Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering(adressen) gemeente Zundert 2012

Geldend van 13-12-2012 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-07-2009

Intitulé

Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering(adressen) gemeente Zundert 2012

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

gelezen het bepaalde in art. 3 en 7 van de Verordening naamgeving en nummering(adressen) gemeente Zundert 2012

b e s l u i t :

Vast te stellen het navolgende uitvoeringsbesluit:

Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering(adressen) gemeente Zundert 2012

Hoofdstuk 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  verordening: verordening naamgeving en nummering(adressen) gemeente Zundert 2012;

 • b.

  college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert;

 • c.

  NEN: door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm, zoals deze luidde op het moment van vaststelling van dit uitvoeringsbesluit;

 • d.

  Authentiek: gebaseerd op rechtsgronden, waarvan een brondocument bestaat welke geregistreerd is in een systeem dat door het college van burgemeester en wethouders onderhouden wordt;

 • e.

  Aanduiding openbare ruimte: een naam voor een gedeelte van de openbare ruimte;

Voor de overige begrippen, voor zover hier niet genoemd, wordt aangesloten bij de begripsomschrijvingen uit de verordening naamgeving en nummering(adressen) gemeente Zundert 2012.

Hoofdstuk 2 Technische uitvoeringsvoorschriften

Artikel 2 Wijze van toekenning nummers

De wijze van toekenning van de nummers gebeurt overeenkomstig systeem A (huisnummers lopen op, gerekend vanuit het centrum van de betreffende kern) uit de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 3 Schrijfwijze van nummers

Het authentieke nummer voor een verblijfsobject bestaat uit één of meer Arabische cijfers, al dan niet met toevoeging van een kleine letter en/of toevoeging.

Artikel 4 Toe te kennen authentiek nummer verblijfsobject

 • 1. Het authentieke nummer van het verblijfsobject bestaat uit een opvolgend nummer van het naastgelegen authentieke nummer, voor zover deze gerelateerd is aan dezelfde aanduiding voor de openbare ruimte, mits die niet in tegenspraak is met andere uitgangspunten in dit uitvoeringsbesluit.

 • 2. Indien het opvolgende nummer, bedoeld in lid 1, al bestaat, wordt een opvolgende kleine letter toegevoegd.

 • 3. Bij splitsing van verblijfsobjecten wordt het bestaande nummer toegewezen aan een van beide delen. Het andere deel wordt voorzien van een opvolgend nummer of, als deze al in gebruik is, voorzien van een toegevoegde kleine letter.

Artikel 5 Plaatsing van de nummerdragers

Nummerdragers worden aangebracht overeenkomstig het gestelde in de Nederlandse norm NEN 1773, uitgave 1983.

Artikel 6 Afmetingen en vormgeving nummerdragers

 • 1. Nummerdragers moeten voldoen aan het gestelde betreffende afmetingen en vormgeving in de Nederlandse norm NEN 1774, uitgave 1959.

 • 2. Indien niet kan worden voldaan aan het voorschrift van het eerste lid, hebben de nummerdragers een mate van leesbaarheid die ten minste gelijkwaardig is aan wat wordt beoogd met het eerste lid.

Artikel 7 Materiaalkeuze voor de nummerdragers

Het materiaal dat wordt toegepast voor de vervaardiging van al dan niet te verlichten nummerdragers, is in overeenstemming met het over de uitvoering van de dragers gestelde in de Nederlandse norm NEN 1774 uitgave 1959.

Artikel 8 Aanduiding openbare ruimte

De dragers van de aanduiding moeten voldoen aan de gestelde functionele eisen ten aanzien van de afmetingen, de uitvoering, de constructie, de kleursoorten en de lichttechnische eigenschappen van de toegepaste materialen en de plaatsing van naamborden en naamverwijsborden, zoals vervat in de Nederlandse norm NEN 1772, uitgave 1992.

Hoofdstuk 3 Administratieve uitvoeringsvoorschriften

Artikel 9 Naamgeving van woonplaatsen en van de openbare ruimte

 • 1. Voor de vaststelling van namen wordt advies ingewonnen bij de commissie naamgeving.

 • 2. Verzoeken en adviezen tot naamgeving worden getoetst aan de volgende criteria:

  • a.

   de naam mag nog niet bestaan in de gemeente Zundert of gelijken op een bestaande naam in de gemeente Zundert;

  • b.

   de naam dient eenvoudig uitspreekbaar en spelbaar te zijn;

  • c.

   beledigende en dubbelzinnige namen zijn niet toegestaan;

  • d.

   een te vernoemen persoon dient-uitgezonderd leden van het koninklijk huis-ten minste tien jaar geleden te zijn overleden, geen strafblad te hebben en de naaste familie dient er toestemming voor te hebben verleend;

  • e.

   er worden geen straatnamen vernoemd naar bedrijven;

  • f.

   achtervoegsels(-laan, -weg, -pad, -dijk, etc) dienen niet tegenstrijdig te zijn met de vorm van de openbare ruimte waar een naam voor wordt gezocht;

  • g.

   straatnamen binnen één project dienen een onderlinge relatie te hebben.

 • 3. Het college kan besluiten om in afwijking van het gestelde onder lid 2 sub a tot en met g van dit artikel een straatnaam vast te stellen.

 • 4. Na vaststelling worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld.

Artikel 10 De nummering van objecten

 • 1. Nummeraanduiding kan alleen geschieden indien het betreffende verblijfsobject van een naam openbare ruimte is voorzien;

 • 2. Per aanduiding openbare ruimte wordt een postcode toegekend door postcode beheer;

 • 3. Na vaststelling van de nummering worden partijen schriftelijk op de hoogte gesteld;

 • 4. Na oplevering bouw wordt een bord openbare ruimte geplaatst.

Artikel 11 Compensatieregeling

 • 1. In het geval van een wijziging op initiatief van de gemeente, van aanduidingen openbare ruimte of nummering, krijgen particulieren en bedrijven een onkostenvergoeding in de vorm van een 30-tal adreswijzigingen;

 • 2. Indien een bedrijf binnen alle redelijkheid kan aantonen meer kosten te hebben voor het wijzigen van aanduidingen openbare ruimte of nummering zoals gesteld in lid 1, kan het college besluiten af te wijken van het onder artikel 11, lid 1 gestelde;

 • 3. Er kan geen aanspraak worden gemaakt op een tegemoetkoming in de kosten wanneer vernummering geschiedt op verzoek van eigenaar of gebruiker van het object;

 • 4. Indien het noodzakelijk is dat, naar aanleiding van een verzoek tot intrekking en vervolgens toekenning van een nummer, andere objecten ook omgenummerd moeten worden, zijn de kosten van omnummering voor de verzoeker.

Artikel 12 Citeertitel en inwerkingtreding

 • 1. Dit besluit kan worden aangehaald als “Uitvoeringsbesluit naamgeving en nummering gemeente Zundert 2012;

 • 2. Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op 1 december 2012 met terugwerkende kracht tot 1 juli 2009.

Ondertekening

Aldus besloten in de vergadering van 27 november 2012

burgemeester en wethouders van Zundert,

de secretaris,

ing. F.J.J. Priem

de burgemeester,

L.C. Poppe-de Looff