Regeling vervallen per 03-04-2024

Beleid evenementenvergunningen Hof van Twente

Geldend van 24-05-2022 t/m 02-04-2024 met terugwerkende kracht vanaf 24-05-2022

Intitulé

Beleid evenementenvergunningen Hof van Twente

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hof van Twente;

gelet op Algemene Plaatselijke Verordening 2021 Hof van Twente

besluiten:

vast te stellen het BELEID EVENEMENTENVERGUNNINGEN 2022.

HOOFDSTUK 1 VISIE

1.1 Inleiding

Binnen de grenzen van de gemeente Hof van Twente vinden jaarlijks veel verschillende evenementen plaats: culturele festivals, lente-fairs, trekkertreks, buurtfeesten en de verschillende dorps-, zomer- school- en schuttersfeesten. Omdat alle kernen van oudsher een rijke geschiedenis op het gebied van evenementen hadden, zijn er in de Hof inmiddels vele traditionele evenementen. Daarnaast worden er met regelmaat nieuwe evenementen georganiseerd.

1.2 Visie op evenementen

Evenementen kunnen een positieve uitstraling hebben op de gemeente en het toerisme in onze gemeente stimuleren, daarnaast bieden evenementen een groot plezier voor onze burgers. Het is daarom aan de ene kant wenselijk dat bepaalde evenementen gestimuleerd worden. Aan de andere kant zijn er ook evenementen waarmee een bepaalde mate van overlast gepaard gaat. In principe is het uitgangspunt dat een bepaalde mate van overlast hoort binnen de hedendaagse maatschappij en inherent is aan het houden van evenementen, mits deze overlast niet onaanvaardbaar is. Als de hoeveelheid evenementen op een bepaalde plek toeneemt, zou de druk op de omgeving onaanvaardbaar kunnen worden. In dit kader streeft de gemeente naar een breed gedragen en gebalanceerd evenementenvergunningenbeleid. Hof van Twente streeft naar een beleid waarbij enerzijds rekening wordt gehouden met de belangen van openbare orde, veiligheid en milieu-belangen en anderzijds met de belangen van de vrijwilligers die tijd en energie stoppen in de organisatie.

1.3 Doelstellingen van het beleid

Beleid omtrent evenementenvergunningverlening is bij uitstek een instrument om het aantal en het soort evenementen binnen de gemeente te reguleren. Uitgangspunt hierbij is dat het beleid het juiste en volledige kader vormt waarbinnen weloverwogen keuzes gemaakt kunnen worden over aanvragen voor verschillende evenementen.

Een integrale benadering van evenementen is essentieel om samenhang en afstemming te bewerkstelligen. Hiervoor worden alle evenementenaanvragen geplaatst in Live Events, een website van de Veiligheidsregio Twente, waar alle 14 Twentse gemeenten gebruik van maken. Daarnaast zijn er adviezen benodigd van het team Openbare Ruimte, de Brandweer en de hulpdiensten.

De volgende doelstellingen worden, naast de hoofddoelstelling van het bieden van een kader, nagestreefd in het beleid:

a. Het bevorderen van de veiligheid van en bij evenementen;

b. Het voorkomen of beperken van overlast;

c. Integrale en eenduidige afhandeling van aanvragen.

1.4 Relevante wetgeving

1.4.1 APV

In artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke Verordening (verder: APV) is bepaald dat onder het begrip “evenement” wordt verstaan: elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Hierop wordt in ditzelfde artikel een aantal uitzonderingen gemaakt; bioscoop-voorstellingen, kansspelen, dansen in een horecagelegenheid, betogingen, samenkomsten en vergaderingen en speelgelegenheden zijn geen evenement.

Daarnaast wordt in dit artikel een aantal evenementen expliciet genoemd: een herdenkingsplechtigheid; een vuurwerkevenement, een braderie; een optocht op de weg en een feest, muziekvoorstelling of wedstrijd op of aan de weg worden wel als evenementen gezien.

In artikel 2:25 APV is bepaald dat het verboden is zonder vergunning van de burgemeester een evenement te organiseren. In artikel 2:25 lid 2 APV wordt aangegeven aan welke eisen een evenement moet voldoen, wil het vergunningvrij zijn.

Een vergunning kan, gelet op het bepaalde in artikel 1:8 APV, geweigerd worden in het belang van:

a. de openbare orde;

b. de openbare veiligheid;

c. de volksgezondheid;

d. de bescherming van het milieu

In artikel 5:29 APV is bepaald dat het verboden is om een crosswedstrijd te houden op terreinen die geen weg zijn, tenzij het terrein is aangewezen door het college. In dit artikel is opgenomen dat het college regels kan stellen voor het gebruik van het terrein, in het belang van het voorkomen of beperken van overlast, bescherming van het uiterlijk aanzien of ter bescherming van andere milieuwaarden of in het kader van de veiligheid. Wanneer er een milieuvergunning vereist is, geldt deze aanwijzingsverplichting niet.

1.4.2 Alcoholwet

Organisaties die niet in het bezit zijn van een Alcoholwetvergunning, dienen om alcoholhoudende drank te mogen verstrekken in het bezit te zijn van een tijdelijke ontheffing op grond van artikel 35 van de Alcoholwet. Deze ontheffing geldt alleen voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank en kan worden verleend in het kader van een bijzondere gelegenheid van tijdelijke aard voor maximaal 12 dagen aaneengesloten.

Voorwaarde om voor een ontheffing in aanmerking te komen is dat de verstrekking van de drank geschiedt onder leiding van een persoon die het diploma sociale hygiëne heeft, niet onder curatele staat, ouder dan 21 jaar is en niet in enig opzicht van slecht levensgedrag is.

1.4.3 Wegenverkeerswet

Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, is het mogelijk om (gedeelten van) wegen, straten en/ of pleinen, die in het beheer en eigendom van de gemeente staan tijdelijk af te sluiten ten behoeve van een evenement.

1.4.4 Bouwverordening en brandbeveiligingsverordening

Ten aanzien van gebouwen zijn de bepalingen rondom brandveiligheid, die zijn opgenomen in artikel 6.1.1 e.v. van de Bouwverordening, relevant. Voor inrichtingen die niet onder de Bouwverordening vallen zijn de bepalingen in artikel 2.2.1 e.v. van de Brandbeveiligings-verordening relevant. In beide verordeningen is bepaald dat wanneer er 50 personen of meer tegelijk aanwezig zullen zijn, er een (tijdelijke) Melding brandveilig gebruik vereist is. Deze melding kan worden gedaan via www.omgevingsloket.nl

HOOFDSTUK 2 INDELING EVENEMENTEN

2.1 Inleiding

Evenementen zijn een plezierige aangelegenheid en de gemeente draagt organisaties van evenementen dan ook een warm hart toe. Door vrijwilligers wordt vaak een fantastisch evenement neergezet waar de hele gemeente van kan profiteren. Echter, naast de belangen van de organisatie en de deelnemers, spelen voor de gemeente ook andere belangen mee waarmee rekening gehouden moet worden. Dit zijn de belangen van openbare orde en veiligheid, de volksgezondheid en de bescherming van het milieu.

De evenementen worden, in het kader van openbare orde en veiligheid, geclassificeerd in een aantal categorieën, conform de classificatie van de Regio Twente en de regionale Hulpverleningsdienst [1]. Categorie A evenementen zijn kleine, reguliere evenementen. Categorie B evenementen zijn evenementen met een verhoogde aandacht en categorie C evenementen zijn risico-evenementen. De categorie C evenementen worden in onder-staande niet behandeld omdat echte risico (C) evenementen in Hof van Twente niet of nauwelijks voorkomen. U kunt bij dat type evenement denken aan hele massale dancefestivals et cetera.

- A evenementen zijn evenementen van geringe omvang en vragen daarom niet om een bijzonder kader. Er wordt weinig tot geen overlast veroorzaakt en er komen nauwelijks klachten over binnen. De politie hoeft hiervoor geen extra capaciteit in te zetten.

- B evenementen zijn evenementen van grotere omvang en kunnen voor overlast voor de omgeving zorgen doordat er geluid geproduceerd wordt, door het grotere aantal bezoekers en door bijvoorbeeld de eindtijd die wordt gehanteerd. Voor B evenementen kan de politie extra capaciteit inzetten of besteed er extra aandacht aan gedurende het evenement.

- C evenementen zijn evenementen van zeer grote omvang, vinden plaats over meerdere dagen en kunnen door de activiteiten die worden georganiseerd voor extra overlast of risico’s zorgen. Voor C evenementen kan de politie extra capaciteit inzetten of besteed er extra aandacht aan gedurende het evenement.

Evenementen die gestimuleerd dienen te worden kunnen zowel categorie A als categorie B evenementen zijn. Omdat deze evenementen gericht zijn op de bevordering van de eigenheid van de gemeente nemen zij een bijzondere plaats in.

Hieronder is een nadere omschrijving opgenomen over de verschillende categorieën. De daadwerkelijke classificatie vindt plaats na ontvangst van de aanvraag.

[1] Hof van Twente volgt de regionale Handreiking Veiligheid bij grootschalige evenementen.

2.2 Categorie A evenementen

Onder A evenementen wordt verstaan reguliere evenementen van een geringe omvang, die weinig overlast veroorzaken. Doorgaans gaat het o.a. om buurtfeesten, straatbarbecues of kleinere evenementen zonder versterkte muziek of een omroepinstallatie.

Onder een geringe omvang wordt verstaan dat er niet meer dan 500 bezoekers en/of deelnemers op hetzelfde moment aanwezig zijn. Deze evenementen veroorzaken bovendien een geringe geluidsproductie, doordat geen gebruik gemaakt wordt van versterkte muziek of een omroepinstallatie of sprake is van een crosswedstrijd, waardoor er weinig overlast wordt veroorzaakt. Wanneer er een band optreedt of er is sprake van een crosswedstrijd kan er derhalve reeds geen sprake meer zijn van een A evenement.

Daarnaast is het gevaar voor de openbare orde en veiligheid gering en is geen extra inzet van de politie vereist. Wanneer hierover twijfel bestaat is het advies van de politie in deze leidend. De eindtijd van dergelijke evenementen is maximaal 00.30 uur, waarbij na 00.00 uur geen muziek ten gehore gebracht mag worden.

Het is wenselijk dat deze evenementen gehouden worden; kleine evenementen in buurt of wijk zijn goed voor de sociale cohesie en veel mensen genieten hiervan. Daarom bestaat er geen enkel bezwaar tegen dat bestaande en eventuele nieuwe niet-belastende A evenementen georganiseerd worden. Deze zijn op grond van artikel 2:25 lid 2 APV vergunningvrij.

2.3 Categorie B evenementen

Categorie B evenementen zijn evenementen die voor overlast kunnen zorgen bijvoorbeeld door het bezoekersaantal, de geluidsproductie en/of het eindtijdstip. Er is in ieder geval sprake van een B evenement wanneer er meer dan 500 bezoekers en/of deelnemers op hetzelfde moment aanwezig zijn.

Ook wanneer er gebruik gemaakt wordt van versterkte muziek of een omroepinstallatie of er wordt op een andere manier veel geluid geproduceerd is er sprake van een B evenement. Er kan bij B evenementen gedacht worden aan tentfeesten, kermissen en crossevenementen.

De vergunningaanvraag voor een evenement dient minimaal de in de APV genoemde periode voorafgaande aan het evenement te worden ingediend. Artikel 1:3 lid 2 APV geeft een verlengingsmogelijkheid; de bevoegdheid daartoe ligt bij de burgemeester. Vanuit het oogpunt van een zorgvuldige behandeling van de aanvraag en een zorgvuldige vergunningverlening, is de indieningstermijn van aanvragen voor B evenementen 13 weken. Indien een aanvraag hiervoor korter dan die termijn van te voren wordt ontvangen, zal het beleid van de burgemeester zijn om te beslissen dat de aanvraag niet wordt behandeld.

Bestaat er twijfel over of er sprake is van een A, B of misschien C evenement, dan bepaalt de burgemeester welke categorie van toepassing is; op advies van de politie en de overige hulpverleningsdiensten.

Voor grote B of C evenementen geldt dat de bestaande evenementen behouden dienen te worden, maar dat in beginsel geen verdere uitbreiding wordt nagestreefd. Binnen onze gemeente vinden al veel B evenementen plaats, die door hun aard en omvang een behoorlijke druk op de omgeving opleveren. Bovendien dient de politie hiervoor steeds capaciteit in te zetten, ondervindt de reguliere horeca nadelige gevolgen van het toenemend aantal B evenementen en bestaat de indruk dat er met regelmaat (buitensporig) veel alcohol wordt gebruikt tijdens deze evenementen.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, dit ter beoordeling van de burgemeester, kan de burgemeester besluiten af te wijken van het uitgangspunt dat er geen nieuwe B of C evenementen worden toegestaan. In dat kader kan gedacht worden aan incidentele evenementen. In het kader van en zorgvuldige besluitvorming kan de burgemeester ervoor kiezen om op aanvragen voor nieuwe C evenementen de inspraakprocedure toe te passen en de aanvraag gedurende zes weken ter inzage te leggen en op die manier zienswijzen over het evenement in te zamelen alvorens een beslissing te nemen.

2.4 Evenementen met een meerwaarde voor de gemeente

Een bijzondere categorie evenementen wordt gevormd door de evenementen die een meerwaarde voor de gemeente hebben. Deze evenementen hebben bijvoorbeeld een positieve uitstraling op de naam van de gemeente, een aantrekkende werking voor toeristen of bevorderen de eigenheid van één van de kernen of de gemeente als geheel.

Uit oogpunt van recreatie en toerisme zijn deze evenementen wenselijk en een gevaar voor de openbare orde en veiligheid is er niet of nauwelijks. Wel is het mogelijk dat de politie extra capaciteit moet inzetten gezien het aantal bezoekers en/of deelnemers.

Het kan gaan om culturele evenementen, maar ook om sportieve of recreatieve evenementen en dienen gericht te zijn op de inwoners van onze gemeente of de regio of de toeristen die de gemeente bezoeken.

Dergelijke evenementen zijn een aanwinst voor de gemeente, zowel voor onze bewoners als voor mensen van buiten.

Het is wenselijk dat deze evenementen georganiseerd en zo mogelijk gestimuleerd worden. Dit kan bijvoorbeeld door zelf actief een bepaald evenement naar onze gemeente te halen of door dergelijke evenementen financieel te stimuleren. De beperking voor de uitbreiding van B ( of C) evenementen geldt hier in beginsel niet. Over het sponsoren of subsidiëren van onder andere evenementen wordt de nota “Hof van Twente draagt bij aan haar evenementen” opgesteld, welke per 1 januari 2012 gereed zal zijn.

Bestaat er twijfel over of er sprake is van een evenement dat een meerwaarde heeft voor de gemeente, dan bepaalt de burgemeester of hiervan sprake is.

HOOFDSTUK 3 OPENBARE ORDE EN VEILIGHEID

3.1 Inleiding

Evenementen en een bepaalde mate van overlast zijn niet van elkaar los te koppelen. Als vormen van overlast zijn onder andere te noemen: grote aantallen publiek, geluid, wegafsluitingen, vuil, et cetera. Met name gaat het hier om overlast voor omwonenden rond het evenement.

In dit hoofdstuk worden, zonder de mogelijkheden van evenementen (zwaar) te beperken, regels vastgelegd, om de overlast zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Belangrijk uitgangspunt hierbij is dat voor de regels en beperkingen een zo groot mogelijk draagvlak bestaat. Partners hierbij zijn de organisatoren van de evenementen, de burgers, de politie, de gemeente en de hulpverleningsdiensten. Hoe groter het draagvlak, hoe groter de bereidheid om zich te houden aan de regels, wat weer van invloed is op het aantal klachten en de mate van handhaafbaarheid.

3.3 Vergunningplicht en aanvraag

1. Vergunningplicht:

In artikel 2:25 APV is bepaald dat voor het houden van een evenement een vergunning van de burgemeester vereist is. In artikel 2:24 APV is opgenomen wat onder een evenement wordt verstaan. Het is voor de vergunningplicht niet relevant of een evenement op gemeentegrond of op eigen grond plaatsvindt.

2. Aanvraagformulier

De aanvraag voor een evenementenvergunning kan worden ingediend door middel van een door het college vastgesteld aanvraagformulier. In het aanvraagformulier worden alle relevante vragen gesteld, zodat na het zorgvuldig invullen van dit formulier alle relevante informatie bij de gemeente aanwezig is om de afweging over de vergunningaanvraag te kunnen maken. Het aanvraagformulier voor de evenementenvergunning dient ondertekend te worden door een natuurlijk persoon (bij een aanvraag op persoonlijke titel) of door de voorzitter en de secretaris (bij een aanvraag door een stichting of vereniging) of door de directeur (bij een aanvraag door een rechtspersoon).

3. Termijnen

In artikel 2:25 lid 1 APV staan de indieningstermijnen voor A, B en C evenementen. In artikel 2:25 lid 2 APV staat dat indien een aanvraag voor een vergunning of ontheffing niet binnen deze indieningstermijn wordt ingediend, het bestuursorgaan deze aanvraag buiten behandeling kan laten.

4. Behandelroute en adviezen

De aanvragen voor evenementenvergunningen komen binnen bij de burgemeester en gaan naar het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving. Doorgaans wordt ook advies ingewonnen bij het team Openbare Ruimte (over het gebruik van gemeentegrond), de politie (over openbare orde en veiligheid) en de brandweer (over brandveiligheid). Soms wordt advies ingewonnen bij milieu over bijvoorbeeld geluid over luchtkwaliteit over het bestemmingsplan. Deze verzoeken om advies worden zo spoedig mogelijk na ontvangst van de aanvraag verzonden en worden binnen twee weken weer teruggestuurd naar de behandelend ambtenaar. Een vergunningaanvraag wordt uiterlijk binnen 8 weken na ontvangst afgehandeld, of zoveel eerder als mogelijk.

De gemeente neemt de adviezen van de politie en de hulpverleningsdiensten mee in de afwegingen en vergunningvoorschriften voor het betreffende evenement. De politie en de hulpverleningsdiensten krijgen voorafgaande aan het evenement een afschrift van de verleende vergunning, inclusief voorschriften.

Wanneer er sprake is van een nieuw C evenement, waarbij de indruk bestaat dat er overlast veroorzaakt wordt, wordt eerst de wenselijkheid van een dergelijk evenement getoetst en zal de uniforme openbare voorbereidingsprocedure als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht worden gevolgd.

3.3 Grote tentfeesten

Een bijzondere categorie B evenementen zijn de grote tentfeesten, dit zijn de feesten zoals benoemd in bijlage 1 behorende bij dit beleid. Deze zijn aan de ene kant bijzonder omdat zij behoren tot de jarenlange traditie van dorpsfeesten in de verschillende kernen van onze gemeente. Daarnaast zijn ze bijzonder omdat er veel bezoekers op af komen en de feesten tot in de kleine uurtjes doorgaan. Omdat de feesten tot de traditie van de gemeente behoren, dienen deze feesten gekoesterd te worden.

Desalniettemin dienen juist deze feesten goed en professioneel georganiseerd te worden. Het gaat immers om grote groepen mensen die bij elkaar zijn en waarbij veel alcohol wordt gedronken, één of meerdere tenten waarin muziek gespeeld wordt vaak aangevuld met verschillende kermisattracties. Daardoor bestaat er een behoorlijk risico voor de openbare orde. Bovendien wordt door deze feesten een bepaalde mate van overlast veroorzaakt.

Om de risico’s zo klein mogelijk te houden en overlast zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken, worden er aan de organisaties van deze evenementen verdergaande eisen gesteld dan aan andere evenementen, zoals bijvoorbeeld het inzetten van beveiligingsorganisaties en het hanteren van calamiteitenplannen.

3.4 Crosswedstrijden

Onder crosswedstrijden vallen bijvoorbeeld autocross en motorcross, maar ook trekker-trekwedstrijden. Naast een evenementenvergunning dient voor dergelijke evenementen een aanwijzingsbesluit op grond van artikel 5:29 APV te worden genomen of een milieuvergunning worden verstrekt.

Omdat er bij dergelijke evenementen sprake is van een verhoogd risico voor de veiligheid, dient aan een aantal bepalingen voldaan te worden. Deze worden verbonden aan de vergunning.

Zo dient er een wedstrijdleider aanwezig te zijn, die het terrein overziet en als eerste aanspreekpunt voor de gemeente, politie en andere hulpverleningsdiensten fungeert. Daarnaast dient voldoende personeel ingezet te worden om zorg te dragen voor het publiek. Zowel de wedstrijdleiding als het personeel dienen een duidelijk zichtbare armband of een duidelijk zichtbare jas te dragen.

Daarnaast dient het parcours en het omliggende terrein aan een aantal voorwaarden te voldoen; het parcours moet deugdelijk worden afgesloten voor publiek, het publiek mag slechts aan één kant en op veilige afstand van het parcours staan en het circuit dient aan beide zijden voorzien te zijn van veiligheidsstroken van minimaal 2,5 meter langs het rechte stuk en 5 meter in een bocht en dienen te worden voorzien van een dubbele vangrail of een deugdelijke aarden wal. Daarnaast dient er rondom de gehele wedstrijd-baan een neutrale zone van 15 meter breed te worden aangebracht voorzien van een deugdelijke afrastering. Uitsluitend daarachter mag het publiek zich bevinden. Indien het parcours is gekeurd door een nationale (Koninklijke Nederlandse Motorrijdervereniging) of internationale motorcross bond (Federation International Motorsport), zal het parcours reeds aan bovenstaande eisen voldoen.

In bijzondere gevallen kan door de burgemeester gemotiveerd afgeweken worden van de hierboven genoemde veiligheidseisen, mits de veiligheid van de deelnemers en het publiek te allen tijde gewaarborgd blijft.

In de vergunning worden voorts een heel aantal voorschriften opgenomen over de veiligheid van de deelnemers en voertuigen en over de brandveiligheid.

3.5 Kermissen

Vaak worden kermissen georganiseerd in combinatie met een dorpsfeest, ook worden wel eens afzonderlijke kermissen georganiseerd. Kermissen produceren een ander soort overlast dan muziek bij een tentfeest, omdat er sprake is van verschillende geluidsbronnen. Bovendien zijn er aan kermisattracties meer veiligheidsrisico’s verbonden.

Aan een evenementenvergunning voor een kermis worden verschillende voorwaarden verbonden. Voordat de kermis en de woonwagens geplaatst worden, dient er contact opgenomen te worden met de betreffende wijkbeheerder, zoals opgenomen in de evenementenvergunning, en met de politie. Bovendien wordt zowel een begintijd als een eindtijd in de vergunning opgenomen, om de overlast van kermissen zoveel mogelijk te voorkomen of beperken, dienen kermissen gelijktijdig met het evenement te sluiten. De geluidsveroorzakende attracties mogen na 00.00 uur geen muziek meer maken, de eetkramen sluiten een half uur na sluitingstijd van de bij het terrein horende feesttent.

Daarnaast worden bepalingen opgenomen over de veiligheid van en rondom attracties, de elektriciteits- en watervoorziening, het schoon en in goede staat opleveren van het terrein, de bereikbaarheid voor de hulpdiensten op het terrein.

De vergunninghouder is verplicht om aan alle betrokken kermisexploitanten een afschrift van de evenementenvergunning te verstrekken en dient erop toe te zien dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd. De vergunninghouder is aanspreekpunt voor gemeente, politie en brandweer. De Voedsel- en Warenautoriteit houdt toezicht op (de veiligheid van) kermissen.

3.6 Besloten feesten

Op grond van artikel 2:24 APV is een evenement elke voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Op deze hoofdregel is een aantal uitzonderingen geformuleerd; bijvoorbeeld het gelegenheid geven tot dansen in een inrichting in de zin van de Alcoholwet, kansspelen als bedoeld in de Wet op de Kansspelen en bioscoopvoorstellingen.

In het artikel is opgenomen dat het gaat om een voor publiek toegankelijke verrichting van vermaak; hiermee wordt bedoeld een voor ieder publiek toegankelijke verrichting van vermaak. Dit houdt in dat wanneer er sprake is van een besloten feest, niet aan dit criterium wordt voldaan. Deze zijn dan ook niet evenementenvergunningplichtig, wel kan het zo zijn dat er een melding brandveilig gebruik (BGBOP), een ontheffing Alcoholwet bij verkoop van drank of een ontheffing van de geluidhinderbepaling nodig is.

Onder een besloten feest wordt verstaan een feest waarbij alle aanwezigen op expliciete uitnodiging van de organisatie aanwezig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan een verjaardagsfeest, bruiloft of personeelsfeest.

Een besloten feest waarbij vuurwerk wordt afgestoken met toestemming van de Provincie, is wel evenementenvergunningplichtig.

3.7 Eindtijden

De eindtijden bij de bestaande Hoffeesten[1] zullen ongewijzigd blijven. Dit vanuit de gedachte dat bij elk evenement gedurende de afgelopen jaren een eigen traditie is ontstaan, o.a. in eindtijd. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan de eindtijden anders vast te stellen indien sprake zou zijn problemen welke uit klachten bij gemeente of politie bekend worden.

Bij de overige en nieuwe evenementen zal uniformering van de eindtijden plaats-vinden zoals hieronder bepaald. Dit vanuit het oogpunt van eenduidigheid en transparantie.

1. Kermissen, afzonderlijk maximaal 24.00 uur, in combinatie met een ander evenement geldt de eindtijd van het evenement. De muziek bij de kermis moet om 24.00 uur uit zijn.

2. Tentfeesten (categorie B of C evenement) :

Muziek uit

Feesttent geopend tot

Donderdag op vrijdag

Maximaal 24.00 uur

Maximaal 00.30 uur

Vrijdag op zaterdag

Maximaal 02.00 uur

Maximaal 02.30 uur

Zaterdag op zondag

Maximaal 02.00 uur

Maximaal 02.30 uur

Zondag op maandag

Maximaal 24.00 uur

Maximaal 00.30 uur

Overige evenementen: maximaal 24.00 uur.

3.7.1 Categorie A evenementen

De niet of nauwelijks belastende evenementen zoals bedoeld in paragraaf 2.2 dienen ook niet of nauwelijks belastend te blijven. Daarom dient bij deze evenementen de muziek om 24.00 uur te worden beëindigd. De eventueel bijbehorende feesttent dient om 00.30 uur gesloten te zijn.

3.7.2 Categorie B evenementen

Dit zijn de grote evenementen, zoals bedoeld in paragraaf 2.4, die een behoorlijke belasting voor de omgeving opleveren. Vaak is een deel van deze belasting gelegen in het feit dat deze feesten laat beëindigd worden.

Wanneer er sprake is van bijzondere omstandigheden, kan de burgemeester een afwijkend sluitingstijdstip vaststellen. Bijvoorbeeld in het geval een feest wordt gehouden op een feestdag.

[1] Zoals verwoord op in bijlage 1.

3.8 Geluidsnormen

Tot dusver worden er geen geluidsnormen gesteld voor evenementen, maar wordt er gewerkt met eindtijden en voorschriften over het plaatsen van geluidsbronnen om de (geluids-)overlast van evenementen te reguleren.

Bovendien wordt in de evenementenvergunning standaard opgenomen dat er geen (onaanvaardbare) hinder veroorzaakt mag worden. De politie is bevoegd op te treden door de muziek in het uiterste geval uit te zetten. Nadeel van deze maatregelen is dat er geen objectieve normen bestaan aan de hand waarvan geluidsoverlast getoetst kan worden.

Deze objectieve normen kunnen wel vastgesteld worden, door geluidsnormen te stellen. Aan het stellen van geluidsnormen zijn echter ook nadelen verbonden. Zo bestaan er geen wettelijke voorschriften om normen te stellen, dus zouden wij de normen zelf moeten bepalen. Het geluid van mensen die met elkaar praten, zingen etc. mogen niet worden meegenomen bij het meten van geluid. Dit blijkt in de praktijk lastig te zijn. Daarnaast is het lastig om te bepalen waar er gemeten moet worden; op 2 meter van de gevel van een geluidsgevoelig object; op 25 meter van de grens van het feestterrein of vanaf de bron. Bovendien moet er ook handhavingscapaciteit beschikbaar zijn om ’s avonds tijdens evenementen controles uit te voeren. Het stellen van geluidsnormen is zinloos als er niet (steekproefsgewijs) gecontroleerd wordt. Uit het bovenstaande blijkt dat gestelde geluidsnormen in de praktijk lastig handhaafbaar zijn, zeker wanneer het tentfeesten met veel mensen en muziek betreft. Bovendien worden er in de praktijk niet veel klachten ingediend over geluidsoverlast. Daarom is er voor gekozen om geluidsoverlast niet in te perken door het stellen van geluidsnormen, maar om vast te houden aan het stellen van voorschriften in de vergunning.

3.9 Beveiliging

Om de veiligheid van de bezoekers van de tentfeesten, in ieder geval die genoemd in bijlage 1, te garanderen, wordt het voor deze tentfeesten verplicht gesteld een gecertificeerd beveiligingsbedrijf in te schakelen.

Hetzelfde geldt voor evenementen waar meer dan 3000 bezoekers gelijktijdig aanwezig zijn. Het aantal beveiligers dat per evenement moet worden ingezet is afhankelijk van de grootte van het evenement, het type bezoeker, de locatie, het tijdstip etcetera. Dit betreft maatwerk, dat de organisatie zal moeten opnemen in haar calamiteiten/beveiligingsplan.

Dit aspect betrekt de politie bij haar totaal advisering aan de gemeente over het wel of niet verlenen van de vergunning en onder welke voorwaarden. Zo dient een organisatie bijvoorbeeld geen objectbeveiliging in te zetten bij een evenement, waar persoonsbeveiliging aan de orde is.

Voor de overige B (of C) evenementen en soms A evenementen zal per aanvraag de noodzaak tot (gecertificeerde) beveiliging worden beoordeeld en gemotiveerd. Bij deze evenementen geldt dat wanneer zij beveiligingstaken laten verrichten, zij dit moeten laten begeleiden door een gecertificeerd beveiligingsbedrijf.

3.10 Calamiteitenplannen

Bij de evenementenvergunningen die verleend worden, wordt onvoldoende aandacht besteed aan calamiteiten die kunnen optreden. De organisatoren van grote evenementen dienen, daar waar zij dat niet al doen, hierin hun verantwoordelijkheid te nemen; de gemeente en de politie kunnen de organisatoren hierin bijstaan.

Als voorschrift bij de evenementenvergunning wordt opgenomen dat de organisatoren van de evenementen als bedoeld in bijlage 1 in het bezit dienen te zijn van een jaarlijks geactualiseerd calamiteitenplan, waarin ook expliciet aandacht moet zijn besteed aan het type in te zetten beveiliging en het aantal beveiligers. Daarnaast kan de burgemeester beslissen, afhankelijk van het type evenement en het aantal bezoekers, of het overleggen van een calamiteitenplan verplicht zal worden gesteld.

3.11 Aanspreekpunt

Bij ieder evenement dient er een aanspreekpunt te zijn voor de gemeente, de politie en de brandweer, die bevoegd en ter zake kundig is. Dit aanspreekpunt dient gedurende het gehele evenement bereikbaar en aanspreekbaar (dus niet onder invloed van alcohol te zijn); er kan uiteraard gewerkt worden met wisselende aanspreekpunten. Het is wel noodzakelijk dat het aanspreekpunt steeds via hetzelfde telefoonnummer bereikbaar is. De organisatie bepaalt wie het aanspreekpunt is.

In de vergunningaanvraag dient te worden aangegeven hoe dit aanspreekpunt te bereiken is; bovendien wordt in ieder geval het telefoonnummer en zo mogelijk ook de naam van het aanspreekpunt in de vergunning opgenomen.

3.12 Verkeersregelaars

De medewerkers die met verkeersregeling op de openbare weg zijn belast dienen een theoretische instructie door een politieambtenaar gekregen te hebben. De minimale leeftijd van de verkeersregelaars is 18 jaar, echter op wegen waar een maximumsnelheid onder 50 km geldt en bij voldoende verlichting mag een verkeersregelaar 16 jaar zijn. Deze moeten dan echter wel onder direct toezicht van de politie staan. De aanstelling gebeurt per evenement namens de burgemeester en een lijst van de betreffende personen dient aan zowel de burgemeester als de politie te worden verstrekt. Daarnaast dient de organiserende instantie een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering en een verzekering tegen persoons- en zaakschade te hebben.

3.13 Verkeer

Organisatoren van evenementen dienen bij de organisatie van het feest rekening te houden met de parkeerbehoefte van de bezoekers en de bereikbaarheid voor de hulpverleningsdiensten. De benodigde parkeergelegenheid dient door de organisator zelf te worden geregeld, bovendien dient de aan- en afvoerroute minimaal 4,5 meter breed te zijn. In de evenementenvergunning kunnen vervolgens voorschriften opgenomen worden over de afzetting van wegen, tijdelijke verkeersbesluiten, toezicht op parkeergelegenheid, bereikbaarheid van hulpverleningsdiensten etc.

3.14 Vuurwerk

Voor het afsteken van professioneel vuurwerk is op grond van het Vuurwerkbesluit toestemming nodig van Gedeputeerde Staten van de provincie; GS kan hieraan vervolgens voorschriften verbinden. Voordat GS deze toestemming kan verlenen dient een verklaring van geen bezwaar te worden gevraagd bij de burgemeester. Als er vanuit het oogpunt van openbare orde en veiligheid geen bezwaar bestaat tegen het afsteken van het vuurwerk, kan een dergelijke verklaring worden afgegeven.

Bij bijeenkomsten waar professioneel vuurwerk wordt afgestoken, dit geldt voor zowel besloten als evenementen met een open karakter, is een evenementenvergunning verplicht.

3.15 Milieuzorg

De organisatie van het evenement is verantwoordelijk voor het schoon en in oorspronkelijke staat opleveren van het terrein waar het evenementen op gehouden is en de directe omgeving daarvan. Wordt hieraan niet voldaan, worden de kosten van het schoonmaken en in oorspronkelijke staat opleveren van het terrein bij de organisatie in rekening gebracht. De vaststelling of voldaan is aan deze verplichting gebeurt door de verantwoordelijke rayonmanager.

Het is niet toegestaan dat er afvalwater geloosd wordt in de bodem of in het oppervlakte-water. Daarnaast moeten alle voorwerpen die op wegen of in de wegbermen zijn geplaatst direct na afloop van het evenement verwijderd worden.

3.16 Volksgezondheid

Bij met name bij grotere evenementen kunnen niet alleen bedreigingen ontstaan voor openbare orde en veiligheid maar ook voor de volksgezondheid. Daarom wordt bij bepaalde evenementen (zoals de grote tentfeesten en bijvoorbeeld trekkertrekwedstrijden) verplicht gesteld dat er voldoende gediplomeerde EHBO- ers aanwezig zijn. Daarnaast kan het in de vergunning verplicht gesteld worden om medische en hulpverlenende diensten aanwezig te laten zijn. Bij elk type evenement kan het aantal EHBO’ers of type hulpdienst verschillen al naar gelang de grootte, type activiteit, aantal deelnemers etcetera. Advies over het aantal in te zetten EHBO’ers kan, naar het inzicht van de evenementencoördinator, worden ingewonnen bij de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen (GHOR) / Veiligheidsregio.

De organisatie van het evenement dient zorg te dragen voor voldoende toiletvoorzieningen op het terrein. Deze toiletvoorzieningen dienen met duidelijke verwijzingsborden te worden aangegeven.

Toezicht op de kwaliteit van het eten en drinken tijdens een evenement wordt (conform de Warenwet) gehouden door de Voedsel- en Warenautoriteit. Zij houden ook toezicht op kermissen.

3.17 Gebruik van glas

Het is niet toegestaan om bij evenementen gebruik te maken van (veiligheids)glas. Dit houdt in dat bij alle evenementen gebruik gemaakt dient te worden van plastic bekers en eventueel van plastic borden en plastic bestek. Dit zal als voorwaarde aan de vergunning verbonden worden en de politie en de gemeente zullen toezien op de naleving hiervan.

3.18 Evenementenkalender

Hof van Twente werkt met een regionale evenementenkalender. Met deze kalender streven wij ernaar alle evenementen te vermelden die dat jaar zullen plaatsvinden. Zeven maanden voorafgaande aan het komende evenement dienen de organisaties van de evenementen aan te geven wanneer hun evenement plaatsvindt zodat ruim op tijd een grotendeels complete evenementenkalender kan worden gepresenteerd.

Op deze manier wordt voor omwonenden en bezoekers van onze gemeente duidelijk welke evenementen er wanneer plaatsvinden. Daarnaast kan de politie haar capaciteit op deze kalender afstemmen.

Wanneer een evenement op de kalender wordt geplaatst houdt dit niet in dat de benodigde vergunningen per definitie verleend worden; een vergunningaanvraag wordt getoetst aan de relevante regelgeving. Evenementen die niet zijn aangemeld, kunnen eventueel wel vergund worden. Wel stemt de politie de inzet af op de gemelde evenementen.

3.19 Standplaatsen

Op grond van artikel 5:16 APV kunnen standplaatsvergunningen worden verleend. Hieronder vallen structurele en incidentele standplaatsen. Bij evenementen kan worden gedacht aan incidentele standplaatsen in de vorm van een tapkraam, eetkraam of kermisattractie. Vergunningplichtig zijn alleen de standplaatsen die niet behoren tot het evenement en het evenemententerrein. Standplaatsen die wel bij het evenement horen maken deel uit van de evenementenvergunning, mits aangevraagd.

Op grond van artikel 5:16 lid 3 APV in samenhang met artikel 1:8 APV kan de aanvraag om een incidentele standplaats voor bijvoorbeeld een tapkraam, niet behorend bij het evenement, worden geweigerd in het belang van de openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid en / of de bescherming van het milieu. De aangevraagde situering zal worden beoordeeld op verkeersveiligheid door zowel politie als het team Openbare Ruimte als ook op brandveiligheid door de brandweer. Uitgangspunt bij de situering van de standplaats zal daarnaast zijn het tegen gaan van versnippering gelet op het voorkomen of beperken van overlast. Een aanvraag zal steeds aan deze criteria worden getoetst.

HOOFDSTUK 4 TOEZICHT EN HANDHAVING

4.1 Inleiding

Het handhaven van de opgelegde voorschriften, de controle op het naleven van de gemaakte afspraken en het checken of de gedane toezeggingen ook worden nagekomen zijn belangrijke factoren bij evenementen. Bij handhaving van de verleende vergunning wordt hoofdzakelijk de politie, maar ook medewerkers van de brandweer en de teams Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en Openbare Ruimte ingezet. De ervaringen die in een bepaald jaar zijn opgedaan met een organisator zullen worden gebruikt bij een volgende aanvraag en kunnen ook aanleiding zijn tot weigering van de vergunning. Hiervan is een registratie van klachten en het houden van evaluatiegesprekken erg belangrijk.

4.2 Toezicht en handhaving

Om overlast tegen te gaan is vooral het handhaven van eindtijden, voorschriften ter beperking van geluidsoverlast en de voorschriften in het belang van de openbare orde en veiligheid relevant. Ook de controle op de brandveiligheid is onmisbaar. De politie ziet toe op de handhaving van de eindtijden en de handhaving van de (voorschriften in het belang van de) openbare orde. De brandweer controleert voorafgaande aan het evenement of aan de brandbeveiligingseisen voldaan wordt. Het constateren van overtreding van vergunningsvoorschriften kan verschillende gevolgen hebben. Afhankelijk van de aard en ernst van de overtreding zal de overtreding onmiddellijk beëindigd worden en/ of zal proces-verbaal worden opgemaakt door de politie en/ of zal de overtreding gevolgen hebben voor de toekomst. Deze gevolgen kunnen zijn:

* Het opleggen van een (preventieve) last onder dwangsom;

* Een strenger regime voorschrijven bij een volgend evenement;

* Een tot dan toe als “niet”-belastend A aangemerkt evenement voortaan als belastend B (of C) evenement aanmerken;

* Het evenement niet meer toestaan.

4.3 Integraal handhavingsbeleid

Handhaving bij evenementen wordt meegenomen in het integraal handhavingsbeleid. In dit beleid zal een prioritering worden gegeven aan de activiteiten waarop wordt gehandhaafd. Bepaalde overtredingen kunnen worden gehandhaafd door de bijzondere opsporingsambtenaar.

4.4 Klachtenregistratie

Om de ervaringen die in een bepaald jaar zijn opgedaan met een organisator te kunnen gebruiken bij een volgende aanvraag, is het van belang om deze klachten goed te registreren. Het is hiervoor noodzakelijk dat de klachten die bij de teams Publiekszaken en Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving en ook de klachten die bij de politie worden ingediend, centraal te verzamelen bij de vergunningverleners. Deze houden vervolgens in de gaten of het aantal of de aard van de klachten aanleiding geven tot het nemen van verdere maatregelen.

De organisator van een feest wordt altijd op de hoogte gesteld van de klachten die bij de gemeente en de politie zijn ingediend.

4.5 Evaluatie

Alleen de vergunningen die worden verleend aan de grote tentfeesten worden met regelmaat geëvalueerd door de politie en de gemeente. Bij de andere evenementen wordt alleen een evaluatiegesprek gevoerd als daar aanleiding toe bestaat. De aanleiding kan bestaan uit opmerkingen die de politie heeft, klachten die zijn ingediend, andere aanwijzingen bij de gemeente dat een evaluatie zinvol zou zijn en/of een behoefte die bij de organisatie zelf bestaat.

HOOFDSTUK 5 PLANOLOGIE

Naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State van 13 april 2005 betreffende het Diepenheimse Schuttersfeest is gebleken dat voor zulke grote evenementen een planologische regeling getroffen dient te worden. Een dergelijke regeling kan bestaan uit het bestemmen van gebieden, locaties of bouwwerken als evenementenlocatie met of zonder beperkende voorschriften ofwel door ontheffing van het bestemmingsplan te verlenen. Tot de eerste mogelijkheid kan worden besloten bij een herziening van een bestemmingsplan. Het Besluit ruimtelijke ordening (Bro), dat per 1 juli 2008 in werking is getreden, biedt de mogelijkheid voor het college van burgemeester en wethouders in artikel 4.1.1 onder h, ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van evenementenlocaties en evenementenbouwwerken inclusief opbouw en afbouw, daar waar die jaarlijks terugkerende evenementen strijd met het bestemmingsplan opleveren.

Uit planologisch oogpunt kunnen evenementen worden onderverdeeld in drie typen. De jaarlijks terugkerende evenementen in de centrumgebieden, de jaarlijks terugkerende evenementen buiten de centrumgebieden of in het buitengebied en de incidentele evenementen.

Voor wat betreft de jaarlijks terugkerende evenementen in de centrumgebieden, zal een herziening van het bestemmingsplan niet noodzakelijk zijn. Ook zal geen gebruik hoeven te worden gemaakt van de ontheffingsmogelijkheid van het Bro, nu de huidige bestemmingsplannen reeds voorzien voor wat betreft de centrumdoeleinden in de mogelijkheid tot het houden van evenementen. De huidige bestemmingsplannen voorzien derhalve voor wat betreft de centrumdoeleinden reeds in de mogelijkheid tot het houden van evenementen.

De jaarlijks terugkerende evenementen buiten de centrumgebieden of in het buitengebied zullen worden opgenomen in het nog in voorbereiding zijnde integrale bestemmingsplan Buitengebied en eventuele andere bestemmingsplannen. In de bestemmingsplannen zullen deze locaties als evenementenlocatie worden bestemd. Aan de evenementenbestemming zullen voorschriften worden gesteld welke in overeenstemming zijn met de mogelijkheden die artikel 4.1.1. onder h Bro biedt. Deze voorschriften bevatten de beperking dat per locatie of bouwwerk maximaal drie evenementen per jaar voor maximaal 15 dagen per evenement worden toegestaan. Bij de vergunningverlening op grond van de APV zullen dan ook aan deze planologische voorschriften en beperkingen worden getoetst.

In het geval van incidentele evenementen zal het college van burgemeester en wethouders per geval beslissen om al dan niet een ontheffing op grond van artikel 4.1.1. onder h Bro te verlenen.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,

de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix

drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Bijlage 1 Lijst met te behouden tentfeesten

 • 1.

  Paasparty Bentelo

 • 2.

  Voorjaarsfeest Markvelde

 • 3.

  Zomerfeesten Wiene Zeldam

 • 4.

  Zomerfeesten Hengevelde

 • 5.

  Goors School- en Volksfeest

 • 6.

  Midzomerfeest Bentelo

 • 7.

  Zomerfeest Esbrook

 • 8.

  Dorpsfeest Markelo

 • 9.

  Schuttersfeest Delden

 • 10.

  Schuttersfeest Diepenheim

Behoort bij Beleid Evenementenvergunningen Hof van Twente