Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders Regionaal Controleteam Prostitutie en Mensenhandel gemeente Capelle aan den IJssel

Geldend van 20-07-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit tot het aanwijzen van toezichthouders Regionaal Controleteam Prostitutie en Mensenhandel gemeente Capelle aan den IJssel

De burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gezien het Regionaal Beleidskader Mensenhandel Regio Rotterdam 2018-2022;

gelet op de artikel 151a van de Gemeentewet en hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Capelle aan den IJssel (Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen);

gelet op artikel 6:2, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Capelle aan den IJssel 2018 gelezen in samenhang met de artikelen 5:11 tot en met 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en het in de gemeente vigerende handhavingsbeleid;

overwegende dat:

 • het wenselijk is om medewerkers van het Regionaal Controleteam Prostitutie en Mensenhandel (samenwerking in de regio Rotterdam tussen gemeenten, handhavers en politie (AVIM)) als toezichthouder hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Capelle aan den IJssel 2018 (Hoofdstuk 3 Regulering prostitutie, seksbranche en aanverwante onderwerpen) aan te wijzen;

 • het wenselijk is te voorzien in een formele aanwijzing van deze toezichthouders in de zin van artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht in samenhang met de onderscheidenlijke wettelijke voorschriften;

  • I.

   de volgende personen aan te wijzen als toezichthouder hoofdstuk 3 van de Algemene plaatselijke verordening gemeente Capelle aan den IJssel 2018:

   • -

    Teammanager Veiligheid en Toezicht gemeente Gorinchem;

   • -

    Toezichthouder/Analist gemeente Gorinchem;

   • -

    Vakspecialist B Team Toezicht en Handhaving (Coördinator Ondermijning) gemeente Schiedam;

   • -

    Dagcoördinator gemeente Dordrecht;

   • -

    Dagcoördinator gemeente Dordrecht:

  • Als de voornoemde verordening in de toekomst wijzigt, heeft dit aanwijzingsbesluit tevens betrekking op de opvolgende c.q. gewijzigde verordening.

  • II.

   dit besluit in werking te laten treden op de dag na publicatie ervan.

Ondertekening

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Capelle aan den IJssel op 24 juni 2022,

De burgemeester,

P. Oskam