Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022

Geldend van 23-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 22 februari 2022:

gelet op artikel 150 van de Gemeentewet, artikel 2.1. lid 3 van de Wmo 2015 en artikel 47 van de Participatiewet, en de wet gelijke behandeling op grond van handicap en ziekte binnen de gemeente Maashorst;

b e s l u i t

de Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022 vast te stellen.

Artikel 1 Begrippen

 • a.

  Gemeente: gemeente Maashorst

 • b.

  College: het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

 • c.

  Raad: de gemeenteraad van de gemeente Maashorst

 • d.

  Adviesraad Sociaal Domein (ASD): een onafhankelijk adviesorgaan dat het college gevraagd en ongevraagd adviseert bij de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het gebied van het Sociaal Domein

 • e.

  Leden: individuele inwoners uit doelgroepen en/of belangenorganisaties behorende bij het Sociaal Domein of die daarmee affiniteit hebben

 • f.

  Sociaal domein: in ieder geval behoren daartoe (beleids)zaken die betreffende Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. zoals bedoeld in artikel 150 van de Gemeentewet, artikel 2.1.3 van de Wmo 2015 en artikel 47 van de Participatiewet, en de wet gelijke behandeling op grond van handicap en ziekte binnen de gemeente Maashorst

Artikel 2 Doelstelling

Doel van de ASD is om ingezetenen te betrekken bij de ontwikkeling van beleid binnen het Sociaal Domein, zodat kennis en kunde uit de samenleving worden benut om het beleid te versterken en om draagvlak voor het beleid te vergroten.

Artikel 3 Werkterrein

 • 1. Het werkterrein van de ASD is het Sociaal Domein zoals hiervoor gedefinieerd binnen de gemeente Maashorst.

 • 2. De ASD kan zich ook bezig houden met regionaal beleid binnen het sociaal domein, waar dit direct betrekking heeft of kan hebben op de inwoners van de gemeente Maashorst.

Artikel 4 Taken

 • 1. De ASD, als onafhankelijk adviesorgaan, heeft tot taak het college gevraagd en ongevraagd te adviseren over onderwerpen die de vorming van nieuw beleid en de uitvoering van vastgesteld gemeentelijk beleid ten aanzien van het Sociaal Domein betreffen.

 • 2. De ASD informeert en oriënteert zich op ontwikkelingen en knelpunten die ervaren worden in de samenleving waar het de uitvoering van het Sociaal Domein betreft. De ASD geeft die signalen door aan de gemeente.

 • 3. De ASD houdt zich niet bezig met individuele casuïstiek.

Artikel 5 Voordracht, benoeming, zittingsduur en beëindiging Adviesraad Sociaal Domein

 • 1. Voor de selectie van nieuwe leden wordt een sollicitatiecommissie ingesteld door de ASD, die tenminste bestaat uit drie leden, de voorzitter ASD, een lid van de ASD en de gemeentelijke contactambtenaar.

 • 2. Een lid wordt benoemd door het college op schriftelijk voordracht van de ASD voor een periode van vier jaar en kan eenmaal worden herbenoemd.

 • 3. De ASD benoemt uit zijn midden het dagelijks bestuur waaronder voorzitter, secretaris en penningmeester. Indien uit de gelederen van de ASD niet voldoende animo naar voren komt om het dagelijks bestuur te bemensen, zal de gemeente de werving en gespreksvoering op zich nemen om te bereiken dat er wel een ASD is die zijn taak goed kan uitvoeren.

 • 4. De ASD bestaat uit tenminste 7 leden. Het maximum aantal leden wordt in overleg met de ASD bepaald. In het huishoudelijk reglement van de ASD wordt hierover ook een bepaling opgenomen die hiernaar verwijst.

 • 5. Medewerkers en bestuurders van de gemeente Maashorst kunnen geen deel uitmaken van de ASD.

 • 6. Leden vervullen geen bestuurlijke functie bij een bedrijf/instantie die een financiële of commerciële relatie heeft met de gemeentelijke overheid in Maashorst.

 • 7. Het lidmaatschap van een lid van de ASD kan (tussentijds) beëindigen

  • a.

   Door het verstrijken van de zittingsduur

  • b.

   Op eigen schriftelijk verzoek; hiervan wordt schriftelijk mededeling gedaan aan de voorzitter en het college

  • c.

   Vanwege onder curatelestelling

  • d.

   Vanwege overlijden

  • e.

   Vanwege opzeggen van het vertrouwen door een meerderheid van de leden bij ernstig disfunctioneren van een lid. In dit geval dient de ASD een schriftelijk verzoek in aan het college het lidmaatschap van het betreffende lid te beëindigen. Het college neemt hierover in een niet-openbare vergadering een besluit

  • f.

   Het aanvaarden van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de ASD.

 • 8. De ASD houdt een overzicht bij van zittende leden, inclusief een rooster van infunctietreding, herbenoeming, aftreden voor de zittende leden.

Artikel 6 Huishoudelijk reglement

 • 1. De ASD stelt in overeenstemming met deze verordening een huishoudelijk reglement op waarin in ieder geval geregeld wordt:

  • a.

   Hoe de taken zijn verdeeld binnen de ASD

  • b.

   Hoe de leden worden benoemd en ontslagen, welke eisen gesteld worden aan een benoeming, de zittingstermijn, einde van het lidmaatschap en hoe te komen tot de beoordeling van het functioneren van de raad en de leden

  • c.

   Hoe de besluitvorming over een advies en het jaarverslag, de begroting en jaarrekening tot stand komt

  • d.

   Dat onkosten vergoed worden, waarbij wordt uitgegaan van een vooraf vastgesteld en door het college geaccordeerde begroting.

Artikel 7 Overleg

 • 1. Het bestuur van de ASD komt minimaal 6 keer per jaar bijeen en verder zoveel als nodig is naar de mening van het bestuur van de ASD.

 • 2. De voltallige ASD komt minimaal 2 keer per jaar bijeen, de afspraken hierover worden vastgelegd in het huishoudelijk reglement.

 • 3. Ten minste tweemaal per jaar vindt een overleg plaats tussen het bestuur van de ASD en de verantwoordelijke portefeuillehouders.

 • 4. Het college faciliteert de ASD met een vast aanspreekpunt binnen de ambtelijke organisatie.

 • 5. De ASD kan voor het houden van vergaderingen kosteloos gebruik maken van vergaderruimte, apparatuur en andere gemeentelijke faciliteiten benodigd voor het naar behoren kunnen functioneren van de Adviesraad.

Artikel 8 Advisering

 • 1. Het college betrekt de ASD in een zo vroeg mogelijk stadium bij de totstandkoming van beleid en regelingen in het Sociaal Domein.

 • 2. Het college legt onderwerpen als bedoeld in artikel 3 lid 1 en 2, met een schriftelijk adviesaanvraag voor aan de ASD. In de aanvraag wordt expliciet vermeld over welke punten advies wordt gevraagd.

 • 3. De ASD heeft minimaal zes weken de tijd om na ontvangst van de adviesaanvraag een schriftelijk advies uit te brengen aan het college

  • a.

   Het advies wordt bij meerderheid van stemmen gegeven

  • b.

   Minderheidsstandpunten worden op verzoek in het advies vermeld.

 • 4. De ASD legt ongevraagde adviezen voor aan het College, dat hierop binnen vier weken een schriftelijke reactie geeft.

 • 5. Ongevraagde adviezen worden met de reactie van het College ter kennisname aangeboden aan de Raad.

 • 6. Het advies van de ASD is niet bindend, maar wel zwaarwegend. In het geval het College in een voorstel aan de Raad afwijkt van het advies van de ASD wordt dit bij het voorstel vermeld. Dan wordt ook aangegeven waarom van het advies van de ASD wordt afgeweken. Het bestuur van de ASD wordt hierover geïnformeerd.

Artikel 9 Financiële en overige middelen

 • 1. Het College verleent de ASD een jaarlijkse subsidie die noodzakelijk is voor het goed functioneren van de ASD, het subsidiebedrag bevat ook een component voor vrijwilligers- en onkostenvergoeding.

 • 2. De subsidie wordt jaarlijks, met ingang van 1 januari 2023, geïndexeerd overeenkomstig de financieel economische uitgangspunten bij de begroting van de gemeente Maashorst waarbij we ons baseren op de verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB) voor prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC). Bron: Kerngegevens CEP.

  De bedragen worden naar boven afgerond op hele euro’s.

 • 3. Over de subsidie legt ASD aan het einde van het jaar verantwoording af. Een overschot wordt terugbetaald aan de gemeente.

Artikel 10 Slotbepalingen

 • 1. De participatieverordening 2015 Landerd wordt ingetrokken.

 • 2. De Verordening ASD en gebiedsplatforms Uden 2019 wordt ingetrokken.

 • 3. Convenant ASD gemeente Landerd 2018 wordt ingetrokken.

 • 4. Deze Verordening treedt in werking 1 januari 2022.

 • 5. Deze Verordening wordt aangehaald als: “Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Maashorst 2022”.

Ondertekening

Vastgesteld in de openbare vergadering 23 juni 2022.

De raad voornoemd,

de griffier,

drs. G.J. de Graaf

de voorzitter,

drs. P.L.A. Rüpp