van € 2.000 en een variabel deel voor elke fractie per raadszetel, zijnde een bedrag van € 750.

Artikel 3

 • 1. Fracties besteden de bijdrage ten behoeve van het goed functioneren van de fractie en het versterken van hun volksvertegenwoordigende, kaderstellende en controlerende rol.

 • 2. De bijdrage mag niet gebruikt worden ter bekostiging van:

  • a.

   uitgaven die in strijd zijn met wettelijke bepalingen of overige regelingen;

  • b.

   giften die meer bedragen dan € 50,-- per individueel geval per jaar;

  • c.

   verkiezingspropaganda, uitgezonderd uitingen waarbij het gevoerde beleid in retrospectief wordt weergegeven.

Artikel 4

 • 1. De bijdrage voor fractieondersteuning wordt als voorschot in zijn geheel uitbetaald in de maand januari van het jaar waarop de bijdrage betrekking heeft.

 • 2. In het jaar waarin verkiezingen plaatsvinden wordt de bijdrage verstrekt voor de maanden tot en met de maand waarin de verkiezingen plaatsvinden. In de eerste maand na de maand waarin de eerste vergadering van de nieuw gekozen raad plaats vindt wordt de bijdrage verstrekt voor de overige maanden van dat jaar vanaf de eerste maand na de verkiezingen.

Artikel 5

 • 1. Het vast deel per fractie conform art 2 lid 2 wordt uitgekeerd aan de fracties die op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bij aanvang van de zittingsperiode in de gemeenteraad zijn geregistreerd.

 • 2. Indien een of meerdere leden zich gedurende de raadsperiode afsplitsen van de fractie waarvoor zij in de gemeenteraad zijn geregistreerd bij aanvang van de zittingsperiode, hebben zij louter recht op het variabele deel conform art 2 lid 2.

 • 3. Met de onder lid 2 veranderde situatie wordt rekening gehouden met ingang van het nieuwe kalenderjaar.

Artikel 6

 • 1. Fracties reserveren het in enig jaar niet gebruikte gedeelte van hun bijdrage ter besteding door die fractie in volgende jaren.

 • 2. De reserve is niet groter dan 100% van de bijdrage die de fractie in een kalenderjaar toekomt ingevolge artikel 2.

 • 3. De reserve blijft na de verkiezingen van de gemeenteraad beschikbaar voor de fractie die onder dezelfde naam terugkeert, dan wel voor de fractie die naar het oordeel van de gemeenteraad als rechtsopvolger daarvan kan worden beschouwd.

Artikel 7

 • 1. De verantwoording van de financiële bijdrage voor fractieondersteuning vindt plaats op basis van het kasstelsel.

 • 2. Elke fractie legt binnen twee maanden na het einde van een kalenderjaar aan het presidium verantwoording af over de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning in dat kalenderjaar door middel van het daarvoor aan de fracties aangereikte vastgestelde format onder overlegging van:

  • a.

   Een inhoudelijk verslag;

  • b.

   Een financieel verslag (conform bijgevoegd format, ondertekend door de voorzitter van het fractiebestuur);

  • c.

   Originele onderliggende betaal- en ontvangstbewijzen.

 • 3. Indien één of meer van de in lid 2 genoemde bescheiden niet binnen de in lid 2 genoemde termijn worden ingediend, vervalt het recht op aanspraak op fractiegelden conform art. 2 lid 1 voor het desbetreffende jaar en wordt de reeds over dat kalenderjaar uitbetaalde bijdrage teruggevorderd.

 • 4. Controle van de verantwoording vindt, in opdracht van het presidium, plaats door de griffie voor 1 mei van het jaar volgende op het jaar waarover verantwoording is afgelegd. De griffie rapporteert zijn bevindingen m.b.t. de controle van de besteding van de bijdrage voor fractieondersteuning aan het presidium.

 • 5. Het presidium stelt aan de hand van de rapportage van de griffie de bedragen vast van:

  • a.

   de uitgaven van een fractie die in het vorige kalenderjaar uit de bijdrage bekostigd zijn;

  • b.

   de wijziging van de reserve;

  • c.

   de resterende reserve;

  • d.

   de verrekening tussen de in onderdeel a. bedoelde uitgaven en het ontvangen voorschot en, voor zover nodig, de hoogte van de terugvordering van ontvangen voorschotten.

 • 6. De door het presidium vastgestelde bedragen als bedoeld in het vorige lid worden in een totaaloverzicht over een kalenderjaar gepubliceerd op de website van de gemeente Echt-Susteren.

 • 7. Partijen die na de gemeenteraadsverkiezingen niet terugkeren in de gemeenteraad dienen, in afwijking van het 2de lid, binnen 1 maand na de gemeenteraadsverkiezingen verantwoording af te leggen.

Artikel 8

Titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing op de financiële middelen die een fractie ontvangt.

Artikel 9

 • 1. Deze verordening treedt in werking met terugwerkende kracht tot 1 april 2022.

 • 2. Met ingang van 1 april 2022 wordt de Verordening fractieondersteuning 2018, zoals vastgesteld op 5 juli 2018, geacht te zijn ingetrokken.

Ondertekening

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad d.d. 6 juli 2022

De raad voornoemd,

griffier

voorzitter

Bijlage I Financiële verantwoording fractievergoeding

Jaar:

Fractie:

Aanspraak:

Ontvangen voorschot:

Overzicht betaalbewijzen:

 

volgnr.

omschrijving

bedrag

Totaal

Datum:

Naam:

Handtekening: