Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen

Geldend van 17-05-2022 t/m heden

Intitulé

Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  ASV: Algemene subsidieverordening gemeente Cranendonck 2021;

 • b.

  CTB: het coronatoegangsbewijs als bedoeld in Artikel 6.29, van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19;

 • c.

  Beheerder: degene die bevoegd is tot het aan een publieke plaats treffen van voorzieningen of tot het toelaten van publiek tot die plaats;

 • d.

  Publieke plaats: locatie of voorziening waar personen aanwezig kunnen zijn, de daar al dan niet tegen betaling werkzame personen niet meegerekend;

 • e.

  Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 26 januari 2022, nr. 3774522, Directie Eigenaars advisering, houdende een eenmalige specifieke uitkering voor gemeenten in verband met de ondersteuning van de verplichte controle van coronatoegangsbewijzen bij voorzieningen en activiteiten (Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022).

 • f.

  Identificatiedocument: een document als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht.

Artikel 2 Doelgroep

Subsidie op grond van deze regeling kan uitsluitend worden aangevraagd door beheerders van in Cranendonck gevestigde publieke plaatsen, waarvoor het beschikken over een geldig CTB en identiteitsdocument wettelijk is voorgeschreven;

Artikel 3 Subsidievorm

 • 1. De subsidie is eenmalig, in die zin dat een beheerder per publieke plaats slechts éénmaal een subsidie kan aanvragen.

 • 2. Artikel 14 en 15 van de Algemene subsidieverordening is niet van toepassing.

 • 3. Subsidie wordt verstrekt in de vorm van een eenmalig uit te keren geldbedrag.

Artikel 4 Voor subsidiëring in aanmerking komende activiteiten

 • 1. Voor subsidieverlening komen in aanmerking de extra kosten die samenhangen met de verplichting van een beheerder om op grond van de Tijdelijke regeling controle uit te oefenen op het bezit van een CTB en identiteitsdocument bij of nabij publieke plaatsen, bij aanvang van de deelname of toegang (artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling).

 • 2. Subsidie wordt slechts verstrekt voor kosten die samenhangen met de inzet van werknemers en arbeidskrachten die enkel en alleen coronatoegangsbewijzen controleren of de controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of coronahosts die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance);

 • 3. Enkel kosten voor subsidiabele activiteiten die plaatsvinden in de periode van 1 januari t/m 26 maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking;

 • 4. Voor bekostiging vanuit de incidentele Rijksbijdrage komen de volgende extra kosten die door de beheerder gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:

  • a.

   verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, die zonder de verplichte controle op coronatoegangsbewijzen niet gemaakt zouden zijn; (kosten van extra arbeidskrachten die enkel en alleen ingezet worden voor de controle op het CTB. Ze mogen niet tegelijkertijd andere werkzaamheden verrichten (zie lid 2 van dit artikel).

  • b.

   verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder a.;

  • c.

   in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten;

  • d.

   materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;

  • e.

   verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a. tot en met d.

 • 5. Kosten worden vergoed tot een maximumuurtarief van € 40,00 inclusief de betaalde BTW.

 • 6. Voor subsidie ingevolge deze regeling komen niet in aanmerking:

  • a.

   kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;

  • b.

   kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.

  • c.

   kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Artikel 5 Subsidieplafond.

Voor subsidiering ingevolge deze regeling is een maximumbedrag beschikbaar van € 80.248,00.

Artikel 6 Maximum subsidiebedrag.

Het maximumbedrag per aanvraag is € 3.000,00.

HOOFDSTUK 2 SUBSIDIEVERLENING

Artikel 7 De aanvraag om subsidieverlening

 • 1. Voor controles op het CTB die plaatsvinden tussen 1 januari t/m 26 maart 2022 kan per publieke plaats een eenmalige subsidie aangevraagd worden voor de kosten zoals genoemd in artikel 4, vierde lid.

 • 2. Een aanvraag voor een incidentele subsidie voor controles op het CTB, kunnen in afwijking van het in de ASV bepaalde bij het college worden ingediend vanaf de dag na bekendmaking van deze regeling tot uiterlijk 1 juli 2022.

 • 3. De aanvraag wordt schriftelijk ingediend via een door het college ter beschikking gesteld aanvraagformulier.

Artikel 8 Beoordeling van de aanvraag op ontvankelijkheid.

 • 1. Het college behandelt en beslist op aanvragen op volgorde van binnenkomst.

 • 2. Aan de beheerder die een aanvraag indient die onvoldoende gegevens bevat voor een goede beoordeling, wordt eenmalig een hersteltermijn geboden van één week, zonder dat hij zijn plaats op de lijst van binnengekomen aanvragen verliest. Indien blijkt dat de hersteltermijn niet, niet tijdig of onvoldoende is benut, wordt de aanvraag buiten behandeling gelaten en schuiven nadien ingediende aanvragen een plaats op voor zover het betreft de volgorde van binnenkomst.

Artikel 9 Inhoudelijke beoordeling van de aanvraag (weigeringsgronden)

Onverminderd de weigeringsgronden zoals genoemd in de ASV alsmede in de Algemene wet bestuursrecht kan wordt de aanvraag geheel of gedeeltelijk geweigerd, indien:

 • 1.

  De aanvraag naar het oordeel van het college niet of niet geheel voldoet aan de voorwaarden voor subsidiëring als genoemd in deze regeling;

 • 2.

  De aanvraag buiten de termijn van artikel 7, tweede lid, is ingediend.

 • 3.

  De aanvraag niet is aangevraagd door of niet ten goede komt aan de verantwoordelijke beheerder van de publieke plaats waarvoor de wettelijk verplichte controle op het CTB en identificatiedocument geldt;

 • 4.

  De aanvraag het maximaal te subsidiëren bedrag per beheerder c.q. publieke plaats overstijgt. Het meerdere wordt geweigerd.

 • 5.

  De aanvraag een publieke plaats betreft waarvoor al eerder een aanvraag op grond van deze nadere regels is ingediend en waarop door het college een beslissing is genomen.

 • 6.

  Het maximum van de aan de gemeente Helmond door de Veiligheidsregio toebedeelde Incidentele Rijksbijdrage (het subsidieplafond) is bereikt, op basis van het ‘wie het eerst komt, het eerst maalt’ principe;

Artikel 10 Beslistermijnen

 • 1. Op een volledige (ontvankelijke) aanvraag beslist het college binnen 6 weken na de ontvangst van de aanvraag;

 • 2. Het niet beslissen binnen de in lid 1 genoemde termijn leidt niet tot een subsidieverlening van rechtswege (lex silencio positivo). Het college blijft bevoegd alsnog een besluit op de aanvraag te nemen.

Artikel 11 De beschikking tot subsidieverlening

De beschikking tot subsidieverlening vermeldt:

 • A.

  Een omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend;

 • B.

  De wijze waarop het bedrag van de subsidie wordt bepaald;

 • C.

  Het maximumbedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld;

 • D.

  De verplichting tot een zodanige administratie van de gemaakte extra kosten dat het college in staat wordt gesteld bij de subsidievaststelling na te gaan of sprake is van een rechtmatige besteding van de subsidiegelden;

 • E.

  Het te verstrekken voorschot op het verleende subsidiebedrag;

 • F.

  De uiterste datum waarop de beheerder zijn aanvraag om vaststelling van de subsidie moet hebben aangevraagd.

Artikel 12 Betaling van de subsidie.

 • 1. Het college verstrekt op basis van het verleningsbesluit een voorschot van 100% op het toegekende subsidiebedrag.

 • 2. Voorschotten worden in één keer uitgekeerd.

HOOFDSTUK 3 De subsidievaststelling

Artikel 13 De aanvraag.

 • 1. De aanvraag wordt schriftelijk of - bij openstelling door het college, langs digitale weg, ingediend en geeft inzicht in de gemaakte kosten als bedoeld in artikel 4, lid 4, aanhef en onder a. tot en met e., van deze regeling. Het college kan in het kader van de beoordeling van de aanvraag nadere bewijsstukken verlangen.

 • 2. Een aanvraag wordt steekproefsgewijs en op verzoek bij het college ingediend;

 • 3. De aanvrager verleent medewerking aan controles van het college op een rechtmatige besteding van de verkregen subsidie.

 • 4. De subsidieontvanger maakt overeenkomstig het bepaalde in de ASV bij het indienen van een aanvraag tot subsidievaststelling gebruik van het aanvraagformulier subsidievaststelling Tijdelijke subsidieregeling verdeling Incidentele Rijksbijdrage in verband met maatregelen COVID-19.

Artikel 14. Beslistermijnen

Overeenkomstig het bepaalde in de ASV beslist het college binnen 13 weken na ontvangst van een volledige aanvraag over de vaststelling. De beslissing kan ten hoogste met vier weken worden verlengd. Artikel 10, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

HOOFDSTUK 4 OVERIGE- EN SLOTBEPALINGEN.

Artikel 15 Hardheidsclausule

Indien onverkorte toepassing van enige bepaling van de nadere regels tot een onvoorzien en onredelijk benadelend gevolg zou leiden voor een aanvrager c.q. beheerder, kan het college afwijken en anders beslissen.

Artikel 16 Werkingsduur

Deze tijdelijke subsidieregeling vervalt van rechtswege op de dag waarop hij in zijn geheel is uitgewerkt.

Artikel 17 Bekendmaking en inwerkingtreding

Deze subsidieregeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van bekendmaking.

Artikel 18 Citeertitel

Deze tijdelijke subsidieregeling wordt aangehaald als: Regeling specifieke uitkering naleving controle coronatoegangsbewijzen 2022.

Ondertekening

Vastgesteld in de vergadering van 3 mei 2022.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,

De secretaris,

E. Jacobs

De burgemeester,

F.A.P. van Kessel