Aanwijzingslijst adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gemeente Vijfheerenlanden

Geldend van 02-01-2024 t/m heden

Intitulé

Aanwijzingslijst adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gemeente Vijfheerenlanden

De raad van gemeente Vijfheerenlanden,

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022;

gezien de amendementen (A1, A2 en A3); Aanwijzingslijst adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanactiviteiten omgevingsplanactiviteiten

Besluit:

 • 1.

  De aanwijzingslijst adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten vast te stellen en in werking te laten treden de dag na inwerkingtredingsdatum Omgevingswet met daarbij de volgende aanpassingen van de voorgesteld aanwijzingslijst:

  • a.

   De tekst bij categorie Overig voor zowel het adviesrecht als de participatie te wijzigen in: “Het betreft een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving en/of de gezondheid en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben”

  • b.

   De tekst bij categorie Wonen, kolom Verplichte participatie (16.55 lid 7 Ow) te wijzigen in ”Verplichte participatie bij het bouwen van meer dan 5 woningen binnen bestaand stedelijk gebied”.

 • 2.

  Om bij ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving die effecten kunnen hebben op de gezondheid, een gezondheidseffectscreening uit te voeren

 • 3.

  Bij projecten waarvoor verplichte participatie (16.55 lid 7 Ow) geldt de raad actief en tijdig te informeren

 • 4.

  Deze informatieplicht en de uitvoering hiervan op te nemen in de nadere uitwerking invoering Omgevingswet

 • 5.

  De effecten van dit geamendeerde besluit 1 jaar na invoering te evalueren en eventuele bijstellingen in beleid en uitvoering door te voeren

De raad van de gemeente Vijfheerenlanden;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 mei 2022

betreffende de aanwijzingslijst adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten;

gelet op artikel 16.15a, 16.15b en 16.55 lid 7 Omgevingswet en artikel 4.21 Omgevingsbesluit,

Besluit:

Artikel 1

In deze gevallen geeft de gemeenteraad een (bindend) advies aan het college van B&W en is participatie verplicht. Het adviesrecht voor de aangewezen gevallen geldt alleen voor gevallen die niet in strijd zijn met instructie(regel)s in het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) of een provinciale verordening.

 

Adviesrecht (16.15a onder b Ow)

Verplichte participatie (16.55 lid 7 Ow)

Wonen

Het bouwen van meer dan 20 woningen binnen bestaand stedelijk gebied*, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader.

Het bouwen van meer dan 5 woningen binnen bestaand stedelijk gebied.

 

Het bouwen van meer dan 2 woningen buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader.

Het bouwen van meer dan 1 woning buiten bestaand stedelijk gebied.

Educatieve -, sociale -, medische -, culturele -,levensbeschouwelijke -, sport -, recreatieve activiteiten

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van een voorzieningen voor educatieve -, sociale -, medische -, culturele -, levensbeschouwelijke -, sport -, recreatieve activiteiten, binnen bestaand stedelijk gebied, tenzij bij realisatie de maximale oppervlakte van de bebouwing** niet meer dan 1500 m²bedraagt en bij wijziging de maximale oppervlakte met niet meer dan 1500 m² toeneemt, met inbegrip van onbebouwde gronden.

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van commerciële voorzieningen (o.m. winkels, kantoren, bedrijfsruimten) binnen bestaand stedelijk gebied, tenzij de netto vloeroppervlakte aan voorzieningen bij realisatie niet meer dan 750 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 750 m² toeneemt, met inbegrip van bijbehorend terrein, bijbehorende bebouwing en andere voorzieningen.

 

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van een voorziening voor educatieve -, sociale -, medische -, culturele -, levensbeschouwelijke -, sport -, recreatieve doeleinden, buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader en de maximale oppervlakte van de bebouwing** niet meer dan 1500 m² bedraagt en bij wijziging de maximale oppervlakte met niet meer dan 1500 m²toeneemt, met inbegrip van onbebouwde gronden.

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van een voorziening voor educatieve -, sociale -, medische -, culturele -, levensbeschouwelijke -, sport-, recreatieve doeleinden, buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij de maximale oppervlakte van de bebouwing niet meer dan 500 m² bedraagt en bij wijziging de maximale oppervlakte met niet meer dan 500 m² toeneemt, met inbegrip van onbebouwde gronden.

Commerciële voorzieningen

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van commerciële voorzieningen (o.m. winkels, kantoren, bedrijfsruimten) binnen bestaand stedelijk gebied, tenzij de netto vloeroppervlakte aan voorzieningen bij realisatie niet meer dan 1500 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 1500 m² toeneemt, met inbegrip van bijbehorend terrein, bijbehorende bebouwing en andere voorzieningen.

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van commerciële voorzieningen (o.m. winkels, kantoren, bedrijfsruimten) binnen bestaand stedelijk gebied, tenzij de netto vloeroppervlakte aan voorzieningen bij realisatie niet meer dan 750 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 750 m² toeneemt, met inbegrip van bijbehorend terrein, bijbehorende bebouwing en andere voorzieningen.

 

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van commerciële voorzieningen (o.m. winkels, kantoren, bedrijfsruimten) buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader en de maximale netto vloeroppervlakte van de bebouwing** niet meer dan 250 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 250 m² toeneemt, met inbegrip van onbebouwde gronden.

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van commerciële voorzieningen (o.m. winkels, kantoren, bedrijfsruimten) buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij de maximale netto vloeroppervlakte van de bebouwing niet meer dan 100 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 100 m² toeneemt, met inbegrip van onbebouwde gronden.

Agrarische bedrijven

Het (nieuw)vestigen van een agrarisch bedrijf, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader.

Het (nieuw)vestigen van een agrarisch bedrijf.

 

Het uitbreiden van een agrarisch bouwperceel naar meer dan 1,5 hectare, tenzij (in geval van een veehouderij) het aantal dierplaatsen niet toeneemt, of de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader.

Het uitbreiden van een agrarisch bouwperceel naar meer dan 0,5 hectare, tenzij (in geval van een

veehouderij) het aantal dierplaatsen niet toeneemt.

 

Huisvesting van arbeidsmigranten, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader.

Huisvesting van arbeidsmigranten.

 

Het toestaan van nevenactiviteiten en/of ondersteunende activiteiten bij agrarische bedrijven, indien naar aard en omvang niet passend is in de omgeving.

Het toestaan van nevenactiviteiten en/of ondersteunende activiteiten bij agrarische bedrijven.

Bedrijven

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van een bedrijf binnen bestaand stedelijk gebied, tenzij de netto vloeroppervlakte bij realisatie niet meer dan 1500 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 1500 m² toeneemt, met inbegrip van bijbehorend terrein, bijbehorende bebouwing en andere voorzieningen.

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van een bedrijf binnen bestaand stedelijk gebied, tenzij de netto vloeroppervlakte bij realisatie niet meerdan 750 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 750 m² toeneemt, met inbegrip van bijbehorend terrein, bijbehorende bebouwing en andere voorzieningen.

 

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van een bedrijf buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader en de maximale netto vloeroppervlakte van de bebouwing** niet meer dan 750 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 750 m² toeneemt, met inbegrip van onbebouwde gronden.

Het realiseren, (ver)bouwen of wijzigen van een bedrijf buiten bestaand stedelijk gebied, tenzij de maximale netto vloeroppervlakte van de bebouwing niet meer dan 250 m² bedraagt en bij wijziging de maximale netto vloeroppervlakte met niet meer dan 250 m² toeneemt, met inbegrip van onbebouwde gronden.

 

Het oprichten/vestigen van een milieucategorie 5 bedrijf / mestbedrijf, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgesteld beleidskader.

Het oprichten/vestigen van een milieucategorie 5 bedrijf / mestbedrijf.

Duurzame energie

Het realiseren of uitbreiden van een zonneveld en/of een opstelling van windturbines.

Het realiseren of uitbreiden van een zonneveld en/of een opstelling van windturbines.

 

Het oprichten of uitbreiden van een installatie voor duurzame energie, waaronder biomassavergisting, tenzij deze wordt gesitueerd op een bestaand perceel van een (agrarisch) bedrijf.

Het oprichten of uitbreiden van een installatie voor duurzame energie, waaronder biomassavergisting.

Verkeer, vervoer en openbare ruimte

Grootschalige wijziging, reconstructie en/of aanleg van weginfrastructuur en/of waterhuishoudkundige voorzieningen, tenzij de aanvraag in overeenstemming is met een door de gemeenteraad vastgestelde (structuur)visie of vastgesteld beleidskader.

Grootschalige wijziging, reconstructie en/of aanleg van weginfrastructuur en/of waterhuishoudkundige voorzieningen.

Elektriciteit en Telecommunicatie

De bouw van antennemasten hoger dan 40 meter.

De bouw van antennemasten hoger dan 10 meter.

Overig

Het betreft een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving en/of de gezondheid, en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.

Het betreft een activiteit die aanzienlijke gevolgen heeft of kan hebben voor de fysieke leefomgeving en/of de gezondheid, en waartegen naar verwachting verschillende belanghebbenden bedenkingen zullen hebben.

*Bestaand stedelijk gebied=grenzen zoals aangegeven in bijgevoegde kaarten ‘Bebouwde kom grenzen gemeente Vijfheerenlanden’

**bebouwing omvat ook bouwwerken geen gebouw zijnde.

Artikel 2 Evaluatie

Eén jaar na inwerkingtreding van dit besluit vindt een evaluatie plaats over deze aanwijzingslijst.

Artikel 3 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na inwerkingtredingsdatum Omgevingswet.

Artikel 4 Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als Aanwijzingslijst adviesrecht en verplichte participatie bij buitenplanse omgevingsplanactiviteiten gemeente Vijfheerenlanden.

Ondertekening

Aldus besloten door de raad van Vijfheerenlanden

in zijn openbare vergadering van 9 juni 2022

de raadsgriffier

M. (Marijke) van de Plasse

de voorzitter

S. (Sjors) Fröhlich

Bijlage 1

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling

afbeelding binnen de regeling