Regeling vervallen per 14-09-2022

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende openstelling van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland voor het jaar 2022

Geldend van 12-04-2022 t/m 13-09-2022

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende openstelling van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland voor het jaar 2022

Gedeputeerde Staten

Overwegende dat:

Zij bij besluit van 19 maart 2019 met kenmerk 2385562 de Nadere regels MKB Innovatiestimulering

Topsectoren Flevoland hebben vastgesteld.

De Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT) Flevoland met als doel om de Flevolandse MKB-ondernemers binnen het Topsectorenbeleid en de kennis- en innovatieagenda’s van de topsectoren beter te willen ondersteunen bij hun innovatie in de eerste fasen van nieuwe productontwikkeling door het verstrekken van een subsidie.

In deze nadere regels is in artikel 1.3 bepaald dat subsidieaanvragen alleen kunnen worden ingediend, wanneer Gedeputeerde Staten op grond van deze regeling een openstellingsbesluit

nemen.

Zij voor 2022 gebruik willen maken van deze mogelijkheid.

Gelet op artikel 1.3 van de Nadere Regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland en artikel 4.26, tweede lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Besluiten:

Vast te stellen het navolgende Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Flevoland houdende openstelling van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland voor het jaar 2022.

Artikel. 1 Openstellingsperioden en subsidieplafonds.

De nadere regels open te stellen:

 • a.

  gedurende de periode 12 april 2022 van 09:00 uur tot en met 13 september 2022 17:00 uur voor aanvragen voor MIT-haalbaarheidsprojecten en hierbij het subsidieplafond voor MIT haalbaarheidsprojecten vast te stellen op € 509.333,-.

 • b.

  gedurende de periode 1 juni 2022 09:00 uur tot en met 13 september 2022 17:00 uur vooraanvragen voor MIT-R&D-samenwerkingsprojecten en het subsidieplafond voor MIT-R&D samenwerkingsprojecten vast te stellen op € 1.188.444,-.

 • c.

  waarbij voor zowel a. als b. geldt dat de aanvragen moeten passen binnen de Kennis- en Innovatieagenda’s:

  • -

   KIA Energie en Duurzaamheid

  • -

   KIA Gezondheid en Zorg

  • -

   KIA Landbouw, Water en Voedsel

  • -

   KIA Veiligheid

  • -

   KIA Sleuteltechnologieën

  • -

   KIA Maatschappelijk Verdienvermogen.

Artikel 2. Verdeelcriteria MIT-haalbaarheidsprojecten

Het subsidieplafond, als bedoeld in artikel la, wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 2.6 'Verdeelcriteria' van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.

Artikel 3. Verdeelcriteria MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Het subsidieplafond, als bedoeld in artikel 1b en 1d, wordt verdeeld overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.5 'Verdeelcriteria' van de Nadere regels MKB Innovatiestimulering Topsectoren Flevoland.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 april 2022.

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van provincie Flevoland van 5 april 2022.

Gedeputeerde Staten van Flevoland,

de secretaris,

de voorzitter,