Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022

Geldend van 01-07-2022 t/m heden

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022

De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul;

op voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Valkenburg aan de Geul d.d. 3 mei 2022;

gezien het advies van de commissie ABA d.d. 7 juni 2022;

gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb);

besluit:

de Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022 vast te stellen.

Hoofdstuk 1

Paragraaf 1: Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

a. wet: Algemene wet bestuursrecht;

b. verwerend orgaan: het bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

c. commissie: vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

d. college: het college van burgemeester en wethouders.

Artikel 2 Inleidende bepaling commissie

 • 1. 1 Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2. De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen:

  • a.

   besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken;

  • b.

   besluiten op grond van de Participatiewet, Ioaw, Ioaz en aanverwante regelingen.

 • 3. Van advisering op grond van lid 1 kan worden afgezien, wanneer aanstonds tot volledige tegemoetkoming aan het bezwaar kan worden overgegaan (kennelijk gegrond).

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1. De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste twee leden.

 • 2. De voorzitter en de leden worden door het college benoemd, geschorst en ontslagen.

 • 3. Het college benoemt een aantal plaatsvervangende leden.

 • 4. De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

 • 5. De voorzitter en de leden van een commissie kunnen geen deel uitmaken van of werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Valkenburg aan de Geul.

Artikel 4 Secretaris

 • 1. De commissie wordt ondersteund door een secretaris, die door het college is aangewezen.

 • 2. Het college regelt indien nodig plaatsvervanging van de secretaris.

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1. De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaar. Het is mogelijk één keer voor een termijn van vier jaar herbenoemd te worden.

 • 2. Ingeval blijkt dat in onvoldoende mate nieuwe voorzitters of leden kunnen worden aangetrokken, kunnen aftredenede voorzitters of leden alsnog voor een verlenging van de zittingsperiode in aanmerking komen.

 • 3. De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen. Zij doen daarvan schriftelijk mededeling aan het college.

 • 4. De aftredende of ontslag nemende voorzitter of leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in de opvolging is voorzien.

Artikel 6 Jaarverslag

 • 1. Het secretariaat van de commissie registreert de ingediende bezwaarschriften en de daarop genomen beslissingen.

 • 2. De commissie brengt jaarlijks vóór 1 juli aan de bestuursorganen van de gemeente verslag uit van haar werkzaamheden in het voorafgaande kalenderjaar..

 • 3. Het jaarverslag bevat in ieder geval een overzicht van behandelde zaken en de daarop genomen beslissingen.

Artikel 7 Vergoeding werkzaamheden

 • 1. De voorzitter van de commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding van € 250,- per vergadering.

 • 2. Een lid van de commissie ontvangt voor het bijwonen van de vergaderingen een vergoeding van € 195,- per vergadering.

 • 3. Het college indexeert de bedragen genoemd in het eerste en tweede lid jaarlijks, voor het eerst per 1 januari 2025, aan de hand van het indexcijfer voor de (overheids)consumptie, onderdeel lonen en salarissen. De indexering vindt plaats overeenkomstig de indexcijfers zoals afgegeven in de jaarlijkse septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties.

Paragraaf 2 Procedure behandeling door commissie

Artikel 8 Ingediend bezwaarschrift

 • 1. Op het ingediende bezwaarschrift wordt de datum van ontvangst aangetekend.

 • 2. Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 Awb wordt vermeld dat een onafhankelijke commissie over het bezwaarschrift zal adviseren.

 • 3. Het bezwaarschrift met de daarbij overgelegde stukken worden zo spoedig mogelijk in handen van de commissie gesteld.

Artikel 9 Bemiddeling

 • 1. Na ontvangst van het bezwaarschrift vindt zoveel mogelijk bemiddeling plaats, voordat de zaak aan de commissie wordt voorgelegd.

 • 2. Vanuit het secretariaat van de commissie worden hiertoe de nodige handelingen verricht.

 • 3. Als één van de belanghebbenden niet akkoord gaat met bemiddeling of de resultaten daarvan, wordt het bezwaarschrift, met de daarbij behorende stukken, zo spoedig mogelijk ter advisering in handen van de commissie gesteld.

 • 4. Het doorzetten van een bezwaar blijft te allen tijde het recht van de bezwaarmaker.

Artikel 10 Verstrekking van stukken aan een commissie

Het bestuursorgaan is verplicht aan de commissie alle stukken over te leggen die betrekking hebben op de zaak die onderwerp is van het bezwaarschrift.

Artikel 11 Vooronderzoek

 • 1. De voorzitter van de commissie is bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te laten inwinnen.

 • 2. De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie bij deskundigen advies of inlichtingen inwinnen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen.

Artikel 12 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de hierna genoemde artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie, die hiertoe de secretaris kan mandateren:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid;

 • b.

  artikel 6:17, voor zover het de verzending van stukken betreft tijdens de behandeling door de

 • c.

  commissie;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid.

Artikel 13 Hoorzitting

 • 1. De voorzitter bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het bestuursorgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te laten horen.

 • 2. De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet.

 • 3. Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het bestuursorgaan.

Artikel 14 Uitnodiging zitting

 • 1. De voorzitter nodigt de belanghebbenden en het bestuursorgaan ten minste twee weken voor de zitting schriftelijk uit.

 • 2. Binnen drie dagen na de eerste uitnodiging kunnen de belanghebbenden of het bestuursorgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3. De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk voor het tijdstip van de zitting aan belanghebbenden bekendgemaakt.

 • 4. De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de termijnen die genoemd zijn in het eerste tot en met het derde lid.

 • 5. De voorzitter beslist omtrent een verzoek tot telefonisch of digitaal horen.

Artikel 15 Quorum

Tenzij het horen overeenkomstig artikel 7:13, derde lid, van de wet door de commissie wordt opgedragen aan de voorzitter of een lid, is voor het houden van een hoorzitting vereist dat minimaal twee van het aantal adviserende leden met inbegrip van een voorzitter aanwezig zijn. Bij ontstentenis van de voorzitter, wordt uit de aanwezige leden een voorzitter aangewezen.

Artikel 16 Niet-deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn. Zij laten zich zo nodig vervangen.

Artikel 17 Openbaarheid zitting

 • 1. De hoorzitting van de commissie is in beginsel openbaar.

 • 2. De deuren kunnen worden gesloten indien de voorzitter van de commissie of een van de aanwezige leden het nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3. Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats achter gesloten deuren.

 • 4. De hoorzittingen inzake besluiten op het terrein van het Sociaal Domein zijn niet openbaar.

Artikel 18 Schriftelijke verslaglegging

 • 1. Het verslag als bedoeld in artikel 7:7 van de wet vermeldt de namen van de aanwezigen en hun hoedanigheid.

 • 2. Het verslag houdt een zakelijke vermelding in van wat over en weer is gezegd en wat verder ter zitting is voorgevallen.

 • 3. Indien de zitting geheel of gedeeltelijk achter gesloten deuren plaatsvond, of indien belanghebbenden, respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4. Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag kunnen worden gehecht.

 • 5. Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 • 6. Indien een geluidsopname is gemaakt die partijen kunnen terugluisteren bevat het verslag een korte samenvatting van hetgeen is besproken.

Artikel 19 Nader onderzoek

 • 1. Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de andere commissieleden dit onderzoek houden.

 • 2. De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden toegezonden.

 • 3. De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen een week na verzending van de nadere informatie aan de voorzitter van de commissie een verzoek richten tot het beleggen van een nieuwe hoorzitting. De voorzitter beslist op zo'n verzoek.

 • 4. Op een nieuwe hoorzitting zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting, zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 20 Raadkamer en advies

 • 1. 1 De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2. De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies.

 • 3. Indien bij een stemming de stemmen staken, beslist de stem van de voorzitter.

 • 4. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt indien die minderheid dat verlangt.

 • 5. Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift.

 • 6. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

Artikel 21 Uitbrengen advies en verdaging

 • 1. Het advies wordt, onder medezending van het verslag, bedoeld in artikel 20 en eventueel door de commissie ontvangen nadere informatie en nader verslag, tijdig uitgebracht aan het bestuursorgaan dat op het bezwaarschrift dient te beslissen.

 • 2. Indien naar het oordeel van de voorzitter van de commissie de termijn van twaalf weken, genoemd in artikel 7:10, eerste lid, van de Awb, ontoereikend is voor achtereenvolgens het uitbrengen van een advies en het nemen van een beslissing, verzoekt hij het verwerend orgaan tijdig de beslissing te verdagen.

 • 3. Van een besluit tot verdaging ontvangen de commissie en de belanghebbende een afschrift.

Artikel 22 Archivering

 • 1. Zodra de commissie het advies heeft uitgebracht, vernietigen de leden van de commissie de in hun bezit zijnde stukken en bestanden die op het bezwaarschrift betrekking hebben.

 • 2. Het college doet de archivering voor de commissie met inachtneming van de geldende archiefwetgeving.

 • 3. De secretaris draagt zorg dat één volledig dossier aan het college voor archivering wordt overgedragen en voor vernietiging van de overige stukken en bestanden.

Paragraaf 3 Slotbepaling

Artikel 23 Inwerkingtreding

 • 1. Deze verordening treedt in werking op 1 juli 2022.

 • 2. Tegelijkertijd met de inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Verordening commissie bezwaarschriften 2021.

Artikel 24 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening commissie bezwaarschriften Gemeente Valkenburg aan de Geul 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 juni 2022

De raad voornoemd,

de griffier,