Regeling vervallen per 01-01-2024

Subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard 2022

Geldend van 04-10-2023 t/m 31-12-2023

Intitulé

Subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard 2022

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dijk en Waard;

Gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard en artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Langedijk

Overwegende dat:

 • Onze gemeente wordt gevormd door ontmoeting;

 • We initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties die onze samenleving versterken koesteren;

 • Dijk en Waard een levendige en bruisende gemeente moet zijn, waar evenementen bij horen;

Het college besluit:

 • 1.

  De subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard 2022 vast te stellen;

 • 2.

  Het subsidieplafond 2022 vast te stellen op €30.000,-;

 • 3.

  Dit te dekken uit het budget 3.4 Evenementenbeleid (E10121-100);

 • 4.

  Het formulier zoals opgenomen in de bijlage vast te stellen als aanvraagformulier waarvan gebruik moet worden gemaakt voor het indienen van een subsidieaanvraag.

 • 5.

  De raad te informeren over deze subsidieregeling met het collegebericht ‘Subsidieregeling evenementen Dijk en Waard 2022’ (bijlage bij zaak: 261252).

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In deze regeling wordt verstaan onder ‘Evenement’: een publieke, voor iedereen toegankelijke verplaatsbare en georganiseerde een- of meerdaagse gebeurtenis of manifestatie in de open lucht of in woonhuizen of soortgelijke gebouwen niet zijnde een commerciële ruimte.

Artikel 2. Toepassingsbereik

Het bepaalde in deze subsidieregeling is enkel van toepassing op de verstrekking van subsidies door burgemeester en wethouders voor de in artikel 3 bedoelde evenementen.

Artikel 3. Evenementen

 • 1. Subsidie wordt uitsluitend verstrekt voor het organiseren van evenementen die een positieve bijdrage leveren aan het thema ‘verbinding’ en de aantrekkelijkheid van Dijk en Waard vergroten.

 • 2. De evenementen dienen:

  • a.

   bij voorkeur een gevarieerde veelheid aan doelgroepen te bedienen: van jong tot oud en van eigen bewoners tot en met een (boven)regionale uitstraling;

  • b.

   bij voorkeur tot stand te komen in samenwerking met (lokale) ondernemers en vrijwilligers;

  • c.

   te zorgen voor een goede PR voor de gemeente Dijk en Waard;

  • d.

   uniek, verrassend, vernieuwend, of bruisend te zijn.

 • 3. De evenementen dienen plaats te vinden in Dijk en Waard.

 • 4. Evenementen in het gebied tussen Robijn, Diamant, Middenweg, Zuidtangent en Westtangent (Stadshart Heerhugowaard) zijn in 2022 uitgesloten van deze regeling.

 • 5. De evenementen dienen te passen binnen de volgende categorieën:

  • a.

   Culinair: evenementen waarin koken, eten en drinken centraal staat.

  • b.

   Kunst en Cultuur: evenementen waarin kunst en cultuur centraal staan.

  • c.

   Sport: evenementen waarin sport centraal staat.

  • d.

   Historie en Erfgoed: evenementen waarin de historie van Dijk en Waard centraal staat en/of bezoekers op een laagdrempelige manier kennis kunnen maken met het erfgoed van de gemeente. Erfgoed omvat de plekken en objecten die we graag willen behouden, omdat ze een bijzondere waarde voor de gemeente en haar inwoners heeft.

  • e.

   Toerisme: evenementen met een grote aantrekkingskracht die in staat zijn om inwoners van buiten de gemeente te trekken en de gemeente op een positieve/unieke manier op de kaart zet.

  • f.

   Natuur & Landschap: evenementen waarin natuur en/of landschap van Dijk en Waard centraal staat en bezoekers dit met respect ervoor kunnen beleven.

Artikel 4. Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling wordt uitsluitend verstrekt aan rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid.

Artikel 5. Kosten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. De subsidie heeft uitsluitend betrekking op kosten die in rechtstreeks verband staan tot het te organiseren evenement en die naar het oordeel van burgemeester en wethouders noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het evenement.

 • 2. De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking:

  • a.

   Loon of onkostenvergoeding voor de organisatie;

  • b.

   Kosten die verband houden met het verstrekken van alcoholhoudende dranken.

  • c.

   Kosten voor aanschaf van materialen die voor meer evenementen zijn te gebruiken.

Artikel 6. Hoogte van de subsidie

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten bedoeld in artikel 5, met dien verstande dat per evenement niet meer subsidie wordt verleend dan € 7.500,00. Indien uit de aanvraag blijkt dat de verwachte inkomsten meer dan 50% van de begrote uitvoeringskosten dekken, dan wordt de subsidie naar rato naar beneden bijgesteld.

Artikel 7 Verdeelcriteria

 • 1. Instellingen die in de periode genoemd in artikel 9 hun aanvraag hebben ingediend (groep A) gaan voor instellingen die na die periode hun aanvraag hebben ingediend (groep B);

 • 2. Indien het subsidiebedrag voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen van groep A het subsidieplafond overtreft, wordt het subsidiebudget naar rato van de in beginsel te verlenen subsidie verdeeld over de subsidieaanvragen van groep A. In dat geval ontvangt groep B geen subsidie;

 • 3. Indien het resterende subsidiebedrag voor de in beginsel voor honorering in aanmerking komende aanvragen van groep B ontoereikend is om alle aanvragen uit groep B te honoreren, wordt het subsidiebudget in volgorde van ontvangst van de subsidieaanvragen verdeeld;

 • 4. Indien bij toepassing van lid 3 blijkt dat het resterende budget dient te worden verdeeld tussen twee of meer instellingen van wie de aanvraag die op dezelfde datum zijn ontvangen, waarbij het budget ontoereikend is om deze aanvragen volledig te honoreren, dan wordt het budget naar rato van de in beginsel te verlenen subsidie verdeeld over de betreffende subsidieaanvragen.

 • 5. Wanneer de aanvrager krachtens art 4:5 van de Algemene Wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de onvolledige aanvraag aan te vullen, geldt als datum van ontvangst van de aanvraag de datum waarop de aanvulling is ontvangen.

Artikel 8. Aanvraag

 • 1. Aanvragen voor terugkerende evenementen moeten jaarlijks worden ingediend.

 • 2. Per jaar kan voor een evenement één keer subsidie worden aangevraagd.

 • 3. Op grond van artikel 6, derde lid van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard en artikel 6, vierde lid van de Algemene subsidieverordening Langedijk dient een rechtspersoon die voor de eerste maal subsidie aanvraagt, een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten toe aan de aanvraag

Artikel 9. Aanvraagtermijn

 • 1. Op grond van artikel 7, vierde lid van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard en artikel 7, vierde lid van de Algemene subsidieverordening Langedijk, dient een aanvraag voor subsidie bij voorkeur ingediend te worden tussen 1 oktober en 30 november in het jaar voorafgaand aan het jaar of de jaren dat met het evenement wordt gestart. Aanvragen die worden ingediend voor aanvang van de indieningstermijn worden gedateerd op 1 oktober.

 • 2. Indien de aanvrager krachtens artikel 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht de gelegenheid heeft gehad de aanvraag aan te vullen, geldt als datum van indiening van de aanvraag de datum waarop de aanvraag is aangevuld.

Artikel 10. Aanvullende weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikel 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard en artikel 9 van de Algemene subsidieverordening Langedijk wordt de subsidie geweigerd als:

 • 1.

  de aanvraag niet voldoet aan de vereisten van deze subsidieregeling;

 • 2.

  de gemeente reeds op een andere wijze subsidie voor het evenement beschikbaar heeft gesteld;

 • 3.

  het evenement niet past binnen het gemeentelijk beleid;

 • 4.

  met het evenement, waarvoor subsidie wordt gevraagd, is begonnen voordat burgemeester en wethouders heeft beslist op de aanvraag;

 • 5.

  de aanvrager doelstellingen beoogt of activiteiten zal ontplooien, die in strijd zijn met het algemeen belang of de openbare orde;

 • 6.

  het evenement een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke boodschap heeft;

 • 7.

  het evenement voornamelijk betrekking heeft op privébelangen of anderszins van de aanvrager of deelnemer(s);

 • 8.

  het evenement als niet haalbaar of uitvoerbaar wordt beoordeeld binnen de in de aanvraag vermelde planning;

 • 9.

  er structurele verplichtingen voor de gemeente Dijk en Waard uit voortkomen;

Artikel 11. Verplichtingen

Naast de in artikel 4:37 van de Algemene wet bestuursrecht genoemde verplichtingen kunnen aan de subsidieontvanger ook andere verplichtingen worden opgelegd, voor zover die geschikt zijn om het met de subsidie nagestreefde doel te verwezenlijken. Deze verplichtingen worden opgenomen in de subsidieverleningsbeschikking.

Artikel 12 Verantwoording en vaststelling subsidie

 • 1. Binnen 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht, dient een aanvraag tot vaststelling te zijn ingediend.

 • 2. De aanvraag bevat:

  • a.

   een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht;

  • b.

   een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en inkomsten (financieel verslag of jaarrekening).

 • 3. Burgemeester en wethouders kunnen andere gegevens verlangen. De subsidieontvanger geeft de gemeente desgevraagd alle inlichtingen die voor de vaststelling van belang kunnen zijn.

 • 4. Het bedrag van de vaststelling wordt berekend op basis van de werkelijke kosten, maar is nooit hoger dan het bedrag van de verlening.

Artikel 13 Hardheidsclausule

Het college kan, in bijzondere gevallen, een of meer artikel van deze verordening buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op het belang van de aanvrager leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. Het van toepassing verklaren van dit artikel wordt gemotiveerd in het besluit en hiervan wordt periodiek verslag gedaan aan de raad.

Artikel 14. Slotbepalingen

 • 1. Deze subsidieregeling treedt in werking per 1 juni 2022.

 • 2. Deze subsidieregeling vervalt op 1 januari 2024, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op subsidies die voor deze datum zijn verleend.

 • 3. Deze subsidieregeling heeft betrekking op evenementen tot 1 januari 2024.

 • 4. Na het vaststellen van de gemeentelijke begroting wordt jaarlijks het subsidieplafond voor het komende jaar vastgesteld.

 • 5. Deze subsidieregeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard 2022.

Ondertekening

Bijlage 1 Aanvraagformulier Subsidieregeling Evenementen Dijk en Waard (SEDW) 2022

Deel I: Uw gegevens

Naam organisatie: _____________________________________________________

Adres: ________________________________________________________________

Postcode en Woonplaats: ______________________________________________

Telefoonnummer (van 09.00-17.00 uur): _________________________________

E-mail: _______________________________________________________________

IBAN-nummer:________________________________________________________

KvK-nummer (indien aanwezig): _______________________________________

Vraagt u voor het eerst subsidie aan?

☐ Ja

☐ Nee

Rechtsvorm met volledige rechtsbevoegdheid?

☐ Ja

☐ Nee

☐ Stichting

☐ Vereniging

☐ Anders, nl: _________________________________________________________

Ondertekening

Dit formulier is ingevuld door de rechtsgeldige vertegenwoordiger:

Naam: _______________________________________________________

Functie:______________________________________________________

Telefoonnummer: ____________________________________________

E-mail:_______________________________________________________

De aanvrager is niet failliet verklaard of aan hem surséance van betaling verleend, dan wel een verzoek daartoe bij de rechtsbank ingediend.

Aldus naar waarheid ingevuld;

Datum

Handtekening

____________________________________________________

Deel II: Evenement

 • 1.

  Draagt het evenement bij aan de thema’s: “verbinding” en “aantrekkelijkheid Dijk en Waard vergroten”? (art. 3 lid 1 SEDW)

 • ☐ Ja, licht hieronder kort uw evenement toe en hoe uw evenement bijdraagt aan verbinding en aantrekkelijk Dijk en Waard vergroten. Vermeld in ieder geval hoeveel bezoekers u verwacht.

 • __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 • ☐ Nee, het evenement komt niet in aanmerking voor subsidie

 • 2.

  Is de aanvrager een rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid? (art. 4 SEDW)

 • ☐ Ja

 • ☐ Nee, het evenement komt niet in aanmerking voor subsidie

 • 3.

  Vindt uw evenement plaats in Dijk en Waard, maar buiten het Stadshart Heerhugowaard? (art. 3 lid 3 en lid 4 SEDW)

 • ☐ Ja

 • ☐ Nee, het evenement komt niet in aanmerking voor subsidie

 • 4.

  Heeft u voor het evenement samenwerking gezocht met (lokale) ondernemers en vrijwilligers en waaruit bestaat de samenwerking? (art. 3 lid 2b SEDW)

 • ☐ Ja, licht toe

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 • ☐ Nee, waarom niet?

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 • 5.

  Wat is de doelgroep van uw evenement? (jong, oud of (boven)regionaal art. 3 lid 2a SEDW)

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 • 6.

  Op welke datum of data vindt uw evenement plaats?

 • Datum/data:______________________________________________________________

 • 7.

  Is het evenement gericht op het promoten van een politieke, godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging?? (art. 10 SEDW)

 • ☐ Ja, het evenement komt niet in aanmerking voor subsidie

 • ☐ Nee

 • 8.

  Heeft de gemeente reeds op een andere wijze subsidie voor het evenement beschikbaar gesteld? (art. 10 SEDW)

 •  Ja, het evenement komt niet in aanmerking voor subsidie

 •  Nee

 • 9.

  Is het evenement een publieke, voor iedereen toegankelijke verplaatsbare en georganiseerde een- of meerdaagse gebeurtenis of manifestatie in de open lucht? (art. 1 SEDW)

 • ☐ Ja, licht toe

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 • ☐ Nee, het evenement komt niet in aanmerking voor subsidie

 • 10.

  Is het evenement uniek, verrassend, vernieuwend of bruisend en draagt het bij aan een goede PR voor de gemeente Dijk en Waard? (art. 3 lid 2c en 2d SEDW)

 • ☐ Ja, licht toe

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

 • ☐ Nee, het evenement komt niet in aanmerking voor subsidie

Deel III: Subsidie

 • 11.

  Hoeveel subsidie vraagt u aan?

 • 2022: € ____________________________

 • 12.

  Wat zijn de totale kosten (incl. BTW) die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van het evenement?

 • 2022: € ____________________________

 • 13.

  Welke kosten (incl. BTW) zijn daarvan subsidiabel? (artikel 5 SEDW)

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________

Toelichting: De volgende kosten komen niet voor subsidie in aanmerking (artikel 5 SEDW) en moeten daarom in de begroting apart worden opgenomen:

 • a.

  Loon of onkostenvergoeding voor de organisatie;

 • b.

  Kosten die verband houden met het verstrekken van alcoholhoudende dranken.

 • c.

  Kosten voor aanschaf van materialen die voor meer evenementen zijn te gebruiken.

De subsidie bedraagt maximaal 50% van de kosten bedoeld in artikel 5, met dien verstande dat per evenement niet meer subsidie wordt verleend dan € 7.500,00. Indien uit de aanvraag blijkt dat de verwachte inkomsten meer dan 50% van de begrote uitvoeringskosten dekken, dan wordt de subsidie naar rato naar beneden bijgesteld. (art. 6 SEDW)

Deel III: Subsidie

Alleen als onderstaande bijlagen zijn meegezonden wordt uw aanvraag in behandeling genomen:

 • 1.

  een begroting (incl. BTW) incl. toelichting op de begroting per activiteit, waarin in ieder geval de volgende niet subsidiabele kosten zijn gespecificeerd:

  • a.

   Loon of onkostenvergoeding voor de organisatie;

  • b.

   Kosten die verband houden met het verstrekken van alcoholhoudende dranken.

  • c.

   Kosten voor aanschaf van materialen die voor meer evenementen zijn te gebruiken.

 • 2.

  indien voor de eerste maal subsidie wordt aangevraagd ook een exemplaar van de oprichtingsakte en de statuten.

De volledig ingevulde aanvraag met bijlagen zendt u aan:

Gemeente Dijk en Waard

Team Subsidies

Postbus 390

1700 AJ Heerhugowaard