Regeling vervalt per 01-01-2025

Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone dieselvrachtauto’s Leiden 2022

Geldend van 06-05-2022 t/m 31-12-2024

Intitulé

Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone dieselvrachtauto’s Leiden 2022

BESLUIT

VASTSTELLEN VAN DE BELEIDSREGELS ONTHEFFINGVERLENING MILIEUZONE DIESEL VRACHTAUTO’S GEMEENTE LEIDEN 2022

Toelichting

De gemeenteraad van Leiden heeft in mei 2006 het `Luchtkwaliteitsplan Leiden 2005 – 2010 vastgesteld’ (RV 06.0042). Op basis hiervan heeft zij in januari 2007 besloten om een aantal maatregelen uit dit plan nader uit te werken teneinde aan de vigerende normen voor luchtkwaliteit te kunnen voldoen (RV 06.0141). Eén van deze maatregelen betrof de invoering van een milieuzone voor vrachtverkeer, waartoe de gemeente op 15 juli 2008 de omvang van deze zone heeft vastgesteld (B&W 08.0670); op basis van een bevoorradingsprofiel van de Leidse Binnenstad, alsmede een uitgebreid verkeers- en milieuonderzoek, waarin onder andere de effectiviteit en de omvang van een milieuzone in Leiden wordt onderbouwd. Ook heeft de gemeente Leiden het landelijk Convenant Stimulering Schone Vrachtauto’s en Milieuzonering ondertekend om te komen tot een (aanzienlijke) verbetering van zowel de leefbaarheid in het stedelijk milieu, als een (aanzienlijke) verbetering van de luchtkwaliteit en een vermindering van het omgevingslawaai. Ter vaststelling van de definitieve omvang van de milieuzone in Leiden is een groot aantal partijen actief betrokken via een begeleidingsgroep, samengesteld uit EVO, TLN, KNV, Platform Detailhandel, Centrummanagement Leiden, BV Leiden, Kamer van Koophandel, Leidse Milieuraad en Milieufederatie. Op basis van het voorgaande is in 2009 formeel besloten tot het instellen van de beoogde milieuzone voor de periode 2010 tot 31 december 2013; de milieuzone is op basis van diverse evaluatieonderzoeken door het college verlengd tot 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2020 voldoet de milieuzone aan het geharmoniseerde beleid milieuzones en daarmee is de toegang tot de milieuzones voortaan wettelijk geregeld in RVV 1990 artikel 86d; waarbij de toelating van 4 categorieën bijzondere voertuigen is aangepast en deze in een apart mandaatbesluit zijn vastgesteld (kenmerk 2207180, 10 december 2019). Gezien deze aanpassing en harmonisatie wijzigen de toelatingseisen voor het vrachtverkeer per 1 januari 2022. Conform de landelijke regelgeving is een verkeersbesluit genomen (Z/22/3366053) op basis waarvan per 1 januari 2022 diesel vrachtauto’s met emissieklasse 5 of lager niet meer binnen het centraal stedelijk gebied van gemeente Leiden mogen rijden.

Ter effectuering van dit verkeersbesluit zullen op alle toegangswegen tot de milieuzone verkeersborden (i.c. verkeersbord C22azb met onderbord C22a5) worden geplaatst. Op grond van artikel 87 juncto artikel 62 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 zijn wij bevoegd ontheffing te verlenen voor dit verkeersbesluit. De criteria die wij daarbij hanteren, worden in deze beleidsregels nader uitgewerkt.

Zienswijze

Het verkeersbesluit is gepubliceerd op de website www.overheid.nl en in het gemeenteblad in november 2021 daarbij is de zienswijzeperiode van 6 weken verstreken.

Besluitvorming

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiden,

gelet op:

 • -

  de artikelen 62 en 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990,

 • -

  artikel 4:81 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht,

besluit vast te stellen de volgende Beleidsregels Ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s gemeente Leiden 2022:

Artikel 1

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • -

  college:

het college van burgemeester en wethouders van gemeente Leiden;

 
 • -

  emissieklasse:

klasse van uitstoot van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes door een voertuig als bedoeld in de bijlage van het Kentekenreglement;

 
 
 • -

  emissieloos voertuig:

voertuig zonder uitlaatemissie van broeikasgassen, verontreinigende gassen en deeltjes;

 
 
 • -

  milieuzone:

gebied in het centrum van de gemeente Leiden dat conform het Ontwerpbesluit invoeren milieuzone en principebesluit nul-emissiezone is aangewezen als milieuzone (Z/20/1617023_2833846);

 • -

  RVV:

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990;

 
 
 
 
 • -

  voertuighouder:

houder van een motorvoertuig moet worden beschouwd, met dien verstande, dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven kentekens, als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van de aanvraag in het register was ingeschreven, dan wel degene die met schriftelijke bewijsstukken kan aantonen dat het motorvoertuig op het moment van de aanvraag nog voor tenminste drie maanden aan hem ter beschikking is gesteld door een instantie die is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken;

 • -

  voorrangsvoertuig:

motorvoertuig dat de optische en geluidssignalen voert als bedoeld in artikel 29 van het RVV.

 • -

  vrachtauto voor exceptioneel transport:

vrachtauto voor exceptioneel transport als bedoeld in artikel 1, onder c, van het Besluit ontheffingverlening exceptioneel vervoer

 • -

  vrachtauto:

Voertuig met de voertuigcategorie N2 of N3, waarvan de toegestane maximum massa meer bedraagt dan 3500 kg en dat blijkens het kentekenregister een vrachtauto is.

Hoofdstuk 1. Dagontheffingen

Artikel 2. Dagontheffing voor vrachtauto’s

 • 1. Het college kan voor een vrachtauto met emissieklasse 5 of lager maximaal twaalf maal per kalenderjaar een dagontheffing verlenen.

 • 2. Aan vrachtauto’s voor exceptioneel transport en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger zal deze dagontheffing standaard worden verleend, mits bij de aanvraag om ontheffing een bewijsstuk van de ontheffing van de RDW voor exceptioneel transport gevoegd is.

 • 3. Het college verleent de dagontheffing per kenteken, telkens voor de duur van één kalenderdag, die begint om 00.00 uur en eindigt 30 uur later om 06:00 de volgende dag.

Hoofdstuk 2. Langdurige ontheffingen

Artikel 3. Ontheffing in verband met de levertijd van een emissieloos voertuig

 • 1. Het college kan voor een diesel vrachtauto met emissieklasse 5 of lager een ontheffing verlenen, indien de aanvrager dit voertuig vervangt door een emissieklasse 6 of emissieloos voertuig dat nog niet geleverd is.

 • 2. Bij de aanvraag overlegt de aanvrager ten minste een bewijs van aankoop in de vorm van een opdrachtbevestiging, met de verwachte levertijd van het aangekochte voertuig.

 • 3. Indien de ontheffingsaanvraag wordt ingediend in afwachting van een leasevoertuig, dient de leaseperiode langer te zijn dan een jaar (met aantoonbaar leasecontract)

 • 4. Het college verleent de ontheffing voor de duur van de levertijd plus één maand.

Artikel 4. Ontheffing in verband met de continuïteit van een onderneming (hardheidsclausule)

Voor een vrachtauto met emissieklasse 5 of lager kan een ontheffing worden aangevraagd door een onderneming die beschouwd kan worden als hoofdgebruiker, indien wordt aangetoond dat de continuïteit van die onderneming dit noodzakelijk maakt. Bij de afweging tot het verlenen van een dergelijke langdurige ontheffing wegen wij in ieder geval de navolgende belangen:

 • -

  de noodzaak voor de ondernemer om met het betreffende voertuig in de zone te moeten zijn;

 • -

  de voorhanden zijnde alternatieven;

 • -

  de financiële mogelijkheden van de ondernemer; en

 • -

  de te verwachten duur en frequentie van het binnentreden van de milieuzone.

De ontheffing op basis van dit artikel kan maximaal drie keer worden verleend voor telkens maximaal één jaar.

Artikel 5. Ontheffing voor RVV-vrijgestelde voertuigen

 • 1. Het college verleent ontheffing voor voorrangsvoertuigen die op grond van het RVV zijn vrijgesteld, of voertuigen die op grond van artikel 147 van de Wegenverkeerswet voor bord C22a zijn vrijgesteld.

 • 2. Het college neemt een aanvraag voor deze ontheffing in behandeling, indien de aanvrager ten minste een kopie van het hiertoe verstrekte vrijstellingsbewijs overlegt.

 • 3. Het college verstrekt een ontheffing als bedoeld in dit artikel voor de periode van drie jaar.

Artikel 6. Ontheffing voor uitvoeren van overheidstaak

Vrachtauto’s die door of namens de gemeente Leiden worden ingezet voor de uitvoering van een wettelijke- of overheidstaak, en die blijkens het kenteken twaalf jaar of jonger zijn, kunnen op aanmelding van het kenteken worden ontheven van de milieuzone, voor een maximumperiode van het aangegane contract. Hiertoe moet in ieder geval het met de gemeente aangegane contract worden overlegd.

Artikel 7. Diverse bepalingen

 • 1. Aan een ontheffing die is verleend op grond van dit ontheffingenbeleid, kan het college voorwaarden of beperkingen stellen.

 • 2. Het college trekt de ontheffing in, indien:

  • a.

   de houder ter verkrijging daarvan onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt;

  • b.

   de houder de aan de vergunning verbonden voorschriften of beperking niet nakomt.

Artikel 8. Inwerkingtreding

De Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s gemeente Leiden 2022 treedt in werking met ingang van 11 april 2022.

Artikel 9. Citeertitel

Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels ontheffingverlening milieuzone diesel vrachtauto’s gemeente Leiden 2022.

Ondertekening

Leiden, april 2022

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,

de burgemeester,

Artikelsgewijze toelichting

Artikel 2

Voor vrachtauto’s die niet aan de toegangsvoorwaarden voldoen maar slechts incidenteel in de milieuzone hoeven te zijn, kan op aanvraag aan voertuighouders maximaal twaalf keer per jaar een dagontheffing worden verleend. Dit voorkomt dat een bedrijf voor incidentele bezoeken aan de milieuzone moet investeren in een nieuw voertuig. Dagontheffingen beslaan een periode van één kalenderdag, die begint om 00.00 uur en eindigt om 06.00 uur de volgende dag (30 uur).

Aan vrachtauto’s voor exceptioneel transport en met een datum van eerste toelating van twaalf jaar of jonger zal deze dagontheffing standaard worden verleend, mits bij de aanvraag om ontheffing een bewijsstuk van de ontheffing van de RDW voor exceptioneel transport gevoegd is.

Artikel 3

Het college wil voertuigeigenaren stimuleren om hun eigen voertuig of wagenpark te verschonen, door de vervanging van hun huidige vervuilende voertuig door een emissieklasse 6 of emissieloos voertuig. Daarom wordt aan hen de mogelijkheid geboden van een ontheffing voor de duur van de levertijd van een schoner of emissieloos alternatief.

Artikel 4

Indien twaalf dagontheffingen per jaar niet volstaan en aanvrager geen andere alternatieven heeft, kan in verband met de continuïteit van een onderneming een langdurige ontheffing worden aangevraagd. Beoordeling van de aanvraag geschiedt aan de hand van de situatie en omstandigheden van de ‘hoofdgebruiker’ van het voertuig. Dat is de onderneming die het betreffende voertuig daadwerkelijk gebruikt op grond van aanschaf, lease of huur.