BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING OZB BUITENSPORTVERENIGINGEN 2022

Geldend van 17-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 10-12-2019

Intitulé

BELEIDSREGEL TEGEMOETKOMING OZB BUITENSPORTVERENIGINGEN 2022

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal;

Gelet op artikel 2, lid 1. k. van de Algemene Subsidie Verordening gemeente West Maas en Waal 2014

b e s l u i t vast te stellen de “Beleidsregel Tegemoetkoming OZB Buitensportverenigingen 2022”

Artikel 1:1 Algemene doelstelling

Sporten en bewegen in verenigingsverband is vanuit het oogpunt van gezondheid, welzijn en sociale samenhang belangrijk. Dit onder deskundige en gekwalificeerde begeleiding. Tot de buitensporten in de gemeente West Maas en Waal worden gerekend het voetbal, tennis, de paarden- en hondensport en jeu de boules.

Artikel 1:2 Prestaties en activiteiten

Bij het bijdragen aan bovengenoemde doelstelling, kunnen de hier bovengenoemde buitensportverenigingen in aanmerking komen voor de volgende subsidiemogelijkheid:

De (stichtingen voor) buitensportverenigingen met onroerend goed waarvoor OZB moet worden betaald. Hierbij geldt dat jaarlijks een vergoeding voor OZB over de gronden (velden, oefenterreinen, bakken etc.) kan worden gegeven, mits het onroerend goed gedeeltelijk of geheel alleen gebruikt wordt voor buitensportbeoefening. Overige ruimten (tribunes, kantine etc.) worden niet vergoed.

Voetbalverenigingen komen voor vergoeding van het eigenaarsdeel (OZBE) en het gebruikersdeel (OZBG) in aanmerking. Tennisverenigingen, hondensportverenigingen en paardrijverenigingen komen voor vergoeding van het gebruikersdeel in aanmerking (OZBG)

Artikel 1:3 Berekening van de subsidie

Voetbalverenigingen

Het percentage van de grond waarop de buitensport wordt beoefend is berekend op basis van het eerder aangeleverde taxatieverslag (peildatum 01-01-2018). Dit is alleen “Ruwbouw onverhard”. De totale subsidie bedraagt bovengenoemd percentage van de totale OZBE en OZBG, zoals vermeld op het aanslagbiljet van het desbetreffende jaar.

Tennisverenigingen, hondensportverenigingen en paardrijverenigingen

Het percentage van de grond waarop de buitensport wordt beoefend is berekend op basis van het eerder aangeleverde taxatieverslag (peildatum 01-01-2018). Voor Tennis is dit “ruwbouw tennisbaan” en voor ruitersport “de buitenbak”. De totale subsidie bedraagt bovengenoemd percentage van de totale OZBG, zoals vermeld op het aanslagbiljet van het desbetreffende jaar.

Als het percentage van de grond waarop de buitensport wordt beoefend substantieel wijzigt, is de subsidievrager verplicht om een recent taxatieverslag aan te leveren. De berekening wordt dan aangepast.

Artikel 1:4 Voorwaarden en verplichtingen

- De vereniging dient in de gemeente West Maas en Waal gevestigd te zijn.

- Per jaar dient minimaal 1 kennismakingsactiviteit door de vereniging te worden georganiseerd.

- De reguliere kennismakingsactiviteiten (trainingen en kennismakingsactiviteiten) van de sportvereniging vinden plaats in de gemeente West Maas en Waal.

- De sportvereniging biedt gedurende het sportseizoen minimaal een maal per week activiteiten aan voor haar leden.

- De sportvereniging biedt, indien de doelgroep jeugd aanwezig is binnen de sportvereniging, medewerking aan de activiteiten van de combinatiefunctionarissen en legt actief verbindingen met het onderwijs en/of cultuur.

- De vergoeding van de OZBG & E wordt slechts eenmaal per jaar gesubsidieerd en kan niet onder meerdere beleidsregels vallen.

- De subsidie voor het lopende jaar kan d.m.v. een speciaal formulier worden aangevraagd vóór 1 september. Het aanslagbiljet van de OZB dient hierbij te worden gevoegd.

- De vereniging wordt vrijgesteld van het aanleveren van een activiteitenplan.

Artikel 1:5 Weigeringsgronden

De in de Algemene Subsidie Verordening genoemde algemene weigeringsgronden zijn van toepassing op deze beleidsregel. Daarnaast wordt aan een sportvereniging, die niet voldoet aan de hierboven genoemde voorwaarden en verplichtingen, de subsidie geweigerd.

Een aanvraag zonder aanslagbiljet kan niet in behandeling worden genomen.

Artikel 1:6 Doelgroep

Alleen de sportverenigingen genoemd in de algemene doelstelling en gevestigd in de gemeente West Maas en Waal kunnen in aanmerking komen voor subsidie binnen deze beleidsregel. Activiteiten die niet primair zijn gericht op deze categorieën komen niet in aanmerking voor subsidie.

Artikel 1:7 Subsidieplafond

In het totaaloverzicht van het subsidiebudget is een maximaal te besteden bedrag als subsidieplafond vermeld voor dit onderdeel.

Artikel 1:8 Inwerkingtreding

1. Deze beleidsregel treedt de eerste dag na bekendmaking in werking;

2. Deze beleidsregel heeft terugwerkende kracht tot 10 december 2019;

3. Alle eerder inwerking getreden beleidsregels met als citeertitel ‘Beleidsregel Tegemoetkoming OZB Buitensportverenigingen’ komen met het inwerkingtreden van deze beleidsregel te vervallen.

Ondertekening

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WEST MAAS EN WAAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

P.G. Arissen V.M. van Neerbos