Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 2022

Geldend van 07-07-2022 t/m heden

Intitulé

Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 2022

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland;

Gelet op artikel 2.11.2, tweede lid, van de Subsidieregeling groen Zuid-Holland 2016;

Overwegende dat het wenselijk is om de potentie van waterrecreatie in de regio Hollandse Plassen en de regio Hof van Delfland beter te benutten en te vergroten;

Besluiten vast te stellen het volgende besluit:

Openstellingsbesluit subsidie promotie waterrecreatie Zuid-Holland 2022

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit openstellingsbesluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening Zuid-Holland 2013;

 • b.

  Srg: Subsidieregeling groen Zuid-Holland;

 • c.

  waterrecreatie: alle vormen van recreatie, op, aan en in het water;

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten en prestaties

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten die bijdragen aan een betere benutting en vergroting van de potentie van waterrecreatie in de volgende Zuid-Hollandse regio’s;

  • a.

   in de regio Hollandse Plassen;

  • b.

   in de regio Hof van Delfland.

 • 2. De activiteiten, bedoeld in het eerste lid, dragen bij aan het geven van meer bekendheid aan en het beter benutten van de mogelijkheden van waterrecreatie door middel van informatie, communicatie en promotie, waarbij de inwoners van Zuid-Holland worden gestimuleerd om in hun regio waterrecreatie te gaan beoefenen.

Artikel 3 Doelgroep

Subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan publiekrechtelijke rechtspersonen.

Artikel 4 Subsidievereisten

In aanvulling op artikel 2.11.6 van de Srg wordt, voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, voldaan aan de volgende vereisten:

 • a.

  de activiteit draagt bij aan het geven van meer bekendheid aan en het beter benutten van de mogelijkheden van waterrecreatie en watersport in Zuid-Holland door informatie, communicatie en promotie, waarbij:

  • i.

   de inwoner van Zuid-Holland wordt gestimuleerd waterrecreatie of watersport te gaan beoefenen;

  • ii.

   bijgedragen wordt aan de vitaliteit en gezondheid van de inwoner van Zuid-Holland;

  • iii.

   rekening wordt gehouden met het spreiden van bezoekers om natuurlijke en maatschappelijke overlast te voorkomen;

  • iv.

   de inzet op een regionaal schaalniveau wordt uitgevoerd.

 • b.

  er wordt aangesloten bij voor de inwoner van Zuid-Holland herkenbare promotionele activiteiten;

 • c.

  bij de aanvraag zijn minimaal 3 partijen betrokken.

Artikel 5 Aanvraagperiode

 • 1. Een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend vanaf 1 september tot en met 30 november 2022.

 • 2. Een aanvraag is tijdig ingediend indien deze voor 1 december 2022 is ontvangen.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Naast de gegevens, bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de Asv, gaat een aanvraag voor subsidie voor activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid vergezeld van:

 • a.

  een omschrijving in hoeverre de beoogde activiteiten voldoen aan de vereisten, bedoeld in artikel 4;

 • b.

  een omschrijving van de wijze waarop het effect van de informatie, communicatie en promotie gemeten gaat worden;

 • c.

  een omschrijving van de samenwerkende partijen;

 • d.

  een financieel dekkingsplan.

Artikel 7 Deelplafond

Het deelplafond voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt € 40.000,00.

Artikel 8 Subsidiehoogte

 • 1. De hoogte van de subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,00.

 • 2. Indien toepassing van het eerste lid er toe leidt dat de subsidie minder dan € 2.500,00 bedraagt, wordt de subsidie niet verstrekt.

Artikel 9 Verdelingswijze

 • 1. In afwijking van artikel 1.3 van de Srg, worden volledige aanvragen gehonoreerd op volgorde van rangschikking, beginnend met de aanvraag die het hoogst aantal punten heeft behaald.

 • 2. Per regio komt uitsluitend de hoogst gerangschikte aanvraag voor subsidie in aanmerking.

 • 3. De rangschikking wordt gemaakt op basis van de volgende beoordelingscriteria:

  • a.

   de mate waarin de activiteit bijdraagt aan het stimuleren van de inwoners van Zuid-Holland om op regionaal niveau waterrecreatie of watersport te gaan beoefenen; ;

  • b.

   de mate waarin de activiteit gericht is op de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Zuid-Holland;

  • c.

   de mate waarin de activiteit rekening houdt met het spreiden van bezoekers om natuurlijke en maatschappelijke overlast te voorkomen;

  • d.

   de diversiteit, hoeveelheid en spreiding van deelnemende partijen.

 • 4. Bij de beoordelingscriteria kunnen de volgende punten worden behaald:

  • a.

   het criterium, bedoeld in het derde lid, onder a: 1 tot en met 5 punten;

  • b.

   het criterium, bedoeld in het derde lid, onder b: 1 tot en met 5 punten;

  • c.

   het criterium, bedoeld in het derde lid, onder c: 1 tot en met 5 punten;

  • d.

   het criterium, bedoeld in het derde lid, onder d: 1 tot en met 5 punten;

 • 5. Indien toepassing van het derde en vierde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door het hoogste aantal punten behaald voor de criteria, genoemd in het derde lid, onder a en b.

 • 6. Indien toepassing van het vijfde lid ertoe leidt dat aanvragen op een gelijk puntenaantal eindigen, wordt de rangorde van die aanvragen bepaald door loting.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

Voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid komen, in afwijking van artikel 2.11.7 van de Srg, de volgende kosten in aanmerking:

 • a.

  uitvoeringskosten van de activiteit;

 • b.

  personeelskosten tot maximaal € 90,00 per uur exclusief BTW.

Artikel 11 Niet- subsidiabele kosten

Voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid komen, in aanvulling op de in artikel 2.11.8 van de SRG genoemde kosten de volgende kosten niet voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  kosten voor de aanschaf van digitale of andere middelen zoals computers, accounts, digitale programma’s en ander ondersteunend materiaal;

 • b.

  kosten voor de dekking van reguliere activiteiten van de subsidieaanvrager en zijn partners.

 • c.

  kosten voor het organiseren en uitvoeren van watersport en waterrecreatie evenementen.

Artikel 12 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 2.11.5 van de Srg wordt subsidie geweigerd indien voor dezelfde activiteit op grond van een andere provinciale regeling subsidie is verstrekt.

Artikel 13 Verplichtingen

In afwijking van artikel 2.11.11, onder a, van de Subsidieregeling Groen 2016 wordt aan de subsidieontvanger de verplichting opgelegd om binnen een half jaar na bekendmaking van de beschikking tot subsidieverlening te beginnen met de uitvoering van de activiteit.

Artikel 14 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Artikel 15 Werkingsduur

Dit openstellingsbesluit vervalt op 31 maart 2023, met dien verstande dat de regeling van toepassing blijft op subsidies die voor die datum zijn aangevraagd.

Artikel 16 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 2022.

Ondertekening

Den Haag 28 juni 2022

drs. H.M.M. Koek, secretaris

drs. J. Smit, voorzitter

Toelichting behorende bij het Openstellingsbesluit subsidie waterrecreatie promotie Zuid-Holland 2022

I. Algemeen

Het ontstaan van Zuid-Holland is onlosmakelijk verbonden met het water. Als natuurlijke verbinder van stad en land levert het vaarwegennetwerk met zijn waterfronten een belangrijke bijdrage aan het woon- en vestigingsklimaat. De beleving van water draagt bij aan gezonde en gelukkige bewoners en bezoekers van Zuid-Holland. De potentie van waterrecreatie in Zuid-Holland kan nog beter worden benut en uitgebreid.

Zuid-Holland wil een aantrekkelijke, gezonde, veilige en concurrerende provincie zijn waar mensen, zowel bewoners, forensen als toeristen, met plezier wonen, werken en recreëren. De provinciale “Starnotitie Sport en Recreatie” vormt de basis voor het provinciaal sport- en recreatiebeleid waarin de focus wordt gelegd op het faciliteren en stimuleren van bewoners om in hun vrije tijd meer naar buiten te gaan om in een beweegvriendelijke(r) omgeving te recreëren en te sporten. Dit is goed voor de gezondheid en vitaliteit van de Zuid-Hollandse inwoners - gericht op het behouden en/of bereiken van een goede sociale/mentale en fysieke gezondheid.

Ook de waterrecreatie en watersport draagt hieraan bij. Om deze ambitie te bewerkstelligen subsidieert de provincie Zuid-Holland activiteiten die bijdragen aan geven van meer bekendheid aan en het beter benutten van de mogelijkheden van waterrecreatie en watersport in Zuid-Holland door middel van informatie, communicatie en promotie, zodat de inwoners van Zuid-Holland worden gestimuleerd om in hun regio waterrecreatie of watersport te gaan beoefenen. Idee is dat de inwoners van Zuid-Holland een beter beeld krijgen van de vele waterrecreatie en watersport mogelijkheden voor binnenwateren. Dit subsidiedeel is voor twee regio’s beschikbaar: de Hollandse Plassen (inclusief Gouda en Bodegraven-Reeuwijk) en de regio Hof van Delfland.

De provincie vindt het belangrijk dat de inzet en activiteiten gericht zijn op het in beeld brengen van de ‘regio’s als geheel’ ten behoeve van de inwoners van Zuid-Holland waarbij zo veel mogelijk betrokken organisaties (zoals lokale en regionale overheden, marketingorganisaties, ondernemers, etc) deelnemen en samenwerken. Daarnaast moeten de voorgenomen inzet en activiteiten bijdragen aan de spreiding van de doelgroep waarbij rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en natuurwaarden. Activiteiten stimuleren bijvoorbeeld het duurzaam recreëren zoals elektrisch varen.

II. Artikelsgewijs

Artikel 2 Subsidiabele activiteit en prestatie

Activiteiten als bedoeld onder artikel 2, eerste lid zijn subsidiabel in de regio’s Hollandse Plassen en Hof van Delfland. De volgende gemeenten maken hier deel van uit:

Hof van Delfland

 • Delft

 • Den Haag / ’s-Gravenhage

 • Lansingerland

 • Maassluis

 • Midden-Delfland

 • Pijnacker-Nootdorp

 • Rijswijk

 • Rotterdam

 • Schiedam

 • Vlaardingen

 • Westland

 • Zoetermeer

 • Zuidplas

Hollandse Plassen

 • Katwijk

 • Oegstgeest

 • Nieuwkoop

 • Kaag en Braassem

 • Alphen aan den Rijn

 • Leiden

 • Leiderdorp

 • Leidschendam-Voorburg

 • Teylingen

 • Voorschoten

 • Zoeterwoude

 • Lisse

 • Bodegraven-Reeuwijk

 • Gouda

Artikel 4 Subsidievereisten

In artikel 4, onder a, is bepaald dat de activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, gericht zijn op de activatie van de inwoners van Zuid-Holland op regionaal niveau. Hiermee wordt het volgende bedoeld:

 • Activatie betekent activiteiten op het gebied van informatie, communicatie en promotie. Het gaat niet om het organiseren van evenementen.

 • Het gaat om aanpak op regionaal schaalniveau en geen lokale benadering.

 • Het gaat om activiteiten gericht op eigen inwoners van Zuid-Holland en niet op toeristen buiten Zuid-Holland of uit het buitenland.

In artikel 4, onderdeel a, onder iii, is bepaald dat de activiteiten, bedoeld in artikel 2, eerste lid, rekening houden met het spreiden van bezoekers om natuurlijke en maatschappelijke overlast te voorkomen. Hiermee wordt bedoeld dat in het projectvoorstel goed naar voren moet komen hoe rekening wordt gehouden met drukte en overlast op en langs het water, hoe gezorgd wordt voor spreiding van recreanten en hoe rekening wordt gehouden met de leefbaarheid en kwetsbaarheid van natuur en biodiversiteit.

Artikel 6 Aanvraagvereisten

Om voor subsidie voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid, in aanmerking te komen moet voldaan worden aan de aanvraagvereisten die in artikel 6, tweede lid, genoemd staan. Eén van de vereisten is dat er een omschrijving komt van de samenwerkende partijen. Hiermee wordt bedoeld dat in het projectvoorstel omschreven staat:

 • -

  Wie de samenwerkende partijen zijn

 • -

  Een beschrijving van de soorten partijen zoals lokale en regionale overheden, ondernemers, maatschappelijke organisaties, etc

 • -

  De spreiding van de samenwerkende partijen over de regio

 • -

  Beschrijving hoe de samenwerking eruitziet met de gemaakte (financiële) afspraken.

Artikel 9 Verdelingswijze

De rangschikking wordt gemaakt op basis van de volgende beoordelingscriteria:

 • 1.

  de mate waarin de activiteit bijdraagt aan activatie van de inwoners van Zuid-Holland door communicatie, informatie en promotie op regionaal niveau ➔ Het betreft hier een beschrijving van de activiteit of activiteiten die worden uitgevoerd en het schaalniveau van communiceren.

 • 2.

  de mate waarin de activiteit gericht is op de gezondheid en vitaliteit van de inwoners van Zuid-Holland ➔ Het betreft hier een beschrijving van op welke manier de activiteiten bijdragen aan de verbetering van de gezondheid en vitaliteit van de inwoner van Zuid-Holland.

 • 3.

  de mate waarin de activiteit rekening houdt met het spreiden van bezoekers om natuurlijke en maatschappelijke overlast te voorkomen ➔ Het betreft hier een beschrijving van hoe de aanvrager denkt om te gaan met het voorkomen van overlast en drukte en de zorg voor natuurlijke waarden door aandacht te geven aan de spreiding van bezoekers.

 • 4.

  de diversiteit, hoeveelheid en spreiding van deelnemende partijen ➔ Het betreft hier een beschrijving van de samenwerking van de deelnemende partijen:

  • a.

   hoeveel partijen werken samen in het projectvoorstel;

  • b.

   mix van verschillende typen partijen zoals lokale overheden, ondernemers, etc;

  • c.

   mate van spreiding over de regio.

Artikel 10 Subsidiabele kosten

In artikel 10 is opgenomen welke kosten subsidiabel zijn voor activiteiten als bedoeld in artikel 2, eerste lid. Kosten van personeel in loondienst bij de subsidieontvanger zijn subsidiabel voor een vast bedrag van 90 euro per uur exclusief BTW.