Nadere regels kostenvergoeding scholing en loopbaanorientatie collegeleden Helmond 2022

Geldend van 13-08-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-10-2021

Intitulé

Nadere regels kostenvergoeding scholing en loopbaanorientatie collegeleden Helmond 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Helmond,

gelezen het ambtelijk voorstel van 14 juli 2022 nr. 51107014,

gelet op het bepaalde in de artikelen 3.3.3, tweede lid en 3.2.11 van het Rechtspositiebesluit decentrale politieke ambtsdragers,

B e s l u i t :

 • I.

  Vast te stellen de Nadere regels kostenvergoeding scholing en loopbaanoriëntatie collegeleden Helmond 2022.

Artikel 1 Toelichting bij de genoemde begrippen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  college: het college van burgemeester en wethouders van Helmond;

 • b.

  collegelid: de burgemeester of een wethouder die deel uitmaakt van het college;

 • c.

  secretaris: de gemeentesecretaris als bedoeld in hoofdstuk VII van de Gemeentewet;

 • d.

  scholingskosten: kosten voor deelname aan niet-partijpolitiek georiënteerde functionele scholing waaronder opleidingen, cursussen, seminars en symposia;

 • f.

  functionele scholing: scholing die uitsluitend verband houdt met het lidmaatschap van het college en die beoogt de voor de functie van burgemeester of wethouder benodigde vakkennis en vaardigheden te verwerven of actueel te houden;

 • g.

  loopbaanoriëntatie: het tijdens de ambtsperiode als wethouder of burgemeester van Helmond via loopbaangerichte opleidingen reflecteren op persoonlijke kwaliteiten en motieven of het exploreren van carrieremogelijkheden of vervolgstappen nadien;

 • h.

  Appa: Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;

 • i.

  beroepsvereniging: een vereniging die voor iedere ambtsdrager van die beroepsgroep een toegankelijke, landelijk georganiseerde beroepsvereniging is en die blijkens haar statuten de deskundigheidsbevordering of belangenbehartiging van de functie van die beroepsgroep ten doel heeft of mede ten doel heeft.

Artikel 2 Doelstelling en Reikwijdte

 • 1. Deze regeling voorziet in de mogelijkheid om:

  • a.

   scholingskosten die gemaakt worden door individuele zittende collegeleden rechtstreeks van gemeentewege te vergoeden tot een bepaald maximum en voor zover aan de in artikel 3 van deze regeling opgenomen voorwaarden wordt voldaan;

  • b.

   kosten in verband met loopbaanoriëntatie die gemaakt worden door individuele zittende collegeleden te vergoeden tot een bepaald maximum en voor zover aan de voorwaarden zoals neergelegd in artikel 3.2.11 van het Rechtspositiebesluit decentrale ambtsdragers wordt voldaan.

 • 2. Buiten de reikwijdte van deze regeling vallen:

  • a.

   scholingskosten welke voortvloeien uit de re-integratieverplichting als onderdeel van de Appa-regeling;

  • b.

   kosten in verband met partijpolitieke scholing;

  • c.

   kosten die verband houden met sollicitatieactiviteiten.

Artikel 3 Voorwaarden kostenvergoeding functionele scholing

 • 1. De kosten die een collegelid maakt in het kader van functionele scholing worden vergoed, op voorwaarde dat het college van oordeel is dat:

  • a.

   de niet-partijpolitiek georiënteerde scholing houdt een duidelijk verband met de vervulling van de functie van wethouder of burgemeester;

  • b.

   de prijs/kwaliteitverhouding van de desbetreffende scholing of activiteit bevorderende activiteit redelijk is; en

  • c.

   de kosten ervan niet reeds uit anderen hoofde voor vergoeding in aanmerking komen.

 • 2. Voor zover scholing verzorgd wordt door een politieke partij, dient het collegelid richting het college aannemelijk te maken dat de gevraagde vergoeding uitsluitend verband houdt met functionele scholing.

Artikel 4 Hoogte kostenvergoeding functionele scholing en loopbaanoriëntatie

 • 1. De vergoeding van de kosten van functionele scholing en loopbaanoriëntatie tezamen bedraagt voor ieder individueel collegelid maximaal € 12.500,- gedurende een volledige collegeperiode van vier jaar.

 • 2. In geval van een gedeeltelijke zittingsperiode heeft het betreffende collegelid beschikking over het in het eerste lid genoemde bedrag naar rato, conform de daadwerkelijk zittingstermijn.

 • 3. Indien een collegelid in de voorgaande collegeperiode eveneens zitting heeft gehad, en de in lid 1 en 2 genoemde vergoeding niet of niet volledig heeft gebruikt, dan kan deze alsnog worden benut in de direct opvolgende zittingsperiode bovenop het ter beschikking staande bedrag in de huidige zittingsperiode. Daarna komt deze te vervallen.

Artikel 5 Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot 1 oktober 2021.

Artikel 6 Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als Nadere regels kostenvergoeding scholing en loopbaanoriëntatie collegeleden Helmond 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 19 juli 2022.

mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

burgemeester

H.J. de Ruiter

secretaris