Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne

Geldend van 09-06-2022 t/m heden met terugwerkende kracht vanaf 01-04-2022

Intitulé

Mandaatbesluit Regeling opvang ontheemden Oekraïne

De burgemeester van de gemeente Wijdemeren,

gelet op de Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 1 april 2022, nummer 3936963, houdende regels voor de huisvesting en verzorging van ontheemden als gevolg van het oorlogsgeweld in Oekraïne (Regeling opvang ontheemden Oekraïne),

BESLUIT:

De volgende bevoegdheden te mandateren aan de medewerkers Sociaal Wijkteam, de Teammanager Sociaal Wijkteam en de Consulent Werk en Inkomen waarbij de genoemde artikelen verwijzen naar de Regeling opvang ontheemden Oekraïne:

 • a.

  Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform artikel 6 eerste lid, sub b.

 • b.

  Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen conform artikel 7, voor zover het een verstrekking betreft op grond van artikel 6 eerste lid sub b.

 • c.

  Besluiten tot terugvordering van verstrekkingen conform artikel 8.

 • d.

  Besluiten over aanvragen voor verstrekkingen conform artikel 12.

 • e.

  Besluiten tot het beperken of intrekken van verstrekkingen op grond van artikel 13.

 • f.

  Besluiten tot het terugvorderen van verstrekkingen op grond van artikel 14.

En gelast daarbij de verplichtingen uit artikelen 3, 5, 6 lid 2, 6 lid 3, 15 en 16 in acht te nemen.

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 april 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld d.d. 24 mei 2022

De burgemeester van Wijdemeren,

mw. drs. C.R. Larson