Besluit aanwijzing hondenuitlaatvoorzieningen gemeente Loon op Zand

Geldend van 21-06-2022 t/m heden

Intitulé

Besluit aanwijzing hondenuitlaatvoorzieningen gemeente Loon op Zand

Afdelingshoofd Infra van gemeente Loon op Zand, d.d. 1 april 2016;

OVERWEGENDE,

dat gelet op hetgeen bepaald is in artikel 2.57 en 2.58, van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand 2016, het verboden is om honden binnen de bebouwde kom op een openbare plaats te laten lopen dan wel verblijven zonder aangelijnd te zijn;

dat in het tweede lid van artikel 2.57 en 58 van de Algemene Plaatselijke Verordening Loon op Zand 2016 is bepaald dat voornoemd verbod niet geldt binnen de door het college vastgestelde hondentoiletten en hondenlosloopvelden;

dat de hondentoiletten en hondenlosloopvelden conform het vastgestelde beleid en door middel van inspraak tot stand zijn gekomen;

dat tijdens de ter inzagelegging geen bezwaren zijn binnen gekomen die hebben geleid tot aanpassing van de hondentoiletten en hondenlosloopvelden;

dat het afdelingshoofd Infra op basis van het besluit van het College van Burgemeester en wethouders van 16 februari 2016 gemandateerd is tot de verdere aanwijzing of opheffingen van bijzondere plaatsen conform de APV art 2:57 lid 2 en 3, en art 2:58 lid 4.

BESLUIT:

  • 1.

    dat de locaties, zoals aangegeven op de bijgevoegde situatietekeningen, worden aangewezen tot hondentoilet (blauw) of hondenlosloopgebied (zwart);

  • 2.

    dat het aanwijzingsbesluit in werking treedt op de dag na de dag waarop dit besluit is bekendgemaakt in het gemeenteblad c.q. is verzonden of uitgereikt.

Ondertekening

Aldus besloten door het afdelingshoofd Infra d.d. 1 april 2016.

F. van Gorp

Bijlage 1 Definitief aanwijsplan hondenbeleid Kaatsheuvel

afbeelding binnen de regeling

[Vanwege de slechte leesbaarheid van deze kaart, is deze tevens als externe bijlage opgenomen. U kunt de kaart daar als pdf document downloaden.]

Bijlage 2 Definitief aanwijsplan hondenbeleid Kaatsheuvel

afbeelding binnen de regeling

[Vanwege de slechte leesbaarheid van deze kaart, is deze tevens als externe bijlage opgenomen. U kunt de kaart daar als pdf document downloaden.]